γιατί

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ OHE 1948

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο.

Επειδή η παραγνώριση και η περιφρόνηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις βαρβαρότητας, που εξεγείρουν την ανθρώπινη συνείδηση, και η προοπτική ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να μιλούν και να πιστεύουν, λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου.

Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα από ένα καθεστώς δικαίου, ώστε ο άνθρωπος να μην αναγκάζεται να προσφεύγει, ως έσχατο καταφύγιο, στην εξέγερση κατά της τυραννίας και της καταπίεσης.

Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανάμεσα στα έθνη.

Επειδή, με τον καταστατικό Χάρτη, οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξαν και πάλι την πίστη τους στα θεμελιακά δικαιώματα του ανθρώπου, στην αξιοπρέπεια και την αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας, στην ισότητα δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών, και διακήρυξαν πως είναι αποφασισμένοι να συντελέσουν στην κοινωνική πρόοδο και να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής στα πλαίσια μιας ευρύτερης ελευθερίας.

Επειδή τα κράτη μέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν, σε συνεργασία με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, τον αποτελεσματικό σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιακών ελευθεριών σε όλο τον κόσμο.

Επειδή η ταυτότητα αντιλήψεων ως προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες αυτές έχει εξαιρετική σημασία για να εκπληρωθεί πέρα ως πέρα αυτή η υποχρέωση.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Διακηρύσσει ότι η παρούσα Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη, έτσι ώστε κάθε άτομο και κάθε όργανο της κοινωνίας, με τη Διακήρυξη αυτή διαρκώς στη σκέψη, να καταβάλλει, με τη διδασκαλία και την παιδεία, κάθε προσπάθεια για να αναπτυχθεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών, και να εξασφαλιστεί προοδευτικά, με εσωτερικά και διεθνή μέσα, η παγκόσμια και αποτελεσματική εφαρμογή τους, τόσο ανάμεσα στους λαούς των ίδιων των κρατών μελών όσο και ανάμεσα στους πληθυσμούς χωρών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους.

ΑΡΘΡΟ 1
‘Ολοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.

ΑΡΘΡΟ 2
Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.
Δεν θα μπορεί ακόμα να γίνεται καμία διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, νομικού ή διεθνούς καθεστώτος της χώρας από την οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται για χώρα ή εδαφική περιοχή ανεξάρτητη, υπό κηδεμονία ή υπεξουσία, ή που βρίσκεται υπό οποιονδήποτε άλλον περιορισμό κυριαρχίας.

ΑΡΘΡΟ 3
Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια.

ΑΡΘΡΟ 4
Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας, ολικής ή μερικής. Η δουλεία και το δουλεμπόριο υπό οποιαδήποτε μορφή απαγορεύονται.

ΑΡΘΡΟ 5
Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή μεταχείριση σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική.

ΑΡΘΡΟ 6
Καθένας, όπου και αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της νομικής του προσωπικότητας.

ΑΡΘΡΟ 7
‘Ολοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του νόμου, χωρίς καμία απολύτως διάκριση. ‘Ολοι έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία από κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα Διακήρυξη και από κάθε πρόκληση για μια τέτοια δυσμενή διάκριση.

ΑΡΘΡΟ 8
Καθένας έχει δικαίωμα να ασκεί αποτελεσματικά ένδικα μέσα στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια κατά των πράξεων που παραβιάζουν τα θεμελιακά δικαιώματα τα οποία του αναγνωρίζουν το Σύνταγμα και ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 9
Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται, να κρατείται ή να εξορίζεται αυθαίρετα.

ΑΡΘΡΟ 10
Καθένας έχει δικαίωμα, με πλήρη ισότητα, να εκδικάζεται η υπόθεσή του δίκαια και δημόσια, από δικαστήριο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, που θα αποφασίσει είτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του είτε, σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας, για το βάσιμο της κατηγορίας που στρέφεται εναντίον του.

ΑΡΘΡΟ 11
1. Κάθε κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα πρέπει να θεωρείται αθώος, ωσότου διαπιστωθεί η ενοχή του σύμφωνα με τον νόμο, σε ποινική δίκη, κατά την οποία θα του έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες για την υπεράσπισή του εγγυήσεις.
2. Κανείς δεν θα καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις που, κατά τον χρόνο που τελέστηκαν, δεν συνιστούσαν αξιόποινο αδίκημα κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο. Επίσης, δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που ίσχυε κατά τον χρόνο που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη.

ΑΡΘΡΟ 12
Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιμής και της υπόληψης του. Καθένας έχει το δικαίωμα να τον προστατεύουν οι νόμοι από επεμβάσεις και προσβολές αυτού του είδους.

ΑΡΘΡΟ 13
1. Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο της διαμονής του στο εσωτερικό ενός κράτους.
2. Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική του, και να επιστρέφει σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 14
1. Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες.
2. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί κανείς να το επικαλεστεί, σε περίπτωση δίωξης για πραγματικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές του ΟΗΕ.

ΑΡΘΡΟ 15
1. Καθένας έχει το δικαίωμα μιας ιθαγένειας.
2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του ούτε το δικαίωμα να αλλάξει ιθαγένεια.

ΑΡΘΡΟ 16
1. Από τη στιγμή που θα φθάσουν σε ηλικία γάμου, ο άνδρας και η γυναίκα, χωρίς κανένα περιορισμό εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας, έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται και να ιδρύουν οικογένεια. Και οι δύο έχουν ίσα δικαιώματα ως προς τον γάμο, κατά τη διάρκεια του γάμου και κατά τη διάλυσή του.
2. Γάμος δεν μπορεί να συναφθεί παρά μόνο με ελεύθερη και πλήρη συναίνεση των μελλονύμφων.
3. Η οικογένεια είναι το φυσικό και το βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το δικαίωμα προστασίας από την κοινωνία και το κράτος.

ΑΡΘΡΟ 17
1. Κάθε άτομο, μόνο του ή με άλλους μαζί, έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.
2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του.

ΑΡΘΡΟ 18
Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών.

ΑΡΘΡΟ 19
Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο.

ΑΡΘΡΟ 20
1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα και για ειρηνικούς σκοπούς.
2. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να συμμετέχει σε ορισμένο σωματείο.


ΑΡΘΡΟ 21

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, άμεσα ή έμμεσα, με αντιπροσώπους ελεύθερα εκλεγμένους.
2. Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας του.
3. Η λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας. Η θέληση αυτή πρέπει να εκφράζεται με τίμιες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται περιοδικά, με καθολική, ίση και μυστική ψηφοφορία, ή με αντίστοιχη διαδικασία που να εξασφαλίζει την ελευθερία της εκλογής.


ΑΡΘΡΟ 22

Κάθε άτομο, ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωμα κοινωνικής προστασίας. Η κοινωνία, με την εθνική πρωτοβουλία και τη διεθνή συνεργασία, ανάλογα πάντα με την οργάνωση και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε κράτους, έχει χρέος να του εξασφαλίσει την ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

ΑΡΘΡΟ 23
1. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από την ανεργεία.
2. ‘Ολοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία.
3. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να εξασφαλίζει σε αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες ζωής άξιες στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η αμοιβή της εργασίας, αν υπάρχει, πρέπει να συμπληρώνεται με άλλα μέσα κοινωνικής προστασίας.
4. Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και να συμμετέχει σε συνδικάτα για την προάσπιση των συμφερόντων του.

ΑΡΘΡΟ 24
Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαίτερα, σε λογικό περιορισμό του χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις αποδοχές.

ΑΡΘΡΟ 25
1. Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένεια του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. ‘Εχει ακόμα δικαίωμα σε ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του, εξαιτίας περιστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησης του.
2. Η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας και περίθαλψης. ‘Ολα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν είναι νόμιμα ή εξώγαμα, απολαμβάνουν την ίδια κοινωνική προστασία.

ΑΡΘΡΟ 26
1. Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική βαθμίδα της. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους. Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα με τις ικανότητες τους.
2. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιακών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες, και να ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης.
3. Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα να επιλέγουν το είδος της παιδείας που θα δοθεί στα παιδιά τους.

ΑΡΘΡΟ 27
1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική ζωή της κοινότητας, να χαίρεται τις καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική πρόοδο και στα αγαθά της.
2. Καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συμφέροντά του που απορρέουν από κάθε είδους επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του.

ΑΡΘΡΟ 28
Καθένας έχει το δικαίωμα να επικρατεί μια κοινωνική και διεθνής τάξη, μέσα στην οποία τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη να μπορούν να πραγματώνονται σε όλη τους την έκταση.


ΑΡΘΡΟ 29

1. Το άτομο έχει καθήκοντα απέναντι στην κοινότητα, μέσα στα πλαίσια της οποίας και μόνο είναι δυνατή η ελεύθερη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
2. Στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην απόλαυση των ελευθεριών του κανείς δεν υπόκειται παρά μόνο στους περιορισμούς που ορίζονται από τους νόμους, με αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων, και να ικανοποιούνται οι δίκαιες απαιτήσεις της ηθικής, της δημόσιας τάξης και του γενικού καλού, σε μια δημοκρατική κοινωνία.
3. Τα δικαιώματα αυτά και οι ελευθερίες δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να ασκούνται αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.

ΑΡΘΡΟ 30
Καμιά διάταξη της παρούσας Διακήρυξης δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι παρέχει σε ένα κράτος, σε μια ομάδα ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται σε ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην άρνηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που εξαγγέλλονται σε αυτήν.

***

Advertisement

34 Responses to γιατί

 1. Ο/Η ΗΠΣΤΓ λέει:

  καμία αντίρρηση, απλά δενα είναι η μοναδική αιτία για τη σημερινή μας κατάντια

 2. Ο/Η Ροΐδης λέει:

  συμφωνώ εξ ου και ο λόγος που μιλώ για «τους κύριους λόγους» τη παρουσίας αυτού του ιστολογίου. Άλλωστε εδώ μιλώ και για άλλα κακώς κείμενα, όπως ο ρατσισμός, ο φασισμός, τα ατομικά δικαιώματα κλπ.

  μην ξεχνάμε όμως ότι ένα ιστολόγιο πρέπει να επιλέξει την ύλη του, δεν μπορεί να μιλά για όλους και για όλα. είναι αδύνατον.

 3. Ο/Η zaphod λέει:

  Αν και ο χριστιανισμός σίγουρα υποδαύλισε και με το παραπάνω κάποια από αυτά κατά καιρούς….Ο Φρίντριχ ήξερε τί και γιατί έγραφε…

 4. Ο/Η nassos λέει:

  Ευτυχώς που δεν έχουμε ένα Βατικανό να μας προστάζει τι να ψάχνουμε και τι όχι και ευτυχώς που είχαμε και επιστήμονες στο Βυζάντιο…

 5. Ο/Η Ασμοδαίος λέει:

  @nassos: επισήμονες ίσως, αλλά φιλοσόφους;…

 6. Ο/Η Μανιτάρι λέει:

  Για να σκεφτούμε την εξέλιξη των μη χριστιανών και αν θεωρείτε οτι μουσουλμάνοι,ινδουιστες,βουδιστές κτλ,εξελίχτηκαν πνευματικά,ηθικά καλύτερα,τα λέμε.Σκεφτείτε τι εξέλιξη θα είχε η Ρωμαική αυτοκρατορία της δουλείας,της γυναίκας res,της υποβάθμισης της ανθρώπινης ζωής και μετά ας ασπαστούμε τους αφορισμούς του Νίτσε και ας επικρατήσει το δίκαιο της πυγμής ,απροσχημάτιστα και νομικά καλυμμένο.Η σκέψη του Νίτσε έγινε σημαία απο κάποιους του ναζισμού και της θεωριών της Αρίας Φυλής.Θα το ήθελε κι ίδιος άραγέ και άρα να καταδικαστεί ο «Νιτσεισμός»;Εσείς που τον ξέρετε καλύτερα μπορείτε να απαντήσετε.Δεν αμφιβάλλω για την ποιότητα της σκέψης σας και συγγνώμη για την αναδρομική επίσκεψη αλλά νομίζω οτι πρέπει να ξεχωρίζουμε την Πίστη και το περιεχόμενο του Ευαγγελίου απο την κατα καιρούς κατα το δοκούν και το συμφέρον κάποιων διαχείριση τους.Καλό είναι να βλέπουμε και την νιτσεική οπτική αλλά δεν τελικά δεν πείθει..Αυτά απο ένα απλό μανιτάρι κι ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

 7. Ο/Η roidis λέει:

  Αγαπητέ Μανιτάρι,
  εγώ φταίω που περιορίζω το «Γιατί» (λόγο ύπαρξης) αυτού του ιστολογίου. Με το παραπάνω φυσικά εννοώ ΚΑΙ όλες τις θρησκείες, αλλά κακώς δεν το διευκρινίζω. Προσθέτω λοιπόν σε αυτήν τη σελίδα και την Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 1948.
  Πολλοί έκαναν πολλούς σημαία, όχι μόνο τον Νίτσε αλλά π.χ. και τον Αριστοτέλη, και στο όνομα επιλεγμένων γραπτών του, θριάμβευσε ο Μεσαίωνας.

  Προσθέτω λοιπόν από σήμερα εδώ, 10 Φεβρ. 2007, την Οικουμενική Διακήρυξη Για Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

 8. Ο/Η Μανιτάρι λέει:

  Αγαπητέ Ροϊδη,ευχαριστώ για την διευκρίνηση σε ένα ταπεινό μανιτάρι και ελπίζω να μη σε έβαλα πολύ σε κόπο.Δεν είμαι σε θέση να είμαι απολογητής στου Χριστιανισμού αλλά η ζωή και ο Λόγος του Χριστού είτε τον πιστεύει κανείς οτι έιναι ο Λόγος του Θεού,είτε απλο ιστορικό πρόσωπο ,είτε ιδεολόγημα και εφεύρεση κάποιων δεν με αφήνει αδιάφορο.Τον σέβομαι και τον πιστεύω και μου γίνεται ακόμα πιο συμπαθής όταν δέχεται άδική επίθεση.Άλλαξε τον κόσμο και πολλά που σήμερα θεωρούμε αυτονόητα δε θα ήταν.Αν στη Ρωμαική Αυτοκρατορία έβγαινε η διακύρηξη του ΟΗΕ,που συμφωνώ απόλυτα θα την καταδίκαζαν ως Χριστιανική στην πυρά!Απλά απ’ό,τι έχω καταλάβει ο Λόγος του Χριστού πάει και πιο πέρα και αναφέρεται σε ακόμα πιο βαθύ πνευματικό και ηθικό επίπεδο.»ο έχων χιτώνας δυό δότω τον ένα»,λέει , και το κεντρικό κήρυγμα είναι:»αγάπα τον πλησίον σου ως σεαυτόν».Όπως και άλλα πολλά.Δεν είναι δικαιώματα – επιτάγες απο νόμο αλλά προκύπτουν απο εσωτερική ελεύθερη επίλογη που καταργούν κάθε νόμο και την ανάγκη του νόμου.Δεν μπορεί κανείς να σε αναγκάσει να αγαπάς τον άλλο και να γυρνάς στον άλλο χριστιανικά το μάγουλο στο χαστούκι.Είναι πνευματική και εσωτερική επιλογή ενος ανώτερου είδος ανθρώπου ή για κάποιος ,του ανθρώπου-πρόβατο κατα το Νίτσε.O λόγος της Καινής Διαθήκης δεν ίσχυσε ποτέ απόλυτα στην πράξη,αλλά επηρρέασε βαθύτατα την ιστορική πορεία του κόσμου και την επηρρεάζει.Και κάποιοι τον διέστρεψαν ή έκαναν αίσχη με το προκάλλυμα οτι ήταν Χριστιανοί.Τον Χριστό τον ρώτησαν;Ευχαριστώ και πάλι για την φιλοξενία και συγγνώμη αν έκανα κατάχρηση της φιλοξενίας και έγινα κουραστικός .Με χαρά διαβάζω την ελέυθερη εναλλακτική σκεψη σου και προσωπικά σου «Γιατί»,όπως είμαι σίγουρος οτι δέχεσαι και εσύ τη σκέψη και των άλλων.

 9. Ο/Η roidis λέει:

  Μανιτάρι μου,
  χάρηκα που σε γνώρισα.

  🙂

 10. Ο/Η Μάρκος λέει:

  – Νίτσε: «Ο Θεός πέθανε»

  – Θεός: «Ο Νίτσε πέθανε»

 11. Ο/Η roidis λέει:

  Μόνο που ο Νίτσε μπόρεσε και το ξεστόμισε.

  Τον Άλλον ακόμα τον περιμένουμε.

  • Ο/Η morfeas λέει:

   Αλλά ο Νίτσε έχουμε αποδείξεις ότι πέθανε ( Η ταφή του έγινε στο κοιμητήριο του Ραίκεν και ακολουθήθηκε η παραδοσιακή λουθηρανική τελετουργία, σύμφωνα με επιθυμία της αδελφής του, πηγή Βικιπαίδεια) για τον Θεό δεν υπάρχουν αποδείξεις…

   Φιλικά, πάντα

   • Ο/Η aeroxeimarros λέει:

    τόσο το χειρότερο: Διότι ο θεός είναι μία ιδέα πεθαίνει ποτε η ιδέα; Ο Νίτσε ήταν άνθρωπος, πέθανε, αλλά ως ιδέα μένει και αυτός αθάνατος και μάλιστα με αποδείξεις. Άρα, Νίτσε η Θεός;

 12. Ο/Η Μάρκος λέει:

  Έχω πάαααααρα πολλά χρόνια να τον δω και να τον ακούσω και υπέθεσα ότι επήλθε το μοιραίο. Αλλά όπως βλέπω έκανα λάθος..

 13. Ο/Η dmast λέει:

  Ο Γιάννης Σκαρίμπας έγραψε:

  Πριν από τη «Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του Πολίτου» η μεγαλύτερη απάτη των αιώνων ήταν ο Δούρειος Ίππος των αρχαίων μας. Μετά από εκείνη τη «Διακήρυξη» το ξύλινο εκείνο άλογο πέρασε στην κωλότσεπη της ιστορίας.

 14. Ο/Η fileleftheros λέει:

  Τί να σου πω, αντίχριστέ μου (μιά και δεν μπορώ να σε αποκαλέσω… «χριστιανέ μου»…), αφού έχεις φτάσει σε τέτοιο διανοητικό και ψυχωτικό κατάντημα να στηρίζεσαι στον επίσης παρανοϊκό Νίτσε (στον οποίον «στηρίχτηκε» και κάποιος άλλος παγανιστής και… καλός άνθρωπος σαν κι εσένα, ο ΧΙΤΛΕΡ…!!!), αυτό τα ΛΕΕΙ ΟΛΑ…
  Αν θεωρείς τον εαυτό σου Έλληνα, τότε ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ για το κατάντημα αυτής της δύσμοιρης Πατρίδας!!!

 15. Ο/Η roidis λέει:

  Σας ευχαριστώ που ντρέπεστε εσείς τουλάχιστον για μένα, κάποιος έπρεπε να το κάνει επιτέλους.

 16. Ο/Η stinathina λέει:

  Κύριε Ροίδη Εμείς σας τιμούμε και σας αγαπούμε!
  Διαφωνούμε πιθανότατα με κάποιες εμμονές σας αλλά έχουμε και τις δικές μας και ξέρουμε..

 17. Εντάξει! Είναι γεγονός ότι οι θρησκείες αποτελούν ένα γερό όπιο για τους λαούς, καλύτερο κι απ’ το ποδόσφαιρο…

  Νομίζω, όμως η σύγχυση μεταξύ των διαφόρων εκδοχών του χριστιανισμού, ορθοδοξία, καθολικισμός, προτεσταντισμός θα πρέπει να αποφεύγεται για να μην υπάρχει ισοπέδωση.

  Τη στιγμή που οι καθολικοί διέπραταν τη γενοκτονία των ιθαγενών στη νότια Αμερική και χρησιμοποιούσαν την Ιερά Εξέταση, την ίδια πάνω-κάτω εποχή το τουρκομανικό ισλάμ διέπρατε γενοκτονία του ελληνόφωνου και αρμενόφωνου χριστιανικού πληθυσμού στην Ανατολή.

  Και ανεξάρτητα από το θεσμό των μιλέτ που μάντρωνε στη συνέχεια τους πληθυσμούς σε ελεγχόμενα γκέτο, μέχρι το ’22 που επιλύθηκε ριζικά το «πρόβλημα», είμασταν οι ραγιάδες και οι προς εξόντωση ανεπιθύμητοι -στη βάση κυρίως της θρησκευτικής διαφορετικότητας.

  Μ-π

 18. Ο/Η omadeon λέει:

  Θα ήθελα να προσθέσω ότι… ουδεμία θρησκεία αναμάρτητη. Ακόμη και ο σεβαστός για τα ειρηνικά διδάγματά του Βουδισμός, έγινε κάποτε εργαλείο στυγνής καταπίεσης από ηγεμόνες που τον επέβαλλαν στους πληθυσμούς τους. Βασανιστήρια, αμορφωσιά του 96% του πληθυσμού, τρομερή φτώχεια και άλλα δεινά επικρατούσαν και στο Θιβέτ πριν από κάποιους αιώνες, μέχρι σχετικά πρόσφατα. Η βίαιη εισβολή των Κινέζων επεσκίασε αυτό τον τρομερό Μεσαίωνα (που οι Κινέζοι προβάλλουν σαν άλλοθι μέσω «Μουσείου Οργάνων Βασανιστηρίων»).
  Τα ειρηνικά δόγματα αναβίωσαν μέσα στο σύγχρονο Βουδισμό, όπως και στο Χριστιανισμό μετά το Διαφωτισμό (και την αποδυνάμωση του σκληρού δογματισμού του).

  Σήμερα το Ισλάμ (έστω καθυστερημένα) αποπειράται στην Τουρκία να… ξαναγράψει την Ιστορία ερμηνεύοντας με πιο μοντέρνο τρόπο τα απαράδεκτα καταπιεστικά περιεχόμενα λόγων του Μωάμεθ.
  Για το θεσμό των μιλιέτ δεν γνωρίζω αρκετά για να σχολιάσω, πάντως μου φαίνεται ότι η ΣΧΕΤΙΚΗ ανοχή σε άλλες θρησκείες που επέδειξε το Ισλάμ δεν είναι σωστό να υποβαθμίζεται αν την συγκρίνουμε με την απόλυτη μη-ανεκτικότητα των Χριστιανικών κρατών, προηγούμενων αιώνων.

  Πάντως όλες οι θρησκείες διέπραξαν εγκλήματα, άλλες λιγότερα και άλλες περισσότερα.

  Και φυσικά και ο δογματικός αθεϊσμός θρησκεία καταντάει και εγκλήματα διέπραξε κάποια στιγμή.

  Το φαινόμενο διάπραξης εγκλημάτων λόγω δογματικής ιδεολογίας οφείλεται στη δαιμονοποίηση του άλλου, του διαφορετικού. ΑΥΤΟ πρέπει να εξαλείψουμε, ακόμη και στις σχετικά μη-βίαιες μορφές του σήμερα.

 19. Ο/Η roidis λέει:

  Φίλοι μου αναγνώστες, όπως θα δείτε παραπάνω, έχω αφαιρέσει το κειμενάκι του Νίτσε για τον Χριστιανισμό, για λόγους που εξηγώ. Δεν μου είναι εύκολο και καθόλου πρακτικό (το μπλογκιν, δεν είναι η μοναδική μου ασχολία).

  Σας Ευχαριστώ.

 20. Ο/Η maria i. λέει:

  χαίρομαι που σας βρίσκω, με τα αυτονόητα και καθόλου γνωστά

 21. Ο/Η Hypericum Perforatum λέει:

  Κύριε Ροϊδη,

  Υπήρχε νομίζω και ένα δεύτερο ‘γιατί’.
  Το αφαιρέσατε ή κάνω λάθος ?

 22. Παράθεμα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ « The Human Manual

 23. Ο/Η glavkos λέει:

  Σταντάλ: Η μόνη δικαιολογία του Θεού είναι ότι δεν υπάρχει…

 24. Ο/Η Tobin λέει:

  Τους τελευταίους μήνες που παρακολουθώ το Blog συστηματικά το έχω καταευχαριστηθεί. Πρόκειται για αληθινό διαμάντι. Καλή συνέχεια και πάντα απολαυστικές αναρτήσεις…

 25. Ο/Η aeroxeimarros λέει:

  Αγαπητέ Ρο, θα μου επιτρέψετε να αντιγράψω και να το αναρτησω (Την διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα) εννοώ και σε δικό μου σημείο στο ιστολόγιο μου;

  • Ο/Η Po λέει:

   Βεβαίως!
   άλλωστε η διάδοση είναι ο λόγος ύπαρξής του εδώ.

   • Ο/Η aeroxeimarros λέει:

    Σας ευχαριστώ! Είναι ότι κάνω μια ανανέωση στο μπλογκ μου, φτιάχνω σελίδες κ.α. και θέλω να το συμπεριλάβω. Επίσης, πήρα μια ιδέα από εσάς και ανάρτησα το κείμενο του Νίτσε! χαχαχα 😛

 26. Παράθεμα: Θρησκεία, η ιδεολογία του Κενού και ο Φόβος | Atheia.gr

 27. Ο/Η Po λέει:

  Παράρτημα για το αρχείο σας:

  Ο Π.Γαιτανος στην εκπομπή «Κοριτσια για σπιτι» -υπέρ της Χρυσής Αυγής, ακούστε/κατεβάστε

 28. Παράθεμα: 10 Δεκεμβρίου: Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα | Ροΐδη και Λασκαράτου Εμμονές

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.