(Σκοτάδι μαύρο) «ἡ σεξουαλική ἀπελευθέρωση ἀπό τῆς πρώιμης ἐφηβικῆς ἡλικίας, ἀποτελοῦν τά νεοεποχίτικα χαρακτηριστικά τοῦ νέου, κατά Νέα Ἐποχή, ἀνθρώπου»

Ἐφικτή ἡ ἐν Χριστῷ ἐγκράτεια –Τοῦ Δημόσιου Υπάλληλου και ἀρχιμανδρίτη Σαράντη Σαράντου ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

Κυνηγός κεφαλών της χερσονήσου του Αίμου, επιδεικνύει τη συλλογή του σε τουρίστες.

Ἐσχάτως ἀνεκινήθη τό θέμα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου ἀπό τῆς πρώτης τάξεως ἕως τῶν μεγαλυτέρων. Ἀρκετοί δημοσιογράφοι ἔχουν σχολιάσει ἄλλοι ἀρνητικά καί μερικοί θετικά τήν ἀπόφαση τοῦ ΥΠΕΠΘ καί ἰδιαίτερα τήν ἤδη πραγματοποιούμενη ἐκτύπωση σχετικῶν βιβλίων ἐκπονηθέντων ἀπό τό γνωστό ψυχίατρο καί μετέπειτα σεξολόγο κ. Θάνο Ἀσκητή.

Ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ παρενθετικά νά τονίσουμε ὅτι τό παραπάνω θέμα, μαζί μέ πολλά ἄλλα βρίσκεται στήν κορυφή θεμάτων, στήν ἀτζέντα θεμάτων, πού ἀγωνιωδῶς ἡ Νέα Ἐποχή ἐπιμένει νά περάσουν στή ζωή μας, στίς κοινωνίες μας, στήν Παγκόσμια κοινότητα.

Ἀπαίτηση τῆς Νέας ἐποχῆς
Ἡ Νέα Ἐποχή ὡς προερχόμενη βασικά ἀπό τή σιωνιστική νοοτροπία τῶν σταυ­ρω­τῶν τοῦ Θεανθρώπου καί ὄχι μόνο, θέλει νά ἀλλάξει ὁλόκληρη τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου, νά μήν εἶναι λαμπρό κατ’ εἰκόνα Αὐτοῦ δημιούργημά Του, ἀλλά ἀντίθετο πρός τίς ἀρχετυ­πικές λειτουργίες του. Ἡ τεχνητή γονιμοποίηση, οἱ προγεννητικοί σκόπιμοι ἔλεγχοι μέ διακοπή τῆς κύησης ἐάν οἱ μετρήσεις ὑπο­ψια­σθοῦν ἄρρωστο ἔμβρυο, ἡ θέσπιση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου ὡς τετελεσμένου θανάτου, οἱ μεταμοσχεύσεις ἀκόμα καί ἀπό ἐγκεφαλικά νεκρό δότη καί ὄχι μόνο, ἡ σεξουαλική ἀπελευθέρωση ἀπό τῆς πρώιμης ἐφηβικῆς ἡλικίας, ἀποτελοῦν τά νεοεποχίτικα χαρακτηριστικά τοῦ νέου, κατά Νέα Ἐποχή, ἀνθρώπου. Αὐτό τό νέο μοντέλο ἀν­θρώπου θέλει νά ἐπιβάλει στήν παγκόσμια κοινότητα, γιά νά πετύχει τό σχέδιο τῆς Παγκο­σμιοποίησης. Αὐτονόητα μεταλλάσσονται καί ὅλες οἱ ἀρχές καί οἱ ἀξίες τοῦ παγκοσμιοποιούμενου ἀνθρώπου. Πρώτη ἀρχή του εἶναι ὁ ἐγωκεντρισμός καί ἡ αὐτοϊκανοποίησή του, στά ὁποῖα ὁσημέραι δραματικά αὐτοφυλακίζεται. Ἀπ’ ὅλα τά παραπάνω χαρακτηριστικά εἶναι ἄσχετη ἡ ἐξάπλωση χρήσης καί ἐμπορίας τῶν ναρκωτικῶν συνδυασμένες μέ τά ψυχοναρκωτικά τηλεοπτικά προϊόντα καί μέ τά προϊόντα τοῦ internet;

Ἡ «νέα» λογική τῆς Νέας Ἐποχῆς, ἡ ἀντίθετη λογική ἀπό τήν παραδεδομένη, ἡ ἀντι-λογική πουλάει ἄφθονες καραμέλλες, πού σάν πρῶτο καί μοναδικό διατροφικό συστατικό τους ἔχουν τό σπά­σιμο τῆς τάχα παραδοσιακῆς προκατάληψης. Ἡ Νέα Ἐποχή θεωρεῖ τό λαό μας, τόν Ὀρθόδοξο Ἑλληνικό λαό, ὀπισθοδρομικό καί καθυστερημένο, κολλημένο σ’ ἕνα ταμποῦ ἀντισεξουαλικό, βάσει τοῦ ὁποίου ἀπαγορεύεται στούς μικρούς νά ἀσχολοῦνται μέ τά παραπάνω σεξοθέματα.

 Γιατί διαφωνοῦμε στή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση τῶν μικρῶν παιδιῶν
Οἱ παρακάτω ὑπογράφοντες κληρικοί αἰσθανόμαστε τήν εὐθύνη ὡς πνευματικοί πατέρες περικυκλωμένοι ἀπό παιδιά καί ἐγγόνια σαρκικά καί πνευματικά νά καταθέσουμε τήν ἀντίθεσή μας στή σχεδιαζόμενη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση τῶν μαθητῶν, γιά τούς παρακάτω λόγους:

 Εὐαίσθητη ἡλικία
Δέν ἐνδείκνυται σ’ αὐτή τήν τρυφερή ἡλικία νά ταράζουμε τίς ψυχές τῶν παι­διῶν τοῦ Δημοτικοῦ μέ προβληματισμούς ἀνώτερους ἤ ἄσχετους τῶν ἐνδιαφερόντων τους. Ἡ ἐξελικτική ψυχολογία, βαρυφορτωμένη μέ τήν ἐμπειρία γενιῶν καί γενιῶν διαχρονικά, θεωροῦσε καί θε­ωρεῖ ἀντιδεοντολογική, ἄκαιρη καί ἀντιπαιδαγωγική τήν πρόωρη ἐνημέρωση τῶν παιδιῶν αὐτῆς τῆς ἡλικίας μέ θέματα καί προβλήματα πού ἀδυνατοῦν νά τά ἐπεξεργασθοῦν ὥριμα καί σοβαρά μέσα τους.

 Οἱ γονεῖς ἀντιδροῦν
Πολλοί γονεῖς, ὄχι ὀπισθοδρο­μι­κοί, ἀνησυχοῦν καί ἀρνοῦνται κατηγορηματικά νά ἐπιτρέψουν στά πρωτάκια τους, στά δευτεράκια τους κτλ νά παρακολουθήσουν τά σεξομαθήματα τοῦ Ἀσκητῆ καί τῆς συνοδείας του. Εἶναι ἕτοιμοι νά δηλώσουν ἐγγράφως ὅτι τό παιδί τους, μέ δική τους εὐθύνη δέν θά παρακολουθεῖ τό μάθημα, ὅπως ἄλλω­στε δικαιοῦνται νά ἀπαλλαχθοῦν ἀπό τό μάθημα τῶν θρησκευ­τικῶν οἱ ἑτερόδοξοι, οἱ ἀλλόπιστοι καί οἱ ἀγνωστικιστές ἤ ἄθεοι.

 Διάσπαση τῆς σχολικῆς κοινότητας
Μέ αὐτή τήν τακτική τοῦ ΥΠΕΠΘ εὐνοεῖται ἡ διάσπαση τῶν φορέων πού ἀπαρτίζουν τή μαθητική κοινωνία. Οἱ γονεῖς μαζί μέ τούς μαθητές θά ἀντιπαρατίθενται στό ΥΠΕΠΘ καί στά προγράμματά του, τό ΥΠΕΠΘ ἴσως θά ὑποτιμᾷ τούς ὑπεύ­θυνους γονεῖς καί θά τούς ἀποδίδει ὑποτιμητικά φονταμενταλιστικούς χαρακτηρισμούς ὅπερ καί διακαῶς ἐπιθυμεῖ ἡ Νέα Ἐποχή, γιά νά διασπᾶ τήν ἑνότητα τῆς προηγουμένης μέ τήν ἐπερχόμενη γεννεά.

Δοτοί σύλλογοι γονέων θά ἐπιχειροῦν νά κλονίσουν τήν αὐθεντία τοῦ ὑπεύθυνου δασκάλου καί παιδαγωγοῦ, οἱ δάσκαλοι θά προσπαθοῦν νά ἀμυνθοῦν στίς ἀντιδράσεις τῶν γονέων. Ποιός ξέρει ποιές ἄλλες ἀναστατώσεις μποροῦν νά προκύψουν περαιτέρω!

 Γιατί νά χρησιμοποιηθεῖ ἡ «εὐέλικτη ζώνη»;
Ἔχει ἤδη ἀνακοινωθεῖ ὅτι ἡ σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θά γίνεται μέσα στήν «εὐέλικτη ζώνη». Δέν θά διδάσκεται δηλαδή ἀπό τούς ὑπεύθυνους παιδαγωγούς, ἀπό τούς δασκάλους, πού ἔχουν ἐμπειρία τῆς ψυχολογίας τῶν μαθητῶν τους, πού γνωρίζουν πρόσωπα, πράγματα καί καταστάσεις τοῦ οἰκογενειακοῦ καί ὄχι μόνο περιβάλλοντός τους. Θά διδάσκονται τά παιδιά μας καί τά ἐγγόνια μας τό σεξομάθημα ἀπό τούς «εἰδικούς» σεξοδασκάλους τοῦ Ἀσκητῆ.

 Ἀντιδεοντολογική συμπεριφορά
Ἤδη σέ κάποια σχολεῖα ἀνέλαβαν τήν «πρωτοπορειακή πρωτοβουλία» κάποιοι καθηγητές καί κάποιοι δάσκαλοι ἐπηρεασμένοι ἐκσυγχρονιστικά ἀπό τόν ὄψιμα εἰσαγόμενο σεξοδιαφωτισμό στήν πατρίδα μας καί τά ἔκαναν θάλασσα. Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες πρόβαλαν κάποιοι καθηγητές πιλοτικά κάποιο video μέ σεξουαλική συνεύρεση ζεύγους. Στή συνέχεια οἱ διαφωτιστές ἔκαναν κάποια σχόλια πρός πληρέστερη διαφώτιση καί ἀνά­λυση στούς ἐφήβους μαθητές. Ὅταν κάποιος ἐκ τῶν μαθητῶν τῆς πρώτης τάξεως Λυκείου τόλμησε νά ἀντιδράσει στά σεξοπροβαλλόμενα καί σεξοαναλυόμενα, ἡ εἰρωνεία πῆγε σύννεφο. Ἀνα­γκάστηκε ὁ μαθητής νά διαμαρτυρηθεῖ μέσῳ τῶν φυσικῶν του προστατῶν, τῶν γονέων του, στό Λυκειάρχη, γιά νά μή ξαναπροβληθεῖ σεξο­video καί νά μή προπηλακισθεῖ ὁ ἐν λόγῳ μαθητής, ἐφόσον ἄλλωστε δέν προβλέπεται ἡ σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στό ἀναλυτικό πρόγραμμα τῶν μαθημάτων.

Τέτοια περίεργα θά συμβαίνουν στά σχολεῖα μας πρός βλάβην τῶν μαθητῶν καί πρός εὐτελισμό τῆς θεόσδοτης γεννετήσιας δημι­ουργικῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ.

 Τί λέγουν οἱ στατιστικές
Στά ἄλλα Εὐρωπαϊκά κράτη οἱ στατιστικές εἶ­ναι ἀπαισιόδοξες ἀπό τά ἀποτελέσματα τῆς σεξουα­λικῆς διαπαιδαγώγησης. Στήν Ἀγγλία μιά μητέρα θρηνεῖ, γιατί τά τρία κοριτσάκια της 14, 15 καί 17 ἐτῶν μολονότι δι­δάχτηκαν τό σέξ, δέν κατάφεραν νά προφυλαχθοῦν ἀλλά ἔμειναν ἔγκυες ἀπό ἄγνωστους καί ἄφαντους πιά πατεράδες.

 Ὁ ἄνθρωπος εἶναι μόνο βιολογικό ὄν;
Τό χειρότερο ἀπ’ ὅλα εἶναι ὅτι ἀπό πολύ μικρᾶς ἡλικίας τά παιδιά θά ὁδη­γηθοῦν στή λογική καί στή νοοτροπία τῆς Νέας Ἐποχῆς πού βλέπει τόν ἄνθρωπο ὡς βιολογικό ὄν, πολυδιασπασμένο στίς ἐπί μέρους βιολογικές ἤ ψυχολογικές λειτουργίες του. Κατά τήν Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καί τή μακρά ἐμπειρική ἀνθρωπολογική Παράδοση τοῦ Ἔθνους μας ἡ σεξουαλική ζωή εἶναι ἀχώριστα δεμένη μέ τόν ὁσημέραι ἀναπτυσσόμενο συναι­σθη­ματισμό τῶν παιδιῶν, μέ τό θεόσδοτο ἔρωτα, μέ τήν ἀγάπη καί ἀλ­ληλοκατανόηση τῶν συντρόφων, τήν ἐσώτατη ψυχική καί ἐντεῦθεν σαρκική ἐπαφή καί τήν ἔνθεη συνεργασία γιά τήν εὐλογημένη τεκνογονία. Ὅλα τά παραπάνω δέν εἶναι δυνατόν νά ἐγκλωβισθοῦν σ’ ἕνα ἔστω «ἐπιτυχημένο» σέξ. Ὅλα ἀλληλοπερι­χωρούμενα μέ τήν ἄκτιστη Χάρη τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ διά τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου, ἀποτελοῦν ἀφετηρία γιά τήν ἐμπειρία τοῦ θείου ἔρωτα, τῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς τῶν συζύγων μεταξύ τους καί πρός τά τέκνα τους, πρός ἅπασα τήν ἐν Χριστῷ ἀδελφότητα καί πρός ὅλη τήν παγκόσμια κοινότητα.

Ἡ «Ἀσκητική» σεξουαλική διαπαιδαγώγηση βρίσκεται στούς ἀντίποδες τῆς Ἱερολογίας, Θεολογίας καί Ἀνθρωπολογίας τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Γάμου, ἀφοῦ ταυτίζεται μέ τή Δαρβίνια καί μέ τή Φροϋδική ἀνθρωπολογική θεωρία.

 Δέ θά ἔπρεπε τά παιδιά πρωτίστως νά γνωρίζουν καί τίς λοιπές βιολογικές λειτουργίες;
Ἄλλωστε ἔχει καταργηθεῖ ἐδῶ καί πολ­λά χρόνια τό μάθημα τῆς ἀνθρωπολογίας σ’ ὅλες τίς βαθμίδες ἐκπαίδευσης. Τά παιδιά μας, ἴσως σκόπιμα, δέ διδάσκονται τό θαῦμα τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, πού ἀποτελει προσωπι­κή δημιουγία τοῦ Θεοῦ «κατ’ εἰκόνα Αὐτοῦ καί καθ’ ὁμοίωσιν». Ὅπως λοιπόν δέ μαθαίνουν γιά τή λειτουργία τῆς καρδιᾶς καί κυκλοφορίας τοῦ αἵματος, ὅπως δέ μαθαίνουν γιά τή λεπτότατη καί εὐαίσθητη λειτουργία τοῦ νευρικοῦ συστήματος, καί ἄλλα, γιατί εἰδικά νά διδάσκονται τάχα γιά τή σεξουαλική λειτουργία; Τόσο χαζά, τόσο ἀνάπηρα τόσο ἀδέξια, τόσο ἀνίκανα εἶναι τά παιδιά τῆς ἐποχῆς μας, τῆς Νέας Ἐποχῆς, πού ἀπαραίτητα χρειάζονται σεξουαλική – λέγω κατευθυνόμενη – διαπαιδαγώγηση; Γιατί τά παιδιά προηγούμενων γενεῶν δέ διδάσκονταν γιά τή σεξουαλική ζωή, καί ὅμως κατά ἕνα ἐσώτατο μυστικό δυναμισμό λειτουργοῦσαν σεξουαλικά, συναισθηματικά, ἐρωτικά δημιουργικά, καταξιωμένα;

Τό μάθημα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, ταπεινῶς φρονοῦμε ὅτι ὑπαγορεύεται «ἐκ τοῦ πονηροῦ».

 Ποτέ μέχρι τώρα δέν διδάχθηκε αὐτό τό μάθημα
Σύμφωνα μέ τή μακρά θεανθρώπινη παράδοση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους μας δέ χρειάσθηκε ποτέ τέτοιο μάθημα νά εἰσαχθεῖ στά σχο­λεῖα μας. Ἡ αὐτόνομη καί ἀποσπασματική εἰ­σαγωγή ὡς μαθήματος στά σχολεῖα μας καί δή στά μικρά παιδιά τοῦ δημοτικοῦ ἐπαληθεύει τήν προφητεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ πού θεοφώτιστα προέβλεπε ὅτι θά ἔρθει ἐποχή πού οἱ ἄφρονες θά θεωροῦνται σώφρονες καί οἱ μυαλωμένοι ἄμυαλοι.

Ἡ ἐπιμονή τῆς Νέας Ἐποχῆς νά διδάσκει στά παιδιά τό σέξ δηλώνει τήν ἀπόλυτη πίστη της μόνο στή βιολογική δυναμική τοῦ ἀνθρώπου χωρισμένη ἀπό τά μυστήρια τοῦ βαπτίσματος, τοῦ Χρίσματος καί τῶν λοιπῶν Μυστηρίων πού ἐνεργοποιοῦν τήν ἄκτιστη Χάρη διά βίου στόν ἄνθρωπο καί τόν χριστοποιοῦν.

Ἐξυπακούεται, κατά τή Νέα Ἐποχή, ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά ἐγκρατευθοῦν καί τά ἀγόρια καί τά κορίτσια ἀπό τῆς πολύ μικρῆς ἡλικίας. Γιαυτό καί πρέπει νά μάθουν νά ἔχουν σεξουαλικές σχέσεις πετυχημένες, ἀλλά καί νά μάθουν νά προστατεύονται ἀπό τίς ἀρρώστιες καί ἀπό τίς διάφορες παρενέργειες τοῦ σέξ.

 Ἐφικτή ἡ ἐν Χριστῷ ἐγκράτεια
Ἄπειρα παραδείγματα ἁγίων γυναικῶν καί ἁγίων ἀνδρῶν τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπιβε­βαιώνουν ὅτι εἶναι κατορθωτή ἡ ἐγκράτεια καί ἡ καθαρότητα μέχρι τοῦ γάμου ἤ καί διά βίου παρθενική ζωή. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς ἔχει δώσει τή γενετήσια δύναμη γιά κοινωνία τῶν ἐν Χριστῷ συζύγων καί γιά συνδημιουργία μαζί Του νέων ἀν­θρώπων, ὁ Ἴδιος μᾶς ἔχει δώσει τήν ἐντολή καί τό χάρισμα νά τή διαχειριζόμαστε κατά τό πάνσοφο θέλημά Του.

Γιατί νά μή μάθουν τά παιδιά μας ὅτι πολλές γενιές, ὄχι μόνο δέ στερήθηκαν τίς χαρές τοῦ τρισευλογημένου γάμου, μένοντας παρθένοι καί ἐγκρατεῖς μέχρι τό γάμο, ἀλλά καί εὐτύχησαν νά γίνουν μέτοχοι πολλῶν δωρεῶν – ὑλικῶν καί πνευματικῶν – λόγῳ τῆς καθαρῆς ἐν Χριστῷ πνευματικῆς τους ζωῆς;

Εἶναι δυνατόν στίς μικρές ἡλικίες – φυσικά ἐκτός τῆς εὐθύνης τοῦ γάμου – νά ὑπάρχει στοιχειώδης ὑπευθυνότητα πού μπορεῖ νά φυλάξει τά παιδιά ἀπό τούς κινδύνους τῶν ἀσθενειῶν τῶν σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων μέ κορυφαίο τό AIDS, καί ἀπό τά ψυχολογικά τραύματα πού γι’ αὐτούς τούς παραπάνω κυρίως λόγους πληθαίνουν;

Γιατί νά μή μάθουν ἔγκαιρα ἀπό τούς γονεῖς καί τούς δασκάλους (δίκην ἐμβολιασμοῦ) τά παιδιά μας ὅτι μόνο μέσα στόν εὐλογημένο ὀρθόδοξο γάμο προστατεύονται ἀπό τίς σωματικές ἀρρώστιες καί τά ψυχολογικά τραύματα;

 Δημιουργία ἄγχους ἀπό τή διδασκαλία τοῦ σέξ
Ἡ ἐμπειρία ἡμῶν τῶν πνευματικῶν εἶναι διαφορετική. Παρατηροῦμε ὅτι τά μικρά παιδιά πού διδάσκονται στημένα ἀπό τούς γονεῖς τους ἤ ἀπό εἰδικούς τά περί τοῦ σέξ ἀποκτοῦν ἕνα ἄγχος. Σκέπτονται ἄν, πῶς, πότε, καί πόσο θά μπορέσουν νά ἀντα­ποκριθοῦν σ’ αὐτά πού διδάχτηκαν στή σεξουαλική διαφώτιση. Τό ἴδιο ἤ παραπλήσιο ἄγχος καί ἀγωνία μπορεῖ νά δημιουρ­γηθεῖ, ἄν προσπαθήσουμε νά προετοιμάσουμε ἕνα πρωτάκι γιά νά γίνει πολιτι­κός μηχανικός ἤ ἀρχιτέκτων ἤ γιατρός. Ὑπάρχουν γο­νεῖς πού διακατέχονται ἀπό μιά πρώιμη ἀγωνία γιά τόν ἐπαγγελ­ματικό προσανατολισμό τῶν παιδιῶν τους καί τά προετοιμάζουν (λέγε καλύτερα καταπιέζουν) νά ἐντοπισθοῦν στό δικό τους θέλημα, στό δικό τους σχεδιασμό ἐντελῶς ἄκαιρα καί ἀψυχολόγητα. Αὐτή ἡ ἡλικία δέν εἶναι κατάλληλη γιά τέτοιους προβληματισμούς στά μικρά παιδιά. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Οἱ παλαιότερες γενιές εἶχαν περισσότερη διάκριση λόγῳ τῆς ὡρίμου ἐμπειρίας τους καί ἐπειδή δέν ἐπηρεάζονταν ἀπό «Ἀσκητικούς» ἐκσυγχρονητικούς πειθαναγκασμούς.

 Ἄλλες συνέπειες ἀπό τή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
Ἐκτός τῶν παραπάνω, ἐκ τῆς διακονίας ἡμῶν στό ἱερό Μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξο­μολογήσεως, γνωρίζουμε ὅτι τό δημιουργούμενο ἄγχος ἀπό τήν πρώοιμη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μπορεῖ νά μεταλλαχθεῖ σέ δυνατή περιέργεια. Ἔτσι ὑπάρχουν περιπτώσεις μικρῶν ἀγοριῶν πού ἐπίμονα καί φυσικά ἄκαιρα δοκιμάζουν τίς σεξουαλικές τους ἐπιδόσεις μέ τίς μικρές συμμαθήτριες ἤ καί μεγαλυτερές τους μέ ἀποτέλεσμα νά αὐ­ξάνει τό ἄγχος ἤ ἡ ἀγωνία λόγῳ τῆς ἀπειρίας καί τῶν ἐπικειμένων ἀποτυχιῶν ἤ παρενεργειῶν στό σέξ.

Ὁ ψυχίατρος Ἀσκητής δέν ἔχει παιδαγωγική ἐμπειρία τῶν μαθητῶν τοῦ Δημοτικοῦ. Ἀπό τίς ἐκπομπές του στήν τηλεόραση, πού γιά λόγους καθαρά ποιμαντικούς ἔχουμε παρακολουθήσει, φαί­νεται πολύ καθαρά ὅτι ἔχει ἐμπειρία τῶν ἑξηντάρηδων, ἑβδο­μη­ντά­ρηδων καί λίγο πιό κάτω ἡλικιακά ἤ πιό πάνω πού ὑποφέρουν ἀπό φοβερά ψυχολογικά καί σεξουαλικά τραυματικά ἤ διαστροφικά προβλήματα καί ζητοῦν ἀπεγνωσμένα βοήθεια, μήπως καί καταφέρουν μέ τή βοήθειά του κάτι, κάπως, κάποτε σεξουαλικά νά καταφέρουν. Πάντως σέ κάθε ἐκπομπή του τονίζει εὐκαίρως ἀκαίρως ὅτι «κάνουμε σέξ μέχρι νά πεθάνουμε». Εἶναι δυνατόν μέ τέτοια νοοτροπία αὐτός ὁ ἄνθρωπος καί ἡ σεξοσυνοδεία του νά διαπαιδαγωγήσουν τά παιδιά μας, τά ἑλληνόπουλα, τά βαπτισμένα καί μυρωμένα μέ τά χαρισματικά μυστήρια τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας;

Εὐσεβάτως Σᾶς παρακαλοῦμε νά διαβιβάσετε, μεταφέρετε τίς διαφωνίες μας στό ΥΠΕΠΘ πιστεύοντας ὅτι δέν θά περιφρονηθοῦν οἱ φωνές τῶν ἄμεσα ἐνδιαφερομένων πατέρων καί ἐφημερίων, ἐφόσον πολλάκις γιά διάφορα ἄλλα θέματα ἔχει ζητήσει τό ΥΠΕΠΘ τήν ἄποψη τῶν κοινωνικῶν φορέων.

Πηγή: http://goo.gl/RtZfND

Σημείωση: Κάποιοι θα πουν «εδώ ο κόσμος καίγεται με τα Μνημόνια κι εσείς ασχολείστε με ελάσσονα ζητήματα» -Απαντούμε: Πιστεύουμε ακράδαντα ότι: Εάν δεν λυθούν… ελάσσονα δημοκρατικά κοινωνικά ζητήματα, δεν πρόκειται ποτέ να λυθούν τα μείζονα στον αιώνα τον άπαντα. 

Ευχαριστούμε τον σχολιαστεί «του Κώλου» για την επισήμανση.

Advertisements
This entry was posted in «Ιερές» Υποκρισίες, «Ιερή» Εξουσία, Ασμοδαίος, Ελευθερία Λόγου/Έκφρασης, Θεωρίες Συνωμοσίας, Των Αμνοεριφίων, ανορθολογισμός, θρησκεία/κλήρος, κοινωνία/πολιτική. Bookmark the permalink.

3 Responses to (Σκοτάδι μαύρο) «ἡ σεξουαλική ἀπελευθέρωση ἀπό τῆς πρώιμης ἐφηβικῆς ἡλικίας, ἀποτελοῦν τά νεοεποχίτικα χαρακτηριστικά τοῦ νέου, κατά Νέα Ἐποχή, ἀνθρώπου»

 1. Ο/Η Επ-αναστάσιος λέει:

  «Ἡ «Ἀσκητική» σεξουαλική διαπαιδαγώγηση βρίσκεται στούς ἀντίποδες τῆς Ἱερολογίας, Θεολογίας καί Ἀνθρωπολογίας τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Γάμου, ἀφοῦ ταυτίζεται μέ τή Δαρβίνια καί μέ τή Φροϋδική ἀνθρωπολογική θεωρία.»

  Αγκάθι στο πλευρό των ρασοφόρων διαφθορέων ζωών η «Δαρβίνια» και «Φροϋδική» θεωρία! Τους πονάει και σκούζουν!

  Δίκιο έχουν, αφού ως γνωστό (και διδασκόμενο εν Σωτηρίω έτει 2014 στα «σχολεία» μας) ο Θεούλης έπλασε με χώμα και νερό τον Αδάμ, από το πλευρό του επλάσθη η (αμαρτωλή) Εύα, συνεπώς αμάρτησαν και εξέπεσαν και εξεδιώχθησαν από τον Παράδεισο, γι’ αυτό ακόμα και τα νεογέννητα από τότε βαρύνονται με το βαρύτατον Προπατορικόν Αμάρτημα που τα οδηγεί απαρεγκλίτως στην Κόλαση αν τύχει και πεθάνουν πριν βαφτιστούν, και από το οποίο «σώζει» μόνο η πλήρης υποταγή στην Εκκλησία!

  Η δε Γυναίκα δεν είναι Άνθρωπος, είναι το αίτιο της Πτώσης, της μόλυνσης του Ανδρός… Η Πύλη της Κολάσεως, που δεν επιτρέπετα,ι ως «ακάθαρτη», να μπει στο «ιερό» των ναών!

  (Το μίσος των μονοθεϊστικών θρησκειών για τη Γυναίκα και τη Ζωή έχει πολύ βαθιές ρίζες στον προβληματικό ανδρικό ψυχισμό, όπως εκείνον κάποιων ανίκανων γιδοβοσκών, όπως ο «Παυλάκης»…)

  Αυτό το απύθμενα κομπλεξικό, πλεονεκτικό, παρεκκλίνον, πλεονάζον και φθονερότατο κρατικοδίαιτο κομμάτι της Κοινωνίας που λέγεται «Κλήρος» θέλει να επιβάλλει το «δικό του» στους άλλους πάση θυσία – και έχει καταστρέψει αναρίθμητες ανθρώπινες ζωές με τις διαστρεβλωμένες, αφύσικες και θανατολατρικές «θεόπνευστες οδηγίες» του…

  Και προσπαθεί να διαιωνίσει την καταστροφή που επιτελεί, αποτελώντας διαχρονικό εμπόδιο στη διάδοση της Γνώσης και του Ορθολογισμού…

 2. Ο/Η L’Enfant de la Haute Mer λέει:

  Κονίτσης Ἀνδρέας: «Ἡ πατρίδα περιφρονεῖ τούς ἥρωες, ἡ θυσία τῶν ὁποίων μᾶς ἔκανε ἐλεύθερους»

  Δείτε το αν αντέχετε!

 3. Ο/Η Άγις λέει:

  Εδώ το καλό Χαλιφάτο, στην Αθήνα.
  Το άλλο είναι φτωχή ιμιτασιόν.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.