Ανάγνωσμα Έγκυρον: Ο Σεραφείμ Πειραιώς ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ομοφυλόφιλος (μην επιμένετε!)

[Η συνεχής και συστηματική εμμονή του, είναι κατά την άποψη πολλών ύποπτη. Θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι ο μητροπολίτης αμφιβάλει για τον ανδρισμό του! εμείς πάντως πιστεύουμε ότι ο άγιος Σεραφείμ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΣ ]

Seraphei-Sexual

Με την επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου ο μητροπολίτης Πειραιώς ζητάει την απόσυρση της εγκυκλίου για να «αποσοβήσει το επικείμενο ανοσιούργημα». Ο Σεραφείμ στο κείμενό του ακολουθεί τη γνώριμη γραμμή των «σκληρών» διατυπώσεων. Λέει πως η ενότητα «Έμφυλες ταυτότητες και η δι αυτής επιδιωκόμενη στοχοθεσία αλλοτριώσεως της οντολογίας και φυσιολογίας των εφήβων εισάγεται διά πρώτην φορά στην εκπαιδευτική διαδικασία» χωρίς τη γνώμη γονέων και κηδεμόνων. Και προσθέτει ότι «η μεθοδευμένη διαφήμιση της ανατροπής της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας εις αιώρους και ευαισθήτους εφήβους αποτελεί – και εκζητώ την υμετέραν συγγνώμην διά τον βαρύν όρον – «έγκλημα καθοσιώσεως»». Σημειώνει ακόμη πως μετά τη θεσμοθέτηση της ψυχοπαθολογίας της ανατροπής της ανθρώπινης οντολογίας με τη θεσμοθέτηση του συμφώνου συμβιώσεως των λεγόμενων ομοφυλοφίλων «που αποτελούν δυστυχή και τραγικά πρόσωπα, τα οποία ατέχνως και αντιανθρωπίνως μιμούνται το έτερον φύλο, ως εννόμου αγαθού, ήλθεν η Υμετέρα Εγκύκλιος διά να προπαγανδίσει την διαστροφή και την στρέβλωση της ανθρώπινης σεξουαλικότητος».

***

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
᾿Αριθμ. Πρωτ. 72 ᾿Εν Πειραιεί τη 18ηΙανουαρίου 2017

Προς Τον Εξοχώτατον Κύριον
Κωνσταντίνον Γαβρόγλου
Υπουργόν
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Α. Παπανδρέου 37
151 80 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ

Εξοχώτατε Κύριε Υπουργέ,
Εκζητών την Υμετέραν επιείκειαν διά την όχλησιν της ημετέρας επιστολής οφείλω να αναφέρω ότι μετ’ αισθημάτων χαράς και αγαθής ελπίδος επληροφορήθημεν την είδησιν της αναλήψεως των Υμετέρων Υπουργικών καθηκόντων, διότι η Υμετέρα εξαίρετος προσωπικότης αναγνωρίζεται διά την βαθύτητα της επιστημονικής Της πληρότητος και την πολυσήμαντον συμβολήν Της εις τα ακαδημαικά δρώμενα. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικόν το γεγονός ότι κοσμείσθε υπό εξαιρέτου ήθους και φέρετε ως προσωπικήν περιουσίαν πέραν των Υμετέρων επιστημονικών περγαμηνών και τα τιμαλφέστατα θησαυρίσματα του Γένους, εκ της Βασιλίδος των πόλεων.

Τυγχάνω Μητροπολίτης της ναυλόχου πόλεως του Πειραιώς και κατά ταύτα ταπεινός διαχειριστής του ιερού της έργου, που εντός της αποκαραδοκίας του κτιστού κόσμου, εγκαινίζει και εγκαθιδρύει την υπερχονικήν βασιλείαν του Παναγίου Θεού. Πέραν του κοινωνικού και φιλογενούς και φιλανθρωπικού έργου της καθ’ ημάς Ι. Μητροπόλεως, η οποία σιτίζει καθημερινώς 6.000 εμπεριστάτων συνανθρώπων αδιακρίτως θρησκείας, γλώσσης ή εθνοτικής των καταγωγής, λειτουργεί διά του Ιδρύματος Προστασίας Νεότητος Εκπαιδευτήρια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, τα οποία ανιδρύθησαν διά της πολυτιμήτου δωρεάς του μακαριστού Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κυρού Πολυκάρπου Λιώση και της αόκνου ποιμαντικής φροντίδος του προκατόχου μου Μητροπολίτου κ. Καλλινίκου. Ως ευχερώς αντιλαμβάνεσθε, πρωταρχικός σκοπός της λειτουργίας και της δράσεως του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος Προστασίας Νεότητος που παραλλήλως λειτουργεί και Σχολάς Εκκλησιαστικών Τεχνών, είναι και η μεταλαμπάδευσις των ζωπύρων του Γένους εις την διάδοχον γενεάν και η εγχρίστωσις των ορθοδόξων νέων και η δημιουργία ολοκληρωμένων χαρακτήρων διαπνεομένων υπό του ζειδώρου πνεύματος του Πολιτισμού της καθ’ ημάς ανατολής, πνεύματος ελευθερίας, φιλαλληλίας, συναντιλήψεως και αποδοχής της ετερότητος και ασφαλώς πνεύματος ηρωικής αντιστάσεως εις τον ολοκληρωτισμόν της Νέας Εποχής, της κυριαρχίας των αγορών και της ανατροπής της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας. Σημειωτέον ότι εντός της Μητροπολιτικής ημών περιφερείας δραστηριοπούνται εναργώς δύο Ρωμαιοκαθολικά Σχολεία που ανήκουν εις Ρωμαιοκαθολικά Μοναστικά Τάγματα και επομένως η λειτουργία των Ορθοδόξων Εκπαιδευτηρίων είναι επιβεβλημένη και εξ αυτού του γεγονότος.

Μετά πολλής εκπλήξεως και βαθυτάτης οδύνης επληροφορήθην ότι απεστείλατε την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Φ20.1/220482/Δ2/23.12. 2016 Εγκύκλιον του Υμετέρου Υπουργείου την 23/12/2016 με θέμα: «Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Εμφύλων Ταυτοτήτων κατά το Σχολικό έτος 2016-2017» και εις το Γυμνάσιον των Εκπαιδευτηρίων της Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς εις την οποίαν εντέλλεσθε εις την ενότητα «Έμφυλες Ταυτότητες» που αφορούν τους εφήβους μαθητάς, -τριες να ενασχοληθουν με θέματα : «1. Σωματικές αλλαγές στην Εφηβεία, 2. Βιολογικό και Κοινωνικό φύλο, 3. Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα και 4. Ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα των γυναικών» Εις την ενότητα που αφορά γονείς και εκπαιδευτικούς, αναφέρεται πέραν των άλλων και το θέμα: «η ομοφοβία και η τρανφοβία στην κοινωνία και το σχολείο». Καλούνται δε οι έφηβοι μαθηταί. -τριες όπως έχουν «βιωματικές προσεγγίσεις μαζί με την πληροφόρηση που επιτρέπουν στην συνέχεια την αναστοχαστική διαδικασία και διευκολύνουν την ανάπτυξη της κριτικής στάσης» (σελ. 2) και υποχρεούται ο σύλλογος των διδασκόντων να κοινοποιήση έως τις 10.2.2017 τελικόν σχέδιον υλοποιήσεως της θεματικής εβδομάδος εις τον αρμόδιον Σύμβουλον Παιδαγωγικής ευθύνης του Σχολείου (σελ. 5).
Εξοχώτατε κ. Υπουργέ,

Επιτραπήτω μοι μετά πολλού σεβασμού να αναφέρω ότι οι έτερες δύο ενότητες της θεματικής εβδομάδος που προβλέπονται εις την Υμετέραν Εγκύκλιον «Διατροφή και ποιότητα ζωής» και «πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων» ειλικρινώς τιμούν το Υμέτερον Υπουργείον και την σχετική εισήγησι του ΙΕΠ και αισθάνομαι την υποχρέωσι όπως εκ προσώπου των Εκπαιδευτηρίων της καθ’ ημάς Ι. Μητροπόλεως συγχαρώ Υμάς.
Η ενότης όμως «Έμφυλες ταυτότητες» και η δι’ αυτής επιδιωκομένη στοχοθεσία αλλοτριώσεως της οντολογίας και φυσιολογίας των εφήβων εισάγεται διά πρώτην φοράν εις την εκπαιδευτικήν διαδικασίαν της χώρας μας και μάλιστα άνευ της γνώμης των γονέων και κηδεμόνων οι οποίοι αντιδημοκρατικώς και αυταρχικώς δεν ηρωτήθησαν εάν επιθυμούν ή ανέχονται μίαν τοιαύτην στρέβλωσιν της φυσιολογίας των τέκνων των. Η μεθοδευμένη διαφήμισις της ανατροπής της ανθρωπίνης οντολογίας και φυσιολογίας εις αώρους και ευαισθήτους εφήβους αποτελεί και εκζητώ την Υμετέραν συγγνώμην διά τον βαρύν όρον «έγκλημα καθοσιώσεως» και διαπορώ ειλικρινώς πως Υμείς ως πανεπιστημιακός και παιδαγωγός επετρέψατε μίαν προδήλως αντιεπιστημονικήν και αντιανθρωπίνην μεθοδείαν εις βάρος των αώρων και σχηματιζομένων πνευματικώς και σωματικώς νέων Ελλήνων.

Θεωρώ ότι υπήρξατε θύμα δολίων κέντρων που επιδιώκουν διά της σαπροποιήσεως του ανθρωπίνου προσώπου, την χωματοποίησι της ψυχής του και την καταδολίευσι της ελευθερίας του και ασφαλώς την έκπτωσί του εις χειραγωγούμενον άθυρμα και υποζύγιον. Μετά την θεσμοθέτησι από το Ελληνικόν Κοινοβούλιον της ψυχοπαθολογίας της ανατροπής της ανθρωπίνης οντολογίας με την θεσμοθέτησι του συμφώνου συμβιώσεως των λεγομένων ομοφυλοφίλων που αποτελούν δυστυχή και τραγικά πρόσωπα τα οποία ατέχνως και αντιανθρωπίνως μιμούνται το έτερον φύλον, ως εννόμου αγαθού, ήλθεν η Υμετέρα Εγκύκλιος διά να προπαγανδίση την διαστροφήν και την στρέβλωσι της ανθρωπίνης σεξουαλικότητος και μάλιστα με το ψευδές και γελοιωδέστατον πρόταγμα του δήθεν προοδευτισμού, όπως δυστυχώς μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ εσημείωσε (Εφημ. Συντακτών 16.1.2017).
Ως καθηγητής της Ιστορίας των Επιστημών ασφαλώς γνωρίζετε τον περιώνυμον ιστορικόν Κάσσιον Διώνα ο οποίος συνέγραψε 9τομον ιστορίαν της Ρωμαικής περιόδου, όπου αναφερόμενος εις το β΄βιλίον της ιστορίας αυτού εις τον παράφρονα αυτοκράτορα της Ρώμης Νέρωνα αναγράφει, ότι ο ειρημένος συνήψε γάμον μετά δύο απελευθέρων Ελλήνων τον σωματώδη Πυθαγόρα και τον γυνακώδη Σπόρον, τον οποίον κατέστησε εκτομίαν και ονόμασε Σαββίναν. Τόση προοδευτικότης λοιπόν, Εξοχώτατε κ. Υπουργέ, εν έτει 2017 να καλούνται οι έφηβοι μαθητές και μαθήτριες να μιμούνται τον παράφρονα Νέρωνα;

Διαμαρτυρόμενος διά την απαράδεκτον αυτήν ενέργειαν του Υμετέρου Υπουργείου και Υμών, καθηκόντως και αρμοδίως γνωρίζω Υμίν ότι εις τα Εκπαιδευτήρια της καθ’ Υμάς Ι. Μητροπόλεως δεν θα επιτρέψωμεν εκ προσώπου των γονέων και κηδεμόνων, οι οποίοι με συγκεκριμένον σκοπόν εμπιστεύονται τα τέκνα των εις την εκπαιδευτικήν προσπάθειαν της Μητρός Εκκλησίας, τοιαύτας δαιμονιώδεις αντιεπιστημονικάς, ως έχομεν καταδείξει εις το ημέτερον πόνημα: «ΚΟΣΜΟΣ: ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ; «ΤΥΧΑΙΟΤΗΣ Ή ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ; ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ή ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΟΣ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ;»,(Πειραιεύς 2012) και ανερματίστους στρεβλώσεις του ανθρώπου που θίγουν βαναύσως εν ταυτώ και το συνταγματικώς προστατευόμενον έννομον δικαίωμά μας του άρθρου 13 της ελευθερίας της θρησκευτικής μας συνειδήσεως, η οποία προσβάλλεται καταφώρως από την καταναγκαστικήν επιβολήν της ανατροπής της ανθρωπίνης οντολογίας και του Θείου Νόμου «άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς» (Γεν. 1,27) και της απενοχοποιήσεως και προωθήσεως των παρά φύσιν ασελγειών αι οποίαι κατά τον Ευαγγελικόν Νόμον επιφέρουν την σχάσιν από τας ακτίστους ενεργείας του εν Τριάδι Τρισαγίου Θεού (Α΄ Κορ. 6, 9-10) και οδηγούν εις τον πνευματικόν θάνατον κατά το Γραφικόν «και είπε ΚύριοςοΘεός·ουμήκαταμείνητόπνεύμάμουεντοίςανθρώποιςτούτοιςειςτόναιώναδιάτό είναι αυτούς σάρκας» (Γεν. 6,3). Ασφαλώς θα ενασχοληθούν τα Εκπαιδευτήριά μας με τας δύο άλλας ενότητας που προάγουν και βοηθούν την διαμόρφωσι του χαρακτήρος των νέων.

Εν κατακλείδι αναφέρω εις Υμάς ότι ως μέλος της Δ.Ι.Σ. της παρούσης Συνοδικής Περιόδου, το εν λόγω φρικώδες θέμα θα το εισαγάγω ενώπιον Αυτής.
Περαίνων παρακαλώ θερμώς την Υμετέραν έμφρονα και ελλογιμωτάτην Εξοχότητα, όπως ανακαλέση την συγκεκριμένην Εγκύκλιον και αποσοβήση το επικείμενον ανοσιούργημα, διότι ως τυγχάνει τοις πάσι γνωστόν από τους Δημοσίους λειτουργούς δύνασαι να απαιτείς την νομιμότητα αλλά όχι τον ηρωισμόν και κατά ταύτα οι Διευθυνταί των σχολικών μονάδων φοβούμενοι διά την θέσιν των και τον προπηλακισμόν που εργολαβικώς αναλαμβάνουν εις βάρος των ανθισταμένων, οι γνωστοί ινστρούκτορες του πραγματικού σκοταδισμού και της αληθούς μισαλλοδοξίας, ερευνητέον εάν σεβόμενοι τον Θεόν και εαυτούς και κηδόμενοι των μαθητών και μαθητριών τους θα αντιδράσουν.
Μετά τιμής
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε εδώ όλο το κείμενο του μητροπολίτη Πειραιώς

Advertisements
This entry was posted in «Ιερές» Αταξίες, «Ιερές» Υποκρισίες, «Ιερή» Εξουσία, τυχοδιωκτικός πατριωτισμός, Διακρίσεις (κάθε είδους), Ελευθερία Λόγου/Έκφρασης, Των Αμνοεριφίων, θρησκεία/κλήρος. Bookmark the permalink.

15 Responses to Ανάγνωσμα Έγκυρον: Ο Σεραφείμ Πειραιώς ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ομοφυλόφιλος (μην επιμένετε!)

 1. Ο/Η atheofobos λέει:

  δεν θα επιτρέψωμεν εκ προσώπου των γονέων και κηδεμόνων, ….., τοιαύτας δαιμονιώδεις αντιεπιστημονικάς, ….και ανερματίστους στρεβλώσεις του ανθρώπου…

  Δηλαδή, για να το μεταφράσω στην συνήθη κατά τον υφυπουργόν του Υπουργείου Παιδειάς (sic) διάλεκτο:
  Την Εγκύκλιον του Υμετέρου Υπουργείου την έχομεν γεγραμμένην εις τα μέζεα του ημετέρου στεατοπυγικού μας υποσυστήματος!

 2. Ο/Η Γιάννης λέει:

  Παιδιά, αυτός έχει τον Ζουράρι για πρωινό! Μπροστά σ’ ένα τέτοιο παραλήρημα και οΤζακ Νόρις θα έμενε άναυδος.. Απειλές, φθηνή ευγένεια (εξοχότατε, εξαίρετος προσωπικότης κλπ), οργή Θεού, σκοτεινά κέντρα, προσβολές ανθρώπων εξ αιτίας σεξουαλικών επιλογών, επικείμενη συντέλεια του κόσμου, ψευδείς πληροφορίες για πνευματικό έργο της εκκλησίας, του κοινωνικού, φιλογενούς και φιλανθρωπικού έργου της Μητροπόλεως Πειραιά. Δηλώνει την αποφασιστικότητα του να πολεμήσει τέτοιες εγκύκλιους, λες και οι μαθητές-τριες, θα τον ρωτήσουν για τις σεξουαλικές τους επιλογές. Αλλά και αν θέλανε να τον ρωτήσουμε, τι γνωρίζει αυτός από τέτοια θέματα, αφού όλοι τους είναι ανέραστα δυστυχή πλάσματα.. Στο τέλος προβάλλει τον σχιζοφρενικό ισχυρισμό, ότι η παραπάνω εγκύκλιος του υπουργείου παιδείας, στοχεύει στο να κάνει τους μαθητές και τις μαθήτριες να μιμηθούν τον αυτοκράτορα Νέρωνα! Χωρίς αμφιβολία, η τρέλα δεν πάει στα βουνά, αλλά στους ανθρώπους και ιδίως στους μητροπολίτες που δεν είναι ομοφυλόφιλοι.
  Με την ευκαιρία, δεν γνωρίζω τις σεξουαλικές του αντιλήψεις και δεν με ενδιαφέρουν. Προτιμώ να τον συμβουλέψω, να «κόψει» τον Μανδραγόρα ή τουλάχιστον να τον μειώσει.

 3. Ο/Η Ζωζώ Σαπουνάκη, ανώμαλη λέει:

  Τι γλυκούλης που είναι έτσι που πιπιλάει το δάχτυλο. Με ανάβει!

 4. Ο/Η laskaratos λέει:

  Συνέντευξή του Σεραφείμ στον Σταύρο Θεοδωράκη. στα «ΝΕΑ» της 21/4/2006:

  https://cheruvim.wordpress.com/

  ……«-Ως φοιτητής δεν είχατε σχέσεις με γυναίκες;
  -Εννοείς σαρκική επικοινωνία;
  -Ναι.
  -Ποτέ. Ασφαλώς σαν ένας φυσιολογικός άνθρωπος μου άρεσε το άλλο φύλο. Όμως ποτέ δεν προχώρησα σε μια τέτοια επικοινωνία
  -Πόσο εύκολο όμως είναι σε έναν φυσιολογικό άντρα να αρνηθεί την επαφή του με μια γυναίκα;
  -H σχέση με τη γυναίκα στον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να αφιερωθεί στον Θεό δημιουργεί πνευματική σύγχυση. Εγώ, για να ξεπεράσω την επιθυμία της νεανικότητάς μου, έκανα «ψυχολογικό διαλογισμό», δηλαδή σκεφτόμουν τη ματαιότητα των πραγμάτων, σκεφτόμουν το ανθρώπινο σώμα χωρίς την επιδερμίδα. Θυμάστε τους πίνακες που είχαμε στο σχολείο με τους μυς χωρίς το δέρμα;
  -Λίγο αποτρόπαιο ακούγεται……..».

  • Ο/Η Γιάννης λέει:

   Κύριε Λασκαράτο, μερικές σκέψεις οι οποίες, εκτιμώ δεν σας είναι άγνωστες:
   Η επίκληση της «ματαιότητας των πραγμάτων» και «το ανθρώπινο σώμα δίχως επιδερμίδα», δεν είναι κάποια υπεκφυγή του Σεραφείμ. Είναι τυπικός χριστιανικός τρόπος σκέψης. Ο Χριστιανισμός, περιφρονώντας την εξωτερική όψη του ανθρώπου, της φύσης, της ομορφιάς του κόσμου, στράφηκε στην εξύψωση μίας απόλυτης και μοναδικής αλήθειας, της βαθύτερης αλήθειας, την οποία έστρεψε εναντίον της ομορφιάς(πειρασμός) του κόσμου και ταύτισε με τον Θεό. Το να αντιδρά μ’ αυτόν τον τρόπο, ένας ταγός του Χριστιανισμού μπροστά στην θέα της γυναίκας ή γενικότερα μπροστά στο όμορφο, είναι σχεδόν αναπόφευκτο. Από αυτό μπορούμε να δούμε ότι αυτή η θρησκεία ήταν το αντίθετο των Ελλήνων, οι οποίοι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ύμνησαν μέσα από τα αγάλματά τους, τους ναούς τους και την τέχνη, την εξωτερική πλευρά των πραγμάτων του κόσμου, της φύσης και του ανθρώπου. Τα ωραία νεανικά σώματα, μέλη και επιδερμίδα. Ακόμα και μπροστά στην τραγική πλευρά της ζωής, οι Ελληνες έδειξαν μία υπερήφανη μελαγχολία και θάρρος, αποδεχόμενοι ότι και το τραγικό έχει θέση στην ζωή, παίρνοντας έτσι καταφατική θέση, συνολικά προς την ζωή. Επίσης κατάλαβαν, ότι παρ’ όλη την τραγωδία, θα έρθει η κωμωδία στο τέλος με την λυτρωτική της επίδραση(Χαρούμενη σοφία κατά τον Νίτσε). Για τον Χριστιανισμό, το τραγικό είναι συνυφασμένο με την κατώτερη, αμαρτωλή φύση του ανθρώπου. Ταυτίζεται με την αιώνια αμαρτία και ενοχή χωρίς τέλος μπροστά στον Υψιστο και προτείνει αντί υπερηφάνειας, θάρρους και γέλωτα, το αίσθημα μίας άνευ τέλους ακραίας αυτοπεριφρόνησης μπροστά στον Θεό, με σκοπό να προκαλέσει τον οίκτο Του, προς το πρόσωπο του. Ακόμα και λέξεις που είχαν καθαρά «γήινη» σημασία, όπως: Αμαρτία (αποτυγχάνω), πιστεύω (έχω εμπιστοσύνη), καλοσύνη(φυσική ιδιότητα) κλπ χρησιμοποιήθηκαν από τον Χριστιανισμό με άλλο νόημα, μεταφυσικό, που άπτονται με ένα φανταστικό υπερκόσμιο ον. Αποκομμένος ο άνθρωπος, από την φύση και την φύση του, κατάντησε άγνωστος ως προς τον εαυτό του και στράφηκε ενάντια στις φυσικές του ιδιότητες και αυτό του προκάλεσε άγχος, θλίψη και τελικά, αύξησε τον φόβο μέσα του και κατάντησε ένα φοβισμένο και δυστυχισμένο πλάσμα που μέσω του φόβου χειραγωγείται εύκολα. Είναι οφθαλμοφανές, ότι η επιστολή του Σεραφείμ, ξεχειλίζει από απειλές, δυσοίωνες προοπτικές και αχαλίνωτο φόβο.

   • Ο/Η laskaratos λέει:

    Προσωπικώς θεωρώ αγαπητέ Ιωάννη,
    ότι ο άγιος Σεραφείμ λατρεύει τη γυναικεία ομορφιά, με πλατωνικότητα ασφαλώς, και ιδού η απόδειξις:

 5. Ο/Η laskaratos λέει:

  http://www.lifo.gr/articles/opinions/130011

  Ακριβώς για τη συγγνώμη του κ. Γιακουμάτου πρέπει να τον διαγράψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πιστεύει αλήθεια ο βουλευτής της ΝΔ ότι ο αρχηγός του είναι τόσο χαζός;

  20.1.2017

  «Μιλάμε τόσο ωραία οι δυο μας, ρομαντικά, τι σχέση έχει να μιλάω εγώ με τον πούστη τον Μήτσο τον ηλεκτρολόγο. Παναγία μου!»

  Από τον ΑΡΗ ΔΗΜΟΚΙΔΗ

  Οι αντιεπιστημονικές του δηλώσεις του περί «κολλητικής αρρώστιας» προκάλεσαν την αντίδραση του προέδρου του κόμματός του που απαίτησε να ανακαλέσει ο βουλευτής και να ζητήσει συγγνώμη. Όντως ο κ. Γιακουμάτος ζήτησε συγγνώμη. Μόνο που μ’ αυτήν κατόρθωσε να περιπλέξει το ζήτημα, αφού μοιάζει να λέει ψέματα. «Επειδή γίνεται μεγάλη σπέκουλα και διαστρέβλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με συνέντευξη που παραχώρησα ξεκαθαρίζω ότι: Δεν υπήρξα και δεν είμαι ομοφοβικός το οποίο δηλώνω ξεκάθαρα. Και όπως δηλώνω ρητά σέβομαι απόλυτα τον σεξουαλικό προσανατολισμό κάθε ανθρώπου. Το επίμαχο σημείο αναφέρεται σε μια συζήτηση για τα πρότυπα. Είμαι 40 χρόνια ειδικός παθολόγος και δεν θα μπορούσα να πω ποτέ ότι η ομοφυλοφιλία είναι ασθένεια. Έχω ψηφίσει και το σύμφωνο συμβίωσης και το νομοσχέδιο για την άρση οποιασδήποτε διάκρισης. Για όλους όσους εξαιτίας της παραπληροφόρησης όχι αθώων δημοσιογραφικών οργάνων εθίγησαν ζητώ συγγνώμη». Υπάρχουν πολλές μισές αλήθειες στο κείμενο. Πχ. ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης επί της αρχής, αλλά στη συνέχεια καταψήφισε όλα τα άρθρα του! Επίσης το αν είναι ομοφοβικός φαίνεται απ’ όταν μιλάει ελεύθερα, κι όχι απ’ όταν γράφει δηλώσεις για να εξευμενίσει τον πρόεδρο του κόμματός του. Ας μην κατηγορούμε την παραπληροφόρηση για το ότι ο Γιακουμάτος έχει κάνει υπερβολικά πολλές ομοφοβικές δηλώσεις για κάποιον που υποστηρίζει πως δεν είναι καθόλου ομοφοβικός. (Ως υφυπουργός απασχόλησης πριν χρόνια, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επέκτασης του πολιτικού γάμου στα ομοερωτικά ζευγάρια είχε πει «Μιλάμε τόσο ωραία οι δυο μας, ρομαντικά, τι σχέση έχει να μιλάω εγώ με τον πούστη τον Μήτσο τον ηλεκτρολόγο. Παναγία μου!») Πέρα όμως απ’ τις μισές αλήθειες, υπάρχει και κάτι που μοιάζει με μεγάλο ψέμα. Δεν θα μπορούσα να πω ποτέ ότι η ομοφυλοφιλία είναι ασθένεια Μα αυτό ακριβώς είπε. Το είπε στην κάμερα!

 6. Ο/Η Noor 1 λέει:

  Ti θέση παίρνει για το Πέραμα;

  • Ο/Η Xρυσαβγουλογονείς λέει:

   Tι να πει;

   http://www.athensvoice.gr/ellada/indymedia-xemprostiazei-toys-goneis-hrysaygites

   To Indymedia ξεμπροστιάζει τους «γονείς» Χρυσαυγίτες
   Εικόνες-ντοκουμέντο
   NEWSROOM
   19.01.2017 – 15:58

   To Indymedia ξεμπροστιάζει τους «γονείς» Χρυσαυγίτες

   Με εικόνες-ντοκουμέντο το Athens Indymedia «ξεμπροστιάζει» τα μέλη της Χρυσής Αυγής που στην έφοδο στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος παρίσταναν τους αγανακτισμένους γονείς.

   Η ανάρτηση του Indymedia:

   «Οι φασίστες της Χρυσής Αυγής προσπάθησαν πάλι να κάνουν το σόου τους αλλά δεν τους βγήκε. Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο αποδεικνύουν ότι στο Πέραμα δεν είναι ευπρόσδεκτοι. Ο κόσμος τους κράζει και τους διώχνει από το σχολείο όπου πήγαν για να τραμπουκήσουν καθηγητές και να διώξουν τα προσφυγόπουλα.

   »Έχει ενδιαφέρον όμως να αποδείξουμε τα ΨΕΜΑΤΑ των φασιστών. Ο Λαγός λέει σε κάποιο βίντεο ότι τον κάλεσαν γονείς να πάει. Αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα. Από τις φωτογραφίες αποδεικνύεται ότι οι υποτιθέμενοι γονείς που ήταν παρέα με τον Λαγό είναι οργανωμένοι χρυσαυγίτες και χρυσαυγίτισσες αλλά κάποιοι δεν είναι ούτε καν Περαματιώτες. Σε μια φωτό μάλιστα φαίνεται ο αρχηγός της Τ.Ο. Σαλαμίνας Παπαδημητρίου δίπλα-δίπλα με τον αρχηγό της Τ.Ο. Περάματος Μουλιανάκη».

   Οι εικόνες-ντοκουμέντο:

 7. Ο/Η Ακραίος Κεντρώος λέει:

 8. Ο/Η Τάκης λέει:

  Το γεγονός ότι ο Λασκαράτος δεν γράφει τίποτα κατά του αισχρό Ισλάμ κάτι λέει..

 9. Ο/Η Ρασπούτιν λέει:

  http://www.ierakatixisis.com/2016/12/playstation.html

  ΤΡΊΤΗ, 20 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2016

  Το τεκνό ήθελε … Playstation!
  Όργια παπά με ληστή στη Λάρισα.
  «Είχα ερωτική σχέση με τον ιερέα, με πλήρωνε και μου έπαιρνε δώρα».

  Η ληστεία και το ροζ παρασκήνιο.

  Διαβάζω και αντιγράφω από το έγκυρο http://www.kosmoslarissa.gr το δικαστικό ρεπορτάζ που αφορά διεφθαρμένο ρασοφόρο και τα γιουσουφάκια του…

  Απρόσμενη τροπή πήρε στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η εκδίκαση της υπόθεσης ληστείας ενός Λαρισαίου ιερέα με κατηγορούμενους δυο νεαρούς Βολιώτες.
  Ο ένας, 24 ετών, αποκάλυψε στο δικαστήριο ότι διατηρούσε σχέση επί πληρωμή με τον ιερωμένο και πως για τις υπηρεσίες του έπαιρνε διάφορα δώρα όπως κινητά τηλέφωνα ή ακόμα και Play Station.
  Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο 24χρονος μαζί με έναν φίλο του, μπήκαν στο σπίτι του ιερέα από μπαλκονόπορτα και τον απείλησαν με κουζινομάχαιρο και σουγιά ότι θα του κάνουν κακό αν δεν τους δώσει χρήματα. Τελικά του πήραν 400 ευρώ.
  Περιγράφοντας όσα έζησε με τον ιερέα, μίλησε για συναντήσεις και ερωτικές υπηρεσίες σε ξενοδοχεία στο Βόλο, όπου ο παπάς πήγαινε χωρίς τα ράσα καθώς εκεί δεν τον αναγνώριζαν.
  Το δικαστήριο καταδίκασε τον 24χρονο σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με τριετή αναστολή και του έδωσε το δικαίωμα έφεσης.
  Ο έτερος κατηγορούμενος αθωώθηκε καθώς ο καταδικασθείς πήρε πάνω του την ευθύνη της ληστείας και δεν το ανέμειξε.
  Λ.Ε.

  http://www.kosmoslarissa.gr , http://www.ereportaz.gr

  Να δούμε πότε θ ακούσουμε και πότε θα δούμε γραμμένα τα ονόματα όλων αυτών που εμπλέκονται σε δεκάδες τέτοιου είδους υποθέσεις, και αναφέρομαι ξεκάθαρα στους διεφθαρμένους ρασοφόρους δημόσιους λειτουργούς. Ο κόσμος, οι Έλληνες πολίτες, έχουν κάθε δικαίωμα να μαθαίνουν ποιοι είναι αυτοί, που άλλα λένε και κάνουν το πρωί και άλλα το βράδυ. Ο συγκεκριμένος «Ιερέας» όπως και πολλοί άλλοι παραμένει στη θέση του, πληρώνεται κανονικά από τους Έλληνες φορολογούμενους και μάλιστα, μόλις πάρει τον μισθό του τον καταθέτει στα ξενοδοχεία του Βόλου για να μισθώσει τεκνά που θέλουν δωράκια και Playstation, για να περνούν ευχάριστα τις ώρες τους όταν βρίσκονται μακριά του. Κοπρίτες!

 10. Ο/Η Ρασπούτιν λέει:

  http://panagiotisandriopoulos.blogspot.gr/2015/12/blog-post_40.html

  π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΡΜΟΣ: Η εκκλησιαστική στάση του τόπου μας απέναντι στην ομοφυλοφιλία εμπίπτει σε αυτό που ονομάζεται «ηθικός πανικός»

  «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ»
  εκδόσεις Εν πλώ
  π. Βασιλείου Θερμού: ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ: ΕΝΑ «ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ» ΠΡΟΒΛΗΜΑ (σελ. 149-179)

  Αποσπάσματα που αφορούν στις αντιδράσεις του εκκλησιαστικού χώρου

  «Απέναντι σε αυτή την πλημμυρίδα [σε σχέση με την ομοφυλοφιλία] πώς αντιδρά ο εκκλησιαστικός οργανισμός; Με πανικό και αποστροφή. Διαβάζοντας ανακοινώσεις κληρικών περί του θέματος σχηματίζεις την εντύπωση ότι πρόκειται για την πιο σιχαμερή αμαρτία της οποίας οι φορείς αποτελούν σχεδόν τέρατα.
  Στη διεθνή ορολογία η εκκλησιαστική στάση του τόπου μας απέναντι στην ομοφυλοφιλία εμπίπτει σε αυτό που ονομάζεται «ηθικός πανικός». Με άλλα λόγια απέναντι στους ανθρώπους που χαρακτηρίζονται από ομοφυλόφιλη έλξη και ζωή αφήνουν να αναβλύσει το ανεπεξέργαστο θυμικό τους. Η έξαλλη ορολογία τους θυμίζει τις αντιδράσεις των ακραίων εθνικιστών και νεοναζιστών μπροστά στους λαθρομετανάστες: επιστράτευση οργής προκειμένου να κρυφτεί ο φόβος.
  …Ο φόβος αυτός είναι κατεξοχήν ανδροκεντρικός, γι’ αυτό και τους εκκλησιαστικούς τους ενοχλεί ιδιαίτερα η ανδρική ομοφυλοφιλία. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν γίνονται τόσο εχθρικοί προς τις γυναίκες ομοφυλόφιλες, ούτε συνηθίζουν να κατηγορούν την πράξη τους ως «βδέλυγμα», όπως πράττουν με τους άνδρες. Απειλείται, με άλλα λόγια, η ανδρική τους ταυτότητα, όταν εμφανίζονται άνδρες οι οποίοι πρόθυμα δέχονται τη διείσδυση, ή και την καθιστούν πυρήνα της απόλαυσής τους. Κατά βάθος υπάρχει αμφιβολία που βασανίζει: όσο πιο σκληρός εμφανίζεται κάποιος κατά των ομοφυλοφίλων τόσο περισσότερες ασυνείδητες αμφιβολίες τρέφει για τον δικό του ανδρισμό. Με την επίθεση καταφέρνει να ξορκίζει προσωρινά τις αμφιβολίες του.

  …Ο εκκλησιαστικός χώρος οφείλει να αντιληφθεί το συντομότερο ότι έχει πλήρως απονομιμοποιηθεί στην κοινωνία για να καταδικάζει ηθικά την ομοφυλοφιλία, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς με μια ματιά στα οργίλα ή σκωπτικά σχόλια αναγνωστών εφημερίδων και ιστολογίων στο διαδίκτυο. Το ελάχιστο κύρος που του έχει απομείνει περιορίζεται μόνο στους κύκλους των πιστών (και όχι όλων!), οι οποίοι όμως δεν έχουν ανάγκη από διακηρύξεις επειδή καταδικάζουν μέσα τους την ομοφυλοφιλία έτσι και αλλιώς!
  Με άλλα λόγια, χρειαζόμαστε λιγότερα λόγια και περισσότερο πόνο καρδιάς, χαμηλότερους τόνους και εντονότερη προσπάθεια διευθέτησης των του οίκου μας, λιγότερη φρίκη και περισσότερη μελέτη με στόχο μια συστηματική ποιμαντική των αδελφών μας αυτών.»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.