Μητρ. Σεραφείμ vs Stephen Hawking

«Από τους φωσφορίζοντες βυθούς των αβύσσων μέχρι τις ατέρμονες ουράνιες εκτάσεις μία ακούγεται φωνή ότι “πανταχού σελαγίζει της σκοπιμότητος” η υπέροχος σφραγίς» [ Μητρ. Σεραφείμ – εις αυτόπτης μάρτυς της υπερόχου σφραγίδος]

Προαιρετικαί αναγνώσεις
1) Μητρ. Σεραφείμ vs Enton John…
2) Επιστολή Μητρ. Σεραφείμ προς Μεγαλειοτάτην
3) Επιστολή Μητρ. Σεραφείμ προς Εξοχώτατον Πρέσβη
4) Επιστολή Μητρ. Σεραφείμ προς Μουαμάρ Καντάφι
5) Επιστολή Μητρ. Σεραφείμ προς Πρωθυπουργόν
6) Ο Μητρ. Σεραφείμ δια Μουσουλμανικήν προσευχήν

Καταπέλτης είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ σε ανακοίνωση του, κατά του βιβλίου του Βρετανού αστροφυσικού Stephen Hawking που έχει τίτλο «ο μεγάλος σχεδιασμός», καθώς και των απόψεων του όσον αφορά τον Θεό.

Ο (καταπέλτης) Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ αναφέρει τα εξής:
Με αφορμή τον συνεχιζόμενο θόρυβο που έχει προκαλέσει διεθνώς η κυκλοφόρησις του τελευταίου βιβλίου του παραπληγικού Βρετανού αστροφυσικού Stephen Hawking με τίτλο “The Grand Design” («Ο μεγάλος σχεδιασμός») και της συνεχούς παρουσιάσεως των απόψεών του που στοχεύουν στο να απομειώσουν την δράσι του Δημιουργού Θεού στην εκδίπλωση των θαυμασίων της δημιουργίας Του και όπως χαρακτηριστικά ανεφέρθη σε γνωστά έντυπα που «πατρωνάρουν» τέτοιες απόψεις «να σκοτώσει τον Θεό» και να διαψεύση την παρουσία και την αγαθοποιόν ενέργειαν Του επιθυμούμε να ενημερώσωμε τον ευαγή κλήρο και τον φιλόθεο λαό του Θεού:

1. Ο συγκεκριμένος παραπληγικός Βρετανός επιστήμων είναι απολύτως συμπαθής ιδιαιτέρως διότι ευρίσκεται εις μίαν δραματικήν κατάστασιν υγείας απεικονιζομένην εις δημοσιευθέντα φωτογραφικά στιγμιότυπα, απολύτως καθηλωμένος και επικοινωνών με ηλεκτρονικήν φωνήν, που επιφέρει την κατανόησιν δια την συμπλεγματικότητα και τραγικότητα των απόψεών του που αδίκως βεβαίως ενοχοποιούν ουσία τον Τρισάγιον Θεόν δια την δυσχερεστάτην θέσιν της υγείας του διότι η ασθένεια, η φθορά και ο θάνατος δεν προέρχονται από τον Θεόν αλλά είναι αποτέλεσμα της σχάσεως των ανθρώπων και του κόσμου από Αυτόν.

2. Πριν από 22 έτη ο ίδιος επιστήμων στο βιβλίο του «Το χρονικό του χρόνου» στο οποίον επεχείρησε να κάνει ευλογοφανείς εικασίες για το τι πρέπει να έχει συμβεί λίγο πριν την μεγάλη Έκρηξη (Big Bang) έγραφε επιλογικά: «… τότε θα έχομε γνωρίσει τον νουν του Θεού».
Σήμερα με το καινούριο του έργο αρνείται τον εαυτόν του ίσως συνεπεία των μεγάλων προβλημάτων της υγείας του και στην θεμελιώδη ερώτηση που είχε κάνει πριν 300 χρόνια ο Λάιμπνιτς «γιατί υπάρχει κάτι, ενώ θα μπορούσε να μην υπάρχει τίποτα;» ο κ. Χώκινγκ απαντά: «επειδή υπάρχουν οι νόμοι της φυσικής και ιδιαίτερα ο νόμος της βαρύτητας, χάρις σε αυτόν το νόμο το σύμπαν μπορεί θαυμάσια να δημιουργήθηκε μόνο του χωρίς να προϋπήρχε τίποτα. Αν ήθελε πράγματι ο Θεός να δημιουργήση τον άνθρωπο γιατί να δημιουργήση και τους εξωπλανήτες την ύπαρξη των οποίων έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια πέραν από κάθε αμφιβολία η επιστήμη».

3. Οι φυσικοί νόμοι τους οποίους επικαλείται ο Βρετανός κ. Χώκινγκ δεν απομειώνουν την δημιουργία του κόσμου από τον αιώνιο και ακατάλυτο και υπερβατικό Δημιουργό αλλά αντιθέτως αποτελούν ομού μετά των άλλων επιστημονικών και φιλοσοφικών αποδείξεων όπως:
α. το πεπερασμένον του υλικού σύμπαντος,
β. η αέναος κίνησις της συμπαντικής ύλης – μάζης,
γ. το αγεφύρωτον χάσμα μεταξύ ανοργάνου και οργανικής ύλης,
δ. η οργανική διάπλασις και η ζωή των ενοργάνων όντων,
ε. αι οργανικαί και ψυχικαί ιδιότητες των ενοργάνων όντων και
ς. η αρμονία του λοιπού σύμπαντος,

μία απόλυτη απόδειξη της υπάρξεως και της δράσεως του Τρισαγίου Θεού διότι ουδείς εχέφρων και απροκατάληπτος από το δαιμονικό μίσος κατά του Θεού, μπορεί να απαντήση στο κεφαλαιώδες ερώτημα πόθεν προήλθαν οι φυσικοί λεγόμενοι νόμοι οι έννομες αυτές δυνάμεις εις τας οποίας είναι υποτεταγμένη και δουλεύει η συμπαντική ύλη, αέναα μεν αλλά μετά φανερού πάντοτε σκοπού κινείται, τρέπεται αλλοιώνεται, μετασχηματίζεται και μεταμορφώνεται ώστε δια των απαύστων κινήσεων, τροπών και αλλοιώσεών της να πραγματοποιούνται πάντοτε ωρισμένοι τελολογικοί σκοποί;

Η διηνεκώς κινουμένη, τρεπομένη, αλλοιουμένη ύλη η από άλογα σωμάτια μάζης ηλεκτρικής αποτελούμενη είναι δυνατόν να εκπορεύση δυνάμει εννόμους, σταθερές και ατρέπτους και να υποταγή συγγχρόνως σε αυτές; Αναντίρρητα όχι, διότι εκ πηγής- μάζης αλόγου στερουμένης νοήσεως, ειδέναι και συνοχής δεν είναι δυνατόν κατ’ αρχήν να προέλθουν δυνάμεις δια των οποίων να εκδηλώνεται άπειρος σκοπιμότης, σοφία και πρόνοια.

Ουδέποτε αποτέλεσμα, προϊόν η παράγωγον προερχόμενον εξ οιασδήποτε πηγής μπορεί να είναι ανώτερο της πηγής εκ της οποίας πηγάζει η προέρχεται.

Η εκδοχή ότι η, εξ αλόγων και πεπερασμένων μονάδων ηλεκτρισμού, αποτελουμένη συμπαντική ύλη-ενέργεια έχουσα εκ του εαυτού της την ικανότητα εκπορεύσεως εννόμων δυνάμεων εξεπόρευσε αυτές μυστηριωδώς και ακολούθως υπετάγη σε αυτές είναι έκδηλα παράλογος, αβάσιμος και αστήρικτος διότι η συμπαντική ύλη-ενέργεια είναι άλογος, στερείται δηλαδή νοήσεως και συνειδέναι και επομένως δεν είναι δυνατόν να παραγάγη δυνάμεις δια των οποίων να εκδηλώνεται άπειρος σοφία και πρόνοια.

Ο έλλογος και σκόπιμος αυτοπεριορισμός εις τον οποίον από όλα τα κτίσματα της παρούσης δημιουργίας μόνον ο άνθρωπος συνειδητώς υποβάλλεται τελείται δι’ ελλόγου πνευματικής δυνάμεως η οποία δεν προέρχεται από το υλικό μας σώμα αλλά είναι απόρροια και αποτέλεσμα εκδηλώσεως της βουλήσεως της ψυχής που δύναται να αντιπαλαίει τα ορμέμφυτα η ένστικτα και η οποία ως πνευματική και ενσυνείδητος έχει την ικανότητα της τελείας κυριαρχίας επί του σώματός μας και του εκουσίου και συνειδητού μας αυτοπεριορισμού.

Στερουμένη όμως η συμπαντική-ύλη ενέργεια στα βασικά της συστατικά, νοήσεως και συνειδέναι δηλ. πνευματικής υποστάσεως η ψυχής, δεν ήτο δυνατόν ούτε τους φυσικούς νόμους δια των οποίων εκδηλούται άπειρος σοφία, πρόνοια και σκοπιμότης να παραγάγη, ούτε και ακολούθως αυτοπεριοριζομένη να υποταγή σκοπίμως σ’αυτούς.

Είναι επομένως πασίδηλον στους μη διαμονιώντας και μισούντας τον Θεόν ότι οι καθολικοί και παγκρατείς φυσικοί νόμοι οι απ’ αρχής της οντοποιήσεως της ύλης εκδηλούμενοι, όπως ο νόμος της αενάου και με ορισμένας ταχύτητας κινήσεως των θεμελιωδών συστατικών-σωματίων-μονάδων της ύλης (ηλεκτρονίων, ποζιτρονίων, πρωτονίων κα) και ο νόμος της έλξεως η βαρύτητος οι κατευθύνοντες τις κινήσεις, τις έλξεις, και τις ενώσεις πυκνώσεις-πήξεις, αλλοιώσεις και μεταμορφώσεις της συμπαντικής ύλης σαν άτεγκτοι δυναμικαί νομοτέλειαι δια την επιτέλεσιν πάντοτε ωρισμένων τελολογικών σκοπών δεν εξεπορεύθηκαν από την ύλη και ούτε προήλθαν από αυτήν διότι άλλως δεν θα ήτο δυνατόν και να υποτάξουν την ύλη και να δεσπόζουν σε αυτήν.

Το αυτό ισχύει και δια τους μεταγενεστέρους φυσικούς νόμους, χημικούς, βιολογικούς κλπ, οι οποίοι από της εκδηλώσεώς τους κυριαρχούν όχι μόνον στην ύλη αλλά και στους προηγουμένους παγκρατείς φυσικούς νόμους της διηνεκούς κινήσεως και της έλξεως-βαρύτητος.

Έχει υψίστη σημασία και θα έπρεπε αν τα κίνητρα του κ. Χώκινγκ ήταν αμιγώς επιστημονικά να σκεφθή το πασίδηλο γεγονός ότι οι νεώτεροι φυσικοί νόμοι, οι εμφανιζόμενοι και εκδηλούμενοι μετά την πήξη-πύκνωση της συμπαντικής ύλης και την περιέλευσή της διαδοχικά εις τας καταστάσεις των αερίων των υγρών και των στερεών, δηλ. οι χημικοί και βιολογικοί κλπ νόμοι εκ των οποίων οι τελευταίοι εκδηλώνονται μόνο μετά την εμφάνιση πάνω στη γη του φαινομένου της ζωής, κυριαρχούν όχι μόνον επί της ύλης αλλά και επί των παγκρατών προηγουμένων αυτών φυσικών νόμων της κινήσεως και της έλξεως και αφαιρούν τρόπον τινα μέρος της επί της συμπαντικής ύλης καθολικής κυριαρχίας τους.

Διότι πως είναι δυνατόν να δεχθούμε ότι και οι νεώτεροι αυτοί φυσικοί νόμοι προήλθαν είτε από την ύλη είτε από τους πρωταρχικούς και φυσικούς νόμους της κινήσεως και της έλξεως της βαρύτητος; Αν εξεπορεύοντο από την ύλην δεν ήτο δυνατόν να κυριαρχούν σε αυτήν. Αν προήρχοντο εκ των προηγουμένων πρωταρχικών νόμων της κινήσεως και της έλξεως της βαρύτητος έπρεπε να είναι υποτεταγμένοι σε αυτούς.

Μόνον παρανοϊκοί βυσοδομούντες κατά της λογικής, μπορούν να προσδώσουν στην άλογη ύλη, αϊδιότητα, πρώταρχο και πάμπρωτο διότι το σύμπαν εμφανίζεται ως αιτιατό, ως αποτέλεσμα και ως γεγονός και εδώ ανακύπτει το πανυπέρτιμο και λεπτεπίλεπτο ζήτημα υπάρχει σκοπός μέσα στο σύμπαν η υπάρχει ένας τυφλός μηχανισμός ασυνειδήτων δυνάμεων καθωριζομένων φαινομένων σε τρεις αναβαθμούς, τον χημικόν εξελιγμόν, τον ηλεκτρισμόν και των καθολικόν μαγνητισμόν;

Από τους φωσφορίζοντες όμως βυθούς των αβύσσων μέχρι τις ατέρμονες ουράνιες εκτάσεις μία ακούγεται φωνή ότι «πανταχού σελαγίζει της σκοπιμότητος η υπέροχος σφραγίς».

Όλοι επομένως οι φυσικοί νόμοι που διέπουν και ιθύνουν τις μεταμορφώσεις, τις μεταβολές της συμπαντικής ύλης σε όλες τις πυκνώσεις και μορφές αυτής, είναι δυνάμεις θέσει και όχι φύσει, δυνάμεις δηλαδή δοτές που έχουν ταχθή στην ύλη εξωτερικά ώστε με την επιβολή τους να επιτελή η ύλη ώρισμένους πάντοτε σκοπούς και επειδή η στοιχειώδης λογική αλλά και η υγιής επιστήμη και φιλοσοφία αποκλείουν απολύτως να δεχθούμε ότι οι φυσικοί νόμοι που δεσπόζουν στην συμπαντική ύλη δια των οποίων εκδηλώνεται ασύλληπτος παντοδυναμία, πανσοφία, σκοπιμότης και πρόνοια μη προερχόμενοι πρόδηλα από την ύλη είναι δυνατόν να έχουν προέλθη από το μηδέν, είναι επόμενον ότι οι φυσικοί νόμοι αποτελούν υπέροχες και αμάχητες μαρτυρίες της υπάρξεως του Παντοδυνάμου και Πανσόφου Νομοθέτου και Δοτήρος των, δηλ. του απείρου Θεού.

Δεν απατελούν όμως αμαχήτους μαρτυρίας της υπάρξεως του παντοδυνάμου Θεού οι φυσικοί νόμοι μόνον δια της επιβολής τους στην συμπαντική ύλη, αποτελούν ωσαύτως και δια της εις ορισμένας περιπτώσεις σκοπίμου παραβιάσεως των, προς τελειωτέραν εξυπηρέτησιν της Δημιουργίας.

Παράδειγμα σχετικόν παραβιάσεως του γενικού φυσικού νόμου κατά το οποίον «παν σώμα θερμαινόμενον διαστέλλεται, πηγνύμενον δε συστέλλεται» παρατηρείται εις την διαστολήν του ύδατος και εις την συστολήν της αργίλου.

Συμπερασματικώς ότι οι φυσικοί νόμοι είναι δυνάμεις δοτές στην ύλη εξωτερικά και όχι πηγαίες από την ύλη προερχόμενες διακηρύσσεται πανηγυρικά και από την επιτευχθείσα διάσπαση του ατομικού πυρήνα διότι αν αι δυνάμεις αι εκλυόμεναι από την διάσπαση των ατόμων ήταν πηγαίες ουδέποτε θα ήταν δυνατόν να διασπαστούν και να εκλυθούν.

Με την διάσπασι απεδείχθη δε πανηγυρικά ωσαύτως ότι είναι ωρισμένη απολύτως, η ελκτική δύναμις που συνέχει προς άλληλα τα σωματίδια των πρωτονίων και των νετρονίων, που σχηματίζουν καθε ατομικό πυρήνα και ότι είναι ωρισμένος απολύτως ο αριθμός τους εκ των οποίων κάθε ατομικός πυρήνας σχηματίζεται και ότι είναι ωρισμένη απολύτως η δύναμις που συγκρατεί τα ηλεκτρόνια περί τον πυρήνα.

Κατόπιν των ανωτέρω διερωτάται κάθε εχέφρων άνθρωπος από ποίον ετάχθησαν οι φυσικοί νόμοι ώστε υπό την ισχύ τους και την άτεγκτο επιβολή τους κινουμένη η συμπαντική ύλη και διαφόρους αλλά ωρισμένας πάντοτε μορφάς προσλαμβάνουσα να εμφανίζει την υπέροχη και τόσο εναρμόνια ποικιλία του κόσμου τόσον εις τα ελάχιστα όσον και εις τα μέγιστα; Ποίος έταξε τους πρωταρχικούς νόμους της κινήσεως και της έλξεως της συμπαντικής ύλης;

Ποίος εχώρισε τριαδικώς τα θεμελιώδη συστατικά της σωματίδια εις φορείς θετικού και αρνητικού ηλεκτρισμού και εις ουδέτερα και ποίος διήρεσε τα σωματίδια με ειδικήν και ωρισμένην δι’ έκαστον μάζαν;

Ποίος έταξε ακολούθως και τους νεωτέρους φυσικούς νόμους τους χημικούς, βιολογικούς κλπ που δεσπόζουν και επί των πρωταρχικών και παγκρατών νόμων της κινήσεως και της έλξεως; Και ποίος τέλος ενηρμόνισε τους φυσικούς νόμους για να πραγματοποιήται η ασύλληπτος τάξις και αρμονία στην υλική αυτή δημιουργία;

Και όμως την άπειρη αυτή δύναμη, σοφία και πρόνοια αποδίδουν κατά καιρούς οι άφρονες υλιστές και σήμερον ο κ. Χώκινγκ που έχει το ελαφρυντικό της συγχύσεως του νοός του, από την αφόρητο σωματική δυστυχία του, στα άβουλα και άψυχα σωματίδια του ηλεκτρισμού που σχηματίζουν εν τω συνόλω την συμπαντικήν ύλην και που δεν έχουν προς άλληλα μήτε συνοχήν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

[ romfea.gr]

This entry was posted in «Ιερή» Εξουσία, Των Αμνοεριφίων. Bookmark the permalink.

40 Responses to Μητρ. Σεραφείμ vs Stephen Hawking

 1. Ο/Η laskaratos λέει:

  Ο κ.Χρήστος Μεντζελόπουλος, δημόσιος υπάλληλος με το επαγγελματικό ψευδώνυμο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, όφειλε να είναι πιο προσεκτικός και να σέβεται την αναπηρία του κορυφαίου επιστήμονα στου οποίου τις επιστημονικές γνώσεις δεν έχει απολύτως τίποτα το επιστημονικό να αντιπαραθέσει.

  Δεν έχει κανένα δικαίωμα να αποδίδει αυτά που λέει ο Hawking στα κινητικά του προβλήματα.

  Θα μπορούσαμε και εμείς να ερμηνεύσουμε την γεμάτη μίσος συμπεριφορά του αποδίδοντάς την στο γεγονός πως όπως ο ίδιος ισχυρίζεται σε συνέντευξή του στα ΝΕΑ τον Απρίλη του 2006, δεν είχε ποτέ του σεξουαλική επαφή με γυναίκα, πράγμα όπως ξέρουμε ολέθριο για την ψυχική ισοροπία κάθε «φυσιολογικού ανθρώπου» όπως ο ίδιος αποκαλεί τον εαυτό του στην ίδια συνέντευξη.

  Εκείνο που με εκπλήσσει είναι πως ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης Γιοσάκης είχε επιτεθεί εναντίον του με δημοσιοποιημένο γράμμα που απήυθυνε μαζί με άλλους ιερωνένους στον ιερό Χριστόδουλο όπου παρά τις βρισιές του κατά του κ.Μεντζελόπουλου και το ανοίκειο ύφος του προς τον Αρχιεπίσκοπο ουδέποτε κλήθηκε σε απολογία.
  Ο κ.Μεντζελόπουλος αποφεύγει να μηνύσει τον ασεβή αρχιμανδρίτη που τον περιλούζει με βρισιές:

  «Συγκεκριμένα, οι υπογράφοντες την επιστολή χαρακτηρίζουν τον κ. Μετζελόπουλο «δράκο με αιμοβόρα ένστικτα» που «αντί καρδίας έχει ηφαίστειο λάβας», που «δεν ξέρει τι σημαίνει αγάπη και συγχώρεσι» και που «εστιάζει την ηθική κάτω από τη μέση, μόνο στο σλιπάκι». «Όλες του οι κινήσεις» υποστηρίζουν «έχουν τα τυπικά χαρακτηριστικά του ανέραστου αιμοδιψή Δράκουλα».
  http://news.in.gr/greece/article/?aid=605331

  Την ίδια στιγμή καταδιώκει με μυνήσεις ακτιβιστή ομοφυλόφιλο ο οποίος του έκανε κριτική στις βρισιές που απηύθυνε προς τους ομοφυλόφιλους ο κ.Μεντζελόπουλος.
  Περίεργες βρισιές αν σκεφθεί κανείς πως η αυστηρότητά του για τους ομοφυλόφιλους πήγε περίπατο όταν διαδέχθηκε μητροπολίτη που κατηγορήθηκε για σεξουαλικές παρενοχλήσεις υφισταμένων, τον οποίο ο κ.Μεντζελόπουλος τιμά, χωρίς να μάθουμε πως κατέληξαν δικαστικά αυτές οι αντιδικίες του προκατόχου του, του ιερού δηλαδή Καλλίνικου.

  Η Σύνοδος μάλιστα έσπευσε να αθωώσει τον ιερό Καλλίνικο χωρίς να περιμένει ούτε την πρωτόδικη δικαστική ετυμηγορία την ίδια στιγμή που δεν έχει δικάσει ποτέ ιερείς που έχουν πρωτόδικα καταδικαστεί από την κοσμική Δικαιοσύνη για παιδεραστία.

  Πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν στην Εκκλησία.
  Πάρα πολύ ύποπτα θα έλεγα.

 2. Ο/Η undantag λέει:

  «Ο συγκεκριμένος λοβοτομημένος Ελληναράς ταλιμπάν είναι απολύτως αντιπαθής παρότι ευρίσκεται εις μιαν κωμικήν κατάστασην ανοίας και παρανοίας απεικονιζομένων εις δημοσιευθέντα φωτογραφικά στιγμιότυπα, απολύτως, απολύτως προσκε-κολημένος εις τα αυτού δόγματα και επικοινωνών με τσιτάτα, που ουδόλως επιφέρει την κατανόησιν δια την συμπλεγματικότητα και την τραγότητα (sic!) των απόψεών του, που αδίκως βεβαίως θα ενοχοποιούσαν ουσία τον Τρισάγιον Θεόν (αν υπήρχε), διότι δεν προέρχονται από τον Θεόν αλλά είναι αποτέλεσμα της ηθικολογίας και της στρέβλωσης του λόγου του Ναζωραίου από τους φερόμενους ως συνεχιστές του έργου του.»

 3. Ο/Η Αδαμάντιος Κοραής λέει:

  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11378&subid=2&pubid=99167

  Ακίνητα-φιλέτα δώρο στον Χριστόδουλο

  Με μια σκανδαλώδη ρύθμιση, που εμπεριέχεται στα «ψιλά γράμματα» του σχεδίου νόμου για την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση των Ασφαλιστικών Ταμείων» του υπουργείου Απασχόλησης, η κυβέρνηση επιχειρεί να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα της διοικούσας Εκκλησίας, εκχωρώντας σημαντικά τμήματα της ακίνητης και κινητής περιουσίας του ΤΠΟΕΚΕ στο ενεργητικό της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

  Η ρύθμιση-δώρο προς το Μέγαρο της Αγίας Φιλοθέης, για προφανείς προεκλογικές σκοπιμότητες, εγείρει ήδη τις σφοδρές αντιδράσεις των κληρικών, που επισημαίνουν ότι με την κίνηση αυτή «η κυβέρνηση χαρίζει τα «φιλέτα» του Ταμείου στον κ. Χριστόδουλο».

  «Απάλειψη της ρύθμισης»
  Ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος, ύστερα από έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ, εξέδωσε χθες ανακοίνωση με την οποία ζητεί την άμεση απάλειψη της επίμαχης παραγράφου 9 του άρθρου 10 για εκχώρηση μέρους της περιουσίας του Ταμείου των κληρικών στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

  Η αντικειμενική αξία των ακινήτων του ΤΠΟΕΚΕ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Απασχόλησης, ξεπερνά τα 7 εκ. ευρώ, ενώ η εμπορική τους αξία υπολογίζεται στα 15 εκ. ευρώ. Εκκλησιαστικές πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν αναφέρουν ότι στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών θα περιέλθει η ακίνητη και κινητή περιουσία περίπου 13 ναών και παρεκκλησίων. Ανάμεσα στα ακίνητα και τους ναούς που θα «εγγράψει» στους περιουσιακούς καταλόγους της Αρχιεπισκοπής ο κ. Χριστόδουλος είναι:

  Το εξοχικό κέντρο «Ακρωτήρι» επί της Ποσειδώνος στο Ελληνικό, αντικειμενικής αξίας 1.230.356 ευρώ.
  Διάφορα αγροτεμάχια στην Αμαλιάδα.
  Ενα οικόπεδο στο Περιστέρι και στην οδό 25ης Μαρτίου 3, αντικειμενικής αξίας 63.310 ευρώ.
  Τα ακίνητα και κινητά στοιχεία των Ναών Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη, Αγίων Θεοδώρων στην πλατεία Κλαυθμώνος, Κοίμησης της Θεοτόκου στην Αθηνάς, και Αγίων Αναργύρων στο κέντρο της Αθήνας.
  Συνολικά το Ταμείο Πρόνοιας των κληρικών διαθέτει έξι οικόπεδα και αγροτεμάχια, επτά αυτοτελή ακίνητα και τρεις οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή εκμίσθωση και ιδιόχρηση ακινήτων.

  Στη Γλυφάδα και στην οδό Οινόης διαθέτει οικόπεδο εντός σχεδίου 605 τετραγωνικών μέτρων, αντικειμενικής αξίας 384.480 ευρώ. Εντός σχεδίου βρίσκεται και το οικόπεδο της Αγίας Βαρβάρας στο Χαλάνδρι 295 τ.μ. και αντικειμενικής αξίας 177.738 ευρώ. Στην Αμαλιάδα τα προς αξιοποίηση αγροτεμάχια, συνολικού εμβαδού 5.000 τ.μ., δεν είναι ενταγμένα στο σχέδιο πόλεως, γι αυτό και η αντικειμενική τους αξία υπολογίζεται στα 4.025 ευρώ. Αντίθετα εντός σχεδίου βρίσκεται το οικόπεδο του Περιστερίου, 278 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 63.310 ευρώ. Η έκταση στο Ηράκλειο Αττικής, στην οδό Δάφνιδος, βρίσκεται επίσης εντός σχεδίου, καταλαμβάνει 1.500 τ.μ. και κοστίζει 520.020 ευρώ.

  Στον κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του ΤΠΟΕΚΕ υπάρχουν ακόμα το κτίριο της Χαλκοκονδύλη, όπου στεγάζονται τα γραφεία της ΔΕΗ (αντικειμενικής αξίας 926.356 ευρώ), το ξενοδοχείο «Ηνίοχος» επί της Βερανζέρου 16 (608.103 ευρώ), το εξοχικό κέντρο «Ακρωτήρι» στο Ελληνικό (1.230.356 ευρώ), το Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων (αντικειμενικής αξίας 1.071.541 ευρώ) και άλλα πολυώροφα κτίρια στην πλατεία Ρούσβελτ, στον Πειραιά και στις οδούς Ευαγγελιστρίας – Περικλέους στην Αθήνα.

  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
  Π. Ευστάθιος Κολλάς, πρόεδρος Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος

  Δεν θα του γίνει το χατίρι
  «Ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος δεν θα δεχθεί σε καμία περίπτωση να εκχωρηθεί η ακίνητη και κινητή περιουσία των παρεκκλησίων στην Αρχιεπισκοπή, κάτι το οποίο επιζητούσε ο κ. Χριστόδουλος με κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο επί χρόνια τώρα. Δεν θα του γίνει τελικά το χατίρι ούτε και από την πολιτική ηγεσία, από την οποία αποσκοπεί να του ικανοποιήσουν το αίτημα».

  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗ
  Προσφέρουν δώρο στη Δεξιά του Κυρίου

  Η εν κρυπτώ εκχώρηση μέρους της περιουσίας του Ταμείου των κληρικών στην Αρχιεπισκοπή έγινε αντιληπτή από έξι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (Μιχ. Παντούλας, Μιχ. Καρχιμάκης, Τ. Χωρέμης, Χρ. Χάιδος, Λ. Γρηγοράκος και Χρ. Αηδόνης), οι οποίοι και υπέβαλαν μακροσκελέστατη ερώτηση στη Βουλή.

  ΣΗΜΕΡΑ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ;

 4. Ο/Η globek λέει:

  xerouveim.blogspot.com/2010/07/blog-post.html

 5. Ο/Η Κimon λέει:

  EXΩ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ …ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΙ ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΡΑΣΟΦΟΡΟΥ!!! ή ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΕΑ ΜΟΥ;
  ΠΑΝΤΩΣ ΚΑΛΟΥ ΚΑΚΟΥ ΜΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΑ ΤΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕ ΓΑΝΤΙ,ΚΙ ΑΠΟ ΚΕΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ ΝΑ ΗΣΥΧΑΣΟΥΜΕ.

 6. Ο/Η Γαλιάνδρα λέει:

  Μαύρη κούραση αυτός ο Μητροπολίτης….

 7. Ο/Η Ron Krumpos λέει:

  In «The Grand Design» Stephen Hawking postulates that M-theory may be the Holy Grail of physics…the Grand Unified Theory which Einstein had tried to formulate, but never completed. It expands on quantum mechanics and string theories.

  In my e-book on comparative mysticism is a quote by Albert Einstein: “…most beautiful and profound emotion we can experience is the sensation of the mystical. It is the sower of all true science. To know that what is impenetrable to us really exists, manifesting itself as the highest wisdom and most radiant beauty – which our dull faculties can comprehend only in their primitive form – this knowledge, this feeling, is at the center of all religion.”

  E=mc², Einstein’s Special Theory of Relativity, is probably the best known scientific equation. I revised it to help better understand the relationship between divine Essence (Spirit), matter (mass/energy: visible/dark) and consciousness (f(x) raised to its greatest power). Unlike the speed of light, which is a constant, there are no exact measurements for consciousness. In this hypothetical formula, basic consciousness may be of insects, to the second power of animals and to the third power the rational mind of humans. The fourth power is suprarational consciousness of mystics, when they intuit the divine essence in perceived matter. This was a convenient analogy, but there cannot be a divine formula.

 8. Ο/Η Pope Leo XVIIII λέει:

  σα δε ντρέπεται να χτυπάει την αναπηρία του Χώκινγκ

 9. Ο/Η Αντώνης λέει:

  «Το αυτό ισχύει και δια τους μεταγενεστέρους φυσικούς νόμους, χημικούς, βιολογικούς κλπ, οι οποίοι από της εκδηλώσεώς τους κυριαρχούν όχι μόνον στην ύλη αλλά και στους προηγουμένους παγκρατείς φυσικούς νόμους της διηνεκούς κινήσεως και της έλξεως-βαρύτητος.»

  Είναι προφανές ότι ο κ.Χρήστος Μεντζελόπουλος, δεν έχει ΙΔΕΑ γιατί πράγμα μιλάει όταν μιλά για φυσική.

  Η σύγχρονη φυσική λίγο πολύ μιλά για (δεκάδες) σωματίδια ως φορείς αλληλεπιδράσεων με υπολογισμένες (και επαληθευμένες) παραμέτρους, (πέρα από τα πρωτόνια που έμαθε στο γυμνάσιο…)

  ΣΑ ΔΕ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (κ καλά ΔΟΥΛΟΣ του θεού της ΑΓΑΠΗΣ) να χτυπά την αναπηρία του ανθρώπου για να δικαιολογήσει τα συμπεράσματα του. Βέβαια αν μπορούσε να πει κάτι παραπάνω απο καφρίλες, δεν θα ήταν επαγγελματίας ηθοποιός.

 10. Ο/Η BigGrandma λέει:

  «…Σήμερα με το καινούριο του έργο αρνείται τον εαυτόν του…»

  Εγώ θα ήθελα να παραμείνω στην παραπάνω φράση η οποία καταδεικνύει τη μεγάλη διαφορά εκκλησίας και επιστήμης. Ο επιστήμονας μπορεί να δεχτεί ότι έχει κάνει λάθος και να αλλάξει γνώμη. Και δεν είναι κατακριτέο, είναι δείγμα ειλικρίνειας.

  Αλλά όταν έχεις αιώνες φοβούμενος να αλλάξεις ένα άρθρο μήπως και μπει ο σατανάς μέσα σου, δεν μπορείς να παράγεις κάτι καλύτερο.

  • Ο/Η Po λέει:

   BigGrandma,
   η κάθε θρησκεία κρίνει μέσα από οριστικά συμπεράσματα, αντιθέτως οι επιστήμονες ελπίζουν σε διερεύνηση νέων δεδομένων, εύχονται να ανατρέπονται τα (πάντα προσωρινά) συμπεράσματά τους, εκεί βρίσκεται το συναρπαστικό της Γνώσης, η ζωντάνια της.

 11. Ο/Η Feynman λέει:

  Με εκπλήσσει ο τρόπος που ο τράγος αναφέρετε στην αναπηρία του Hawking.

  Κατά τα άλλα εκφράζει το μίσος του για την επιστήμη και τον Ορθό Λόγο και παραληρεί.

  Μήπως, αγαπητέ Ρο, δεν του αξίζουν τόσες αναφορές στο Blogs σας?

  • Ο/Η Po λέει:

   Feynman,
   αντιθέτως επιβάλλεται η προβολή όλων όσων ισχυρίζεται, δεν χρειάζεται καν επέμβαση δικιά μας, είναι τόσο ξεκάθαρες οι απόψεις αυτών των ανθρώπων που η γύμνια τους φαίνεται χωρίς κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις, γι’ αυτό και η αυτούσια έκθεσή τους, είναι προς όφελος όλων μας.

 12. Ο/Η antrikos λέει:

  γιατί έχει τέτοιες θέσεις ο Μεντζελόπουλος; Μα διότι η εξουσία κι η ιδιοκτησία είναι ισχυρότερα αφροδισιακά από το σεξ και μπορεί να σε κάνει (η εξουσία) να ξεχάσεις το σπορ (του σεξ) προκειμένου να την ασκήσεις.

  Όλοι αυτοί οι μεταφυσικοί, οι ανήθικοι εκμεταλλευτές του φόβου του θανάτου, ξέρουν πολύ καλά ότι τα ψωμιά τους είναι πολύ λίγα. Μπορεί ακόμη και μέσα στη γενιά μας να καταρριφθεί το οικοδόμημα της θρησκείας. Οι επιστημονικές εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες που οι θρησκ. αρχηγοί αντιλαμβάνονται έντονα ότι πλησιάζει το τέλος τους. Θέλουν να κρατήσουν τα πρόβατα στο μαντρί.

  Ο τύπος αυτός κατάφερε να γελοιοποιηθεί γι’ ακόμη μια φορά παραθέτοντας τα επιχειρήματα που έμαθε στην Στ’ Δημοτικού και απόψεις που ακόμη και τότε δεν ήταν δεκτές από τη Φυσική (άραγε γιατί τις διδασκόμασταν ενώ ήδη η κβαντομηχανική ήταν κυρίαρχη??).

  Ας συνεχίσουν έτσι οι παπάδες. Ο πάτος είναι πολύ κοντά.

 13. Ο/Η antrikos λέει:

  Και επιτέλους ας μας πει ο κ. Μεντζελόπουλος πώς δημιουργήθηκε ο θεός που δημιούργησε αυτό τον κόσμο. Και γιατί δηλαδή να προϋπήρχε κάτι τόσο σύνθετο (και μάλλον πιο σύνθετο από τη δημιουργία του) «προ πάντων των αιώνων» και να μην υπήρχε ο κόσμος;

 14. Ο/Η Ανώνυμος λέει:

  Αποσπάσματα απαντήσεων από την τελευταία συνέντευξη του Stephen Hawking στο Larry King Live (CNN, 10/9/2010)

  «Σύμφωνα με την Θεωρία «Μ», το δικό μας, δεν είναι το μόνο σύμπαν. Αντίθετα, η Θεωρία «Μ» προβλέπει ότι ένας τεράστιος αριθμός συμπάντων δημιουργήθηκαν από το τίποτα. Η δημιουργία τους δεν απαιτεί την παρέμβαση ενός υπερφυσικού όντος ή θεού. »

  «Δεν είναι απαραίτητη η επίκληση στον Θεό για να εξηγηθεί η δημιουργία του σύμπαντος. Η επιστήμη δίνει όλο και περισσότερες απαντήσεις στα ερωτήματα που βρισκόταν στο πεδίο της θρησκείας.»

  «Η επιστημονική θεώρηση είναι ολοκληρωμένη. Η θεολογία είναι αχρείαστη.»

  …»Θεός μπορεί και να υπάρχει. Αλλά, η επιστήμη μπορεί να εξηγήσει το σύμπαν. Δεν χρειαζόμαστε το Θεό να εξηγήσουμε το «γιατί υπάρχει κάτι αντί για το τίποτα», ή το γιατί οι νόμοι της φύσης είναι αυτοί που είναι.»

  «Κινδυνεύουμε να αυτοκαταστραφούμε από την απληστία και την ηλιθιότητά μας.»

  «Δεν μπορούμε να κοιτούμε συνέχεια με εσωστρέφεια τους εαυτούς μας, επάνω σε ένα μικρό, και συνεχώς αυξανόμενα μολυσμένο και υπερπληθή πλανήτη.»

  [σ.μ. Ο «ήρωας» του είναι:] «Ο Γαλιλαίος, ο πρώτος μοντέρνος επιστήμονας που συνειδητοποίησε τη σημασία της παρατήρησης. Αισθάνομαι πιο κοντά του, επειδή ακολούθησε τη μύτη του, (σ.μ. followed his nose) και ήταν και λίγο επαναστάτης.»

  «Το να είμαι καθηλωμένος σε μια αναπηρική καρέκλα δεν με ενοχλεί, μια και το μυαλό μου είναι ελεύθερο να περιπλανιέται στο σύμπαν.»

  [σ.μ. Διδαχή προς τα παιδιά του:] «Να κοιτάτε πάνω στα αστέρια, και όχι κάτω στα πόδια σας.»

  Και από μία, επίσης, πρόσφατη παρουσίασή του από τo abcnews (7/6/2010) με εκτενέστερη αναφορά στην προσωπική του ζωή.

 15. Ο/Η Νίκος Βασιλείου λέει:

  Τι λέει ρε το Βλήμα;;;

 16. Ο/Η Ζωζώ Χ.Σαπουντζάκη λέει:

  Τι άνδρας θεέ μου!
  Χωμένος μες στο στρας!

 17. Ο/Η Konstantinos Kantakouzinos λέει:

  Αγαπητέ Ροΐδη, χαίρομαι διά την ταυτότητά μας εις τον σχολιασμόν του θέματος του Αγίου Πειραιώς. Ωστόσο παρακαλώ να σημειώσετε ότι ο μητροπολίτης Πειραιώς θέτει σοβαράν υποψηφιότητα δι’ εν Νόμπελ Φυσικής, ενδεχομένως δε και Ειρήνης λόγω της φιλανθρώπου δράσεώς του -το Νόμπελ Οικονομικών το παίρνει η Ελλαδική Εκκλησία εν συνόλω μαζί με το Νόμπελ (Αλ)χημείας. Επίσης παρακαλώ τους χαλκέντερους αναγνώστας σας να ασχοληθούν και με το πόνημα του «Αι αιρέσεις του Παπισμού» -δωρεάν εδώ: http://www.imp.gr/Ins/mitropolitibook.htm (λυπούμαι, αλλά αδυνατώ: πόσα να αντέξω κι εγώ;)

  • Ο/Η Po λέει:

   Konstantinos Kantakouzinos
   “Αι αιρέσεις του Παπισμού” είναι ένα αριστούργημα θεολογικού αραβουργήματος, απολαυστικό!

 18. Ο/Η Κωλόγερας λέει:

  Είναι αυτονόητο ότι αυτός ο τύπος με το μαύρο φουστάνι δεν φτάνει ούτε την πορδή του Χώκιγκ.

 19. Ο/Η Kαλλινίκη η παρθένος μοναχή λέει:

  Aγίου Σεραφείμ το ανάγνωσμα
  Στώμεν καλώς στώμεν μετά φόβου

  http://cheruvim.wordpress.com/

  «Είναι τρομακτικό να λέει ο Δαρβίνος ότι ο άνθρωπος είναι εξέλιξη ενός πιθήκου και όχι εικόνα μιας νοήσεως. Και ότι είμαστε μία σύνθεση κυττάρων. Αλλά αν όλα είναι εκροές κυττάρων, τότε πώς υπάρχει το μεταφυσικό στοιχείο εντός μας; Πώς υπάρχει λογική, συναίσθημα; Ένα ένστικτο είναι το να κάνεις έρωτα, δηλαδή να διαιωνίσεις το είδος σου. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μένουν παρθένοι.

  [….]

  Ο δημοσιογράφος φυσικά δεν μπορούσε να μην υποβάλλει τον Σεραφείμ στις γνωστές γαργαλιστικές ερωτήσεις χάνοντας έτσι την ευκαιρία να εμβαθύνει περισσότερο σε όσα του απαντά ο Μητροπολίτης. Ικανοποιεί έτσι ένα αρρωστημένο ενδιαφέρον αρκετών ανθρώπων που θέλουν τον κληρικό να υπόκειται σε αμαρτωλά σαρκικά πάθη με προφανείς ψυχολογικές, γι’ αυτούς, επιδιώξεις: ο έλεγχος ακυρώνεται αν ο ελεγκτής υπόκειται κι αυτός στα ίδια με σένα πάθη. Ο Σεραφείμ είναι όμως κατηγορηματικός και ενίοτε «σκληρός»:
  Ως φοιτητής δεν είχατε σχέσεις με γυναίκες;
  Εννοείς σαρκική επικοινωνία;
  Ναι.
  Ποτέ. Ασφαλώς σαν ένας φυσιολογικός άνθρωπος μου άρεσε το άλλο φύλο. Όμως ποτέ δεν προχώρησα σε μια τέτοια επικοινωνία.
  Πόσο εύκολο όμως είναι σε έναν φυσιολογικό άντρα να αρνηθεί την επαφή του με μια γυναίκα;
  H σχέση με τη γυναίκα στον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να αφιερωθεί στον Θεό δημιουργεί πνευματική σύγχυση. Εγώ, για να ξεπεράσω την επιθυμία της νεανικότητάς μου, έκανα «ψυχολογικό διαλογισμό», δηλαδή σκεφτόμουν τη ματαιότητα των πραγμάτων, σκεφτόμουν το ανθρώπινο σώμα χωρίς την επιδερμίδα. Θυμάστε τους πίνακες που είχαμε στο σχολείο με τους μυς χωρίς το δέρμα;

  Ο Τερτυλλιανός έλεγε πως η γυναίκα «είναι η θύρα που οδηγεί στην κόλαση». Αν λησμονήσουμε την μοντανιστική προέλευση του αφορισμού αυτού, εντούτοις ο λόγος του παρέχει μια ασφαλή πυξίδα για όποιον επιθυμεί να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά και απερίσπαστα στον Κύριο. Δεν είναι κακή η γυναίκα για τον άνδρα, ούτε ο άνδρας για την γυναίκα. Ο Απόστολος Παύλος ομιλεί πολύ ρεαλιστικά για τις αναμεταξύ τους σχέσεις (Α’ Κορ. ). Όμως όπως ο αθλητής ασκεί σωματική βία στον εαυτό προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του, έτσι και ο ασκητής, πόσο μάλλον και ο εν των κόσμω διαβιών άγαμος κληρικός, χρειάζεται ν’ ασκήσει πνευματική βία για να παραμείνει αγνός.

 20. Ο/Η argosholos λέει:

  Από Ανώνυμο, παραπάνω:

  Λέει ο Χόκινγκ:


  “Το να είμαι καθηλωμένος σε μια αναπηρική καρέκλα δεν με ενοχλεί, μια και το μυαλό μου είναι ελεύθερο να περιπλανιέται στο σύμπαν.”

  Και προφανώς το μυαλό του παράγει αριστουργήματα λογικής. Σωστά-λάθος δεν έχει πολύ σημασία. Θα κριθούν από τους όμοιους του peers με βάση λογικά επιχειρήματα και θα επιζήσουν ή όχι. Θα έχουν δώσει όμως τροφή για ατελείωτες ώρες ερευνών και συζητήσεων και το αποτέλεσμα θα είναι ένα ακόμα λιθαράκι που θα απελευθερώσει το μυαλό του ίδιου του ανθρώπου.

  Εδώ τι διαβάζουμε; Ένα παπαδίστικο παραλήρημα, παραφουσκωμένο με λέξεις δήθεν σημαντικές, στρεβλό συντακτικό, ατελείωτες περιόδους και παραγράφους, επαναλήψεις και λογικά χάσματα, κυκλικά επιχειρήματα κλπ κλπ, ίσως μέσα στην αγωνία του Αγίου να διαφοροποιηθεί από αγράμματους επιστήμονες, τύπου Παίσιου.

  Κάθε λογικός άνθρωπος στοιχειώδους εκπαίδευσης θα χάνονταν στη δομή του κειμένου. Οι αγράμματοι ίσως εντυπωσιάζονταν από τις ζουραρικές λέξεις και συντακτικό, αλλά σύντομα θα τους κούραζε. Το πολύ πολύ να ψιλοφοβοντουσταν να μη πάθουν τα ίδια όπως ο άθεος επιστήμονας…Μάλλον λοιπόν το πόνημα του Αγίου απευθύνεται στο συνάφι του, αφού είναι γραμμένο σε αντίστοιχη αργκό, στα πλαίσια εσωτερικών διαγκωνισμών για ανέλιξη. Επομένως δεν θα πάρει Νόμπελ, όπως πρότειναν κάποιοι προηγουμένως…

 21. Ο/Η ανώνυμος λέει:

  Άξιος συνεχιστής του σκοταδισμού και της ιερής εξέτασης ..

  Αν δεν τον είχε κερδίσει η ορθοδοξία θα μπορούσε να ήταν ένας εξαίρετος ταλιμπάν !

 22. Ο/Η X.O. Βεροίας λέει:

  ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ ΜΕ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΡΙΣΤΟΝ ΙΕΡΕΑ
  Χ.Ορθόδοξος περιοχής Βεροίας

  Αρχ. π.Παύλος Δημητρακόπουλος, «Ειπέ τη Εκκλησία» (Ματθ.18,17)

  Γιατί εδιώχθηκα από την Ι. Μητρόπολη Βεροίας.

  Εθεώρησα αναγκαίο να δημοσιεύσω το παρόν άρθρο, το οποίο αναφέρεται στη σύντομη ομιλία μου προς την ιερατική σύναξη των κληρικών της Ιεράς Μητρόπολεως Βεροίας με θέμα την αίρεση του Οικουμενισμού, 1) διότι ερμηνεύει την αιτία για την οποία εδιώχθηκα από την εν λόγω Μητρόπολη και ενημερώνει τα πνευματικά μου τέκνα και τους φίλους της Ι. Μονής Μεταμορφώσεως Μουτσιάλης για το γεγονός της διώξεώς μου,
  2) δίνω την ευκαιρία να την αναγνώσουν όσοι εκ των κληρικών το επιθυμούν, αφού κατά την παραπάνω σύναξη κάποιοι Πατέρες και εν τέλει ο ίδιος ο Μητροπολίτης Βεροίας με διέκοψαν και δεν μου επέτρεψαν να την ολοκληρώσω, και
  3) διότι η ομιλία αυτή αποτέλεσε το τελευταίο βήμα, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου μας «ειπέ τη Εκκλησία» (Ματθ.18,17), μιάς μακροχρόνιας προσπάθειας πλέον των τριών ετών, με υπομνήματα, επιστολές, απολογίες και κατ’ ιδίαν συζητήσεις, να επισημάνω στον άγιο Βεροίας τον κίνδυνο της αιρέσεως του Οικουμενισμού και να τον πείσω να πράξει το καθήκον του, να αναλάβει δηλαδή αντιαιρετικό αγώνα, πλην ματαίως, διότι όπως αποδείχθηκε και όπως θα φανεί στη συνέχεια, όχι μόνο δεν επείσθηκε, αλλά έπραξε το ακριβώς αντίθετο.

  22 Σεπτ. 2010 … Εικόνα:080-I.M.Verias – Naoussas.jpg. «Ειπέ τη Εκκλησία» (Ματθ.18,17). Γιατί εδιώχθηκα από την Ι. Μητρόπολη Βεροίας. …
  aktines.blogspot.com/2010/09/1817.html – Προσωρινά αποθηκευμένη

  • Ο/Η Σταύρος λέει:

   Κύριε Αρχ. π.Παύλε Δημητρακόπουλε, λέτε:
   «Γιατί άραγε; Δεν υπάρχει ελευθερία λόγου μέσα στην Εκκλησία;».

   Κύριε Παύλε, πλάκα μας κάνετε; Ή νομίζετε ότι απευθύνεστε σε αδαείς και χαζούς.
   Άνθρωπέ μου, πού είδατε εσείς ποτέ ελευθερία λόγου μέσα στην εκκλησία, και πότε;
   Άκου «ελευθερία λόγου μέσα στην εκκλησία»! Κύριε είστε με τα καλά σας;

 23. Ο/Η Πραγματικός Έλληνας λέει:

  Κομμούνια εχθροί της Ορθοδοξίας και του ελληνισμού μας κουλτουριέρηδες του Ροιδη υπάρχουν πολλά σκάνδαλα που αγνοείται. Κάνετε τους πολήξερους αλλά δεν ξέρετε την τύφλα σας. Αντί να τΑ ΒΆΖΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ σΕΡΑΦΕΊΜ ΠΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΊΖΕΤΑΙ ΤΗΝ εΛΛΆΔΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΆΛΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΙΔΉ ΔΕΝ ΞΈΡΕΤΕ ΞΈΝΕς ΓΛΏΣΣΕς ΤΑ ΚΡΎΒΕΤΕ.

  http://eglimatikotita.blogspot.com/2010/02/ayto.html

  AYTOΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗΣ -Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΟΥ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗ

  In θρησκεία
  Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚ
  “ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΤΕ ΤΟ ΣΟΚ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΘΟΥΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΟΤΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΝ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΩΣ <>ΑΦΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΣΕΛΓΟΥΣΕ ΣΕ ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΦΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕ ΚΙΟΛΑΣ.!!!!!!
  ΣΗΜΕΡΑ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΖΕΙ ΚΑΙ ΙΕΡΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΒΑΦΤΙΖΕΙ ,ΝΟΥΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΚΥΡΗΓΜΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ….
  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΟΥΜΕ, ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ………. ”
  Metropolitan Pangratios
  /……………/……………/…………/………../…………./……../

  Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΟΥ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗ

  “ΠΟΣΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ???
  ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΟΣΟ ΚΟΣΜΟ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ Ο ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΘΥΜΑΣΤΕ”
  ΣΧΟΛΙΟ adiakritos: Αλήθεια, που είναι αυτή η ψυχή; Έξω , βέβαια…Για να κάνει τα ίδια. Με τα τεκνά και τις λινάτσες…

  • Ο/Η nomikos λέει:

   «τΑ ΒΆΖΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ σΕΡΑΦΕΊΜ ΠΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΊΖΕΤΑΙ ΤΗΝ εΛΛΆΔΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΆΛΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΙΔΉ ΔΕΝ ΞΈΡΕΤΕ ΞΈΝΕς ΓΛΏΣΣΕς ΤΑ ΚΡΎΒΕΤΕ».

   Tην Ελλάδα με μικρό έψιλον στην αρχή;
   Τον Παναγιώτατο με μικρό σίγμα;
   Και το παίζεις πραγματικός Έλληνας;
   Σα δε ντρέπεσαι καημένε….

 24. Ο/Η Zακυνθηνός λέει:

  Γελοιογραφία Ελευθεροτυπίας Καλαιτζή.
  Ο Σεραφείμ πλέει στα βρωμόνερα της Εκκλησίας

 25. Ο/Η laskaratos λέει:

  ΕΝΩΣΗ ΟΥΜΑΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝΩ.ΟΥΜ.Ε.)
  email: enooume@gmail.com ιστοσελίδα: http://www.fbook.me/enooume

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  28 Σεπτεμβρίου 2010

  Μισαλλόδοξη επίθεση Μητροπολίτη Σεραφείμ κατά Stephen Hawking

  Η Ένωση Ουμανιστών Ελλάδας (ΕΝΩ.ΟΥΜ.Ε.) πληροφορήθηκε ότι ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, εκκλησιαστικός παράγοντας και έμμισθος υπάλληλος του ελληνικού κράτους, θεώρησε απαραίτητο να δώσει απάντηση στον αστροφυσικό Stephen Hawking και να εξηγήσει στο ποίμνιο γιατί ο συγκεκριμένος επιστήμονας, κατά τη γνώμη του μητροπολίτη, σφάλλει στην άποψη περί ύπαρξης ή όχι κάποιου δημιουργού θεού, χωρίς να γνωρίζει ο ίδιος ο μητροπολίτης οτιδήποτε συγκροτημένο περί αστροφυσικής και κοσμολογίας (http://www.imp.gr/Nea.htm).

  Δεν πρόκειται να ανοίξουμε διάλογο με τον αναρμόδιο για θέματα επιστημολογίας και κβαντικής φυσικής Μητροπολίτη Σεραφείμ, ούτε και με εκείνο που φαίνεται να του υπέβαλε σχετικό υπόμνημα για θέματα ύλης, ενέργειας και των αλληλεπιδράσεών τους, μέσα στα οποία τσαλαβουτάει ο μητροπολίτης στην ανακοίνωσή του.

  Θα εστιάσουμε μόνο στο γεγονός ότι ο Μητροπολίτης Σεραφείμ επικαλείται τα προβλήματα υγείας που ταλαιπωρούν εδώ και 40 χρόνια το Stephen Hawking και προβάλλει με απαξιωτικό τρόπο εικαζόμενα από τον ίδιο ψυχολογικά συμπλέγματα του Άγγλου αστροφυσικού, επειδή αυτός ο επιστήμονας δεν σκέφτηκε να συμβουλευτεί τον Έλληνα κληρικό, πριν εκφραστεί δημόσια. Εκτός από αστροφυσικός και κοσμολόγος αποδεικνύεται λοιπόν ο κ. Σεραφείμ και ιατρός, φυσιολόγος και ψυχολόγος, με ικανότητα εξ αποστάσεως διαγνώσεων και αποφάνσεων.

  Ως προς το μήνυμα που δίνεται στο ποίμνιο του κ. Σεραφείμ ότι αναγνωρισμένοι επιστήμονες που τυχαίνει να ταλαιπωρούνται από σοβαρά σωματικά προβλήματα είναι επιτρεπτό να γελοιοποιούνται και να χλευάζονται, εφόσον οι απόψεις τους δεν συμφωνούν με αυτές του αδαούς μητροπολίτη, θα έπρεπε να έχει ξεσηκώσει τους συναδέλφους του πανεπιστημιακούς, επίσης έμμισθους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και την εποπτεύουσα αρχή του Υπουργείου Παιδείας, για την πρωτοφανή αυτή αθλιότητα του κληρικού.

  Αν ενδιαφέρεται ο Μητροπολίτης Σεραφείμ να παίρνει θέση σε τρέχοντα επιστημονικά προβλήματα, πρέπει να μελετήσει πρώτα και να αποδεχτεί την επιστημονική μεθοδολογία, βάσει της οποίας έχουν προκύψει όλα τα επιστημονικά πορίσματα που απαρτίζουν το σύνολο των σημερινών επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων. Αυτές ακριβώς οι φυσιοκρατικές γνώσεις χαρακτηρίζουν μονοσήμαντα το σύγχρονο πολιτισμό μας και τον διαφοροποιούν από τον σκοτεινό, βάρβαρο και θεόπληκτο Μεσαίωνα, και όχι οι παραμυθίες των διαφόρων θρησκειών από τις ερήμους της Μέσης Ανατολής και αλλού που προβάλλονται με κρατική υποστήριξη για να διατηρήσουν τα ιερατεία κοινωνική επιρροή και τον πλούτο που έχουν συσσωρεύσει.

  Πέρα απ’ αυτά, θα έπρεπε ο μητροπολίτης και ο εκκλησιαστικός μηχανισμός, τον οποίο αυτός υπηρετεί με έξοδα του δημοσίου, να εξηγήσουν προηγουμένως στο ποίμνιο, αν τελικά η Γη είναι ακίνητη ή περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο, πράγμα που πίστευε ο Βενιαμίν Λέσβιος και γι’ αυτό καταδικάστηκε από το Πατριαρχείο το έτος 1803.

  Επίσης θα έπρεπε να πληροφορήσουν ο συγκεκριμένος μητροπολίτης τον ελληνικό λαό, αν χρειάζονται στην εκπαίδευση «…αριθμοί και άλγεβρες και κύβοι και κυβοκύβοι και τρίγωνα και τριγωνοτετράγωνα και λογάριθμοι και συμβολικοί λογισμοί και ελλείψεις και άτομα και διάκενα και έλξεις και βαρύτητες … και μύρια τοιαύτα και άλλα τερατώδη…», όπως αναρωτιόταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο με «πατριαρχική εγκύκλιο» που εξέδωσε το έτος 1819 και είχε στόχο την ανάσχεση της διάδοσης των φυσικομαθηματικών επιστημών. Γιατί, αν όλα αυτά και άλλα πολλά «τερατώδη» δεν χρειάζονται, περιττεύει η μακροσκελής και παιδαριώδης επιστημονικοφανής ανάλυση που περιέχεται στην ανακοίνωση του κ. Σεραφείμ.

  Τέλος, η Ένωση Ουμανιστών Ελλάδος καλεί την ελληνική κυβέρνηση που καταβάλλει μισθούς στους εκκλησιαστικούς λειτουργούς να λάβει αυτή τα απαραίτητα μέτρα με στόχο τον περιορισμό των υπαλλήλων του κράτους στα καθήκοντά τους, χωρίς να προσβάλλουν και απαξιώνουν άτομα και κοινωνικές ομάδες που μειονεκτούν λόγω προβλημάτων υγείας: την υποχρέωση αυτή επιβάλλει το Σύνταγμα αλλά και ο Ν. 304/2005.

 26. Ο/Η zaphod λέει:

  Mια μικρη αυτοαναφορα σχετική με το θεμα (το σπαμ της μερας):

  http://aeisixtir.blogspot.com/2010/09/k.html

  το οποίο ομολογώ πως αντελήφθηκα σχετικά αργά!

 27. Ο/Η Ευθύμης λέει:

  Ήθελα να σχολιάσω αλλά με κάλυψε πλήρως η ανακοίνωση της ένωσης ουμανιστών ελλάδας 🙂

 28. Παράθεμα: Ένωση Ουμανιστών vs Καθηγητού Φυσικής Αγωγής (fitness professor) « Ροΐδη Εμμονές

 29. Ο/Η Μητροπολίτης Τακουνού λέει:

  Μέχρι τώρα είχα δει την «μονομαχία» ραπ μεταξύ Αϊνστάιν και Χώκινγκ (Epic Rap Battles of History): http://www.youtube.com/watch?v=zn7-fVtT16k
  Άντε και να δούμε την μάχη Serafeim VS Hawking!!!

 30. Ο/Η Μητροπολίτης Ζωζώ ο Γ΄ λέει:

  http://www.agioritikovima.gr

  Δευτέρα, 09 Μάρτιος 2015

  Νέα στήριξη Αμβρόσιου σε ΣΥΡΙΖΑ: Μόνο με νταϊλίκια θα υποχωρήσουν η άκαρδη Μέρκελ και ο κομπλεξικός Σόιμπλε

  «Άκαρδη» χαρακτηρίζει την Άνγκελα Μέρκελ και «κομπλεξικό» τον Βολφανγκ Σόιμπλε σε νέα παρέμβασή του ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Αμβρόσιος επαινώντας παράλληλα την «μαγκιά» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.. Μεταξύ άλλων εξιστορεί την εμπειρία του από την κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία, θυμάται τις θηριωδίες των Γερμανών στα Καλάβρυτα θέτοντας τον δάκτυλον επί τον τύπον τοω ήλων για το ζήτημα των αποζημιώσεων

  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ EUROGROUP
  ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΑΣ
  ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΖΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ-ΜΙΑ ΑΣΠΛΑΓΧΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ!

  ____________Πολλές φορές, καθώς βλέπουμε από την οθόνη της τηλεοράσεως την Πρόεδρο της Γερμανίας, σκεφθήκαμε πόσο σκληρή, πόσο άκαρδη πρέπει να είναι αυτή η γυναίκα! Η όψη του προσώπου της δείχνει μια δυσπερίγραπτη σκληρότητα! Το βλέμμα της είναι βλοσυρό! Το πρόσωπό της αγέλαστο! Πόσο δυστυχείς άραγε θα πρέπει να είναι ο άνδρας της και τα παιδιά της! Η εν γένει έκφρασή της είναι επιθετική!
  _____________Μας έμελλε, λοιπόν, ώστε η Χώρα μας να ευρεθεί κάτω από την βούληση της σκληρής Κυρίας Μέρκελ, η οποία ως δόγμα της ζωής της έχει την λιτότητα, δηλ. την στέρηση, την φτώχεια! Στην κατεύθυνση αυτή ενισχύεται και από τον κ. Σώϋμπλε, τον κομπλεξικό Υπουργό των Οικονομικών της Γερμανίας, η έκφραση του προσώπου του οποίου φανερώνει επίσης όλο το μίσος, που τρέφει εναντίον όλων, όσοι κατά καλή τους τύχη δεν χρησιμοποιούν αναπηρικό καροτσάκι για τις μετακινήσεις τους!
  ___________Μόνο με «νταϊλίκια» θα μπορέσουν να υποχωρήσουν! Και με μια σφοδρή αντεπίθεση! Συνεπώς, χωρίς να υιοθετούμε την «μαγκιά» γενικώς ως τρόπο συμπεριφοράς, εν τούτοις χαιρόμαστε όλως ιδιαιτέρως για την «μαγκιά», που εκπέμπει ο Υπουργός Οικονομικών κ. Βαρουφάκης! Για την ειδική αυτή περίπτωση η στάση του ήταν η μόνη ενδεδειγμένη!

  __________Καιρός, λοιπόν, να τεθεί επί τάπητος το ζήτημα των αποζημιώσεων! Μας οφείλουν κάποια τρισεκατομμύρια ευρώ!!!! Ας έλθουν, λοιπόν, να τα συμψηφίσουμε! Και τότε θα δούμε ποιος χρωστάει και σε ποιόν! Χωρίς να πολιτευόμαστε, λέμε ξεκάθαρα: η Κυβέρνηση Τσίπρα πρέπει – με όση μαγκιά κι αν χρειασθή να εφαρμόσει- να ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα!

  ______________Με πολύ μεγάλη ανακούφιση, λοιπόν, αναγνώσαμε την είδηση: η Πρόεδρος της Βουλής Κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσεν, ότι είναι «θέμα ημερών η επανασύσταση της Επιτροπής για τις Γερμανικές αποζημιώσεις» ( βλ. kontra news, της 23ης Φεβρουαρίου ε.έ., σελ. 3). Περιμένουμε, λοιπόν,……

  ____________Θα το επαναλάβουμε, λοιπόν, για μερικούς, οι οποίο μας κακολογούν, επειδή σπεύσαμε να επαινέσουμε την εθνικά υπερήφανη στάση του νέου Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα: Εμείς κρίνουμε και αξιολογούμε τις πράξεις των ανθρώπων. Ψέγουμε όσα αντιβαίνουν στο Νόμο του Θεού, αλλά και επαινούμε, όσα είναι άξια επαίνου! Επομένως προτιμάμε την έντιμη πενία από μια εθνικά και ατομικά εξευτελιστική ευμάρεια!

  + Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

  Αίγιον, 2 Μαρτίου 2015

 31. Παράθεμα: Μητρ. Σεραφείμ vs Stephen Hawking | Ασμοδαιος

 32. Ο/Η Αγγλικανός Έλληνας λέει:

  Η Αγγλικανική Εκκλησία και η Αγγλία τιμούν τον Χόκινγκ
  Δίπλα στον Νεύτωνα και στον Δαρβίνο, στο Αββαείο του Οεστμίνστερ

  Stephen Hawking Buried Between Isaac Newton and Charles Darwin

 33. Ο/Η Σ. A. Παιπέτης λέει:

  Τι κακός άνθρωπος ο Σεβασμιότατος!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.