O Άγ. Νικόδημος υπέρ της απολύμανσης δισκοπότηρου και κουταλιού της Μετάληψης

[ΤΟ «ΠΗΔΑΛΙΟΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗ «ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΑΝΩΛΗΣ»]

του Αναγνώστη Λασκαράτου

Από το μπλογκ του φιλοπατριαρχικού Θεολόγου της Πάτρας κ.Παναγιώτη Ανδριόπουλου, αντιγράφω το παρακάτω απόσπασμα (10.3. 2020), πάνω σε ιερό κείμενο του Αυνανολόγου-Κανονολόγου Νικοδημου του Αγιορείτη, συγγραφέα του πορνογραφήματος Πηδάλιο («Περι μαλακίας, αρσενοκοιτίας, μοιχείας, αιμομιξίας και πορνείας», κλπ) και ανάμεσα σε πάνω από δέκα ακόμη, και των βιβλίων «Φιλοκαλία» και «Ευεργετινός», του οποίου η μνήμη εορτάζεται  τρεις φορές το χρόνο, στις 14 Ιουλίου και στις πρώτη και τρίτη Κυριακή του Σεπτέμβρη. Με την ευκαιρία να σημειώσω πως το ιερό «Πηδάλιον» αφιερώνει τρεις σελίδες για να θυμισει πως ο Χριστός, ο αδελφόθεος Ιάκωβος και μεγάλοι εκκλησιαστικοί πατέρες λένε πως δεν πρέπει κανένας Χριστιανός να ορκίζεται, αλλά ο Αρχιεπίσκοπος και οι δεσποτάδες έχουν φτιάξει δικό τους Ευαγγέλιο:

«Τo «Πηδάλιο» αποτελεί, ως γνωστόν, μια συλλογή κανόνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας που εκπονήθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα από τους λόγιους αγιορείτες μοναχούς Νικόδημο Αγιορείτη και Αγάπιο, σε δημώδη γλώσσα, και περιέχει παράθεση, ερμηνεία και «συμφωνία» των κανόνων των Αγίων Αποστόλων, των Οικουμενικών συνόδων, των τοπικών συνόδων και των Πατέρων της Εκκλησίας,… Το «Πηδάλιο» έχει επικριθεί από πολλούς, ακόμα και θεολόγους, ως ένα «συντηρητικό και σχολαστικό» βιβλίο, που διέπεται από αυστηρό και νομικίστικο πνεύμα,…το «Πηδάλιο» ..έχει ενδιαφέρουσες υποσημειώσεις σε σχέση με το θέμα των ημερών, δηλαδή την μετάδοση της Θείας Ευχαριστίας σε συνθήκες επιδημίας.

κλικ εικόνα για μεγέθυνση

Σε μια ερμηνευτική υποσημείωση, λοιπόν, πάνω στον ΚΗ΄ κανόνα της Στ’ Οικουμενικής Συνόδου, διαβάζουμε στο «Πηδάλιο» αυτολεξεί τα κάτωθι: «Όθεν και Ιερείς και Αρχιερείς πρέπει εν καιρώ πανώλης να μεταχειρίζωνται τρόπον εις το να μεταλαμβάνουν τους ασθενούντας, όστις να μη παραβαίνη τον Κανόνα τούτον, ουχί βάλλοντες μέσα εις σταφίδα τον άγιον Άρτον, αλλά εις τι αγγείον ιερόν, και εκείθεν να τον λαμβάνουν, ή οι μόρται (μόρτης: άνθρωπος που είχε πάθει ανοσία στην πανούκλα και προσέφερε τις υπηρεσίες του στην κοινότητα θάβοντας τους νεκρούς και περιθάλποντας τους ασθενείς), η οι ασθενείς, δια λαβίδος. Το δε αγγείον συν τη λαβίδι να βάνεται εις ξύδι, και το οξύδι να ρίπτηται εις το χωνευτήριον, ή με όποιον άλλον τρόπον δυνηθώσι ασφαλέστερον και κανονικόν».Με άλλα λόγια οι ασθενείς από πανώλη δεν κοινωνούν από το κοινό άγιο ποτήριο, αλλά σε ξέχωρο σκεύος, στο οποίο δεν γίνεται κατάλυση από τον ιερέα και απλώς πλένεται με ξύδι..».

This entry was posted in IERES_YPOKRISSIES, IERI_Exoussia, τυχοδιωκτικός πατριωτισμός, Γράμμα από το Ληξούρι, Των Αμνοεριφίων, θρησκεία/κλήρος. Bookmark the permalink.

20 Responses to O Άγ. Νικόδημος υπέρ της απολύμανσης δισκοπότηρου και κουταλιού της Μετάληψης

 1. Ο/Η Psycho λέει:

  Όταν οι Άγιοι βγάζουν στη φόρα τις διαστροφές και τις φαντασιώσεις τους, γιατί το μυαλό τους γυρνάει συνεχώς γύρω από αυτές

  Το Πηδάλιον αποτελεί το επίσημο και σε ισχύ μέχρι και σήμερα «Ποινολόγιο» της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εντύπωση προκαλεί η λεπτομερής περιγραφή των σεξουαλικών παρεκτροπών, καθώς επίσης και η σεξουαλική φαντασία των μοναχών συγγραφέων του βιβλίου.

  Απόσπασμα από το βιβλίο:

  -Όποιος λαϊκός ήθελε χωρίση την γυναίκα του χωρίς λόγου πορνείας, ήγουν μοιχείας, και πάρη άλλην ελευθέραν γάμου, ας αφορίζεται. Ομοίως ας αφορίζεται η γυναίκα εκείνην, οπού αφήση τον άνδρα της, άνευ λόγου πορνείας, και πάρη άλλον.

  -Επειδή μερικοί εζωγράφιζον εις τοίχους και σανίδας ζωγραφίας τινάς ασέμνους, οίον, γυναίκας γυμνάς, ή λουομένας, ή υπό ανδρών φιλουμένας, και άλλα τοιαύτα αισχρά, τα οποία απατώσι τους οφθαλμούς των ορώντων, και κινούσι τον νουν και την καρδίαν προς επιθυμίας σαρκικάς, διά τούτο προστάζει ο παρών Κανών, αι τοιαύται εικόνες με κανένα τρόπον να μη ζωγραφίζωνται, ει δε τις ήθελε τας ζωγραφίση, να αφορίζεται, επειδή όλαι αι πέντε αισθήσεις του σώματος, και μάλιστα η πρώτη, και βασικωτάτη όρασις με ευκολίαν εμβάζει τας εικόνας εκείνων οπού βλέπει μέσα εις την ψυχήν.

  -Ο Θεός μισώντας τόσον πολλά εκείνους τους υπερηφάνους φιλοσόφους των Ελλήνων, τους αφήκε να κυριευθούν από την αμαρτίαν αυτήν διά τιμωρίαν της ειδωλολατρείας των, επειδή γνόντες τον Θεόν, ουχ ως Θεόν εδόξασαν.

  -Τόσον δε φοβερόν πράγμα είναι η αρσενοκοιτία, ώστε οπού ο ίδιος Θεός ηθέλησε να καταβή προσωπικώς διά να ιδή αν τη αληθεία ενεργήται τοιαύτη αμαρτία, ωσάν να μη επίστευε καλά, αν ήτο δυνατόν να ευρεθή επάνω εις την γην μία τοιαύτη τερατώδης κακία. Ο δε Αγιος Ιερώνυμος λέγει ότι διά μόνην την αμαρτίαν αυτήν αργοπόρησεν εις τόσας χιλιάδας χρόνους να γένη άνθρωπος ο Υιός του Θεού,διά τούτο και οι ευσεβείς Βασιλείς εις τον θείον τούτον νόμον ακολουθούντες, εθανάτωναν τους αρσενοκοίτας. Και ο μεν Ιουστινιανός, κατά τον Ζωναράν (βιβλ. γ΄), και ο μέγας Θεοδόσιος πρότερον εγύμνωναν τους αθέους αρσενοκοίατας από όλα των τα υπάρχοντα, έπειτα τους επόμπευον, και ούτω τους έδιδαν πικρόν θάνατον. Ο δε Ουαλεντιανός ενώπιον πάντων κατέκαιε τους αρσενοκοίτας. Και Λέων δε και Κωνσταντίνος οι Βασιλείς εν τη εκλογή των νόμων (τίτλ κη΄ σε. 128 της βίβλ. Γιούρ. Γραικορ.) λέγουσι να θανατώνωνται με ξίφη οι ασελγείς, και ο ποιών και ο υπομένων. Εάν δε ο υπομένων είναι παρακάτω από τους ιβ΄ χρόνους, να συγχωρήται διά το ανήλικον.

  -Ο παρών Κανών διορίζει ότι όποιος κάμη μαλακίαν, τεσσαράκοντα ημέρας να μη μεταλαμβάνη, απερνώντας αυτάς με ξηροφαγίαν, ήτοι με ψωμί μόνον και νερόν, και κάμνωντας καθ’ ημέραν μετανοίας εκατόν

  -Η μαλακία είναι η κοινή και ψοχόλεθρος πανούκλα οπού φθείρει και απολλύει τους περισσοτέρους ανθρώπους του κόσμου, και μάλιστα τους αθλίους νέους, κατά της οποίας όσα και αν ειπή τινας, έχωντας σκοπόν να εκριζώση από τον κόσμον τοιούτον φοβερόν και θεομίσητον κακόν, ποτέ δεν ήθελαν νομισθούν μάταια και περιττά.
  -Καθώς όλοι κοινώς λέγουσιν, οι τε παλαιοί και νεώτεροι ιατροί, οι μαλακοί είναι άθλιοι και ελεεινοί, διατί

  Α΄ κιτρινίζουσι,

  Β΄ αδυνατεί ο στόμαχός των και να χωνεύσουν δεν ημπορούν,

  Γ΄ ασθενεί η όρασις των οφθαλμών τους,

  Δ΄ χάνουσι την φωνήν,

  Ε΄ χάνουσι την ευφυΐαν και οξύτητα του νοός,

  ΣΤ΄ χάνουσι την μνήμην,

  Ζ΄ χάνουσι τον ύπνον, με κάποια ταραχώδη ενύπνια,

  Η΄ τρέμει το σώμα των,

  Θ΄ χάνουσιν όλην την ανδρείαν του σώματος και της ψυχής και γίνονται άνανδροι ωσάν γυναίκες,

  Ι΄ ακολουθεί εις αυτούς η αποπληξία, ήτοι ο ταμπλάς,

  ΙΑ΄ ακολουθεί εις αυτούς συχνάκις η καθ’ ύπνους ρεύσις, πολλάκις δε και όταν είναι έξυπνοι διά το πολύ άνοιγμα των σπερματικών τους πόρων, και

  ΙΒ΄ τέλος πάντων γηράσκουσιν ογλίγωρα και αποθνήσκουσι κακώς.

  -Είναι αφρονέστατοι εκείνοι οπού διά της μαλακίας και πορνείας χάνουσι το σπέρμα των, το οποίον είναι το βάλσαμον και η δύναμις, και το πλέον πολύτιμον υγρόν του σώματός των, τόσον αναγκαίον εις την ζωήν και σύστασιν του σώματος, ώστε οπού, κατά πάντας τους ιατρούς, ένα δράμι σπέρμα αξίζει διά σαράντα δράμια αίμα, και η δύναμις εκείνου είναι ισόμετρος με την δύναμιν των τεσσαράκοντα δραμίων του αίματος. Λοιπόν, ω νέοι αδελφοί μου, φυλάττεσθε, δι’ αγάπην Θεού, να μη πέσετε εις τοιούτον θεοκατάρατον, διαβολικόν και θεομίσητον αμάρτημα. Φοβηθήτέ το ωσάν πανούκλαν και φθοράν του ανθρωπίνου γένους και μισήσετέ το.

  -Η μαλακία γίνεται τριών λογιών, ή με το χέρι το ίδιον του ανθρώπου, ή με το χέρι άλλου, ή με το κοπάνισμα και κτύπημα εις τα μηρία. Δεν πρέπει και τούτο να λανθάνη τους πνευματικούς Πατέρας, ότι η κατάρατος μαλακία προχωρεί και εις τας γυναίκας. Διά τούτο και αυταί πρέπει να κανονίζωνται ωσάν και οι άνδρες, ίνα μη λέγω και βαρύτερα

  -Εάν αρσενοκοιτήση τις τον γαμβρόν του, τέσσερα έτη επιτιμάται, ξηροφαγών μετά την εννάτην, και ποιών καθ’ εκάστην γονυκλισίας διακοσίας.

  -Εάν τις αρσενοκοιτήση τον αδελφόν του, οκτώ χρόνους επιτιμάται, ξηροφαγών μετά την ενάτην, και ποιών καθ’ εκάστην γονυκλισίας τετρακοσίας.

  -Εάν δε τις αδελφός μικρότερος αρσενοκοιτηθή από τον μεγαλύτερον, χωρίς να αρσενοκοιτήση αυτός, τρεις χρόνους επιτιμάται, ξηροφαγών μετά την θ΄ και ποιών γονυκλισίας εκατόν.

  -Εάν τις πέση με την θυγατέρα μίαν φοράν, πέντε χρόνους επιτιμάται, ει δε περισσότερον, εξ χρόνους και επτά, ξηροφαγών μετά την ενάτην, και ποιών καθ’ εκάστην γονυκλισίας πεντακοσίας.

  -Εάν τις πέση με την μητέρα του μίαν φοράν, επτά χρόνους επιτιμάται, ει δε πολλάκις, δώδεκα χρόνους, ξηροφαγών μετά την θ΄ και ποιών γονυκλισίας πεντακοσίας.

  https://www.10percent.gr/old/issues/200602/14.html

  Ουαί υμίν!
  του Νίκου Μελά

  Μια διεστραμμένη παρεκτροπή. Μια θεομίσητη πράξη. Το όνειδος της ανθρωπότητας. Μια λαίλαπα. Μια μυσαρή πράξη. Αποσπάσματα από το ευαγγέλιο της αγάπης της Εκκλησίας. Ω, παίδες ευλογείτε!

  Ποιος ξεχνάει την απύθμενου βάθους και ακράτου χριστιανικότητος ρήση του εν Χριστώ πατρός ημών Χριστοδούλου τον Νοέμβριο του 2004. «Σκεφτείτε πού έχουμε φτάσει, σε ποιο κατάντηµα έχει φτάσει η ανθρωπότητα, η οποία την αμαρτία, – που είναι διακεκηρυγµένη, βοώσα και κράζουσα, θέλει να την καλύψει, να µη λέμε, να µη μιλάμε, γιατί ενοχλούνται αυτοί που έχουν το κουσούρι. Γιατί θέλουν όλοι οι άλλοι να το παραδεχθούν ως μια φυσιολογική κατάσταση». [in.gr, 31/10/2004]

  Πριν αλέκτωρ λαλήσει τού ήρθαν κατακέφαλα τα σκάνδαλα της Αγίας Εκκλησίας. Μητροπολίτες και αρχιμανδρίτες με καλλιτεχνικά ψευδώνυμα τύπου Μπέμπα Μπλάνς, Κάλας, Σούλα, Λέλα, Ρίτα και παρόμοια χαριτόβρυτα (γνωστά στους κοντινούς της Εκκλησίας από χρόνια [Το Καλάμι] γίνονταν επί σειράν εβδομάδων τηλεοπτικές ρόμπες. Ταυτόχρονα, εκατοντάδες άλλες παπαδιές και μοναχές του ανωτέρου και κατωτέρου κλήρου βίωναν ανενόχλητες το «κουσούρι» τους στην ασφάλεια της ανωνυμίας τους.

  Τα τηλεοπτικά παράθυρα είχαν πάρει φωτιά, ο αρχιεπίσκοπος (ο οποίος inter alia μας έχει δηλώσει ότι «δεν ασχολείται με τα γήινα» [Έθνος, 14/11/2005]) προανήγγειλε κάθαρση και ξαφνικά, όλα σταμάτησαν, η Εκκλησία αυτοκαθάρθηκε στη Κολυμβήθρα του Σιλωάμ και όλα μέλι γάλα.

  (…..)

  • Ο/Η roidis λέει:

   αριστούργημα!

   • Ο/Η Δημόνικος λέει:

    Άρρωστος άνθρωπος ο Νικόδημος

    Εάν αρσενοκοιτήση τις τον γαμβρόν του, τέσσερα έτη επιτιμάται, ξηροφαγών μετά την εννάτην, και ποιών καθ’ εκάστην γονυκλισίας διακοσίας.

    -Εάν τις αρσενοκοιτήση τον αδελφόν του, οκτώ χρόνους επιτιμάται, ξηροφαγών μετά την ενάτην, και ποιών καθ’ εκάστην γονυκλισίας τετρακοσίας.

    -Εάν δε τις αδελφός μικρότερος αρσενοκοιτηθή από τον μεγαλύτερον, χωρίς να αρσενοκοιτήση αυτός, τρεις χρόνους επιτιμάται, ξηροφαγών μετά την θ΄ και ποιών γονυκλισίας εκατόν.

    -Εάν τις πέση με την θυγατέρα μίαν φοράν, πέντε χρόνους επιτιμάται, ει δε περισσότερον, εξ χρόνους και επτά, ξηροφαγών μετά την ενάτην, και ποιών καθ’ εκάστην γονυκλισίας πεντακοσίας.

    -Εάν τις πέση με την μητέρα του μίαν φοράν, επτά χρόνους επιτιμάται, ει δε πολλάκις, δώδεκα χρόνους, ξηροφαγών μετά την θ΄ και ποιών γονυκλισίας πεντακοσίας.

    […] ποιος από αυτούς δεν λατρεύει δύο και τρεις αρχόντισσας με άκραν αναισχυντίαν και σχεδόν φανερά; Ο αρχιερεύς των Ιωαννίνων «είναι μοιχός και αρσενοκοίτης, χωρίς την παραμικράν συστολήν».

    […] Ο Άρτης, ο Γρεβενών και ο Ιωαννίνων «είναι οι πρώτοι προδόται του τυράννου… Ο Άρτης ηπάτησεν και επρόδωσεν τους ήρωας Σουλιώτας. Είναι δε και οι τρεις ασελγείς, άσωτοι εις το άκρον, μοιχοί, πόρνοι και αρσενοκοίται φανεροί». Οι αρχιεπίσκοποι «τρώγοσι και πίνοσι ως χοίροι. Ο νυν Ιωαννίνων… τρώγει δύο οκάδες γιαούρτι, και εις το δειλινόν μισήν οκάν σαρδέλας ξεκοκκαλισμένας, τας οποίας τρώγει με το χουλιάρι».
    […] Εγώ είδα πολλάκις ένα άρχιεπίσκοπον είς τήν μέσην τής λειτουργίας, νά ύβρίζη, νά άναθεματίζη, καί νά δέρνη όχι όλίγας φοράς τους παπάδες, καί ώς έπί τό πλείστον τούς διακόνους.

    […] Ο θάνατος κανενός Αρχιεπισκόπου αποδεικνύει φανερώτατα τον βρωμερόν χαρακτήρα τής Συνόδου. Επειδή τότε γεννάται εν μίσος αναμεταξύ των, μεταχειριζόμενος καθείς κάθε ουτιδανώτερον μέσον, όπου δυνηθή, δια να αποκτήσει εκείνην την επαρχίαν, το οποίον ακολουθεί εις όποιον δώση περισσότερα χρήματα.

    […] Η Σύνοδος αγοράζει τον πατριαρχικό θρόνο από τον οθωμανικό αντιβασιλέα δια μίαν μεγάλη ποσότητα χρημάτων, έπειτα τον πωλεί ούτινος της δώσει περισσότερο κέρδος, και τον αγοραστή τον ονομάζει πατριάρχη. Αυτός, λοιπόν, δια να ξαναλάβει τα όσα εδανείσθη δια την αγορά του θρόνου, πωλεί τις επαρχίες, στις αρχιεπισκοπές, ούτινος δώσει περισσοτέραν ποσότητα, και ούτως σχηματίζει τους αρχιεπισκόπους, οι οποίοι πωλώσει και αυτοί εις άλλους τας επισκοπάς των. Οι δε επίσκοποι τας πωλώσει των χριστιανών, δηλαδή γυμνώνουσι τον λαό, δια να εβγάλωσι τα όσα εξώδευσαν.

    […] Πώς άραγε ζώσιν αυτοί οι αρχιεπίσκοποι εις τας μητροπόλεις των και ποίαι εισίν αι αρεταί των; Τρώγωσι και πίνωσι ως χοίροι. Κοιμώνται δεκατέσσαρας ώρας την νυκτα και δύο ώρας μετά το μεσημέρι. Λειτουργούσι δύο φοράς τον χρόνο και όταν δεν τρώγωσι, δεν πίνωσι, και δεν κοιμώνται, τότε κατεργάζονται τα πλέον αναίσχυντα έργα, όπου τινάς ημπορεί να στοχασθεί. Και ούτως εις τον βόρβορο της αμαρτίας και εις την ιδίαν ακρασίαν θησαυρίζουσι χρήματα, και οι αναστεναγμοί του λαού είναι προς αυτούς τόσοι ζέφυρες.

    […] Αυτοί, λοιπόν, περιφέρονται εις όλα τα χωρία της επισκοπής και με άκραν ασπλαγχνία εκδύουσι τους πολλά αθώους χωριάτας, και μάλιστα τας γυναίκας. Όταν δεν τοις ευρίσκουσι χρήματα, τότε τίνος αρπάζουσι εν φόρεμα, τίνος εν εργαλείο της γεωργικής, τίνος εν στολίδι της γυναίκας του, και φθάνουν να τους παίρνουν ως και τα δοχεία των φαγητών. Από άλλους πάλιν λαμβάνουν τόσα κιλά σιτάρι, τόσο κρασί. Με ένα λόγο τους γυμνώνουν και έπειτα τους ευλογούν και φεύγουν.

    […] Μετά των Επισκόπων, λοιπόν, έρχονται εκείνοι οι πρωτοσύγκελλοι, οι αρχιμανδρίτες και οι πνευματικοί, οι οποίοι στέλλονται από τα μοναστήρια με κάποιας πανταχούσας. Παρουσιάζονται εις τον αρχιερέα και αγοράζουν παρ’ αυτού την άδειαν του κλεψίματος και έπειτα, με άκρα αυθάδεια, αρχινούσιν από σπίτι εις σπίτι, να ζητούσιν ελεημοσύνη και εκδύουσιν εξόχως τας γυναίκας, όσον ημπορούσι.

    Αυτοί έχουσιν έν κιβωτίδιον γεμάτον από ανθρώπινα κόκκαλα και κρανία ακέραια, τα οποία ασημώνοσι, και έπειτα ονοματίζουσιν, άλλα μεν του Αγίου Χαραλάμπους και άλλα του Αγίου Γρηγορίου. Εν ενί λόγω δεν αφήνουν άγιον, χωρίς να έχουν μέρος από τα κόκκαλά του. Οι περισσότεροι από αυτούς του κοκκαλοπωλητάς εξέρχονται από το όρος του ΄Αθους, οπού ονομάζουν ΄Αγιον Όρος, εις το οποίον ευρίσκεται η πηγή αυτών των καλογήρων.

    […] Οι ιεροκήρυκες, οι ψευδοκήρυκες: « Ο Θεός, αδελφοί, μας έδωσε την τυραννίαν έξ αμαρτιών μας, ..την υποφέρωμεν ..χωρίς γογγυσμόν,.. ..«όν αγαπά Κύριος παιδεύει».

    Δεν καταλαμβάνετε, ανόητοι ότι το «παιδεύω», εις την ελληνικήν γλώσσαν εννοεί πότε μεν το «διδάσκω», ποτέ δε το «τιμωρώ». Και ούτος ο πατήρ, επειδή αγαπά τον υιόν του, τον διδάσκει, ήτοι τον παιδεύει…

    …και λέγετε: «Αγαπητοί ο Θεός μας έδωσεν την οθωμανικήν τυραννίαν, διά να μας τιμωρήση διά τα αμαρτήματά μας και παιδεύοντας μας είς την παρούσαν ζωήν, να μας ελευθερώσει μετά θάνατον από την αιώνιον κόλασιν».

    […] Εκατό χιλιάδες, και ίσως περισσότεροι, μαυρο-φορεμένοι ζώσιν αργοί και τρέφονται από τους ιδρώτας των ταλαιπώρων και πτωχών Ελλήνων. Τόσαι εκατοντάδες μοναστήρια. όπου πανταχοθεν ευρίσκονται, είναι τόσαι πληγαί εις την πατρίδα, επειδή, χωρίς να την ωφελήσουν εις το παραμικρό, τρώγωσι τους καρπούς της και φυλάττουσι τους λύκους, δια να αρπάζουν και ξεσχίζουν τα αθώα και ιλαρά πρόβατα της ποίμνης του Χριστού.

    Ιδού, ω Έλληνες, αγαπητοί μου αδελφοί, η σημερινή αθλία και φοβερά κατάστασις του ελληνικού ιερατείου, και η πρώτη αιτία όπου αργοπορεί την ελευθέρωσιν της Ελλάδος

 2. Ο/Η laskaratos λέει:

  https://roides.wordpress.com/2020/01/27/27jan20/

  «Αμαρτωλών Σωτηρία», ανάγνωσμα ιερής αποβλάκωσης (17ου αι.)

  [Ο αγύρτης συγγραφέας μοναχός Αγάπιος Λάνδος, ως δείγμα της Ορθόδοξης διανόησης]

  Ο Θανάσης Λάνδος, που πήρε το επαγγελματικό ψευδώνυμο Αγάπιος, ήταν ένας κοινός απατεώνας, που δεν είχε κυριολεκτικά ιερό και όσιο, στην προσπάθειά του να κρατήσει την αγράμματη πελατεία του παπαδαριού των Γραικών φοβισμένη και ηλίθια. Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο να πίστευε αυτά που έγραφε, οπότε η περίπτωση του ξεφεύγει από την Εγκληματολογία και πέφτει στην αρμοδιότητα της Ψυχιατρικής. Δεν σεβάστηκε τίποτα από αυτά που υποτίθεται πως σέβονται οι Ορθόδοξοι, ούτε το Θεό ούτε το Χριστό ούτε την παρθένα της Ναζαρέτ, σκαρώνοντας ένα σωρό παρανοϊκές ιστορίες, γελοίων θαυμάτων, θείας εκδικητικότητας, πύρινων Κολάσεων και νοσηρού ασκητισμού.

  …………………………

 3. Ο/Η Γιάννης λέει:

  Η οργή ενός ανήμπορου ιερέα (με τους άπραγους πιστούς, αλλά δεν τολμά να το πει ευθέως). Απολαύστε την..

 4. Ο/Η του Αλαβάνου λέει:

  https://www.kathimerini.gr/1074374/opinion/epikairothta/politikh/o-epitafios-toy-epanastath


  ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
  Ο επιτάφιος του επαναστάτη

  17.04.2020

  Πώς να μείνω ασυγκίνητος μπροστά στην πολιτική ανάσταση του Αλέκου Αλαβάνου, η οποία μάλιστα έγινε και αυτοβούλως, χωρίς την παρέμβαση του Θεανθρώπου. Συγκίνηση η οποία εδραιώθηκε όταν, διαβάζοντας για δεύτερη φορά το σχετικό δημοσίευμα, αντελήφθην ότι αυτό που πήρα στην αρχή για κάποιο κρυπτογραφημένο μήνυμα του επαναστάτη πολιτικού ήταν μια ξεκάθαρη και απολύτως κυριολεκτική πρόταση. Ο κ. Αλαβάνος πρότεινε να πραγματοποιηθεί η περιφορά του Επιταφίου, οι πιστοί όμως να την παρακολουθήσουν από τα μπαλκόνια τους. Δεδομένου ότι ο κ. Αλαβάνος είχε προτείνει τον κ. Τσίπρα για διάδοχό του στην ηγεσία του Συνασπισμού, με τα γνωστά ολέθρια αποτελέσματα, τις συνέπειες της πρότασής του –είτε εισακουστεί είτε όχι– θα πρέπει να τις πάρουμε στα σοβαρά. Και δεν αναφέρομαι στις άμεσες πρακτικές συνέπειες. Αναφέρομαι στις μελλοντικές. Διότι ο κ. Αλαβάνος δεν ξεχνά ότι είναι αριστερός. Και ως αριστερός ατενίζει το μέλλον.

  Μην απορήσετε, λοιπόν, αν στο μέλλον η αντιπολίτευση οργανωθεί γύρω από την περιφορά του Επιταφίου. Μεταφορικά το λέω, εννοείται. Απλώς δεν αποκλείω καθόλου ότι μόλις με το καλό περάσει ο κίνδυνος της πανδημίας, ο ιδεολογικός αγώνας που θα ξεσπάσει θα στρέφεται και στην καταγγελία του βιασμού των ηθών και εθίμων του λαού μας, κοινώς του βιασμού της αγνής λαϊκής ψυχής που ο «άψυχος» Τσιόδρας αφέθηκε ελεύθερος να κακοποιήσει με τα μέτρα του. Αλλιώς, σιγά μη νοιάζεται ο Αλαβάνος και ο όποιος Αλαβάνος για την περιφορά του Επιταφίου. Απλώς μυρίστηκε τσίκνα. Αρκεί να κάνετε μια σύντομη περιήγηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καταλάβετε τι εννοώ. Εκεί, από στόμα σε στόμα, με τη γνωστή ελαφρότητα του βλαμμένου που πιστεύει αυτό που άκουσε τελευταίο, οργανώνεται η νέα ψυχοπαθολογική τομή της πολιτικής μας ζωής. Μας έκλεισαν μέσα για να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα μας. Κατήργησαν τον Επιτάφιο και την Ανάσταση για να μη θιγούν οι μουσουλμάνοι μετανάστες. Σήμερα διάβασα ότι η Ισπανία και η Γαλλία έχουν αρχίσει να αίρουν μέτρα, ενώ εμείς, με μόνον 100 νεκρούς, επιμένουμε. Και αυτός που το έγραψε, βέβαια, δεν αναρωτήθηκε μήπως αυτούς τους μόνον 100 νεκρούς τούς είχαμε επειδή επιμείναμε στα μέτρα.

  Θα μου πείτε, γιατί ασχολούμαι με τον Αλαβάνο; Στο περιθώριο του περιθωρίου είναι ο άνθρωπος, κάπου ανάμεσα στην ανυπαρξία και στον Βαρουφάκη. Μα, το πρόβλημα δεν είναι ο Αλαβάνος. Το πρόβλημα είναι αυτή η νοοτροπία η οποία, ως συνήθως, όταν αισθανθεί ότι μπορεί να βγει στον αέρα εκ του ασφαλούς, δεν θα διστάσει να στραφεί εναντίον όσων κατάφεραν να της δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις της ασφάλειας. Μην ξεχνάμε ότι η Αριστερά καταγγέλλει την κοινοβουλευτική δημοκρατία, που της δίνει το δικαίωμα να την καταγγέλλει. Σιγά μη διστάσει να συνταχθεί με τον μητροπολίτη Κερκύρας ή τον παπά που έκανε delivery τη μετάληψη.

 5. Ο/Η laskaratos λέει:

  Μοσχοβίτης παπάς πέθανε από κορωνοϊο

  Ανήμερα 21 Απριλίου ο 49χρονος Αλέξανδρος Agejkin (Αγκεϊκιν), πρωθιερέας του Καθεδρικού Ναού των Θεοφανείων, αναπληρωτής επικεφαλής της Διοικητικής Γραμματείας του Πατριαρχείου Μόσχας.

  http://www.asianews.it/news-en/Moscow,-parish-priest-of-the-patriarchal-cathedral-dies-from-coronavirus-49881.html

  https://orthodoxtimes.com/russian-orthodox-priest-died-in-moscow-from-coronavirus-disease/

  https://www.unian.net/russianworld/10967948-v-moskve-ot-koronavirusa-umer-protoieriy-prizyvavshiy-ne-zakryvat-hramy.html

 6. Παράθεμα: Κι άλλος Ρώσος υποκριτής παπάς προσβλήθηκε από κορωνοϊό | Ροΐδη και Λασκαράτου Εμμονές

 7. Ο/Η laskaratos λέει:

  Όταν είσαι μητροπολίτης στην Αυστρία και φοβάσαι μην βρεις τον μπελά σου γιατί η Ορθοδοξία εκεί δεν σημαίνει τίποτα, θυμάσαι πως υπάρχει και η πρώτη χριστιανική λειτουργία του Ιακώβου, του αδελφού του Χριστού, στην οποία δεν υπήρχε ούτε κουταλάκι ούτε χορηγούνταν μαζί το κρασί και το ψωμί, αλλά χωριστά.

  Ασφαλώς έτσι ομολογείς τον κίνδυνο, που προσπαθείς να μειώσεις, οχυρωμένος πίσω από μια παλιότερη, αλλά ιερότερη παράδοση.

  Δεν υπολογίζεις όμως πως ο επικοινωνιολόγος του Χριστόδουλα καραδοκεί, πιο πιστός ακόμη κι από το Λαφαζάνη, τη ΝΑΡ, τον Αλαβάνο και τη Βασιλική Θάνου

  https://www.exapsalmos.gr/2020/05/13/monoi-mas-vgazoume-ta-matia-mas-aparadekti-protovoulia-tou-sev-afstrias-arseniou-gia-ti-theia-leitourgia-apofasese-na-efarmosei-to-typiko-tis-th-leitourgias-tou-agiou-iakovou/

  Μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας- Απαράδεκτη πρωτοβουλία του Σεβ. Αυστρίας Αρσενίου για τη Θεία Λειτουργία- Αποφάσεσε να εφαρμόσει το τυπικό της Θ.Λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου
  Post published:13 Μαΐου 2020

  Σχόλιο του Σωτήρη Τζούμα

  ………..

  Τα ίδια και στη Γερμανία, η Μέρκελ δεν αστειεύεται

  https://www.exapsalmos.gr/2020/05/14/o-mitropolitis-germanias-apofasise-ton-apokleismo-ton-piston-apo-tin-theia-koinonia/

  Ο Μητροπολίτης Γερμανίας «αποφάσισε» τον αποκλεισμό των πιστών από την Θεία Κοινωνία

  14 Μαΐου 2020

  Σημείωση ΕΞΑΨΑΛΜΟΥ Προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη.

  Παναγιώτατε Δέσποτα, αν η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν μπορεί να προσφέρει στον δοκιμαζόμενο ποίμνιο της Εκκλησίας μας τα στοιχειώδη που ζητά στην ταραγμένη εποχή που ζούμε και ταυτίζεται με τις επιταγές και τις εντολές που δίνει η νέα τάξη πραγμάτων με πρόσχημα την πανδημία του κορονοϊού,επιτρέψετε μας να σας πούμε ότι θεωρούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά απ´όσο νομίζουμε! Οι ίδιοι οι εκπρόσωποί σας σε Μητροπόλεις της Ευρώπης – ευτυχώς υπάρχουν και οι φωτεινές εξαιρέσεις – βάζουν την ταφόπετρα στην Πίστη. Μετά τις ταινίες απαγόρευσης μπροστά στις εικόνες ο πολιός Ιεράρχης Σεβ. Γερμανίας Αυγουστίνος το τερμάτισε : κήρυξε παύση της θείας Μετάληψης. Και το γνωστοποίησε με μια ψυχρή εγκύκλιο, παραλείποντας να το ερμηνεύσει και να το αιτιολογήσει θεολογικά και πνευματικά.

 8. Παράθεμα: H Mέρκελ απαγόρευσε την Ορθόδοξη Μετάληψη | Ροΐδη και Λασκαράτου Εμμονές

 9. Με το χέρι η θεία Κοινωνία,όπως κάνουν οι Ρωμαιοκαθολικοί.
  Όχι με χρυσά δισκοπότηρα και κουτάλια.
  Αφορισμένοι όσοι κοινωνούν έτσι

  Κανόνες τῆς ἐν Τρούλλῳ

  Αγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Πενθέκτης Συνόδου
  691-692 μ.Χ.

  Κανών ΡΑ’
  Σώμα Χριστού, και ναόν, τον κατ’ εικόνα Θεού κτισθέντα
  άνθρωπον, ο θείος Απόστολος μεγαλοφώνως αποκαλεί.
  Πάσης ουν αισθητής κτίσεως υπερκείμενος ο τω σωτηρίω
  πάθει του ουρανίου τυχών αξιώματος, εσθίων και πίνων
  Χριστόν, προς ζωήν δια παντός μεθαρμόζεται την αΐδιον,
  ψυχήν και σώμα τη μεθέξει της θείας αγιαζόμενος
  χάριτος·

  ώστε, ει τις του αχράντου σώματος μετασχείν εν
  τω της συνάξεως βουληθείη καιρώ, και εν προς αυτό τη
  μετουσία γενέσθαι, τας χείρας σχηματίζων εις τύπον
  σταυρού, ούτω προσίτω και δεχέσθω την κοινωνίαν της
  χάριτος.

  Τούς γαρ εκ χρυσού, ή άλλης ύλης, αντί χειρός,
  τινά δοχεία κατασκευάζοντας προς την του θείου δώρου
  υποδοχήν, και δι’ αυτών της αχράντου κοινωνίας
  αξιουμένους, ουδαμώς προσιέμεθα, ως προτιμώντας της
  του Θεού εικόνος την άψυχον ύλην και υποχείριον.

  Ει δε
  τις αλώ της αχράντου κοινωνίας μεταδιδούς τοις τα
  τοιαύτα δοχεία προσφέρουσι,

  και αυτός αφοριζέσθω, και
  ο ταύτα επιφερόμενος.

  https://www.pemptousia.gr/2020/06/o-tropos-kinonias-dia-tis-lavidos/

  Η διά της λαβίδος των χειρών Κοινωνία και η κεχωρισμένη μετάληψη των Τιμίων Δώρων

  Οι Χριστιανοί των πρώτων αιώνων κοινωνούσαν κατά τα πρότυπα του μυστικού δείπνου, πρώτα δηλαδή τον άρτο και εν συνεχεία τον οίνο. Αυτό το πρότυπο υπονοεί και το κείμενο της Διδαχής Αποστόλων (1ος μ.Χ. αι.), όπου σημειώνεται το εξής: «Μηδείς δε φαγέτω μηδέ πιέτω από της ευχαριστίας υμών, αλλ’ οι βαπτισθέντες εις όνομα Κυρίου»[7]. Στην Απολογία του αγίου Ιουστίνου, φιλοσόφου και μάρτυρος (2ος αι.), οι διάκονοι φέρονται να μεταλαμβάνουν τον καθένα από τους παρόντες «από του ευχαριστηθέντος άρτου και οίνου και ύδατος, και τοις ου παρούσι αποφέρουσι»[8]. Είναι σαφής η προσφορά του άρτου και του οίνου χωριστά. Το νερό παραπέμπει στην ανάγκη του να είναι ο οίνος κεκραμένος, αλλά και στο γεγονός σύμφωνα με το οποίο κατά τη σταύρωση του Ιησού «εις των στρατιωτών λόγχη αυτού την πλευράν ένυξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και ύδωρ»[9]. Ανάλογες είναι και οι πληροφορίες από την Αποστολική Παράδοση του αγίου Ιππολύτου Ρώμης[10]. Κατά τον Ευσέβιο Καισαρείας (3ο με 4ο αι.) ο Επίσκοπος Ρώμης Ξύστος (258 μ.Χ.) αφηγούμενος την μετάνοια ενός αιρετικού αναφέρει ότι: «Άκουσε τη θεία Λειτουργία, συνέψαλλε το Αμήν, συμμετείχε στην τράπεζα και πρότεινε τα χέρια του για να υποδεχθεί την αγία τροφή» («Ευχαριστίας γαρ επακούσαντα και συνεπιφθεγξάμενον το Αμήν, και τραπέζη παραστάντα και χείρας εις υποδοχήν της αγίας τροφής προτείναντα…»)[11].

  Παναγιώτης Σκαλτσής, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

  Λόγοι επικράτησης της λαβίδος για τη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας

  26 Ιουνίου 2020
  Ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης (15ος αι.) γράφει ότι η λαβίδα επικράτησε «διά τινα επιγεγονότα»[56]. Στα ζητήματα που επέβαλαν αυτήν την αλλαγή εντάσσονται και λόγοι βεβήλωσης της κατ’ οίκον διατηρούμενης θείας Κοινωνίας από κάποιους κακούς χριστιανούς. Η έλλειψη επίσης διακόνων δυσκόλευε την μετάληψη και από τα δύο είδη[57]. Τα πρακτικά προβλήματα που δημιουργούντο κατά την Κοινωνία των νηπίων, των ασθενούντων και μελλοθανάτων συνέβαλαν στο νέο τρόπο μετάληψης με λαβίδα «προς το ευσχημονέστερον» κατά την έκφραση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ του Οξείτη[58].

  «Και το αίτιον οπού η εκκλησία επενόησε την λαβίδα, σημειώνει ο Ευστράτιος Αργέντης, ήτον, διότι τινές υποκριταί του χριστιανισμού, η αιρετικοί, η δεισιδαίμονες άνθρωποι, λαβόντες τον άγιον άρτον, δεν τον έτρωγαν, αλλά η τον έρριπταν, η τον έκρυπταν, η εις μαγείας και πονηρίας τον εμεταχειρίζοντο. Διά τούτο επενοήθη η ιερά λαβίς, διά να δίδεται η κοινωνία εις το στόμα των κοινωνούντων, και ούτω να παυθή πάσα αιτία και πρόφασις της καταφρονήσεως του ιερού τούτου Μυστηρίου»[59]. Στη Δύση, αλλά και στην Ανατολή επικράτησε από τον 9ο αι. η άποψη να μην κοινωνούν οι λαικοί χριστιανοί με το χέρι[60].

  Από συνήθεια επίσης που επικρατούσε στην Ανατολή διαδόθηκε και στην Ισπανία η πρακτική του να προσφέρεται από τα τέλη του 7ου αι. το σώμα του Κυρίου εμβαπτισμένο στον καθαγιασμένο οίνο. Αυτό στη Δύση απαγορεύτηκε από Σύνοδο το 675[61].

  Το έθος αυτό της ανάμιξης των δώρων εντός σκευών απηγόρευσε, όπως είδαμε, και η εν Τρούλλω Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος.

 10. Ο/Η laskaratos λέει:

  «Δεν είναι ιοκτόνος η Θεία Μετάληψη».

  https://www.tanea.gr/2020/09/29/interviews/pateras-filotheos-faros-o-koronaios-einai-amyna-tis-fysis-epeidi-tin-katastrefoume/

  Δημήτρης Ν. Μανιάτης
  29 Σεπτεμβρίου 2020 | 07:22

  Πατέρας Φιλόθεος Φάρος: ………………..

  ……………………………

  Πρέπει να συγχωρούμε;

  ……………….

  Δεν είναι ιοκτόνος η Θεία Μετάληψη.

  ………………………………..

 11. Ο/Η Gay priest λέει:

  Ο μαυρόψυχος άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης συκοφαντεί τον Θεό βασιζόμενος σε αρλούμπες του δυτικού πατέρα Ιερώνυμου, πως δολοφόνησε χιλιάδες ομοφυλόφιλους πριν τη γέννηση του γιού του:

  https://ixthis3.blogspot.com/2019/07/blog-post_680.html

  ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
  Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης: «Πρὶν γεννηθεῖ ὁ Χριστός, Ἄγγελος Κυρίου θανάτωσε ὅλους τούς ὁμοφυλόφιλους, καθὼς εἶναι Θεομίσητη ἁμαρτία»

  Σε σημείωση τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, στὰ Προλεγόμενα τοῦ πεζοῦ Κανόνος τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ἀπὸ τὸ Ἑορτοδρόμιο (τόμος Α’, σελ. 145), ἀναφέρονται τρία θαύματα ποὺ ἀκολούθησαν τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ.
  Παραθέτουμε ἐδῶ τό τρίτο συγκλονιστικὸ θαῦμα:
  «Τρίτον δὲ καὶ τελευταῖον θαῦμα ἠκολούθησεν ἐν τῇ Χριστοῦ Γεννήσει· λέγει γὰρ ἕνας Διδάσκαλος, ὅτι τὴν νύχτα ἐκείνην, κατὰ τὴν ὁποία ἐγεννήθη ὁ Δεσπότης Χριστός, ἔστειλε πρῶτον ἕνα Ἄγγελον καὶ ἐθανάτωσεν ὅλους τούς αρσενοκοίτας, ὅπου ἤσαν εἰς τὸν Κόσμον, καὶ ἔπειτα ἐγεννήθη, διὰ νὰ μὴ εὑρεθῇ τότε εἰς τὴν γῆν μία τοιαύτη Θεομίσητος ἁμαρτία (παρὰ Ἱερονύμῳ)»…

 12. Παράθεμα: Ο κορωνοϊός τράβηξε τη μάσκα της Ορθοδοξίας | Ροΐδη και Λασκαράτου Εμμονές

 13. Παράθεμα: Ο κορωνοϊός τράβηξε τη μάσκα της Ορθοδοξίας | Nomadic universality

 14. Ο/Η Θεολόγος λέει:

  Koρωνοϊός και εκκλησία : Η πίστη μόνο δεν αρκεί – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τους ασθενείς κληρικούς

  Μεγάλο το πρόβλημα των αρνητών της νόσου και της χρήσης μάσκας ανάμεσα στους πιστούς – Πώς το lockdown διέσωσε την Εκκλησία της Ελλάδος
  Αντωνιάδου Μαρία
  27.10.2020, 20:05

  (….)

  Οι νεκροί και οι ασθενείς

  Η μόνη Ορθόδοξη Εκκλησία που έχει δημοσιοποιήσει στοιχεία είναι το Πατριαρχείο Μόσχας και πάσης Ρωσίας. Αν και πολλοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν την πλήρη πραγματικότητα, το Πατριαρχείο Μόσχας συνέστησε ειδική επιτροπή που καταγράφει και αντιμετωπίζει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

  Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, στη Ρωσία, στη Λευκορωσία και στο Καζακστάν νόσησαν από κορωνοϊό 1.106 κληρικοί και 587 μοναχοί. Οπως σημειώνεται, οι 971 ιερείς και 563 μοναχοί θεραπεύτηκαν, ενώ στον κατάλογο των νεκρών περιλαμβάνονται τα ονόματα 5 αρχιερέων, 29 κληρικών και 17 μοναχών.

  Xτυπήθηκαν ανελέητα οι θεολογικές σχολές

  (…..)

  Η Θεία Κοινωνία το σοβαρό ζήτημα

  Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπόρεσε για μια ακόμη φορά να αντιμετωπίσει την πανδημία με ενιαίο τρόπο. Οπου το κράτος επέβαλε lockdown, τα προβλήματα ελαχιστοποιήθηκαν, αλλά σήμερα επανέρχονται. Οσα στελέχη ταξίδεψαν κινδύνευσαν να μεταφέρουν τον ιό, και είναι χαρακτηριστική η περίπτωση στελέχους του Οικουμενικού Πατριαρχείου που ταξίδεψε από την Κωνσταντινούπολη στη Ρουμανία και βρέθηκε με κορωνοϊό στην Ελλάδα.

  Οι ορθόδοξοι προκαθήμενοι πατριάρχες και αρχιεπίσκοποι δεν είχαν τη δυνατότητα να ενοποιήσουν τις θέσεις τους, αλλά ούτε και να τις καταγράψουν. Η Θεία Κοινωνία ήταν και παραμένει το σοβαρότερο ζήτημα. Αρχικά ο Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ μίλησε για την ανάγκη πολλαπλών λαβίδων. Ανέκρουσε πρύμναν όμως λέγοντας ότι παρεξηγήθηκαν οι θέσεις του. Ακολούθησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

  Για το ζήτημα της Θείας Κοινωνίας τις περισσότερες φορές αρνούνται οι κληρικοί ακόμη και να το συζητήσουν σε όλον τον ορθόδοξο κόσμο. Ομως η Εκκλησία της Ρωσίας, που φαίνεται ότι έχει χτυπηθεί πολλαπλά, επέλεξε αμέσως μετά τη λήψη της Θείας Κοινωνίας από κάθε πιστό η λαβίδα να σκουπίζεται με μαντίλι εμποτισμένο σε οινόπνευμα, το οποίο ενισχύεται διαρκώς. Το δε σκούπισμα των χειλιών των πιστών μετά τη λήψη της Θείας Κοινωνίας γίνεται με χάρτινο μαντίλι, το οποίο έπειτα από κάθε χρήση καίγεται. Πρόκειται για μια τακτική την οποία έχουν αρχίσει να ακολουθούν πολλές ενορίες δειλά-δειλά και στο εξωτερικό, όπου σποραδικά χρησιμοποιούνται κουταλάκια ξύλινα μίας χρήσης, τα οποία στη συνέχεια καίγονται.
  https://www.tovima.gr/2020/10/27/society/koronoios-kai-ekklisia-i-pisti-mono-den-arkei-ti-deixnoun-ta-stoixeia-gia-tous-astheneis-klirikous/

 15. Ο/Η Νίκος λέει:

  Η Μητρόπολη Ελβετίας δεν επιτρέπει να ακουμπήσεις το κουταλάκι

  https://www.skai.gr/news/ygeia/koronoios-dermitzakis-se-skai-mporei-kapoies-metallakseis-na-ksefeygoun-apo-to-emvolio

  Κορωνοϊός -Δερμιτζάκης σε ΣΚΑΪ:

  Ο καθηγητής μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα πάει καλύτερα απ’ ότι περιμέναμε.

  21/01/2021 – 08:00
  33 ΣΧΟΛΙΑ

  Υπάρχει πιθανότητα να προκύψει μια μετάλλαξη ή μεταλλάξεις σε ένα στέλεχος του ιού οι οποίες να ξεφεύγουν από τα εμβόλια, τόνισε μεταξύ άλλων ο καθηγητής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή της Γενεύης, Μανώλης Δερμιτζάκης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ. 

  Ο καθηγητής επεσήμανε ότι για εκείνον προτεραιότητα είναι το άνοιγμα γυμνάσιων – λυκείων.

  «Έπρεπε να ανοίξει κάτι οπωσδήποτε όμως πρέπει να γίνει με σειρά προτεραιοτήτων» σημείωσε μεταξύ άλλων και ανέφερε πως στην Ελβετία η λαβίδα της θείας της κοινωνίας γίνεται με άλλο τρόπο ποτέ δεν ακουμπάει στο στόμα. 

  «Με απογοητεύει ότι άνοιξαν άλλες δραστηριότητες όπως η εκκλησία πριν από τα σχολεία» επεσήμανε και υπογράμμισε ότι είναι τραγικό λάθος να μιλάμε για σκι αντί για σχολεία. 

  Σχετικά με την έναρξη κυβέρνησης Μπάιντεν ο ίδιος σχολίασε πως νομίζει ότι θα δούμε άλλη διαχείριση της πανδημίας που θα αλλάξει και για όλον τον πλανήτη και ότι ο Μπάιντεν έχει φτιάξει μια πολύ δυνατή ομάδα επιστημονική. 

  Επιπλέον, σημείωσε πως η Ελλάδα πάει καλύτερα απ’ ότι περιμέναμε και ότι η εστίαση από την στιγμη που ανοίξει με την ιδια ωριμότητα όπως οι άλλες, έξω δηλαδή, δεν είναι δύσκολο να το σκεφτούμε.

 16. Παράθεμα: Αθηνά Λινού, Υπερυπουργός Τσίπρα-Ομολογήτρια της Ορθοδοξίας | Ροΐδη και Λασκαράτου Εμμονές

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.