Έκτακτος Ανακοίνωσις Μητρ. Σεραφείμ Πειραιώς δια CERN

ιδέα δεν έχει ο φουκαράς ότι τα «ερωτήματα» που θέτει έχουν όλα απαντηθεί

...και εις ‘στά ἐκκλησιαστικά πρόσωπα πού γιά προφανεῖς λόγους ἔσπευσαν νά συσχηματισθοῦν μέ τήν παράνοια τῆς ἀθεϊστικῆς προπαγάνδας ὁ Κυριακός λόγος: «οὐαί ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι» (Λουκ. 6:26)

Ὁ ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Θεῖος Παῦλος ἀναφερόμενος στούς μακράν τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ εὑρισκομένους καί στερουμένους τῆς Θείας Χάριτος καί τοῦ Θείου φωτισμοῦ γράφει στήν πρός Ρωμαίους (1:22) ἐπιστολήν του «παρεδόθησαν εἰς ἀδόκιμον νοῦν. Καί φάσκοντες εἶναι σοφοί ἐμωράνθησαν».

Ἡ οὐσιώδης αὐτή κρίσις ἁρμόζει ad hoc σέ ὅλους ἐκείνους πού μέ ἐμπάθεια, κακότητα καί μέ πρόδηλη φασιστική νοοτροπία ἀφοῦ μόνον ἡ δική τους «ἀλήθεια» πρέπει νά ὑπάρχει καί ἀπαγορεύεται ἐπί ποινῇ γελοιοποιήσεως, ἐξυβρίσεως καί εὐτελισμοῦ ἡ δημοκρατικά κατοχυρωμένη ἔκφρασις ἀντιθέτου γνώμης μεθοδευμένα ἐπεδόθησαν σέ συστηματική διαστρέβλωση τῶν θέσεών μου, μέ ἀφορμή τό πρόσφατο ἀνακοινωθέν μου γιά τήν «θεοποιημένη» ἐκτίμηση τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ πειράματος Cern, ὄχι ἀσφαλῶς σέ ἐπιστημονικό πεδίο ἀλλά σέ ἠθικό, ὑπαρξιακό, πνευματικό καί φιλοσοφικό.

Ἡ ἐμπαιχτική ἀπομείωση τοῦ ἀνακοινωθέντος πού δέν ἐπετίθετο στήν ἐπιστήμη ὅπως κακεντρεχῶς καί ἀναληθῶς ἀνέφεραν οἱ ἐπικριτές μου διότι ἡ ἐπιστήμη ἀποτελεῖ ἔργο τῆς θεόσδοτης στόν ἄνθρωπο λογικῆς ἀφοῦ μόνο ὁ ἄνθρωπος ἀπό ὅλα τά ἔμβια ὄντα εἶναι κατ’ εἰκόνα Θεοῦ δημιουργημένος καί ὡς ἐκ τούτου κέκτηται τό «εἶναι» καί τό «συνειδέναι» καί ἑπομένως παρατηρεῖ καί πειραματίζεται καί ἀποπειρᾶται ἀπό τόν ἀβόλιστο ὠκεανό τῆς πανσοφίας καί παντοδυναμίας τοῦ Δημιουργοῦ νά ἀντλήσει μέ τό «κοχλιάριό» του μερικές σταγόνες, ἀλλά κατεδέικνυε τό σαθρό καί ἀπαράδεκτο νά προσδίδεται σέ μία ἄλογη καί ἀσυνείδητη ὑπομονάδα ἐνεργείας ἡ τελονομία, ἡ σκοπιμότης καί ἡ ἁρμονία τοῦ Σύμπαντος πού προϋποθέτει σκέψη καί ἀσφαλῶς νοῦν σκεπτόμενο.

Στούς ἐλλογιμωτάτους καί ἐντιμολογιωτάτους ἐπικριτάς καί ὑβριστάς μου πού ἐνσυνείδητα διεστρέβλωσαν τήν θέση μου γιά νά δικαιώσουν μέ κάθε ἀντιδημοκρατικό τρόπο τό ἀνύπαρκτο κοσμοείδωλό τους ἀφιερώνω μερικά ἐρωτήματα:

1. Ἡ σύνθεσις τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρα πού δέν τόν βλέπουμε, δέν τόν ἀκουμπᾶμε ἀλλά χωρίς αὐτόν πεθαίνουμε, μποροῦν νά μᾶς ἐξηγήσουν ποιός εἶναι ὁ χημικός πού ὥρισε τήν ἐκπληκτικῆς σοφίας χημική ποσόστοση ἀερίων, νά ἀπαρτίζεται δηλαδή ἀπό 78% ἄζωτο, 20,9% ὀξυγόνο, 00,10% διοξείδιο τοῦ ἄνθρακος, 0,02% νέον, 0,0053 ἤλιο καί 0,001% κρυπτό; Ἐάν ὁ ἀέρας ἀποτελεῖτο ἀπό 100% ὀξυγόνο πού εἶναι τό ἀέριο τῆς ζωῆς, ὁ πλανήτης θά ἀνεφλέγετο σέ κλάσματα δευτερολέπτων. Αὐτή τή θαυμαστή χημική ποσόστοση ἀερίων μπορεῖ λογικός ἄνθρωπος νά τήν ἀποδόσει σέ ἄλογη καί ἀσυνείδητη μονάδα ἐνεργείας ἤ σέ ἄλογη καί ἀσυνείδητη φυσική ἐπιλογή;

2. Τό θαλασσινό νερό πού ἀποτελεῖ τά 2/3 τοῦ πλανήτου μας ἔχει τίς ἰδιότητες νά μήν σαπίζει, νά μήν βρωμίζει καί νά συντηρεῖ ἑκατομμύρια εἰδῶν ζωῆς. Δέν εἶναι ὅμως μόνο Η2Ο ἀλλά τίς ἰδιότητες αὐτές τίς προσδίδει ἡ ἐκπληκτική χημική ποσόστοση διαλελυμένων σέ αὐτό ἁλάτων πού εἶναι τά ἀκόλουθα: Χλωριοῦχο Νάτριο (NaCI) 23,48, Χλωριοῦχο ἀσβέστιο (MgCI2) 4,98, Θειϊκό νάτριο (Νa2SO4) 3,92, Χλωριοῦχο ἀσβέστιο (CaCI2) 1,10, Χλωριοῦχο κάλιο (KCI) 0,66, Δισανθρακικό νάτριο (NaHCO3) 0,19, Βρωμιοῦχο κάλιο (KBr) 0,10, Βορικό ὀξύ (H3BO3) 0,03, Χλωριοῦχο στρώντιο (SrCL2) 0,02 Αὐτή τή θαυμαστή χημική ποσόστοση ἰχνοστοιχείων μπορεῖ λογικός ἄνθρωπος νά τήν ἀποδόσει σέ ἄλογη καί ἀσυνείδητη μονάδα ἐνεργείας ἤ σέ ἄλογη καί ἀσυνείδητη φυσική ἐπιλογή;

3. Ὁ μικροσκοπικός ἀδένας τῆς ὑποφύσεως πού εὑρίσκεται στόν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο ἔχει 3 λωβούς, ὁ ἕνας λωβός ἐκκρίνει τήν σωματότροπο αὐξητική ὁρμόνη πού διαπλάθει τό σῶμα, ὁ δεύτερος λωβός ἐκκρίνει τίς γοναδοτροπίνες ὁρμόνες πού τρέπουν σέ λειτουργία τοῦ γεννητικούς ἀδένες οἱ ὁποίοι ἐκρίνουν τά ἀνδρογόνα ἤ τά οἰστρογόνα ἀναλόγως μέ τό φῦλο καί διαμορφώνονται ἔτσι τά δευτερογενῆ χαρακτηριστικά τοῦ φύλου καί ὁ τρίτος λωβός ἐκκρίνει τήν ὁρμόνη πού ἐλέγχει τήν λειτουργία τοῦ θυροειδοῦς ἀδένα ὁ ὁποῖος ἔχει τήν καθολική εὐθύνη τοῦ μεταβολισμοῦ στόν ὀργανισμό. Αὐτή τό θαυμαστό ἀδένα μέ τίς τρεῖς κεχωρισμένες καί διάφορες λειτουργίες μπορεῖ λογικός ἄνθρωπος νά τήν ἀποδόσει σέ ἄλογη καί ἀσυνείδητη μονάδα ἐνεργείας ἤ σέ ἄλογη καί ἀσυνείδητη φυσική ἐπιλογή;

4. Πῶς ἡ διά διχοτομήσεως ἀναπαραγωγή τῶν πρώτων μονοκυττάρων ὀργανισμῶν μετεβλήθη καί διεμορφώθησαν πολυκύτταρα ὄντα ἰδιαίτερα συστήματα καί ὄργανα ζωῆς καί ἀναπαραγωγῆς στά ὁποῖα ἐξαστράπτει ἄπειρος σοφία, ἁρμονία, σκοπιμότης καί πρόνοια;

Πῶς τά ζῶα καί ὁ ἄνθρωπος στερήθηκαν τῆς εἰδικῆς ἱκανότητος τῆς μεταβολῆς ἀνοργάνων στοιχείων τήν ὁποίαν ἱκανότητα μέ τήν φωτοσύνθεση ἔχουν τά φυτά καί τά δένδρα;

Πῶς ὑπό τίς αὐτές συνθῆκες καί τίς αὐτές γεωλογικές περιόδους μερικά ἀπό τά ὄντα ἀνεπτύχθησαν σέ κολοσσούς (πανύψηλα δένδρα, φάλαινα, ἐλέφας) καί ἄλλα παρέμειναν νάνοι;

Πῶς προῆλθε ὁ ἀπ’ ἀρχῆς ἰσχῦον νόμος τῆς κληρονομικότητος καί πῶς χωρίσθησαν τά ἄτομα τοῦ ἰδίου εἴδους ἤ γένους μέ εἰδικά καί ἀναλλοίωτα ἕκαστο ἀπ’ ἀρχῆς ὄργανα ἀναπαραγωγῆς;

Πῶς ἡ χημική σύστασις τοῦ αἴματος διηρέθη σέ εἰδικές παραλλαγές γιά κάθε γένος ἀποκλειούσας τήν μετάγγιση ἀπό ἕνα γένος σέ ἄλλο καί πῶς τό αἵμα τοῦ ἀνθρώπου ἔγινε τελείως διάφορο τοῦ αἵματος ὅλων τῶν ἄλλων ζώων (μηδέ τοῦ τόσο ὑμνηθέντος πηθίκου ἐξαιρουμένου), ὥστε νά ἀποκλείεται ἡ μετάγγισις στόν ἄνθρωπο αἵματος οἱουδήποτε ζώου ἐπιφέρουσα ἀμέσως τόν θάνατο;

Πῶς ἀνεπτύχθησαν ἀπ’ ἀρχῆς τά ὑπέροχα ἔνστικτα ὁρισμένων ζώων, ἐντόμων κλπ καί ἰδιαίτερα στούς ἀπογόνους τους πού δέν γνωρίζουν τούς γεννήτορές τους ἀπό τῆς πρώτης ἐμφανίσεώς τους ἀναλλοίωτα μεταβιβαζόμενα;

Πῶς ἀνεπτύχθησαν οἱ αἰσθήσεις στά ἀνώτερα ὄντα πού δέν ὑπάρχουν στά μονοκύτταρα καί στά κατώτερα μέ τά ὑπέροχα συστήματα καί ὄργανα καί τά συναισθήματα χαρᾶς, λύπης, ἀγάπης, φόβου;

Πῶς ἔγινε ὁ χωρισμός τῶν μικροβίων σέ ὠφέλιμα καί ἐπιβλαβῆ, ὁ ἔμφυτος μεταξύ τους πόλεμος ἀλλά καί ἡ μυστηριωδῶς διατηρουμένη μεταξύ τους ἰσορροπία;

Πῶς στά αὐτά ἐδάφη χωρίζονται τά δένδρα σέ διαφορετικά εἴδη, καρποφόρα καί μή καί ἀναθάλλουν οἱ ὑπέροχοι ἰδιαίτεροι χρωματισμοί τῶν ἀνθέων καί ἡ ἰδιαίτερα εὔοσμη ἀπόπνοιά τους;

Πῶς οἱ σπόνδυλοι τῶν καλάμων τῶν σιτηρῶν κλπ καί τό κοῖλο κενό τοῦ ἐσωτερικοῦ τους γιά νά ἀντέχουν περισσότερο στό βάρος τῶν κορυφῶν καί στίς ταλαντεύσεις τοῦ ἀνέμου;

Ποιός διδάσκει τήν κοινωνική ζωή στά μυρμήγκια καί τίς μέλλισσες καί τό ἑξάγωνο τῆς κηρήθρας τῶν τελευταίων;

Πῶς προέκυψαν οἱ θαυμάσιοι χρωματισμοί τῶν δερμάτων καί τῶν τριχωμάτων τῶν χερσαίων καί ἐναλίων ζώων, οἱ ὑπέροχοι χρωματισμοί τῶν πτηνῶν καί ἰδιαίτερα τῶν παραδεισίων τήν ἐναρμόνιση καί διάταξη τῶν ὁποίων δέν εἶναι δυνατόν νά σκεφθεῖ καί ὁ καλύτερος καλλιτέχνης καί διακοσμητής;

Ὅλα τά ἀνεφερθέντα καί ἄπειρα ἄλλα, ἰδιαίτερα οἱ παγκόσμοι καί παγκρατεῖς νόμοι τοῦ σύμπαντος ἀποτελοῦν τυρρηνικές σάλπιγγες γιά τήν ἄπειρη σοφία, σκοπιμότητα, παντοδυναμία καί πάνσοφη πρόνοια τοῦ Δημιουργοῦ καί ὄχι ἀσφαλῶς κάποιας ἀσυνείδητης καί ἄλογης ὑπομονάδας ἐνεργείας.

Τό νά διερευνᾶς αὐτήν τήν ἀπερινόητη σοφία ἔστω καί στό πολλοστημόριό της ἀσφαλῶς εἶναι ἀξιόλογο ἔργο καί ἐπαινετό, τό νά τήν ἀρνεῖσαι ὅμως καί νά τήν ἀποδίδεις στό τίποτα καί στόν κανένα στήν ἀσυνείδητη, ἀπρόσωπη καί ἄλογη ὕλη εἶναι ἀναισχυντία καί δαιμονισμός.

Καί τέλος ἀπαντᾶ στά ἐκκλησιαστικά πρόσωπα πού γιά προφανεῖς λόγους ἔσπευσαν νά συσχηματισθοῦν μέ τήν παράνοια τῆς ἀθεϊστικῆς προπαγάνδας ὁ Κυριακός λόγος: «οὐαί ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι» (Λουκ. 6:26).

Διερωτῶμαι ἐννοοῦν ἆραγε αὐτό πού ἐκ καθήκοντος ψάλλουν πολλάκις καί στόν Κανόνα τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου: «οὐκ ἐλάτρευσαν τήν κτίσιν οἱ θεόφρονες παρά τόν κτίσαντα»;

[Λίνκιον

 

Προαιρετικά Επιμορφωτικά αναγνώσματα

1) Μητρ. Σεραφείμ vs Enton John…
2) Επιστολή Μητρ. Σεραφείμ προς Μεγαλειοτάτην
3) Επιστολή Μητρ. Σεραφείμ προς Εξοχώτατον Πρέσβη
4) Επιστολή Μητρ. Σεραφείμ προς Μουαμάρ Καντάφι
5) Επιστολή Μητρ. Σεραφείμ προς Πρωθυπουργόν
6) Ο Μητρ. Σεραφείμ δια Μουσουλμανικήν προσευχήν
7) Μητρ. Σεραφείμ vs Stephen Hawking
8 ) Ένωση Ουμανιστών vs Καθηγητού Φυσικής Αγωγής (fitness professor)
9) Μητρ. Σεραφείμ vs Πρακτόρων της Σιών 
10) Ο μητρ. Σεραφείμ κατά Διεθνούς Σιωνισμού
11) + Μητρ. Σεραφείμ vs Γενετήσιων Σεξουαλικών προσανατολισμών (ποικίλων)
12) Μητρ. Σεραφείμ vs τηλεοπτικός ΣΚΑΪ
13) Μητρ. Σεραφείμ κατά Λέσχης Μπίλντερμπεργκ
14) Μητρ. Σεραφείμ κατά Νεκροτάτου Λεωνίδος Κύρκου
15) Ο Μητρ. Σεραφείμ προς κα Α.Παπαρήγα κ’ λοιπές Αθεϊστικές Δυνάμεις
16) Μητρ. Σεραφείμ vs Σατανικού Μποζονίου Χίγκς 

Advertisements
This entry was posted in «Ιερή» Εξουσία, Ασμοδαίος, Των Αμνοεριφίων, θρησκεία/κλήρος. Bookmark the permalink.

23 Responses to Έκτακτος Ανακοίνωσις Μητρ. Σεραφείμ Πειραιώς δια CERN

 1. Ο/Η Stratos λέει:

  να του δώσουμε να διαβάσει το Selfish Gene

 2. Ο/Η εξαδάκτυλος λέει:

  Checkmate atheists…

 3. Ο/Η Τηλεγραφητής λέει:

  «Πῶς προῆλθε ὁ ἀπ’ ἀρχῆς ἰσχῦον νόμος τῆς κληρονομικότητος καί πῶς χωρίσθησαν τά ἄτομα τοῦ ἰδίου εἴδους ἤ γένους μέ εἰδικά καί ἀναλλοίωτα ἕκαστο ἀπ’ ἀρχῆς ὄργανα ἀναπαραγωγῆς;»

  Βεβαίως Δέσποτα, νὰ συμπληρώσω μόνο:
  Ἡ ἀδράνεια τοῦ «πολλοστημόριου(!)» χτυπάει κατακούτελα!
  Ἀσπάζομαι τὴ δεξιὰ σας.

 4. Παράθεμα: Έκτακτος Ανακοίνωσις Μητρ. Σεραφείμ Πειραιώς δια CERN

 5. Ο/Η athriskos λέει:

  Ο Ωραίος του Πέραν (της Φύσεως)

 6. Ο/Η Silent Bob λέει:

  Ώρες ώρες συνειδητοποιώ πόσο υπέροχο είναι το προνόμιο που έχουμε οι κοινοί θνητοί να μπορούμε να ακούμε κατάμουτρα από κάποιον ένα «Λες παπαριές», όταν λέμε παπαριές. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα για την εξέλιξη της προσωπικότητας ενός ανθρώπου! Και από την άλλη πόσο καταστροφικό για τον ίδιο είναι να αντιμετωπίζονται οι απόψεις ενός αστοιχείωτου ανθρώπου με σεβασμό και ως θέσφατα.
  Σοκάρομαι μόνο που αναγκάζομαι να διαβάσω τέτοια κείμενα, που ήδη ήταν ανεπίκαιρα πριν 100+ χρόνια. Προερχόμενες από ένα παιδί αυτές οι απορίες θα πρόδιδαν μια πολύ συμπαθητική παιδική αφέλεια. Τώρα όμως…

 7. Ο/Η ataktos λέει:

  Χτες το βράδυ συνάντησα τον ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ στον κεντρικο δρόμο της Λούτσας!!!!!!!Τι κατάντια θεέ μου!!!!Μαζί με την πλέμπα!Ακου Λούτσα!!!

  • Ο/Η StratPap λέει:

   Αποκλείεται να ήταν στην Λούτσα. Μάλλον ήταν στην Αρτέμιδα! 🙂

  • Ο/Η Τίμος λέει:

   Παλαιότερα πάντως, ο Παπαδημούλης παραθέριζε για πολλά χρόνια στη Λούτσα.
   À propos, κάθε άλλο παρά πλέμπα χαρακτηρίζεται όποιος παραθερίζει εκεί και έχει στη διάθεσή του μια ακτογραμμή πάνω από 12 χλμ(!) με αμμουδιά, βραχάκια και κολπίσκους… Πλέμπα γίνονται όσοι στριμώχνονται πατείς με πατώ σε στις πλαζ του ΕΟΤ στο Σαρωνικό ή και ακόμα στον Αστέρα!

 8. Ο/Η Anarxofileutheros λέει:

  Αν είναι έτσι όπως τα λέει ο γιαδεσιμότατος, τότε ο θεός, δημιούργησε τους γεννητικούς αδένες στους άνδρες όχι μόνο για την αναπαραγωγή, αλλά και προκειμένου να τους ξύνουν μετά μανίας όταν αναγνώζουν μια ηλιθιότητα ή κάτι εντελώς αδιάφορο. Τα πάντα εν σοφία εποίησε… που λέει ο λόγος.

 9. Ο/Η Nikos. λέει:

  @ Ποιός διδάσκει τήν κοινωνική ζωή στά μυρμήγκια καί τίς μέλλισσες καί τό ἑξάγωνο τῆς κηρήθρας τῶν τελευταίων; @

  O ίδιος που έβαλε τη μύτη μας στο συγκεκριμένο σημείο του προσώπου μας ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τα γυαλιά μας.

  Ο μωρός και πτωχός τω πνεύματι ποιμενάρχης εκστασιάζεται με τα ερωτήματά του διότι τα βλέπει ανάποδα: Η μύτη αλλά και τ’ αυτιά σχεδιάστηκαν από τον Θεό με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να τοποθετούμε τα γυαλιά μας. Τι σοφία, τι πρόνοια! Αντί να σκεφτεί πως η ανατομία του προσώπου απλώς λήφθηκε υπόψη για την λειτουργικότερη κατασκευή γυαλιών. Θα μπορούσε όμως να μας εξηγήσει ποια σοφία και ποια πρόνοια προσέδωσαν στο θαύμα της οράσεως μυωπία στραβισμό και άλλες παθήσεις;

  • Ο/Η athriskos λέει:

   Ιδού και δυο πρόνοιες για τις οποίες ξέρουμε σίγουρα ποιος φρόντισε.

   Ποια πρόνοια πρότεινε την αγαμία; Ποια πρόνοια φρόντισε ώστε ένας άνδρας να φέρει πάνω στα ρούχα του χρυσάφια και πολύτιμα πετράδια;

   Απάντηση: η πρόνοια του θεού των χριστιανών.

 10. Ο/Η antrikos λέει:

  Ωραίο το συνολάκι σου χρυσό μου.

 11. Ο/Η Δημήτρης Φύσσας λέει:

  Πόσο σοβαρά να πάρεις ένα κείμενο που παίρνει ως δεδομένα εκείνα που θα έπρεπε ν΄ αποδείξει; (Αλλά, φευ, δεν αποδείχνονται).

  Πόσο σοβαρά να πάρεις ένα κείμενο που θέτει ερωτήματα, τα οποία
  α. είτε είναι εξαρχής παιδικά («ωφέλιμα και επιβλαβή μικρόβια και έμφυτος μεταξύ τους πόλεμος», αντισηπτικός ρόλος του αλατιού, «εύοσμα λουλούδια» κλπ)
  β. είτε η απάντησή τους είναι γνωστή, αν όχι στο μέσο απόφοιτο λυκείου, τουλάχιστον σ΄ ένα φοιτητή Βιολογίας ή σ΄ έναν οποιοδήποτε αναγνώστη εκλαϊκευμένης επιστήμης.

  Πόσο σοβαρά να πάρεις ένα κείμενο, του οποίου ο συντάκτης απααρνείται τη βασική θέση του προηγούμενου κειμένου του, δηλαδή την αντι-επιστήμη, ενώ όποιος ανατρέξει εκεί, αμέσως βλέπει την επίθεσή του π.χ, κατά της σχετικότητας, των χορδών, της κβαντομηχανικής ή της απροσδιοριστίας;

  Πόσο σοβαρά να πάρεις υπόψη ένα κείμενο που προέρχεται μεν από πτυχιούχο και πολυτονιστή, εμφανίζει όμως ουκ ολίγα εκφραστικά, συντακτικά, στικτικά και ορθογραφικά λάθη; (Προτείνω στο φιλόξενο «Ροϊδη» να διοργανώσει το σχετικό κουίζ).

  Και τέλος, πόσο σοβαρά να πάρεις τον ίδιο το συντάκτη του, που φωτογραφίζεται σταθερά με αποκριάτικα χρυσοποίκιλτα ρούχα κι έχει αυτό το ύφος της φωτογραφίας (μίγμα κωμικού ηθοποιού και φανατικού τιμωρού), τη στιγμή που κραδαίνει απειλητικά τα εργαλεία της δουλειάς;

 12. Ο/Η athriskos λέει:

  Η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Όπως και δι’ ερωτημάτων.

  Υπήρξε ποτέ γυναίκα που να έφερε πάνω της τόσο χρυσό και πολύτιμα πετράδια;

  Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου;
  Πόρνη της Ρώμης;
  Εταίρα της αρχαίας Ελλάδος;
  Χωριάτισσα της Παλαιστίνης;
  Βασίλισσα των Ίνκας;

  Πρωτοχρονιάτικο

  Σαράντα σβέρκοι βωδινοὶ μὲ λαδωμένες μποῦκλες
  σκεμπέδες, σταβροθόλωτοι καὶ βρώμιες ποδαροῦκλες
  ξετσίπωτοι, ἀκαμάτηδες, τσιμπούρια καὶ κορέοι
  ντυμένοι στὰ μαλάματα κ᾿ ἐπίσημοι κι ὡραῖοι.

  Σαράντα λύκοι μὲ προβιὰ (γι᾿ αὐτοὺς χτυπᾷ ἡ καμπάνα)
  καθένας γουρουνόπουλο, καθένας νταμιτζάνα!
  Κι ἀπὲ ρεβάμενοι βαθιὰ ξαπλώσανε στὸ τζάκι,
  κι ἀβάσταγες ἐνιώσανε φαγοῦρες στὸ μπατζάκι.

  Ὄξ᾿ ὁ κοσμάκης φώναζε: «Πεινᾶμε τέτοιες μέρες»
  γερόντοι καὶ γερόντισσες, παιδάκια καὶ μητέρες
  κ᾿ οἱ τῶν ἐπίγειων ἀγαθῶν σφιχτοὶ νοικοκυρέοι
  ἀνοῖξαν τὰ παράθυρα καὶ κράξαν: «Εἶστε ἀθέοι».

 13. Ο/Η Τηλεγραφητής λέει:

  http://www.imp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=64:2012-07-16-02-52-28&catid=12:daynews&Itemid=136

  Τὶ λέει ὁ χριστιανός; Μετάφραση ἐπειγόντως!

 14. Ο/Η IK λέει:

  Το γονίδιο της ουράς

  Είναι γνωστόν ότι υπάρχουν εκατομμύρια γονίδια, που προσδιορίζουν τη λειτουργία των διαφόρων οργάνων στον άνθρωπο. Υπάρχουν π.χ. γονίδια που ρυθμίζουν το χρώμα των οφθαλμών, την εξαδακτυλία, την κίνηση των βλεφάρων και εκατομμύρια άλλα.

  Ένα από τα γονίδια, που έχουν ανακαλυφθεί είναι και το γονίδιο, που ρυθμίζει την κίνηση της ουράς στον άνθρωπο. Βέβαια, η ουρά στον άνθρωπο έχει εξαφανιστεί εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι δε εμφανίσεις ουράς, σε νεογέννητα, είναι πολύ σπάνιες. Πλην όμως το γονίδιο υπάρχει, πράγμα που σημαίνει, ότι ο άνθρωπος ή κάποιος πρόγονός του είχε ουρά. Το ερώτημα είναι αν ο Αδάμ είχε ουρά ή όχι. Δεν αναφέρεται πάντως να είχε ουρά, πλην όμως το γονίδιο το είχε, όπως ασφαλώς πρέπει να το είχε και ο νέος Αδάμ, ως πλήρης άνθρωπος. Εφ’ όσον ο Αδάμ είχε το γονίδιο, άρα προέρχεται από πρόγονο, δηλ. προ-αδαμιαίο άνθρωπο, που θα πρέπει να είχε ουρά, δεδομένου, ότι το γονίδιο αυτό δεν εμφανίστηκε ξαφνικά σε μετα-αδαμιαίο άνθρωπο.

  Άραγε, τι γνώμη έχει επ’ αυτού ο Σεβασμιώτατος;

  ΙΚ

 15. Η ουρά στόν Αδάμ, ένεκα εντολής τού Κυρίου μετατοπίστηκε ει τό έμπροσθεν μέρος τού σώματος τού Αδάμ καί μεταλλάχθηκε είς πέος.
  «Αραγε τί γνώμη έχει επ’ αυτού ο Σεβασμιώτατός?»
  Σήμερα οί ομοφυλόφιλοι αγωνίζονται νά επαναφέρουν τήν ουρά στήν αρχική της θέση, πίσω, γι’ αυτό καί θεωρούνται παιδιά τού σατανά, όπως λέει ο Ρο.
  Αραγε τί γνώμη έχει επ’ αυτού ο Σεβασμιώτατος?
  Ωιμέ.

 16. Κβαντική Αποκάλυψη
  Αραγε, τί γνώμη έχει επ’ αυτού ο Σεβασμιώτατος?

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.