Η κα Μπαζιάνα στη μάχη κατά της ανεργίας

[Ο αγώνας του κ.Τσίπρα κατά του νεΟποτισμού και του «παλιού»]

Αιγιδίου Σάντελερ: Φλαβία Δομιτίλλα η πρεσβυτέρα,                      σύζυγος του ευόσμου Καίσαρος Βεσπασιανού

Αιγιδίου Σάντελερ: Φλαβία Δομιτίλλα η πρεσβυτέρα, σύζυγος του ευόσμου Καίσαρος Βεσπασιανού

Του Αναγνώστη Λασκαράτου
Ενώ μια μεγάλη μερίς νέων Ελλήνων προσοντούχων επιστημόνων αναχωρεί εις την αλλοδαπήν προς εξεύρεσιν εργασίας, στερούντες την πατρίδα από τας πολυτίμους υπηρεσίας των, ενίοτε δε οι άρρενες και τον στρατόν μας από μάχιμα μέλη, θεωρούντες πως ο αγνώστου διευθύνσεως κατοικίας κ.Κορωνάκης και οι συν αυτώ επιστρατευθέντες, είναι αριθμητικώς και ποιοτικώς επαρκείς δια να επανδρώσουν το Κούγκιον, τας Σαλαμινομαχίας, τας παρελάσεις, τας λιτανείας, τους «Παρμενίωνας», τας υποδοχάς αρχηγών Κρατών (Βαρβάρα, Φως ιλαρόν κλπ), τας πτήσεις ελικοπτέρων και στρώσεις ταπέτων και τας φανφάρας του κυρίου Πάνου, αίφνης η κα Μπαζιάνα δίδει το μέτρον των εθνικών ελπίδων δια την πάταξιν της ανεργίας των επιστημόνων. Διορισθείσα εις Δημοτικόν σχολείον ως διδασκάλισσα της επιστήμης των ηλεκτρονικών, απεσπάσθη επανειλημμένως και υπερκομματικώς (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ) εις την Σχολήν ένθα ποιεί τας επιστημονικοφιλοσοφικάς του διατριβάς ο κ.Μπαλτάς, ανήρ δι’ενθέου ζήλου λαμπρυνόμενος («Θα προσέξατε ότι δεν καταργήσαμε την εγκύκλιο για το πώς θα απαλλάσσονται όσοι δεν επιθυμούν να παρακολουθούν το μάθημα των θρησκευτικών. Αυτό είναι μια σαφέστατη απόδειξη των προθέσεών μας»), διδάσκαλος χρηματίσας κατά τας μακροχρονίους εκεί σπουδάς (έτη δέκα) και του συζύγου της εν λόγω κυρίας, και παρά τω οποίω ενέσκηψεν, εμβαπτισθείς εις τα της Φιλοσοφίας νάματα, το ελλόγιμον κομματικόν στέλεχος και πρωθυπουργικός φίλος Ανδρέας Καρίτζης, διδάξας και εις το πανεπιστήμιον Πατρών και κοσμήσας ως μετακλητός υπάλληλος την Βουλήν, νυν δε συστοιχιζόμενος με τας ορδάς του ΛΑΕ.

Η εν λόγω Περιστέρα (Μπέτυ κατά τον συρμόν) , μη αρκεσθείσα εις τον στενόν χώρον του Μετσοβίου, ήνοιξεν ως πάλλευκος περιστερά τας πτερύγας της καταλαβούσα και θέσιν διδακτικήν εις το εν Κοζάνει πανεπιστήμιον Δυτικής Ελλάδος, μη φειδομένη κόπων δια την αναγκαίαν παρουσίαν της ταυτοχρόνως και εις τους δυο αυτούς ναούς του πνεύματος: «Το Kozanimedia επικοινώνησε με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αντώνη Τουρλιδάκη, ο οποίος επιβεβαίωσε τη σχετική πληροφορία, λέγοντας πως ‘Η κυρία Περιστέρα Μπαζιάνα όντως υπέβαλε αίτηση στη διαδικασία πρόσληψης έκτακτου προσωπικού. Αξιολογήθηκε η αίτηση της από την αρμόδια επιτροπή και ακολουλήθηκε η τυπική διαγωνιστική διαδικασία. Έχει κάνει αίτηση να διδάξει στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και, πλέον, της κάνουμε εμείς την προσφορά να διδάξει, καθώς, πράγματι, διαθέτει όλα τα απαραίτητα προσόντα. Έχει ήδη ενημερωθεί σχετικά και ενδιαφέρεται να έρθει να κάνει το μάθημα. Χρονικά, το αργότερο τη μεθεπόμενη εβδομάδα η κυρία Μπαζιάνα θα πρέπει να έχει έρθει και να ξεκινήσει τα μαθήματα’…».

Παραλλήλως αναγιγνώσκω («news247, 27.9): «Η Μπέττυ Μπαζιάνα θα είναι δημόσιος υπάλληλος που θα αμείβεται βάσει νόμου με το 1/3 του μισθού του έκτακτου διδάσκοντα. Αυτό σημαίνει πως δεν θα φτάνει καν για τις μετακινήσεις της….Η σύζυγος του πρωθυπουργού θα συνδυάσει τα νέα της καθήκοντα με αυτά στο ΕΜΠ στο οποίο υπηρετεί ως εργαστηριακό εκπαιδευτικό προσωπικό μετά την απόσπασή της από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Για αυτό τον λόγο έχει ζητήσει από το Πολυτεχνείο υπηρεσιακή άδεια για τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μία ημέρα την εβδομάδα, χωρίς να παρακωλύεται η άσκηση τω καθηκόντων της στο ΕΜΠ. Πηγή: Real News».

Αντιπαρερχόμενος την δημιουργικήν ασάφειαν του υπό το όρος Μπούρινος διαλάμποντος πρυτάνεως, τουτέστιν τα ερωτήματα, υπήρχεν αύτη η θέσις και πρότερον, εάν όχι, τη επινεύσει ποίου συνεστήθη, καλύπτει μονίμους ή παροδικάς ανάγκας εν τη ροή του πανδαμάτορος χρόνου, ποία προσόντα απαιτούντο, που εδημοσιεύθη η προκήρυξις, πότε και δια πόσον διάστημα, πόσοι προσέτρεξαν κλπ, διερωτώμαι ποίαν απόδοσιν θα έχει η διδασκάλισσα την επομένην εκάστης εκ Κοζάνης αφίξεως εις Μετσόβιον, διό προτείνω την Παρασκευήν ως ημέραν των εργασιών της επιστήμονος, εις την παρά τα λείψανα της αρχαίας Ελιμιώτιδος εποικισθείσαν τον 14ον αιώνα περιοχήν των Καλυβίων, εκ Χριστιανών του Βυθικουκίου και της Κόζδιανης της Αλβανίας, ευφημισμένην εν επιστήμαις πόλιν Κοζάνην.

Αντιπαρέρχομαι και την δημιουργικήν ασάφειαν και τας αφορήτους παρελκυστικάς κοινοτοπίας και αμπελοφιλοσοφήσεις της κας Μπαζιάνα, ουδεμίαν σχέσιν εχούσας με την «ταμπακέρα»: «Δεν θα μπορούσα να σταματήσω να εργάζομαι…νιώθω τιμή, γιατί ένα ΑΕΙ με επιλέγει να διδάξω και ευθύνη γιατί η διδασκαλία είναι μια πολύ απαιτητική δουλειά…έθεσα το έργο μου στην κρίση του πανεπιστημίου και εκείνο έκανε την επιλογή του με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Ας κριθώ γι’ αυτό που είμαι και γι’ αυτό που πράττω, όχι για τον σύζυγό μου. Μια τέτοια αντίληψη είναι υποτιμητική για κάθε γυναίκα….Τα αξιώματα εκπίπτουν αναπόφευκτα κάποια στιγμή…Μέχρι τότε ας ζήσουμε με αξιοπρέπεια, ας κάνει ο καθένας τη δουλειά του όσο καλύτερα μπορεί κι ας έχουμε καθαρό πρόσωπο όταν η εξουσία θα φύγει από τη ζωή μας», σχολιάζων μόνον ότι εις ουδέν των επίδικων ερωτημάτων απαντούν, πολλώ μάλλον διότι ουδείς της εζήτησεν να μην εργάζεται, ουδείς αμφισβήτησεν την έκπτωσιν των αξιωμάτων, ουδείς την έκρινεν ως σύζυγον κλπ, τουτέστιν θα ήτο χρησιμότερον αν εξέθετε εν λεπτομερεία, εις τους ταπεινούς οφθαλμούς των πολιτών, το μέχρι τούδε έργον της, τα προσόντα της κλπ και εάν απαντούσε πειστικότερον εις το διαφιλονικούμενον του κοινωνικώς χρησίμου ή μη της ταυτοχρόνου εργασίας της εις δυο επιστημονικά ιδρύματα, απέχοντα 470 χιλιόμετρα μεταξύ των, διότι θεωρώ αυτονόητον ότι δεν θα μετακινείται δια του ταπεινού ελικοπτέρου, το οποίον ο σύζυγός της φέρεται αδιαψεύστως ότι χρησιμοποιούσε δια την μετακίνησιν εκ της εφοπλιστικής βίλας του Σουνίου, όπου με δημιουργικήν ασάφειαν αδαψεύστως ωσαύτως εφέρετο ως ενοικιαστής (αγνώστω τιμήματι), εις Αθήνας και τούμπαλιν. Θεωρώ αυτόχρημα, πως η δια του ταχυπλόου του γενναιόδωρου επιχειρηματίου της αλυσίδος καταστημάτων εμφυτεύσεως τριχών, μετάβασις είναι σχεδόν αδύνατος εκτός εάν ορμωμένη εκ Κυψέλης, πλεύσει δια Σαρωνικού εις το πέλαγος, είτα δε αναπλεύσει τα ανάντη του Αλιάκμονος και παραληφθεί εις την αριστεράν του όχθην δια στρατιωτικού οχήματος του εκεί διαχειμάζοντος 1ου Σώματος Στρατού, καταλλήλως και εν επιφυλακή αναμένοντος.

Περιίπταται βεβαίως ως ενοχλητικότατος ανωφελής κώνωψ, πάντων προσποιουμένων ότι αγνοούν τον βόμβον του, ένεκα οι συμψηφισμοί, αι συνενοχαί, αι αλληλοσυγκαλύψεις και τα τοιαύτα, και το εξής ερώτημα. Ακόμη και εάν όλα τα υπόλοιπα αναπάντητα ερωτήματα απαντηθούν ικανοποιητικώς, ακόμη και εάν θεωρηθεί ότι η μονοήμερος απουσία εβδομαδιαίως δεν ώφειλεν να επιφέρει ανάλογον μείωσιν μισθού, ακόμη και εάν είναι ηθικόν (νόμιμον δεν γνωρίζω), η πρωθυπουργική σύζυγος να πληρώνεται ως διπλοθεσίτης ιερεύς-εκπαιδευτικός της Ανατολικής Εκκλησίας και με συμπληρωματικόν μισθόν, διερωτώμαι εάν καταλαμβάνουσα θέσιν ήτις κατά την αριστεράν συλλογιστικήν θα έπρεπε να είχε καταληφθεί υπό ανέργου επιστήμονος, έστω και υπολειπομένου των αγνώστων τεραστίων προσόντων της εν λόγω κυρίας, ούτος θα ήτο χρησιμότερος ως διαμένων παρά τω ιδρύματι, ευρισκόμενος ευκαιρότερος και επί μακρότερον χρόνον εις την διάθεσιν των φοιτητών του. Αναγιγνώσκω εισέτι, των ανησυχιών μου διογκουμένων: «…μαζί με άνδρα της προσωπικής της φρουράς…Μετά το τέλος του μαθήματός της, η κ. Μπαζιάνα έφυγε ινκόγκνιτο, από το υπόγειο πάρκινγκ που συνδέεται με το supermarket κάτω από τη σχολή και πήγε στη Θεσσαλονίκη για να πάρει την πτήση για Αθήνα». Πόσον θα αντέξει η θεραπαινίς των Επιστημών, οίμοι, τοσαύτην ταλαιπωρίαν!

Εν πάση σεμνότητι δράττομαι της ευκαιρίας να ερωτήσω εάν η τελική καταδίκη της κας Μπαζιάνα εις το Εφετείον (2008) δια συκοφαντικήν δυσφήμησιν του καθηγητού της, ήτις όλως περιέργως ουδόλως μνημονεύται εις τα αριστερά φόρα, εμμένοντα εις την πρωτόδικον αθώωσιν της (με συνήγορον Ζωήν Κωνσταντοπούλου), θεωρείται προσόν ή κώλυμα δια έναν κοινον θνητόν, επιθυμούντα να καταλάβει θέσιν εις το ίδρυμα της ιδιαιτέρας πατρίδος της εξ ακροδεξιών ακροαριστεράς τ.βουλευτρίας του ΣΥΡΙΖΑ κας Μακρή (το γε νυν έχον, ΛΑΕ). Προσωπικώς, δεν θεωρώ τας εν Ελλάδι δικαστικάς αποφάσεις θέσφατα, ως ο Αλέξιος Τσίπρας. Πιθανολογώ καλοπίστως και ενδεχομένην δικαστικήν πλάνην. Όμως αύτης ταύτης της καταδικασθείσης ο σύζυγος, ουχί μόνον έχει έκπαλαι πολλάκις δηλώσει την εμπιστοσύνην του εις την «ελληνική Δικαιοσύνη», ήντινα εμπιστεύεται εις ίδιον βαθμόν με τους κ.κ. Αλέξιον (Κούγια) και Αλέξανδρον (Λυκουρέζον), αλλά έχει αναδείξει και έναν αντιπροσωπευτικόν εκπρόσωπόν της (χρηματίσαντα και διοικητήν της δεξιάς ΕΥΠ και φερόμενον ως ρέκορντμαν των αρχειοθετήσεων-Xρήστος Ζέρβας, Ελευθεροτυπία, 14 Ιουλίου 2009 ) εις αρμοδίας υπουργικάς θέσεις. Προσέτι δε, κυβερνών επί επτάμηνον, ουδέν έπραξεν δια να αλλάξει έστω μόριον τι η κεραίαν τινα εις τα του ευσεβέστατου Οίκου της, υπό πολλών θεωρουμένου ως έχοντος μικράς τινάς αδυναμίας και επειγόντως χρήζοντος επιδιορθώσεων. Συμπτωματικώς, ο ως άνω υπουργός, υπήρξεν έμπιστος συνεργάτης πρωθυπουργού τινός, αμοιβαίως φιλικώς διακειμένου προς τον νυν, ούτινος η σύζυγος διαπρέπει επωφελώς, ως θεραπαινίς του Ασκληπιού, εκ νηπιαγωγείου αύτη ορμωμένη.

Advertisements
This entry was posted in τυχοδιωκτικός πατριωτισμός, Ασμοδαίος, Γράμμα από το Ληξούρι, Για την Αριστερά, Διακρίσεις (κάθε είδους), κοινωνία/πολιτική. Bookmark the permalink.

48 Responses to Η κα Μπαζιάνα στη μάχη κατά της ανεργίας

 1. Ο/Η brexians λέει:

  Reblogged στις Νότια του Βασιλείου της Δανιμαρκίας και σχολίασε
  Ο αγώνας του κ.Τσίπρα κατά του νεΟποτισμού και του «παλιού»

 2. Ο/Η L’Enfant de la Haute Mer λέει:

  ..νυν δε συστοιχιζόμενος με τας ορδάς τΗΣ ΛΑΕ.

 3. Ο/Η L’Enfant de la Haute Mer λέει:

  Περιίπταται βεβαίως ως ή Υπερίπταται;;;

 4. Ο/Η ανώνυμος λέει:

  Eχει και σωματοφύλακα – σου διέφυγε.

 5. Ο/Η eklag λέει:

  Αγαπητέ Λασκαράτε,
  είμαι ακριβώς ένα βήμα πριν πράξω όπως ο irrational man(woody Allen).
  Οργανώνω απλώς το λογικό ιδεολογικό υπόβαθρο και ομολογώ ότι αποτελείτε θαυμάσια έμπνευση προς την κατεύθυνση αυτή.

 6. Ο/Η laskaratos λέει:

  Αγαπητή eklag,
  είδα το φιλμ, συντάχθηκα, το εξομολογούμαι, με τον πρωταγωνιστή, αλλά σας ικετεύω μην τον μιμηθείτε. Μην δώσετε την ευκαιρία σε τιποτένιους και σε καθάρματα να σας δικάσουν και σε ότι με αφορά στις φυλακές δεν θα έχετε σύνδεση και θα χάσουμε τα σχόλιά σας, τόσο δηλητηριώδη, τόσο θηλυκά και τόσο γοητευτικά ταυτόχρονα.

  Αγαπητέ L’Enfant,
  περιίπταται, ανάμεσά μας και τσιμπάει, είναι ταπεινά αυτά τα ερωτήματα, δεν μπορούν να ανέβουν ψηλότερα.
  του (κόμματος) ΛΑΕ, μπήκε απαξιωτικά, εν πλήρη επιγνώσει, το θηλυκό το εκλεπτύνει υπέρμετρα αυτό το χοντρο-κόμμα, δεν του αξίζει.
  Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

  Αγαπητέ Ανώνυμε,
  πως σου διέφυγε, εσύ φαίνεσαι λεπτομερειομανής και τελειομανής; Το λέω:
  Αναγιγνώσκω εισέτι, των ανησυχιών μου διογκουμένων: «…μαζί με άνδρα της προσωπικής της φρουράς…».
  Ευχαριστούμε για την πολύτιμη συμβολή σας.
  Και με την ευκαιρία, η κυρία με το φρουρό της, τον οποίο ευγνωμονούμε που φυλάει μια τόσο περιζήτητη ιπτάμενη καθηγήτρια.

  • Ο/Η ανώνυμος λέει:

   (1) σχώρα με Λασκαράτε μου και δεν το ματακάνω 🙂
   (2) only the best is good enough 🙂
   (3) εμείς ευχαριστούμε για την πολύτιμη συμβολή σας.
   Κι αν καμιά (δυό, τρεις, …) φορές δεν συμφωνούμε,
   δεν έγινε και τίποτα. Ζωή να ΄χουμε να προχωράμε.

 7. Ο/Η eklag λέει:

  Χεχε! You give me reason to live!
  Δεν δουλεύω βέβαια τυχαία ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ το λογικό ιδεολογικό υπόβαθρο…

 8. Ο/Η Όφη Σόφη λέει:

  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=113785589

  Συνοδεία σωματοφύλακα, η σύζυγος του Αλέξη Τσίπρα μετέβη στην Κοζάνη για το πρώτο της μάθημα στο Πανεπιστήμιο.

  Τη σύζυγο του πρωθυπουργού, απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός της Secret μαζί με άνδρα της προσωπικής της φρουράς στο αεροδρόμιο.

  Σημειώνεται στο ρεπορτάζ ότι καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής της στο Πανεπιστήμιο, άνδρες της ασφάλειάς της κινούνταν διακριτικά γύρω από το ίδρυμα.

  http://www.protothema.gr/greece/article/515224/baziana-foitites-kozani/
  Μετά το μάθημα στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, η κυρία Μπαζιάνα έφυγε από το υπόγειο πάρκινγκ που συνδέεται με το supermarket κάτω από τη σχολή και πήγε με ιδιωτικό αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη για να πάρει την πτήση για Αθήνα.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες του Kozanimedia, η Περιστέρα Μπαζιάνα για σήμερα τουλάχιστον, πρώτη ημέρα των μαθημάτων, θα συνοδεύεται από άντρες της προσωπικής της ασφάλειας, ενώ διακριτικά εμφανής θα είναι η παρουσία (για κάθε ενδεχόμενο) και αστυνομικής δύναμης από την Ασφάλεια και το Α.Τ. Κοζάνης, περιμετρικά του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το τμήμα.

  Η παρουσία της προκάλεσε αναστάτωση

  Βίντεο: Η πρώτη μέρα της Περιστέρας Μπαζιάνα στο Πανεπιστήμιο στην Κοζάνη

 9. Ο/Η του κώλου λέει:

  Ο Βεσπασιανός, αυτοκράτορας τής Ρώμης από το 69 ως το 79 μ.Χ., εκτός από μέγας καινοτόμος, ήταν και μέγας φορομπήχτης. Πρέπει να το είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του, που ήταν ένας απλός φοροεισπράκτορας. Αν και γιος πληβείου, ο Βεσπασιανός έγινε ο ιδρυτής της δυναστείας των Φλαβίων.

  Για να εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά και να εφαρμόσει το μεγαλεπήβολο πρόγραμμά του ανέγερσης δημόσιων κτιρίων (αυτός ξεκίνησε το Φλαβιανό Αμφιθέατρο, το κατοπινό Κολοσσαίο), επέβαλε φόρους σε ό,τι μπορούσε να φορολογηθεί. Μεταξύ άλλων φορολόγησε και τα δημόσια ουρητήρια, τα οποία έκτοτε έφεραν το όνομά του: βεσπασιανή, vespasienne στα γαλλικά.

  Ο ιστορικός Σουητώνιος αναφέρει ότι, όταν ο γιος τού Βεσπασιανού Τίτος διαμαρτυρήθηκε στον πατέρα του γι’ αυτό το φόρο, ο Βεσπασιανός τού έχωσε κάτω από τη μύτη ένα νόμισμα από τις «εισπράξεις» τής ημέρας. Όταν ο Τίτος παραδέχτηκε ότι δεν μυρίζει, ο αυτοκράτορας είπε: «Κι όμως είναι από τα κάτουρα».

 10. Ο/Η συριζοτρολλ λέει:


 11. Ο/Η Πρεζόνι λέει:

 12. Ο/Η Lawyer λέει:

  Υφυπουργός Δικαιοσύνης της πρώτης κυβέρνησης Τσίπρα Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, υπουργός Δικαιοσύνης της υπηρεσιακής Κυβέρνησης Θάνου,
  αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης αρμόδιος για θέματα Διαφθοράς της δεύτερης κυβέρνησης του Αλεξάκι.

  http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=63315
  Ελευθεροτυπία, Τρίτη 14 Ιουλίου 2009

  ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΥΠ

  Ο εισαγγελέας με το ρεκόρ υποθέσεων στο… αρχείο

  Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΕΡΒΑ

  Η πορεία του Δημ. Παπαγγελόπουλου από τα υπόγεια της Ευελπίδων, όπου υπηρέτησε επί χρόνια ως εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών, μέχρι τον 15ο όροφο της οδού Κατεχάκη, στη θέση του διοικητή της ΕΥΠ, πέρασε από πολλούς σταθμούς και από μεγάλα κύματα.

  Δημ . Παπαγγελόπουλος: Χειρίστηκε τις υποθέσεις των υποκλοπών, των Πακιστανών, της ΜΑΥΟ και όλες κατέληξαν στο αρχείο

  Ο χαμηλών τόνων εισαγγελικός λειτουργός φαίνεται ωστόσο πως είχε την ευχέρεια να ελίσσεται καλά και να επιλέγει σωστά.

  Οι κύριες υποθέσεις, με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, που χειρίστηκε κατά το διάστημα της εισαγγελικής του θητείας, φαίνεται ότι καθόρισαν και την εξέλιξή του. Επειτα από μήνυση του Κ. Λαλιώτη κατά του Κων. Μηστοτάκη, ερεύνησε την περίφημη υπόθεση ΜΑΥΟ, σχετικά με παράνομες χρηματοδοτήσεις του κόμματος της Ν.Δ. Η δικογραφία αρχειοθετήθηκε ελλείψει στοιχείων.

  Την ίδια τύχη είχαν και οι καταγγελίες για το σπίτι που έκτισε στο Πόρτο Γερμενό ο μετέπειτα εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γ. Σανιδάς.

  Το 2003 εξελέγη από τους συναδέλφους του (όταν ίσχυε ακόμη ο θεσμός της αυτοδιοίκησης) προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Εκεί έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον χειρισμό (βλέπε απραξία) της έρευνας για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Επί 11 μήνες ο κ. Παπαγγελόπουλος διενεργούσε προσωπικά, για λόγους εθνικής ασφάλειας, προκαταρκτική εξέταση για το σοβαρό αυτό ζήτημα. Κάθε 4 μήνες ζητούσε τυπικά από τον τότε προϊστάμενό του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Δ. Λινό, παράταση της μυστικής έρευνας. Επί της ουσίας όμως δεν ήταν εκείνος που τη διενεργούσε. Ολα ήταν στα χέρια της ΕΥΠ. Η ελληνική κοινωνία δεν έμαθε όμως ποτέ τα πορίσματά της. Χρειάστηκε να αναλάβει έργο η ΑΔΑΕ για να αποκαλυφθούν οι διαστάσεις του σκανδάλου.

  Και μια σημαντική λεπτομέρεια: η αυτοκτονία Τσαλικίδη είχε αξιολογηθεί τότε ως μια κοινή υπόθεση, όταν όλοι γνώριζαν ότι σχετιζόταν άμεσα με τις υποκλοπές.

  Λίγο πριν λήξει η διετής θητεία του, το 2005, η κυβέρνηση έσπευσε με φωτογραφική διάταξη να παρατείνει διά νόμου, για ένα χρόνο, τη θητεία όλων των προϊσταμένων στις μεγάλες εισαγγελίες της χώρας! Προφανής σκοπός της φωτογραφικής διάταξης, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ήταν να μη φύγει η υπόθεση των υποκλοπών από τα χέρια του συγκεκριμένου εισαγγελέα.

  Ο κ. Παπαγγελόπουλος ενεπλάκη μάλιστα, άλλη μία φορά στη θητεία του, με την ΕΥΠ: στην υπόθεση της απαγωγής των Πακιστανών. Κατ’αρχάς έβαλε τη μήνυση στο σωρό, επί τουλάχιστον 5 μήνες. Χρειάστηκε να πάρει δημοσιότητα το θέμα στο BBC, για να βγει η υπόθεση από τη ναφθαλίνη. Υστερα από έρευνα μηνών, η μηνυτήρια αναφορά του προέδρου της πακιστανικής κοινότητας, για απαγωγές και μυστικές ανακρίσεις τουλάχιστον 25 ομοεθνών του, κατέληξε σε άσκηση διώξεων κατά στελεχών της ΕΥΠ! Η δικογραφία είναι από το 2006 στην ανάκριση και παραπαίει, οδεύοντας οριστικά στο αρχείο. Το αξιοπερίεργο είναι ότι κάποιοι από τους κατηγορούμενους είναι τώρα υφιστάμενοι του κ. Παπαγγελόπουλου στην ΕΥΠ.

  Μετά τη λήξη της θητείας του ως προϊσταμένου, ο κ. Παπαγγελόπουλος τοποθετήθηκε αμέσως στη νεοπαγή θέση του εισαγγελέα, αρμόδιου για το οργανωμένο έγκλημα. Οταν πλησίαζε να λήξει και εκεί η θητεία του, επελέγη ως αντικαταστάτης του Δημ. Ασπρογέρακα, στη θέση του εποπτεύοντος την αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

  Τώρα από τη νέα του θέση ασκεί εκ του νόμου εποπτεία και έρευνα τόσο σε θέματα εθνικής όσο και εσωτερικής ασφάλειας (τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα). Δεν είναι λίγοι πάντως εκείνοι, ακόμη και μέσα στη Δικαιοσύνη, που μιλούν για επικίνδυνη εκτροπή του ρόλου της ΕΥΠ και αναβάθμισή της σε βραχίονα αντιμετώπισης «εσωτερικών κινδύνων».

 13. Ο/Η Lawyer λέει:

  http://www.nonpapernews.gr/download-now/2012-08-14-15-41-31/item/17122-to-potami-aporei-akoma-mataios-giati-efyge-o-pan-nikoloydis-apo-tin-kyvernisi-giati-katargithike-to-aftoteles-ypourgeio-katapolemisis-tis-diafthoras-den-ekane-tipota-i-mipos-ekane-para-polla

  Το ΠΟΤΑΜΙ απορεί ακόμα ματαίως: Γιατί έφυγε ο Παν. Νικολούδης από την Κυβέρνηση; Γιατί καταργήθηκε το αυτοτελές υπουργείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς; Δεν έκανε τίποτα ή μήπως έκανε πάρα πολλά; Κύριο

  25 Σεπτεμβρίου 2015

  Το ΠΟΤΑΜΙ απορεί ακόμα ματαίως: Γιατί έφυγε ο Παν. Νικολούδης από την Κυβέρνηση; Γιατί καταργήθηκε το αυτοτελές υπουργείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς; Δεν έκανε τίποτα ή μήπως έκανε πάρα πολλά;

  Το παιχνίδι, πολιτικά άηθες, που παίχτηκε γύρω από το θέμα αυτό σε βάρος κατά του άξιου και ηθικού δικαστικού και κατά της αλήθειας, προκειμένου να δημαγωγήσει και να πλήξει πολιτικούς του αντιπάλους.

  Από την περασμένη Ανοιξη ότι ο Αλέξης Τσίπρας γνώριζε από τον ίδιο τον πρώην εισαγγελέα ότι δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια μεγάλων εισπράξεων, δήθεν πολλών δις ευρώ, από την λίστα Λαγκάρντ και νέες υποθέσεις φοροδιαφυγής και οff-shore.Μάλιστα ο κ.Νικολούδης είχε κάνει τότε δημόσιες ανακοινώσεις, που ενόχλησαν. (ακολουθούν οι δηλώσεις αυτές). Ωστόσο Τσίπρας και επιτελείς του ΣΥΡΙΖΑ κλιμάκωσαν τη δημαγωγία και την ψευδολογία για τις παρόμοιες υποθέσεις.

  Πότε αναμιγνύοντας φήμες και συκοφαντίες ή καταφεύγοντας τον ανυπόληπτο δράστη της λίστας Φαλτσιανί (από τον οποίο οι 4 εισαγγελείς δεν έβγαλαν τίποτα ουσιαστικό για συγκεκριμένα ονόματα και ποσά, όταν μετέβησαν παραμονές των εκλογών στο Παρίσι) και πότε εκτοξεύοντας κατηγορίες ασύστατες κατά της ΝΔ, του Σαμαρά, του ΠΑΣΟΚ και του Βενιζέλου. Κατηγορίες ασύστατες και αναπόδεικτες ακόμα.

  Παράλληλα διαβεβαίωναν τους δημοσιογράφους και διέδιδαν ψευδώς ότι ο κ.Νικολούδης θα παραμείνει επικεφαλής του ξεχωριστού υπουργείου κατά της Διαφθοράς κλπ, το οποίο κατάργησαν μέσω τη Δευτέρα, αιφνιδιάζοντας τους πάντες. Το μετέτρεψαν σε απλή υπηρεσία, την οποία ενσωμάτωσαν στο υπουργείο Δικαιοσύνης και κατάργησαν από κάθε εξουσία τον ειλικρινή κ.Νικολούδη.

  – Κατά τα άλλα ερωτήματα συνεχίζει να προκαλεί στο Ποτάμι, η κατάργηση του υπουργείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς και η παύση του Παναγιώτη Νικολούδη.
  Στην ανακοίνωσή του το κόμμα του Σταύρο Θεοδωράκη καλεί την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις σχετικά με το ζήτημα, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα πως τον Φεβρουάριο μίλησε για στρατηγική επιλογή τη συγκρότηση ειδικού χαρτοφυλακίου για την αντιμετώπιση της διαφθοράς.

  «Πολλά ερωτήματα προκαλεί η κατάργηση από τον κ. Τσίπρα του υπουργείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς και η «εκδίωξη» του κ. Παναγιώτη Νικολούδη που είχε παραμείνει υπουργός και στην υπηρεσιακή κυβέρνηση», αναφέρει, αρχικά, η ανακοίνωση, και συνεχίζει:

  «Τον Φεβρουάριο ο κ. Τσίπρας παρουσίαζε ως στρατηγική επιλογή τη συγκρότηση ειδικού χαρτοφυλακίου για την αντιμετώπιση της διαφθοράς μιλώντας για ακήρυχτο πόλεμο (σ.σ: προφανώς των διεφθαρμένων) εξαίροντας το ρόλο του δικαστικού Παναγιώτη Νικολούδη. Το Ποτάμι από τις προγραμματικές κιόλας δηλώσεις της κυβέρνησης είχε πει, και στη συνέχεια είχε προσπαθήσει, να ενισχύσει τον κ. Νικολούδη στο δύσκολο έργο του».

  «Επτά μήνες από τότε το υπουργείο παύει να υπάρχει, ο κ. Νικολούδης καρατομείται και ουδείς από την κυβέρνηση νιώθει την ανάγκη να εξηγήσει γιατί αυτή η στροφή των 180 μοιρών. Ο κ. Νικολούδης δεν έκανε τίποτα αυτούς τους επτά μήνες ή μήπως έκανε πάρα πολλά; Ενόχλησε αυτούς που έπρεπε ή δεν ενόχλησε κανένα; Ως πρόεδρος της Αρχής Μαύρου Χρήματος ο κ. Νικολούδης γνώριζε πολύ καλά τις διαδρομές του μαύρου χρήματος στη χώρα μας και φάνταζε ως καταλληλότερος μαχητής της μεγάλης φοροδιαφυγής. Τι έγινε λοιπόν; Δόθηκαν οι μάχες και χάθηκαν ή δεν δόθηκαν και δεν πρέπει να δοθούν; Ας απαντήσουν οι κυβερνητικοί», καταλήγει

  Παναγιώτης Νικολούδης: Δύσκολο να πάρουμε λεφτά από λίστα Λαγκάρντ και offshore

  Χαμηλώνει τις προσδοκίες ο υπουργός Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς Παναγιώτης Νικολούδης για την δημοσιονομική απόδοση της λίστας Βαρουφάκη.

  Έτσι αν και το υπουργείο Οικονομικών έχει εντάξει στο πακέτο των μεταρρυθμίσεων προς τους εταίρους και έσοδα από τις λίστες (Λαγκάρντ, Λουξεμβούργου), ο κ. Νικολούδης δεν άφησε πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

  «Ο έλεγχος της λίστας Λαγκάρντ είναι εξαιρετικά δύσκολος διότι οι Ελβετοί θεωρούν ότι τα στοιχεία αυτά έφυγαν με παράνομο τρόπο και έτσι αρνούνται να δώσουν πληροφόρηση» δήλωσε ο υπουργός στη Βουλή σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη.

  Ο κ. Νικολούδης άφησε κάποιο παράθυρο ανοικτό να υπάρξουν αποτελέσματα από τον παράλληλο έλεγχο των καταθέσεων, των μετοχών αλλά και των ακινήτων των ατόμων που βρίσκονται στις λίστες ώστε να καταρτιστεί ένα συνολικό φορολογικό προφίλ το οποίο και θα αντιπαραβληθεί με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι ελεγχόμενοι «Διαφορετικά θα είναι λάθος να εξετάσουμε μόνο ότι εμφανίζεται στις λίστες» είπε ο κ. Νικολούδης.
  Ο ίδιος δεν άφησε περιθώρια αισιοδοξίας ούτε από τον έλεγχο των offshore εταιριών. «Είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν. Σας το λέω διότι έχω εμπειρία» κατέληξε.

  Ο υπουργός Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς ανέφερε ότι με παραγγελία του εισαγγελέα διενεργείται προανακριτική εξέταση για τη λίστα Λαγκάρντ, του Λουξεμβούργου αλλά και για την λίστα των Ελλήνων που έχουν ακίνητα στην Αγγλία.

  Αποκάλυψε επίσης ότι έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου για τον στενό συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, Παπασταύρου και τον επιχειρηματία Μοιωνή (και οι δύο εμφανίζονται στη λίστα Λαγκάρντ) και ότι ο έλεγχος διεξάγεται από το ΣΔΟΕ.

 14. Ο/Η laskaratos λέει:

  http://epohi.gr/portal/politiki/20082-diki-xrysis-avgis-ti-symvainei-me-afti-ti-diki

  ΔΙΚΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ: Τι συμβαίνει με αυτή τη δίκη;

  Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015 21:14
  Γράφτηκε από την Ιωάννα Δρόσου

  Είναι πλέον περισσότερο από εμφανές πως η δίκη της Χρυσής Αυγής κινείται στα όρια –αν όχι απομακρύνεται από αυτά- της δίκαιης δίκης. Η έδρα σε προηγούμενες συνεδριάσεις είχε απαγορεύσει την τηλεοπτική κάλυψη, την τήρηση φωνητικών πρακτικών, το διορισμό της Πολιτικής Αγωγής για την κατηγορία της διεύθυνσης της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή». Αυτή τη βδομάδα απαγόρευσε την προβολή βίντεο και φωτογραφιών κατά την εξέταση μαρτύρων και τη μετέθεσε για μήνες αργότερα, όταν έρθει η ώρα των «αναγνωστέων εγγράφων», εμποδίζοντας έτσι τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας για κάθε υπόθεση.

  Επιθετική στάση

  Πέραν των συνεχών απαγορεύσεων, η έδρα τηρεί επιθετική στάση απέναντι στους μάρτυρες που καταθέτουν και τους συνηγόρους Πολιτικής Αγωγής. Την περασμένη εβδομάδα, κατά την ολοκλήρωση της κατάθεσης της μητέρας του Παύλου Φύσσα, Μάγδας Φύσσα και κατά την κατάθεση του φίλου του Π. Φύσσα και αυτόπτη μάρτυρα, Παύλου Σεϊρλή, η έδρα προκαλούσε συνεχώς εντάσεις εντός του δικαστηρίου με την απαγόρευση σειράς ερωτήσεων από την Πολιτική Αγωγή προς τους μάρτυρες κατηγορίας, όπως και με τη συνεχή επίκληση του περιορισμού του χρόνου. Σαφώς η διεξαγωγή της δίκης καθυστέρησε να ξεκινήσει και φαίνεται πως θα χρειαστούν ίσως και χρόνια για να ολοκληρωθεί, όμως αυτό δεν δικαιολογεί την πρόκληση εντάσεων. Όπως φάνηκε, αιτία αυτής της στάσης είναι η ενόχληση της έδρας για δηλώσεις των συνηγόρων υπεράσπισης έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Χαρακτηριστική ήταν η υπόδειξη της προέδρου προς την Πολιτική Αγωγή ότι «εσείς καθυστερείτε. Και βγαίνετε έξω και κάνετε δηλώσεις ότι το δικαστήριο καθυστερεί».

  Περί δημοσιότητας της δίκης

  Εν τω μεταξύ, φαίνεται πως απομακρύνεται και η ιδέα για τη συνέχιση της δίκης στην αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών, αφού όπως ανακοινώθηκε σε αυτή θα διεξαχθεί η δίκη της υπόθεσης “Noor 1”, όπως αποφασίστηκε σε κοινή σύσκεψη του Αρείου Πάγου με τον υπουργό Δικαιοσύνης. Όπως ανακοίνωσε η έδρα της δίκης της Χρυσής Αυγής δεν έχει σχετική ενημέρωση και θα συνεχίσει τις συνεδριάσεις στο δικαστήριο των φυλακών Κορυδαλλού μέχρι νεοτέρας. Δήλωσε δε την πρόθεσή της να γίνονται καθημερινές συνεδριάσεις ή αν δεν είναι αυτό δυνατόν, οι συνεδριάσεις να συνεχίζονται και πέραν του ωραρίου, ακόμα και Σάββατα.
  Η σκέψη αυτή εγείρει σαφώς ζητήματα όσον αφορά τη δημοσιότητα της δίκης, αλλά και τη σωστή προετοιμασία των συνηγόρων υπεράσπισης και κατηγορίας. Σε περίπτωση καθημερινών δικασίμων, οι δημοσιογράφοι δεν θα δύνανται να καλύπτουν τη δίκη κάθε φορά, καθώς παράλληλα διεξάγονται και άλλες υποθέσεις που ενδιαφέρουν το δικαστικό ρεπορτάζ, ενώ οι συνήγοροι δεν θα έχουν τον ελάχιστο αναγκαίο χρόνο για την προετοιμασία της επόμενης δικασίμου. Όμως, και αυτές οι ενστάσεις έμειναν αναπάντητες.

  Η υπεράσπιση προκαλεί

  Είναι έκδηλο πια πως η δημοσιότητα της δίκης δεν είναι προτεραιότητα, δίνοντας την ευκαιρία στην πλευρά της υπεράσπισης με κάθε ευκαιρία να διαμαρτύρεται. Συγκεκριμένα, ενίσταται διαρκώς για τη λήψη φωτογραφιών στη δικαστική αίθουσα, με αποτέλεσμα η πρόεδρος να επιτρέπει ελάχιστες λήψεις κάθε φορά που ξεκινά η δίκη. Ταυτόχρονα, η πλευρά της υπεράσπισης διαμαρτύρεται ανελλιπώς για τη δημοσιοποίηση πλήρων πρακτικών σε ιστότοπους, δηλώνοντας πως «έτσι προετοιμάζονται οι μάρτυρες για το τι θα πουν». Σε αυτές τις ενστάσεις η έδρα, μέχρι στιγμής, δεν έχει πάρει θέση.
  Ένα ακόμα στοιχείο που κυριαρχεί στη δίκη, που πια έχει μπει στην ουσία της υπόθεσης, είναι η προκλητική αντιμετώπιση, από πλευράς της υπεράσπισης, των μαρτύρων κατηγορίας. Χαρακτηριστική ήταν η αντιμετώπιση του κ. Σεϊρλή από τους συνηγόρους υπεράσπισης, που προσπαθούσαν να τον παρουσιάσουν ως αναξιόπιστο μάρτυρα. Ο κ. Σεϊρλής, ο οποίος ήταν εμφανώς φοβισμένος –μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες της «Εποχής» κατά τη διάρκεια του πρώτου διαλείμματος κάποιος τον πλησίασε και του είπε να προσέχει στη γειτονιά που μένει, ιδιαίτερα τώρα που είναι πατέρας- «ανακρίθηκε» για ώρες από τους συνηγόρους υπεράσπισης με προκλητικές, ακόμα και στη μνήμη του Π. Φύσσα, ερωτήσεις: «Γνωρίζετε να έχουν γίνει επιθέσεις εναντίον της Χρυσής Αυγής δύο βδομάδες πριν το γεγονός του ΠΑΜΕ και ένα μήνα πριν το φόνο του Παύλου;», ρώτησε προκλητικά ο συνήγορος του κ. Άγγου, προκειμένου να εξισώσει τη δολοφονία του Π. Φύσσα με μία από τις επιθέσεις εναντίον της Χρυσής Αυγής. «Τι φορούσατε εκείνη την ημέρα; Φορούσατε συγκεκριμένα χρώματα;», αναρωτήθηκε δήθεν η συνήγορος του κ. Καζατζόγλου, στην προσπάθειά της να δείξει πως «η παρέα του Παύλου» ίσως ήταν και εκείνη οργανωμένη. «Με δεδομένο ότι ήσασταν οχτώ άνδρες, γιατί δεν μείνατε να βοηθήσετε τον φίλο σας», αναρωτήθηκε ο έτερος συνήγορος του κ. Καζατζόγλου, για να λάβει την απάντηση του κ. Σεϊρλή «Τρέξαμε για να μην μας σκοτώσουν. Όταν σε κυνηγάει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων κυριαρχεί ο φόβος».
  Στη συνέχεια αυτών ο συνήγορος του κ. Ρουπακιά, του ανθρώπου που παραδέχεται τη δολοφονία του Π. Φύσσα, προσπάθησε να υποτιμήσει τα λεγόμενα του κ. Σεϊρλή: «Δικαιολογείται ο φόβος σας; Κρατούσε το μαδέρι εναντίον σας; Το κουνούσε απειλητικά; Μήπως κρατούσε ομπρέλα;» Η πρόεδρος καλούσε συνεχώς στην τάξη τον συνήγορο του κ. Ρουπακιά, όμως εκείνος προκλητικά δήλωσε: «Δεν είναι σε θέση ο μάρτυς να περιγράψει το περιστατικό της ανθρωποκτονίας. Ουδέποτε αναγνώρισε τον κ. Ρουπακιά». Στο σημείο αυτό ο κ. Τζέλλης, συνήγορος της οικογένειας Φύσσα, σηκώθηκε να βγει έξω, με τον κ. Μιχαλόλια, αδερφό και συνήγορο του Ν. Μιχαλολιάκου, να φωνάζει «που πας ρε Καραγκιόζη;». Τότε παρενέβη η κα. Τοπατζόγλου, συνήγορος επίσης της οικογένειας Φύσσα, και φώναξε «πείτε στο δικαστήριο κύριε Μιχαλόλια τι είπατε μόλις τώρα». Εκείνος σήκωσε τα χέρια ψηλά, στάση που προκάλεσε την αντίδραση της κας. Τοπατζόγλου: «Εκτός από φασίστες, είστε και άνανδροι. Σηκωθείτε και πείτε τι δηλώσατε». Τότε η έδρα, εν μέσω χειροκροτημάτων από την πλευρά του ακροατηρίου, διέκοψε τη διαδικασία για την ερχόμενη Τρίτη.

  Η σημασία της δίκης

  Στη δικαστική αίθουσα δίνεται η αίσθηση πως έχει κριθεί η έκβαση της υπόθεσης από την πρώτη στιγμή. Οι συνήγοροι υπεράσπισης εμφανίζονται σίγουροι για το αίσιο για τους πελάτες τους αποτέλεσμα και αρκούνται στην πρόκληση εντάσεων. Οι συνήγοροι κατηγορίας δίνουν την αίσθηση της απογοήτευσης, κατόπιν των συνεχόμενων απορρίψεων στα αιτήματά τους. Η έδρα τηρεί μια τυπολατρική στάση αποφεύγοντας την ουσία της υπόθεσης και τα δημοσιογραφικά έδρανα είναι κενά, σαν η δίκη που ξεκίνησε υπό τον πηχυαίο τίτλο της «δίκης του αιώνα» να έχει χάσει το δημοσιογραφικό της ενδιαφέρον. Την ίδια στιγμή, το αντιφασιστικό/αντιρατσιστικό κίνημα δεν αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε εργασιακό χώρο, σε κάθε σχολείο ή πανεπιστήμιο, τη σημασία της δίκης, με συνεχείς ενημερωτικές εκδηλώσεις και δράσεις. Η Χρυσή Αυγή έχει αρχίσει και ανακτά τη χαμένη αυτοπεποίθησή της. Εμφανίστηκε προκλητική την ημέρα των εκλογών στο σχολείο του Παύλου Φύσσα, (επαν)εμφανίστηκε στις γειτονιές με την προμετωπίδα των «αγανακτισμένων κατοίκων» και η ενίσχυσή της στη Βουλή, δίνει στο ναζιστικό μόρφωμα μια ευκαιρία ανάκτησης των χαμένων της δυνάμεων. Σαφώς ο φασισμός δεν ηττάται στα δικαστήρια, όμως η καταδίκη της Χρυσής Αυγής ανοίγει το δρόμο για να πέσει το προσωπείο του «δημοκρατικού κόμματος», για να αποκαλυφθεί κάθε πτυχή των νεοναζιστικών ιδεών και πρακτικών της. Και αυτή η ευκαιρία υποτιμάται, και ίσως έτσι να χαθεί.

  Ιωάννα Δρόσου

 15. Ο/Η eklag λέει:

  Ζητώ συγγνώμη που επανέρχομαι πριν γίνω φονιάς!
  Μήπως θα μπορούσε αυτή η κυράτσα που ανεμίζει την κοτσίδα της να κάνει και κάτι που θα δικαιώσει την αναμφίβολα μάταια ύπαρξή της;
  Να πει π.χ. στον αντρούλη της να παρέμβει στα τομάρια της διοίκησης Παπάφειου;
  Πώς θα της φαινόταν να βιάζεται κατά συρροή το δικό της παιδί και όλοι να σφυρίζουν αδιάφορα;
  ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ!

 16. Ο/Η ανώνυμος λέει:
 17. Ο/Η με ελικόπτερο λέει:

  http://www.spirospero.gr/index.php/aplyta/164572-apistefto-ypourgo-pou-paei-sto-grafeio-tou-me-elikoptero-kataggellei-o-leventis

  ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Υπουργό που πάει στο γραφείο του με ελικόπτερο καταγγέλλει ο Λεβέντης!

  14 Οκτωβρίου 2015. Τα άπλυτα

  EVΣτην αρχή νομίζεις ότι πρόκειται περί αστείου, αλλά ο Βασίλης Λεβέντης επιμένει ότι έχει στοιχεία και ότι πρόκειται να τα καταθέσει στη Βουλή. Λέει ότι υπάρχει υπουργός (και μάλιστα τον κατονομάζει) που μετακινείται από ένα σημείο κοντά στο σπίτι του με αυτοκίνητο και από εκεί στο γραφείο του με ελικόπτερο, αναφέρει ο «Βηματοδότης»¨.
  Κατά τον κ. Λεβέντη (που έστειλε μάλιστα το πρωί της Δευτέρας επί τόπου τον γραμματέα της ΚΟ κ. Γεωργιάδη για να το ελέγξει) υπάρχει ο υπουργός με το ελικόπτερο και πρόκειται να καταθέσει και σχετική ερώτηση στη Βουλή.

  Πηγή: tovima.gr

 18. Παράθεμα: Η κα Μπαζιάνα στη μάχη κατά της ανεργίας | Ροΐδη και Λασκαράτου Εμμονές | crockorozistas

 19. Ο/Η του κώλου λέει:

  Γεροβασίλη για το ανακριβές Πόθεν Έσχες υπουργών: «Όλα πρέπει να ερευνηθούν»

  14:07 | 14 Οκτ. 2015

  «Όλα πρέπει να ερευνηθούν. Οτιδήποτε προκύπτει για τον οποιοδήποτε πολίτη», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη, σχολιάζοντας το ζήτημα που έχει ανακύψει με δύο υπουργούς της κυβέρνησης που φέρονται να εξετάζονται από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες, για το γεγονός ότι δεν έχουν δηλώσει μέρος των εισοδημάτων τους.

  «Δεν ξέρω για ποιους πρόκειται και οφείλω να μην ξέρω γιατί έτσι πρέπει να δουλεύει η επιτροπή για τα Πόθεν Έσχες», σημείωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας παράλληλα ότι «εμένα με αφορά αν η συγκεκριμένη επιτροπή θα κάνει τη δουλειά της».

  Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η Όλγα Γεροβασίλη υπογράμμισε ότι δεν είναι δουλειά του Αλέξη Τσίπρα να ενημερώσει για την υπόθεση, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός δεν πρέπει να υποκαταστήσει το όργανο της πολιτείας.

  http://www.parapolitika.gr/article/95994/gkriza-simeia-sto-pothen-eshes-tis-olgas-gerovasili

  9.07.2014 | 17:39

  «Γκρίζα» σημεία στο πόθεν έσχες της Όλγας Γεροβασίλη!

 20. Ο/Η Ευγένιος λέει:

  Ρόιδο Λασκαράτοι δεν μένει παρά να ευχηθούμε άντε και επίκουρη καθηγήτρια στην εργαζόμενη-μητέρα (που αφήνει τα παιδιά της στα καπιταλιστικά ιδρύματα της νομενκλατούρας για την βιοπάλη) -σύζυγο πρωθυπουργού-αναθεμελιωτή της ευρωπαϊκής αριστεράς- χοροδιδασκάλου με ειδικότητα στην πεντοζάλη στους απανταχού της γης τους ισχυρούς-σχίστη μνημονίων- σφίχτη των διαπραγματεύσεων- και προσφάτως ΚΑΙ…. ναι κύριοι ΚΑΙ κομάντο, και ας σκάτε από την ζήλια σας……..(τι……..επειδή έχει εκείνα τα μπουτάκια και την φαρδοκωλέ κοψιά με ολίγη μπακίστα από την υπερκόπωση των 17 ωρών τσαμπουκάδων , που θυμίζουν μπούλιδες χριστιανικής χορωδίας νομίζεται πως μασάει ή πως πρόκειται για ηπειρώτικο χαλβά……..έχετε δει πως σφίγγει τις μπουνίτσες (αχου το αχου το) όταν περπατάει …. γελιέστε κύριοι μιλάμε για γεννημένο κομάντο)
  Αυτό το ζευγάρι κύριοι δεν μασάει από την δουλεία. Είναι πολύ πάνω από τους κοπρίτες του παλαιού κατεστημένου.
  Ας μακαρίσουμε τα παιδιά που θα διδαχτούν από την κυρία Περιστέρα.(Ας την έχει καλά ο Θεός). Η επιστήμη και δεν έχει να φοβάται τίποτα σε αυτή την χώρα.

 21. Ο/Η laskaratos λέει:

  O Kαμμένος διορίζει τον κουμπάρο του γυμναστή σύμβουλό του από την Κύπρο

  http://www.politis-news.com/cgibin/hweb?-A=304244&-V=articles

  Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος τον περασμένο Φεβρουάριο πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στην Κύπρο μετά την ανάληψη των υπουργικών του καθηκόντων. Παρά το βαρύ του πρόγραμμα βρήκε χρόνο να παραστεί σε «πάρτι» στην οικία του κ. Νίκου Φαλά εκ Ριζοκαρπάσου. Μέχρι εδώ τίποτα το παράδοξο. Τα παράδοξα ακολούθησαν…

  Ειδικός συνεργάτης;

  Τα παράδοξα αρχίζουν με τον διορισμό του κ. Χάρη Νίκου Φαλά ως έμμισθου ειδικού συνεργάτη του υπουργού Εθνικής Άμυνας. Το ΦΕΚ 341 (Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως) ημερομηνίας 15 Μαΐου 2015 αναφέρει πως ο κ. Χαράλαμπος (Χάρης) Φαλάς διορίζεται αναδρομικά από τις 20/3/2015 και «προσφέρει τις υπηρεσίες του» στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Εθνικής Άμυνας ως ειδικός συνεργάτης. Στο ίδιο ΦΕΚ αναφέρονται και τα σχετικά για τη μισθοδοσία του.

  Ο κ. Χάρης Φαλάς ζει μόνιμα στη Λευκωσία. Τι είδους ειδικός συνεργάτης στο πολιτικό γραφείο του υπουργού που εδρεύει στην Αθήνα είναι;

  Πώς προσφέρει τις υπηρεσίες του από τον περασμένο Μάρτιο; Τι είδους υπηρεσίες προσφέρει, ως γυμναστής;
  Για να συμπληρωθεί η εικόνα θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο κ. Φαλάς είναι κουμπάρος του κ. Καμμένου και μάλλον αυτό αποτελεί προσόν διορισμού και μισθοδοσίας από το ελληνικό Δημόσιο που κόβει μισθούς και συντάξεις ακόμα και από συνταξιούχους που λιμοκτονούν.

  Μη μου τον Πάνο τάραττε

  Ο Χάρης Φαλάς συνηθίζει «να βγάζει τη γλώσσα του περίπατο» στο διαδίκτυο όταν θίγεται ο άνθρωπος που τον διόρισε. Έγραφε πριν από λίγο καιρό: «Η ελληνόφωνη τουρκολάγνικη εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ ξεσπαθώνει στη σημερινή της έκδοση εναντίον του νέου υπουργού Άμυνας Πάνου Καμμένου… (που ποτέ δεν ασχολήθηκε μαζί του τόσο καιρό) και φυσικά ακριβώς δίπλα διθυράμβους υπέρ Χρήστου Στυλιανίδη… οι πρεσβείες πάντα δούλευαν καλά… με τα μέσα τους διαμορφώνουν άποψη στον παραπλανημένο κυπριακό λαό». Ενδεχομένως και ο ΔΗΣΥ, του οποίου είναι στέλεχος, θα πρέπει να δώσει κάποιες εξηγήσεις.

  Για το κόμμα

  Ο κ. Φαλάς στην προσωπική του σελίδα στο facebook αναφέρει ως εργασία «Τμήμα Social Media Ανεξάρτητοι Έλληνες». Εύλογο ερώτημα: Αν εργάζεται για το κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων (όπως γράφει στο facebook) γιατί το τίμημα θα πρέπει να το καταβάλουν οι Έλληνες φορολογούμενοι μέσα από κονδύλια του υπουργείου Εθνικής Άμυνας;

  Η παρουσία του κ. Χάρη Φαλά στο facebook εξαντλείται σε προπαγανδιστικού τύπου αναρτήσεις για τον κ. Καμμένο και σε υβριστικά σχόλια εναντίον όποιων σχολιάζουν αρνητικά τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ. Πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην Αθήνα ανέφεραν στον «Π» ότι δεν έχει τύχει να δουν τον κ. Φαλά να εργάζεται στο υπουργείο, ενώ δεν διαθέτει καν γραφείο. Άλλες πηγές αναφέρουν τη συχνότατη παρουσία του στα γραφεία των ΑΝΕΛ στην οδό Διαγόρου στη Λευκωσία.

  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κανένα άλλο πολιτικό κόμμα της Ελλάδας πλην των ΑΝΕΛ δεν διατηρεί γραφεία στο (ακριβό) κέντρο της Λευκωσίας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Χάρης Φαλάς στις εκλογές του 2011 ήταν υποψήφιος του ΔΗΣΥ στην Αμμόχωστο και κατετάγη τελευταίος σε σταυρούς.

  Πηγή: Εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ»

  ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ

  13/10/2015 – 17:45

 22. Ο/Η Έτσι παρέρχεται η Δόξα του Κόσμου λέει:

  http://www.star.gr/Pages/Ellada.aspx?art=295864&artTitle=me_elikoforo_stin_kozani_i_peristera_gia_to_deftero_mathima

  Με ελικοφόρο στην Κοζάνη η Περιστέρα για το δεύτερο μάθημα

  Αυτή τη φορά, δεν υπήρχαν ούτε κάμερες, ούτε φωτογράφοι

  Με ελικοφόρο στην Κοζάνη η Περιστέρα για το δεύτερο μάθημα

  13.10.2015 – 11.03

  ​Με ελικοφόρο ΑΤR42 «πέταξε» στην Κοζάνη η Μπέτυ Μπαζιάνα, για το δεύτερο μάθημα στο πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

  Όπως αναφέρει ο «Βηματοδότης», η σύντροφος του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ταξίδεψε με την Astra Airlines, μία ελληνική αεροπορική εταιρεία.

  Στο δεύτερο μάθημα της στο πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) η αίθουσα ήταν κατάμεστη από φοιτητές. Με τη διαφορά, όμως, ότι αυτή τη φορά, δεν υπήρχαν ούτε κάμερες, ούτε φωτογράφοι.

 23. Ο/Η laskaratos λέει:

  Πατησίων, Κοζάνη, Τεχεράνη, πότε προλαβαίνει;
  Ήταν τόσο απαραίτητη η παρουσία της αριστερής πολυκαθηγήτριας με τη μαντήλα στο Ιράν, όπου η θέση της γυναίκας είναι τόσο υποτιμημένη;
  Σε καιρούς τόσο δύσκολους, η σύζυγος του πρωθυπουργού επωφελείται να κάνει τουρισμό με έξοδα των φορολογούμενων;

  • Ο/Η Po λέει:

   Οι Ιρανές όταν έρχονται στη Δύση βγάζουν τη μαντήλα από σεβασμό προς τα δικά μας ήθη;
   είναι ζήτημα για πολύ συζήτηση…

 24. Ο/Η eklag λέει:

  Καμία συζήτηση με ό,τι πιο σκοταδιστικό γνώρισε η Ανθρωπότητα.
  Το Ισλάμ δηλαδή.
  Η αλανιάρα δε κότα αδύνατο να κρυφτεί με μπούρκα.
  Η φαυλότητα και η ανοησία της διακρίνονται και μέσα από κει εξίσου καθαρά!

 25. Ο/Η laskaratos λέει:

  Αδίστακτοι, επικίνδυνοι, φτηνοί, αναξιοπρεπέστατοι.

  http://enosy.blogspot.gr/2016/02/blog-post_9.html
  Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

  Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΝΔΥΕΤΑΙ ΤΗ ΜΑΝΤΗΛΑ

  της Ελένης Πορτάλιου

  Η σύζυγος του πρωθυπουργού κα Μπαζιάνα, μετέχουσα στην ελληνική αντιπροσωπία που επισκέφτηκε το Ιράν, εμφανίστηκε με μαντήλα για να τιμήσει, όπως δήλωσε, τις θρησκευτικές παραδόσεις της χώρας.

  Είναι προφανές ότι αγνοεί ή αδιαφορεί για τις «παραδόσεις» της θρησκευτικής εξουσίας που, ταυτισμένη με την πολιτική, επιβάλλει σκληρή καταστολή στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των γυναικών και βασανιστικές τιμωρητικές ποινές για οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ενδυματολογικοί. Οι γυναίκες στο Ιράν δεν επιλέγουν να φορέσουν μαντήλα, πράγμα που ανάγεται στην ελεύθερη επιλογή κάθε ατόμου, αλλά είναι υποχρεωμένες να τη φορούν, ζώντας σε καθεστώς μέγιστης ανελευθερίας.

  Όσες γυναίκες (και άνδρες, μεταξύ αυτών ο Ζωρζ Μποβέ και ο Μανόλης Γλέζος) στηρίξαμε τους αγώνες των γυναικών του Ιράν για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους θεωρούμε την επιλογή της κας Μπαζιάνα προσβολή προς αυτούς τους αγώνες, οι οποίοι στοίχισαν και στοιχίζουν στις αγωνιζόμενες πολύ αίμα και δάκρυα.

 26. Ο/Η του κώλου λέει:

 27. Ο/Η Αριστείδης Καρατζόγλου λέει:

  Της Αριστεράς και της Προσόδου και πάλι…
  http://www.tanea.gr/news/greece/article/5350584/to-potami-kataggellei-fwtografikh-diataksh-gia-th-mpety-mpaziana/

  • Ο/Η laskaratos λέει:

   Αν δεν ταιριάζανε….

   http://www.nonpapernews.gr/download-now/2012-08-14-15-41-31/item/19433-sto-dromo-tis-natasas-pazaiti-i-betty-baziana-alla-pio-filodoksi-thelei-na-ginei-kathigitria-sto-polytexneio-to-potami-kataggellei-xaristiki-diataksi-gia-tin-syntrofo-tou-prothypourgoy-me-eidiki-tropologia-tou-nikou-fili

   Στο δρόμο της Νατάσας Παζαϊτη, η Μπέττυ Μπαζιάνα αλλά πιο φιλόδοξη, θέλει να γίνει καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο. Το Ποτάμι καταγγέλλει χαριστική διάταξη για την σύντροφο του πρωθυπουργού με ειδική τροπολογία του Νίκου Φίλη

   Την καταγγελία για χαριστική μεταχείριση κάνει ο βουλευτής Αττικής του ΠΟΤΑΜΙΟΥ από τον Ιανουάριο του 2015,που είναι και αναπληρωτής καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τόπο δεκάδων ακαδημαϊκών φαυλοτήτων από πρόσωπα προσκείμενα στον ΣΥΡΙΖΑ.

   Αφού δεν πήραν την εξουσία με την επανάσταση, θα την πάρουν με τους διορισμούς στο Κράτος. Διορισμούς και προαγωγές με αναξιοκρατικά κριτήρια. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε χθες, αποσύρθηκε το μεσημέρι αλλά και επανακατατέθηκε λίγο αργότερα, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο βουλευτής του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς περιλαμβάνει φωτογραφική διάταξη για τη σύντροφο του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Με εντολή του υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη. Καταγγελία που γνώρισε ευρύτατη δημοσιότητα και προκάλεσε πολλά αρνητικά σχόλια.

   Ο Γ. Μαυρωτάς ανάρτησε δυο σχετικά tweets

   -Εξακολουθεί όμως το νομοσχέδιο να περιλαμβάνει στο άρθρο 33 τη φωτογραφική διάταξη για τη σύντροφο του Πρωθυπουργού… που αφορά στη μετάταξη δηλαδή μόνιμων εκπαιδευτικών με διδακτορικό ως ΕΔΙΠ σε ΑΕΙ. Φαίνεται καλύφθηκαν τα κενά στα σχολεία..
   -Η σύντροφος του πρωθυπουργού διδάσκει στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ως καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό.
   Από την νέα εκδοχή του νομοσχεδίου απαλείφθηκε πάντως η διάταξη, που θεωρήθηκε ότι είχε «φωτογραφικό» χαρακτήρα για παλαιά υπόθεση του υπουργού Οικονομίας Γ. Σταθάκη, αφού αφορούσε υπόθεση οικονομικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

   Η κυβέρνηση απέσυρε από το νομοσχέδιο για την έρευνα τη φωτογραφική διάταξη για τον Γιώργο Σταθάκη, αλλά άφησε εκείνη για την Περιστέρα Μπαζιάνα, καταγγέλλει ο Γιώργος Μαυρωτάς.
   «Αποσύρθηκε η «διάταξη Σταθάκη» στη νέα version του νομοσχεδίου για την Έρευνα, εξακολουθεί όμως το νομοσχέδιο να περιλαμβάνει στο άρθρο 33 τη φωτογραφική διάταξη για τη σύντροφο του Πρωθυπουργού. Που αφορά στη μετάταξη δηλαδή μόνιμων εκπαιδευτικών με διδακτορικό ως ΕΔΙΠ σε ΑΕΙ. Φαίνεται καλύφθηκαν τα κενά στα σχολεία…», έγραψε ο βουλευτής του Ποταμιού στον λογαριασμό του στο Twitter.

   Υπενθυμίζεται ότι η κ. Μπαζιάνα διδάσκει στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ως καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό.

   Η επίμαχη διάταξη στο νομοσχέδιο για την Ερευνα

   Το μεσημέρι της Τρίτης, αποσύρθηκε ξαφνικά από το νομοσχέδιο διάταξη, την οποία η αντιπολίτευση καταγγέλλει ως «φωτογραφική», για τον υπουργό Οικονομίας.
   Η εν λόγω διάταξη αφορούσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης και κατά την αντιπολίτευση είναι φωτογραφική ώστε να απαλλαγεί ο υπουργός Οικονομίας από τις τις περιπέτειες και τις δικαστικές εκκρεμότητες που είχε όταν ήταν καθηγητής στο εν λόγω πανεπιστημιακό ίδρυμα.

   Υπ. Παιδείας: Δεν είναι φωτογραφική η διάταξη, αφορά πολλούς

   Το υπ. Παιδείας, απάντησε στον βουλευτή του Ποταμιού Γ. Μαυρωτά, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για φωτογραφική διάταξη.
   Σύμφωνα με το υπ. Παιδείας στο επίμαχο άρθρο 33 παρ. 7, του ν/σ «η διάταξη ρυθμίζει με πάγιο τρόπο, άρα, εξ ορισμού μη φωτογραφικό, θέματα μετάταξης μόνιμων εκπαιδευτικών Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης σε Α.Ε.Ι». Υποστηρίζει δε ότι η διάταξη «αφορά πολλούς εκπαιδευτικούς με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και η τυχόν μετάταξή τους στα ΑΕΙ, θα τίθεται στην αυστηρή και αντικειμενική κρίση των Ακαδημαϊκών Αρχών και των αρμόδιων υπηρεσιακών οργάνων ευρείας αντιπροσωπευτικής σύνθεσης».
   …………………

   Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΣΑΣ

   -Η Αναστασία Παζαΐτη – Καραμανλή του Μιχαήλ , στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και νωρίτερα της ΟΝΝΕΔ,, γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 1966, γίνεται δηλαδή σύντομα πενήντα. Χρονών και κατάγεται από την ΕπανομήΘεσσαλονίκης. Είναι απόφοιτος του τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ (1988) και κάτοχος διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Ιατρικής του ίδιου πανεπιστημίου (2002) και κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Ιατρικής του ίδιου πανεπιστημίου (2004), δηλαδή προηγήθηκε το διδακτορικό της απόκτησης πτυχίου. Τέλειωσε τις σπουδές της στην Ιατρική με υψηλή βαθμολογία..
   Τελείωσε το αγροτικό της στο νοσοκομείο Κορίνθου. Από τις αρχές του 2007 εργάζεται στο Λαϊκό Nοσοκομείο της Αθήνας ως ειδικευόμενη Γενικής Χειρουργικής.
   Οι σπουδές της κυρίας Καραμανλή και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες απέκτησε το διδακτορικό δίπλωμα στην ιατρική έχουν απασχολήσει πολλές φορές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς έχει εκφραστεί η άποψη πως η απόκτηση του διπλώματος και της ειδικότητας χαρακτηρίσθηκε από χαριστικές μεταχειρίσεις, χωρίς συγκεκριμένες αποδείξεις.

 28. Ο/Η laskaratos λέει:

  @»Εξακολουθεί όμως το νομοσχέδιο να περιλαμβάνει στο άρθρο 33 τη φωτογραφική διάταξη για τη σύντροφο του Πρωθυπουργού… που αφορά στη μετάταξη δηλαδή μόνιμων εκπαιδευτικών με διδακτορικό ως ΕΔΙΠ σε ΑΕΙ. Φαίνεται καλύφθηκαν τα κενά στα σχολεία».

  Η καταγγελία είναι πολύ συγκεκριμένη, αλλά η κα Τσίπρα αρνείται να απαντήσει επί του συγκεκριμένου και δίνει μια γενικόλογη διάλεξη. Γνωστές παλιές δοκιμασμένες μέθοδοι «απάντησης» που είναι μη απάντηση.

  http://www.topontiki.gr/article/167417/peristera-mpaziana-gia-ta-peri-fotografikis-diataxis-theloyn-na-valoyn-kata-toy

  17.4.2016 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

  Περιστέρα Μπαζιάνα για τα περί φωτογραφικής διάταξης: Αν θέλουν να βάλουν κατά του Τσίπρα, ας το κάνουν απευθείας

  Η σύντροφος του πρωθυπουργού, με δηλώσεις της στη Real News, απαντά στις καταγγελίες περί «φωτογραφικής διάταξης» για την ίδια, από βουλευτή του Ποταμιού.

  «Αν κάποιος θέλει να βάλει εναντίον του συζύγου μου, ας το κάνει απευθείας. Δεν δέχομαι να γίνομαι βορά πολιτικής χυδαιότητας» τονίζει η σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα.

  Ο βουλευτής του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς, είχε καταγγείλει πως η κυβέρνηση με «φωτογραφική» για την ίδια διάταξη επιχείρησε να της δώσει το δικαίωμα να μεταχθεί από την πρωτοβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα σε θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού.

  «Δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα στον δημόσιο και επαγγελματικό μου βίο» τονίζει στις ίδιες δηλώσεις η Περιστέρα Μπαζιάνα, ενώ σημειώνει ακόμα «Παρακολουθώ με θλίψη και ενόχληση τόσο την καταγγελία όσο και τα σχόλια που προκαλεί. Όμως, το θέμα δεν με αφορά προσωπικά»

  Δεν κρύβει πως τη θυμώνει η κριτική που δέχεται για τη διάταξη του υπουργείου Παιδείας: «Η μέχρι τώρα διαδρομή μου δεν επιτρέπει σε κανέναν να μιλά για αδιαφάνεια (…) Ό,τι έχω καταφέρει ως ερευνήτρια δεν έχει κανένα θολό σημείο, είναι φανερό και μπορεί να κριθεί. Και γι’ αυτό είμαι υπερήφανη». Σημειώνει δε ότι «οι μαθητές και οι φοιτητές μου είναι για μένα οι πιο αυστηροί κριτές. Σε αυτούς λογοδοτώ, αυτών η γνώμη με ενδιαφέρει».

  «Σήμερα, επιλέγω συνειδητά να εργάζομαι στα πανεπιστημιακά εργαστήρια. Επιλέγω συνειδητά να διδάσκω σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, με πενιχρή αμοιβή. Είναι τιμή μου να καταθέτω τις δυνάμεις μου στο ελληνικό δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο. Και αυτό σκοπεύω να συνεχίσω να κάνω».

  Όταν δε ερωτάται για το σχόλιο πως ως σύζυγος του πρωθυπουργού θα μπορούσε να αποσπαστεί σε κάποιο πολιτικό γραφείο ή να μην εργάζεται καν, απαντά: «μακριά από μένα τέτοιες λογικές».

  Πηγή: Real News
  ______________________
  Ιταμότητα, θράσος, ανοιχτή περιφρόνηση στο δημόσιο δημοκρατικό έλεγχο και στους φορολογούμενους πολίτες:

  «οι μαθητές και οι φοιτητές μου είναι για μένα οι πιο αυστηροί κριτές. Σε αυτούς λογοδοτώ, αυτών η γνώμη με ενδιαφέρει».

 29. Παράθεμα: Ποιος θα εξηγήσει στην κα Τσίπρα πως έχουμε Δημοκρατία; | Ροΐδη και Λασκαράτου Εμμονές

 30. Ο/Η laskaratos λέει:

  Η κάθε εποχή και κάθε γενιά, έχουν και τις προσωπικότητες που τους αξίζουν.
  Για τη Βάσω Θανασέκου (πέθανε πέρσι το καλοκαίρι) μια θαυμάσια γυναίκα της Αριστεράς:

  http://istorika-ntokoumenta.blogspot.gr/2016/06/blog-post_67.html
  Βάσω Θανασέσκου: Η πρώτη βουλευτής της Αριστεράς

  Από giorgis

  Βάσω Σαραβάνου, μια μεγαλοαστή, η οποία αν δεν γνώριζε και δεν ερωτευόταν τον Γιώργο Θανασέκο, ένα πολιτικοιποιημένο στρατιωτικό δημοκρατικών φρονημάτων από την Άνω Τιθωρέα της Φθιώτιδας, δεν θα είχε ίσως καταγραφεί ως η πρώτη βουλευτής της Αριστεράς στην Ελλάδα. Και οι δύο υποστήριξαν τις ιδέες τους χωρίς να πτοηθούν από τις διώξεις και τις ταλαιπωρίες που υπέστησαν στα «πέτρινα χρόνια» της ελληνικής Ιστορίας.

  Σήμερα, στα 97 της χρόνια, παρουσιάζεται στην Ιστορία ως η πρώτη βουλευτής της Αριστεράς αλλά και ως η γηραιότερη, έν ζωή, εκλεγμένη του ελληνικού Κοινοβουλίου.

  Στις πλάτες της κουβαλάει 97 χρόνια με εξορίες και φυλακίσεις που φορτώθηκε από τους αγώνες της για τη δημοκρατία και για τα δικαιώματα των γυναικών. Η Βάσω Θανασέκου, η πρώτη εκλεγμένη βουλευτής της Αριστεράς, είναι μια ευγενική ψυχή που ακολούθησε τον δρόμο της καρδιάς της.

  Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 5 Ιουνίου του 1917. Στα δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του 1930, αν και ευκατάστατη μεγαλοαστή, εντάχθηκε στο πλευρό όσων αγωνίζονταν για τα κοινωνικά δικαιώματα και τη δημοκρατία.
  Είναι κόρη του Δημήτρη Σαραβάνου από την Άνδρο, ενός εύπορου πιλοποιού που είχε εργοστάσιο στο Μεταξουργείο, στην οδό Μυλλέρου. Ασχολήθηκε με την πολιτική από μικρή, με την παρότρυνση του συζύγου της Γιώργου Θανασέκου, με τον οποίο είχαν μεγάλη διαφορά ηλικίας, αλλά ήταν σφοδρά ερωτευμένοι.

  Ο Γιώργος Θανασέκος είχε καταγωγή από την Άνω Τιθωρέα της Φθιώτιδας, ήταν πολύ καλός μαθητής και είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Ευελπίδων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του είχε διαβάσει κρυφά μαζί με άλλους συμφοιτητές του το Κεφάλαιο του Κάρολου Μαρξ, ενώ παράλληλα είχε εντυπωσιαστεί από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ως λοχαγός του ιππικού είχε πάρει μέρος στην πρώτη γραμμή στη Μικρασιατική Εκστρατεία.

  Στη συνέχεια παραιτήθηκε από το στράτευμα και πολιτεύτηκε με το Αγροτοεργατικό Κόμμα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου στη Φθιώτιδα εξασφαλίζοντας, σύμφωνα με τον ισχύοντα τότε νόμο, ισόβια σύνταξη.

  Οι εξορίες και οι φυλακίσεις

  Μόλις 19 ετών, το 1936, η Βάσω Θανασέκου και ο σύζυγός της εξορίστηκαν για την αντιφασιστική τους δράση στη Σίφνο από τη δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά και όταν αφέθηκαν ελεύθεροι,
  το 1938, έφυγαν μαζί για το Παρίσι.

  Στο Παρίσι άρχισε σπουδές στην Κοινωνιολογία και εντάχθηκε στο «Αντιδικτατορικό Μέτωπο», οργάνωση που είχαν ιδρύσει οι εξόριστοι αντιφασίστες που διέμεναν στη γαλλική πρωτεύουσα. Ο σύζυγος της, ο οποίος πίστευε πολύ στην κοινωνική αποστολή και στη δύναμη του Τύπου, είχε ιδρύσει τότε την εφημερίδα Ελευθερία.

  Πριν από τη γερμανική εισβολή στη χώρα μας επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου υπήρξε ενεργό στέλεχος του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ). Βρέθηκε στην πρώτη γραμμή στο βουνό και συμμετείχε στις διεργασίες της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ) στις Κορυσχάδες Ευρυτανίας, όπου ο σύζυγός της εξελέγη εθνοσύμβουλος Λοκρίδας.

  Η επιστροφή της στην Ελλάδα μαζί με τον σύζυγό της και τον πρωτότοκο γιο της, τον Λουκά, ο οποίος είχε εν τω μεταξύ γεννηθεί στη γαλλική πρωτεύουσα, ήταν περιπετειώδης. Είχαν βρεθεί και οι τρεις, ύστερα από πολλές ταλαιπωρίες, στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βελιγραδιού περιμένοντας κάποιο τρένο για να τους μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη.

  Τέτοιο δρομολόγιο όμως με στάση στο Βελιγράδι και προορισμό τη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε. Και τότε μίλησε η τύχη: Η γυναίκα του σταθμάρχη, η οποία είχε ξετρελαθεί με τον μικρό Λουκά, έπεισε τον άνδρα της να αναγκάσει το τρένο που θα περνούσε από το Βελιγράδι να κόψει ταχύτητα ώστε να προλάβει, εν κινήσει, να ανέβει επάνω η οικογένεια Θανασέκου.
  Έτσι κι έγινε. Ανέβηκαν στο τρένο και οι τρεις, αλλά και κάποιοι άλλοι που εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία, ενώ το τρένο περνούσε με αργή κίνηση. Όταν έφθασαν στη Θεσσαλονίκη, αισθάνθηκαν ένα ρίγος να διαπερνά το κορμί τους, αφού έμαθαν ότι ο σταθμός του Βελιγραδιού είχε εν τω μεταξύ βομβαρδιστεί και ισοπεδωθεί από τη Λούφτβαφε, τη ναζιστική αεροπορία.

  Το 1947, στα δύσκολα χρόνια του Εμφυλίου, συνελήφθη και παραπέμφθηκε σε έκτακτο στρατοδικείο το οποίο την καταδίκασε δις εις θάνατον.

  Το 1948, ενώ την είχαν ετοιμάσει για το εκτελεστικό απόσπασμα, γλύτωσε την εκτέλεση την τελευταία στιγμή και η ποινή της μετατράπηκε σε ισόβια δεσμά.

  Φυλακίστηκε για έξι χρόνια στις γυναικείες φυλακές Αβέρωφ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και απελευθερώθηκε το 1952, επί Πλαστήρα, έπειτα από αναθεώρηση της δίκης της. Την περίοδο εκείνη δεχόταν στη φυλακή τις συχνές επισκέψεις του μικρού της γιου, του Δημήτρη.

  Ο Δημήτρης, ο οποίος ζει σήμερα στο Παρίσι με την οικογένεια του, ήταν ο αγγελιοφόρος για τη μητέρα του αλλά και για τις άλλες συγκροτούμενες που χαίρονταν να τον βλέπουν και τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Παρότι τότε ήταν μικρό παιδί και φορούσε κοντά παντελόνια, οι δεσμοφύλακες τον υποχρέωναν σε ενοχλητική σωματική έρευνα προτού τον αφήσουν να δει τη μητέρα του και να βρεθεί κοντά με τις άλλες συγκροτούμενες.

  Μια άλλη «σπάνια ταλαιπωρία» που δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ ο δευτερότοκος γιος της Βάσως Θανασέκου είναι η βάπτισή του. Εκείνα τα «πέτρινα χρόνια», έχοντας και τους δύο γονιούς του κρατούμενους, αναγκάστηκε να βαπτιστεί στον Αϊ-Στράτη για να μπορέσει να εγγραφεί στην πρώτη τάξη του δημοτικού και να πάει στο σχολείο.

  Τον Ιούνιο του 1952, με ειδική άδεια, πήγε στον Αϊ-Στράτη όπου ήταν εκτοπισμένος ο πατέρας του και βαπτίστηκε με νονό έναν «τυχερό» που προέκυψε από κλήρωση μεταξύ των εξόριστων. Εκεί, στον Αϊ-Στράτη, δίπλα στον πατέρα του βρισκόταν και ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος ο οποίος είχε φιλοτεχνήσει σκίτσα του αδελφού του που φυλάσσονται ως πολύτιμα οικογενειακά ενθύμια.


  Οι τρεις βουλευτίνες της ΕΔΑ το 1958, από αριστερά: Μαρία Σβώλου, Ελένη Μπε-νά και Βάσω Θανασέκου.

  Οι εκλογικές αναμετρήσεις

  Τρία χρόνια και περίπου τέσσερεις μήνες μετά την απελευθέρωσή της από τις φυλακές Αβέρωφ, στις εκλογές της 19ης Φεβρουάριου του 1956, η Βάσω Θανασέκου εξελέγη βουλευτής Αθηνών ως μέλος της ΕΔΑ με το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Ένωσης. Η Δημοκρατική Ένωση αποτέλεσε τότε το ψηφοδέλτιο ενός συνασπισμού της αντιπολίτευσης απέναντι στο ψηφοδέλτιο της ΕΡΕ, που πρωτοεμφανιζόταν στις εκλογές με ηγέτη τον ιδρυτή της, Κωνσταντίνο Καραμανλή.1


  Η Βάσω Θανασέκου, ο άνδρας της και ο πρωτότοκος γιος της στο Παρίσι

  Οι εκλογές εκείνες, στις οποίες είχαν ψηφίσει για πρώτη φορά πανελλαδικά οι γυναίκες, είχαν διεξαχθεί με το λεγόμενο «τριφασικό σύστημα».
  Επρόκειτο για ένα καλπονοθευτικό κατασκεύασμα, τριών παραλλαγών, που άλλαζε ανάλογα με την περιφέρεια και είχε ως αποτέλεσμα να κερδίσει η ΕΡΕ σε έδρες και να σχηματίσει κυβέρνηση, παρότι έχασε σε ποσοστό ψήφων!2 Μόνο δύο γυναίκες είχαν καταφέρει να εκλεγούν το 1956: η Βάσω Θανασέκου από την Αριστερά και η Λίνα Τσαλδάρη, η οποία αργότερα έγινε και η πρώτη Ελληνίδα υπουργός, από τη Δεξιά.


  Δίπλα στον πρόεδρο της ΕΔΑ, Γιάννη Πασαλίδη, με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του 1956

  Στην πρώτη συνεδρίαση της Βουλής οι δύο αυτές γυναίκες ανταμείφθηκαν με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, που γέμισε με υπερηφάνεια τον πατέρα της Βάσως ο οποίος βρισκόταν στα θεωρεία για να καμαρώσει η μοναχοκόρη του. Με την εκλογή της τον Φεβρουάριο του 1956 καταγράφηκε στην Ιστορία ως η πρώτη γυναίκα βουλευτής της Αριστερός.3

  Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ψηφοφόροι, και λογικά οι γυναίκες που ψήφιζαν για πρώτη φορά, την τίμησαν ιδιαίτερα αφού, όπως φαίνεται στο ρεπορτάζ της Αυγής, με καταμετρημένο περίπου το 80% των ψήφων βρίσκεται με 10.095 σταυρούς στην τέταρτη θέση, πίσω από τους πανεπιστημιακούς Νίκο Κιτσίκη, Γιώργο Σπηλιόπουλο και τον στρατηγό Γεράσιμο Αυγερόπουλο, αλλά μπροστά από τον επιφανή πολιτικό ηγέτη του Κέντρου Γεώργιο Μαύρο. Είναι, επίσης, μαζί με τη Λίνα Τσαλδάρη, οι δύο πρώτες που εξελέγησαν όταν οι γυναίκες ψήφισαν πανελλαδικά και όχι τοπικά, όπως είχε συμβεί τον Ιανουάριο του 1953, όταν εξελέγη σε επαναληπτικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη η Ελένη Σκούρα, η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής.4

  Μετά την εκλογή της, μέσα στα κύρια καθήκοντά της ήταν η προώθηση των γυναικείων ζητημάτων, γι’ αυτό στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της ΕΔΑ, τον Ιούλιο του 1956, υπήρξε εισηγήτρια με θέμα: «Η θέση της γυναίκας και ο ρόλος της στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας μας».5 Τον Νοέμβριο του 1956 ταξίδεψε με αντιπροσωπία γυναικών από την Ελλάδα στη Σοβιετική ‘Ενωση, όπου παρέμειναν στη Μόσχα, στο Λένινγκραντ, στην Τιφλίδα και σε άλλα μέρη και επισκέφθηκαν εργοστάσια, σχολεία, μουσεία, νοσοκομεία, την αγροτοβιομηχανική έκθεση της Μόσχας, το Κρεμλίνο, το μουσείο Ερμιτάζ κ.ά.

  Στις εκλογές της 11ης Μαΐου του 1958, όταν η ΕΔΑ έκανε την έκπληξη και αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση, εξελέγη για δεύτερη συνεχόμενη φορά στη Φθιώτιδα, στον τόπο καταγωγής του συζύγου της. Μαζί με τη Βάσω Θανασέκου μπήκαν τότε στη Βουλή άλλες δύο γυναίκες της Αριστερός: η Ελένη Μπενά στον Πειραιά, όπου η ΕΔΑ πήρε απίστευτα ποσοστά (πρώτο κόμμα στη Β’ Πειραιά με 60,8%!), και η Μαρία Σβώλου στην Αθήνα.

  Αυτές οι τρεις βουλευτίνες μετέφεραν στη Βουλή τα γυναικεία ζητήματα και διεκδίκησαν τη λήψη μέτρων ισότητας, συμβάλλοντας με τις παρεμβάσεις τους στην κατεδάφιση των ανδρικών ταμπού στον χώρο της εργασίας (τη δεκαετία του 1950 είχαν αρχίσει να ανοίγουν σιγά σιγά τα κλειστά ανδρικά επαγγέλματα όπως η συμβολαιογραφία, το δικαστικό σώμα, το πανεπιστήμιο κ.ά.).

  Τα χρόνια εκείνα ήταν δύσκολα για έναν υποψήφιο της Αριστεράς, και ακόμη δυσκολότερα για μια γυναίκα, αφού λειτουργούσαν οι μηχανισμοί τρομοκράτησης και βιασμού της λαϊκής θέλησης από το παρακράτος της Δεξιάς. Η Βάσω Θανασέκου το ένιωσε στο πετσί της, όταν σε μια ομιλία της στο χωριό Ρεγγίνα της Φθιώτιδας τραυματίστηκε στο πρόσωπο από καρέκλα που της πέταξε κάποιος από τους παρακρατικούς που είχαν αναλάβει τον εκφοβισμό των δημοκρατικών υποψηφίων και ψηφοφόρων.

  Το 1959, στο 1ο Συνέδριο της ΕΔΑ, η οποία ήταν πλέον η ενιαία έκφραση της Αριστερός, αφού είχε απορροφήσει τις παράνομες οργανώσεις που διαλύθηκαν με εντολή της ηγεσίας του ΚΚΕ, εξελέγη μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής μαζί με τη Μαρία Σβώλου, την Ελένη Μπενά και την Ασημίνα Γιάννου. Τον Οκτώβριο του 1961, στις εκλογές της «βίας και της νοθείας», εκτέθηκε στην εκλογική περιφέρεια της Μαγνησίας με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΜΕ (Πανδημοκρατικό Αγροτικό Μέτωπο Ελλάδος), το οποίο αντιπροσώπευε την ΕΔΑ και το Εθνικό Αγροτικό Κόμμα (ΕΑΚ) των Ασημάκη Φωτήλα και Θεόδωρου Γιαννόπουλου.6


  Η Θανασέκου σε δεξίωση της Σοβιετικής Πρεσβείας, δεξιά της με το λευκό σακάκι ο Σοβιετικός πρέσβης Μιχαήλ Σεργκέγιεφ.

  Στις αρχές Ιουλίου του 1963 πήρε μέρος στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικών, που διεξήχθη στη Μόσχα και διοργανώθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοκρατικών Γυναικών. Λίγες ημέρες πριν από εκείνο το συνέδριο είχε πραγματοποιηθεί η ιστορική επιτυχημένη πτήση στο Διάστημα από την Βαλεντίνα Τερέσκοβα, την πρώτη γυναίκα αστροναύτη της Ιστορίας. Το κατόρθωμα της Τερέσκοβα είχε συνδυαστεί με τα δικαιώματα των γυναικών και αποτέλεσε διεθνή είδηση υπεροχής του καθεστώτος Χρουστσόφ στον ανταγωνισμό ΗΠΑ-ΕΣΣΔ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

  Η περίοδος 1967-1974

  Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών (1967-1974) συνελήφθη στο σπίτι της στον Χολαργό και παρέμεινε για μεγάλο διάστημα πρώτα στη Γυάρο μαζί με τον σύζυγό της και ύστερα στην Αλικαρνασσό της Κρήτης σε φυλακή που ήταν μόνο γυναίκες.

  Στη συνέχεια, από το 1969 ως το 1972, ήταν κρατούμενη στον Ωρωπό, ενώ τα επόμενα δύο χρόνια παρέμεινε σε κατ’ οίκον περιορισμό στη Ζαχάρω Ηλείας μαζί με τη Μίνα Γιάννου. Στη Ζαχάρω, λόγω της αστυνομοκρατίας που είχε επιβάλει το δικτατορικό καθεστώς, δεν τις πλησίαζαν εύκολα οι ντόπιοι, αλλά υπήρχαν και αντιχουντικοί πολίτες που τους άφηναν με διακριτικό τρόπο καλάθια με φρούτα, γλυκά κ.λπ. έξω από την πόρτα του σπιτιού όπου κρατούνταν.

  Κάποτε, μαζί με τα καλαθάκια με τα φρούτα, βρήκε και ένα γράμμα από έναν μικρό που ήταν γεννημένος εκεί. Ο μικρός αυτός ήταν ο μετέπειτα βουλευτής και υπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Ζαφειρόπουλος, ο οποίος είχε γράψει ένα ποίημα για συμπαράσταση, θέλοντας να εκφράσει τον θαυμασμό του και την ευγνωμοσύνη του για τους αγώνες τους.

  Το 1974, στις πρώτες εκλογές μετά την κατάρρευση της δικτατορίας των συνταγματαρχών, πήρε μέρος με το ψηφοδέλτιο της Ενωμένης Αριστεράς στην εκλογική περιφέρεια της Φθιώτιδας, που ήταν και η τελευταία συμμετοχή της σε εκλογική αναμέτρηση.

  Υπήρξε εκδότρια της εφημερίδας Ρούμελη, η οποία έκλεισε δύο φορές, από τις δικτατορίες του Μεταξά το 1936 και των συνταγματαρχών το 1968. Έχει τιμηθεί με το μετάλλιο της Εθνικής Αντίστασης 1941-1945 από την Ελληνική Δημοκρατία.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  1 Στο ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής ‘Ενωσης, μαζί με την ΕΔΑ που είχε αρχηγό τον Ιωάννη Πασαλίδη, συστεγάζονταν άλλα έξι κόμματα: Κόμμα Φιλελευθέρων – Γεώργιος Παπανδρέου, Φιλελεύθερα Δημοκρατική Ένωσις – Σοφοκλής Βενιζέλος, Δημοκρατικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού – Γεώργιος Καρτάλης, Εθνική Πολιτική Ένωσις Κέντρου – Σάββας Παπαπολίτης, Λαϊκό Κόμμα -Κωνσταντίνος Τσαλδάρης, Κόμμα Αγροτών και Εργαζομένων – Αλέξανδρος Μπαλτατζής. Την ηγεσία του συνασπισμού είχε απαιτήσει και είχε πάρει ο Γεώργιος Παπανδρέου για να γίνει πρωθυπουργός, αφού θεωρούσε σίγουρη τη νίκη. Η ΕΔΑ είχε αποδεχθεί να κατεβάσει μόνο 18 υποψηφίους και σε εννέα μόνο περιφέρειες (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Μυτιλήνη, Κέρκυρα, Βόλο, Καβάλα, Λάρισα και Λέσβο).

  2 Η ΕΡΕ συγκέντρωσε 47,38% και πήρε 165 έδρες, ενώ η Δημοκρατική Ένωσις με 48,15% κατέλαβε 132 έδρες!

  3 Μεγάλη συζήτηση είχε γίνει για να βρεθεί ο σωστός όρος με τον οποίο θα αποκαλούσαν τις εκλεγμένες γυναίκες στη Βουλή, ήδη από τον Γενάρη του 1953 όταν πρωτοεμφανίστηκε η Ελένη Σκούρα. Κάποιοι πρότειναν «βουλευτίς», άλλοι «βουλευτίνα» που εθεωρείτο για τις φεμινίστριες απότοκο του αρσενικού βουλευτής, σε αντίθεση με το επιβλητικό «βουλεύτρια» τα οποίο όμως δεν επικράτησε. Πάντως, σε Ειδικόν Υπηρεσιακόν Διαβατήριον που της είχε δοθεί τον Μάιο του 1958 για να ταξιδέψει στη Ρώμη η Βάσω Θανασέκου αποκαλείται στην αιτιατική πτώση «βουλευτίδα».

  4 Η Ελένη Σκούρα εξελέγη τον Ιανουάριο του 1953 με το ψηφοδέλτιο του Ελληνικού Συναγερμού, σε επαναληπτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη για την αντικατάσταση του αποθανόντα βουλευτή Β. Μπακονίκα.

  5 Η Α’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της ΕΔΑ άρχισε την Κυριακή της 15ης Ιουλίου του 1956, στο θέατρο Μουσούρη, με τη συμμετοχή 350 αντιπροσώπων από όλη την Ελλάδα και διήρκεσε τρεις ημέρες. Η Βάσω Θανασέκου, μαζί με τη Ρόζα Ιμβριώτη και τη Μαρία Σβώλου, ήταν οι τρεις γυναίκες που εξελέγησαν μέλη της 21μελούς Διοικούσας Επιτροπής.

  6 Στις εκλογές του 1961 η ΕΔΑ με 14,63% έχασε σχεδόν το 10% της δύναμης που είχε το 1958, όταν με 24,42% είχε αναδειχθεί αξιωματική αντιπολίτευση. Εν τω μεταξύ είχε υποστεί ανελέητο κυνηγητό και τρομοκρατία από το παρακράτος και τον ξένο παράγοντα. Η βία είχε τέτοια ένταση ώστε τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη ο νεολαίος της ΕΔΑ Στέφανος Βελδεμίρης από σφαίρα αστυνομικού, ενώ στο Δεμίρι Αρκαδίας είχε δολοφονηθεί και ο 24χρονος στρατιώτης Διονύσιος Κερπινιώτης, στέλεχος της ΕΔΑ. Μια τρίτη δολοφονία, από φερόμενους ως δράστες-μέλη των τοπικών TEA, ήταν του Γρ. Ζιγκυρόπουλου στην Κατερίνη, όπως αναφέρεται και στο εκτενές άρθρο του Γιάννη Ράγκου «Η άγνωστη ιστορία των ΜΕΑ/ΤΕΑ»,

  Πηγή: Δημήτρης Ταταρούνης, δημοσιογράφος – «Αγορά»

 31. Ο/Η Όφη Σόφη λέει:

  Η Περιστέρα στην Κίνα
  Τέτοιες ευκαιρίες για ταξιδάκια δεν πάνε χαμένες.

 32. Ο/Η Τζάμπα διακοπές λέει:

  Και φέτος τζάμπα διακοπές στου με έξοδα Γιώτη

  http://www.paraskhnio.gr/i-adynamia-toy-tsipra-sto-soynio-kai-oi/

  Η αδυναμία του Τσίπρα στο Σούνιο και οι… λιχουδιές της Περιστέρας για τα παιδιά

  Δημοσιεύθηκε στις 28/06/2016

  Το περασμένο καλοκαίρι ο Πρωθυπουργός και η οικογένεια του βρέθηκαν σ’ ένα σπίτι στο Σούνιο, όπου έκαναν τα μπάνια τους.

  Όπως αναφέρει ο ΒΗΜΑτοδότης: «Δεν γνωρίζω εάν και εφέτος ενοικίασε αυτό το σπίτι, αλλά εκείνο που έμαθα είναι ότι την περασμένη εβδομάδα έγινε στο συγκεκριμένο σπίτι παιδικό πάρτι με πολλά παιδιά από την «Αγκάλη», στο οποίο εμφανίστηκε και ο Αλ. Τσίπρας ( στην αρχή με κοστούμι, αλλά γρήγορα άλλαξε και φόρεσε μια βερμούδα και ένα μαύρο t-shirt και έπαιξε με τα παιδιά). Η Περιστέρα (Μπέτυ) Μπαζιάνα φίλεψε τα παιδιά με λιχουδιές, ενώ ήταν παρών και το ζεύγος Φλαμπουράρη. Το πάρτι, μου είπαν, κράτησε αρκετή ώρα με τον Πρωθυπουργό να είχε κέφι και να συνομιλεί μ΄ όλους τους γονείς. Το σπίτι στο Σούνιο, το οποίο είχε νοικιάσει για τα παιδιά το ζεύγος Τσίπρα δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο, δεν είναι δηλαδή ούτε βίλα, ούτε μεζονέτα, αλλά βρίσκεται σε προνομιακή περιοχή. Εχει δική του παραλία και βρίσκεται σ΄ ένα αδιέξοδο δρομάκι, ιδανικό για όσους θέλουν να απομονωθούν. Ανήκει στον εφοπλιστή κ. Μαρτίνο (πατέρα της βουλευτού της ΝΔ Γεωργίας Μαρτίνου), αλλά το έχει ενοικιάσει για 25 χρόνια ο Κώστας Γιώτης (αυτός με τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών, ο αποκαλούμενος και «Mr DHI») στο σκάφος του οποίου φωτογραφήθηκε πέρυσι ο Πρωθυπουργός».

 33. Ο/Η και τζάμπα ταξιδάκι στην Κίνα λέει:

  Στην Κίνα βρίσκεται από χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, και από το πλευρό του δεν απουσιάζει η σύντροφός του, Μπέτυ Μπαζιάνα.

  Kατά την άφιξη στο Πεκίνο, η παρουσία της ήταν πολύ διακριτική, καθώς κατέβηκε τελευταία από το αεροσκάφος και προσπάθησε να αποφύγει κάμερες και δημοσιογράφους.

  Η σύντροφος του Πρωθυπουργού, αφού ο Αλέξης Τσίπρας είχε επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο που θα τον μετέφερε στον επόμενο σταθμό του στην κινεζική πρωτεύουσα κατευθύνθηκε και αυτή προς τα οχήματα της αποστολής που τους περίμεναν.

 34. Ο/Η laskaratos λέει:

  Με διορισμό στο Πολυτεχνείο, όχι με εκλογή.
  Η Ηθική των συμψηφισμών, το σκάνδαλο της οικογενειοκρατίας
  Θράσος και αρπακτικότητα

  http://goo.gl/2Q9phz

  02/08/2016

  Χάος στη Βουλή με τον διορισμό της Περιστέρας Μπαζιάνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

  Πλήρης κάλυψη από τον Φίλη

  Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε στη Βουλή για την απόσπαση της συντρόφου του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, Περιστέρας Μπαζιάνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

  Ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης από το βήμα της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής απαντώντας στις επικρίσεις των βουλευτών της Νέα Δημοκρατίας, μάλιστα για το θέμα κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση και ο Γιώργος Αντωνιάδης, απάντησε με ειρωνικό ύφος ότι «επιζητούν να κερδίσουν 10 λεπτά δημοσιότητας στα κανάλια» και ότι πρόκειται για ένα εντυπωσιασμό εκ μέρους της ΝΔ εις βάρος προσώπων και την δημιουργία φθηνών εντυπώσεων. Χαρακτηριστικά είπε πως η Περιστέρα Μπαζιάνα δεν πάει φέτος για πρώτη φορά στο ΕΜΠ, αλλά είναι η τέταρτη χρονιά τονίζοντας μάλιστα ότι οι προηγούμενες αποσπάσεις της είχαν υπογραφεί από τότε Υπουργούς Παιδείας των προηγούμενων κυβερνήσεων, τους Ανδρέα Λοβέρδο και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλο.

  Επίσης, υποστήριξε πως η σύζυγος του πρωθυπουργού έχει να επιδείξει ότι ένα πλούσιο επιστημονικό έργο, γι’ αυτό επιλέγεται από το Πολυτεχνείο για απόσπαση. Διαθέτει όλα τα επιστημονικά εφόδια για να πάει σε μια θέση που προβλέπει αυξημένες υποχρεώσεις και η τοποθέτησή της έγινε εκεί «όχι για να αποστρατευτεί και να βολευτεί αλλά για να προσφέρει και συμπλήρωσε πως η τοποθέτησή της έγινε «με πλήρη νόμιμο και ηθικό τρόπο, υποστηρίζοντας πως ο εκάστοτε υπουργός Παιδείας δεν είναι θέμα να του να κρίνει τις επιλογές που γίνονται ούτε έχει δικαίωμα να κόψει κάποιον από την κατάσταση των αποσπάσεων που έρχονται από το Πολυτεχνείο.

  Ο υπουργός Παιδείας υποστήριξε ότι η κυρία Μπαζιάνα «στοχοποιείται» γιατί είναι σύζυγος του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ενώ επισήμανε ότι η απόσπασή της ζητήθηκε από το πανεπιστήμιο και πως «είναι νόμιμη και ηθική».

  «Δεν γνωρίζετε αν έχει προσόντα, αν το πανεπιστήμιο το ζήτησε, αν οι δικές σας κυβερνήσεις έχουν υπογράψει τις ίδιες αποσπάσεις, αν στην ιεράρχηση είναι ψηλά και άρα δεν είναι απόφαση του υπουργείου αλλά του πανεπιστημίου» συνέχισε ο ίδιος για να συμπληρώσει: «Όμως λίγο μετράνε αυτά. Οι εντυπώσεις έχουν σημασία για εσάς».

  Η βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Άννα Καραμανλή ανταπάντησε πως εάν αυτό γινόταν από κυβέρνηση της ΝΔ για συγγενικό πρόσωπο Πρωθυπουργού της θα μας είχατε κρεμάσει στα μανταλάκια…» ενώ ο προεδρεύων της Επιτροπής βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Σεβαστάκης θέλησε να «εξισώσει» το θέμα της ακαδημαϊκής πορείας της συζύγου του νυν πρωθυπουργού με ένα σχόλιο που έκανε για τις σπουδές της συζύγου του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, Νατάσας.

 35. Ο/Η laskaratos λέει:

  Μετσόβιο, Πολυτεχνείο Κοζάνης και τώρα και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Λαμία, η ιπτάμενη υπερεπιστήμων, τρέχει περιζήτητη από χωρίου εις χωρίον προκειμένου να μορφώσει τη νεολαία μας.

  http://www.iefimerida.gr/news/290660/i-peristera-mpaziana-sti-lamia-tha-didaskei-sto-tmima-pliroforikis#ixzz4Lm8eVFvw

  Η Περιστέρα Μπαζιάνα στη Λαμία -Θα διδάσκει στο Τμήμα Πληροφορικής

  26|09|2016

  Στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λαμία, θα διδάσκει πλέον τηλεπικοινωνιακά συστήματα η Περιστέρα Μπαζιάνα .

  Την ερχόμενη εβδομάδα η σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα θα βρεθεί στη Λαμία για να διδάξει για πρώτη φορά στο Τμήμα Πληροφορικής. Μάλιστα, όπως αναφέρει το LamiaReport, πολλοί ελπίζουν ότι η παρουσία της συντρόφου του πρωθυπουργού στη Σχολή Θετικών Επιστημών στη Λαμία θα βοηθήσει να λυθούν σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η σχολή, καθώς επίσης και στην αναβάθμισή της.

 36. Ο/Η Βλαχάρα λέει:

  Αποκτήσαμε και αστικό λούστρο, μάθαμε να ντυνόμαστε, γουστάρουμε τα τσάμπα ταξίδια, δίνουμε το παράδειγμα του σκασιαρχείου στο δημόσιο

 37. Ο/Η Βλαχάρα λέει:

 38. Ο/Η Βλαχάρα λέει:

  http://www.topontiki.gr/article/223652/i-peristera-mpaziana-monimi-dioikitiki-ypallilos-sto-ethniko-metsovio-polytehneio

  1.6.2017 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

  Η Περιστέρα Μπαζιάνα μόνιμη διοικητική υπάλληλος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

  ΣΧΟΛΙΑ (2)

  Η σύντροφος του πρωθυπουργού, Περιστέρα Μπαζιάνα είναι πλέον μόνιμη διοικητική υπάλληλος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

  Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθερία του Τύπου» και το ΦΕΚ 496/30-5-2017, η Περιστέρα Μπαζιάνα εντάσσεται στο εξής στους διοικητικούς υπαλλήλους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), ως υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στον χώρο της Πληροφορικής, ύστερα από δική της αίτηση.

  Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πρόσφατη ρύθμιση, κάθε αποσπασμένος εκπαιδευτικός είχε δικαίωμα να ζητήσει μετάταξη στον φορέα που είχε αποσπαστεί.

  2 Comments

  ΚΚ • 9 μέρες πριν

  Θς μας τρελανετε…δασκαλα και μετα στο ΕΜΠ? Δηλαδη, ποσοι το κανουν αυτο στην Ελλαδα? Χαχαχαχα…εγραψες ρε Τσιπρα…ετσι, να τους εχεις ολους χεσμενους και να τους βαζεις να βριζουν τη Δεξια για να μην κοιτανε τι κανεις!

  ανδρεας βικτωρ • 9 μέρες πριν

  ΧΜΜΜΜΜ……………Κ’ μετά σου λέει »αναρωτιούνται» για….ποιον λόγο ο κόσμος έπαψε να τους πιστεύει κ’ να τους εμπιστεύεται…………….Κ’ μόνο για καθαρά ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΥΣ λόγους, δεν θα έπρεπε καν να κάνει αίτηση για μονιμοποίηση !.!.!.!.!————–ΤΡΑΓΙΚΗ χώρα, με ΤΡΑΓΙΚΟΥΣ Νόμους, που ψηφίζονται από ΤΡΑΓΙΚΟΥΣ »πρωθυπουργούς, που με την σειρά τους ψηφίζονται από έναν ΤΡΑΓΙΚΟ Λαό………….Υ.Γ Τελικά όντως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ σωτηρία για το 99% των »ιθαγενών» κατοίκων στο…..ελλάντα!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.