Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’: Ο αφορισμός της Επανάστασης του 1821

Scripta Manent –Verba Volant     

Ανδριάντας Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ στο δεξιό μέρος της πρόσοψης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Γρηγόριος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας Ρώμης και Oικουμενικός Πατριάρχης.

Οι τω καθ’ ημάς αγιωτάτω, πατριαρχικώ, αποστολικώ και οικουμενικώ θρόνω υποκείμενοι ιερώτατοι μητροπολίται και υπέρτιμοι και θεοφιλέστατοι αρχιεπίσκοποι τε και επίσκοποι, εν αγίω Πνεύματι αγαπητοί αδελφοί και συλλειτουργοί, και εντιμότατοι κληρικοί της καθ’ ημάς του Χριστού μεγάλης εκκλησίας και εκάστης επαρχίας ευλαβέστατοι ιερείς και οσιότατοι ιερομόναχοι, οι ψάλλοντες εν ταις εκκλησίαις της Πόλεως, του Γαλατά και όλου του Καταστένου και απανταχού, και λοιποί απαξάπαντες ευλογημένοι Χριστιανοί, τέκνα εν Κυρίω ημών αγαπητά, χάρις είη υμήν και ειρήνη παρά Θεού, παρ’ ημών δε ευχή, ευλογία και συγχώρεσις.

Η πρώτη βάσις της ηθικής, ότι είναι η προς τους ευεργετούντας ευγνωμοσύνη είναι ηλίου λαμπρότερον και όστις ευεργετούμενος αχαριστεί είναι ο κάκιστος των ανθρώπων. Αυτήν την κακίαν βλέπομεν πολλαχού στηλιτευομένην και παρά των ιερών γραφών και παρ’ αυτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ασυγχώρητον, καθώς έχομεν το παράδειγμα του Ιούδα. Όταν δε η αχαριστία ήναι συνωδευμένη και με πνεύμα κακοποιόν και αποστατικόν εναντίον την κοινής ημών ευεργέτιδος και τροφού, κραταιάς και αηττήτου βασιλείας, τότε εμφαίνει και τρόπον αντίθεον, επειδή ουκ έστι, φησί, βασιλεία και εξουσία ειμή υπό Θεού τεταγμένη’ όθεν και πας ο αντιττατόμενος αυτή τήθεόθεν εφ’ ημάς τεταγμένη κραταιά βασιλεία, τη του Θεού διαταγή ανθέστηκε.

Και τα δύο ταύτα ουσιώδη και βάσιμα ηθικά και θρησκευτικά χρέη κατεπάτησαν με απαραδειγμάτιστον θρασύτατα και αλαζονείαν ο, τε προδιορισθείς της Μολδαυίας ηγεμών ως μηώφειλε, Μιχαήλ, και ο του γνωστού αγνώμονος και φυγάδος Υψηλάντου αγνώμων υιός Αλέξανδρος Υψηλάντης. Εις όλους τους ομογενείς μας είναι γνωστά τα άπειρα ελέη, όσα η αένναος της εφ’ ημάς τεταγμένης κραταίας βασιλείας πηγή εξέχεεν εις τον κακόβουλον αυτόν Μιχαήλ’ από μικρού και ευτελούς τον ανύψωσεν εις βαθμούς και μεγαλεία’ από αδόξου και ασήμου τον προήγαγεν εις δόξας και τιμάς’ τον επλούτισε, τον περιέθαλψε, τέλος πάντων τον ετίμησε και με τον λαμπρότατον της ηγεμονίας αυτής θρόνον και τον κατέστησεν άρχοντα λαών.

Αυτός όμως, φύσει κακόβουλος ων, εφάνη τέρας έμψυχον αχαριστίας και συνεφώνησε μετά του Αλεξάνδρου Υψηλάντου, υιού του δραπέτου και φυγάδος εκείνου Υψηλάντου, όστις παραλαβών μερικούς ομοίους του βοηθούς ετόλμησε να έλθη αίφνης εις την Μολδαυίαν, και αμφότεροι απονενοημένοι επίσης, αλαζόνες και δοξομανείς, ή μάλλον ειπείν, ματαιόφρονες, εκήρυξαν του γένους ελευθερίαν και με την φωνήν αυτήν εφείλκυσαν πολλούς των εκεί κακοήθεις και ανοήτους, διασπείραντες και αποστόλους εις διάφορα μέρη δια να εξαπατήσωσι και να εφελκύσωσιν εις τον ίδιον της απωλείας κρημνόν και άλλους πολλούς των ομογενών μας. Διά να δυνηθώσι δε τρόπον τινά να ενθαρρύνωσι τους ακούοντας μετεχειρίσθησαν και το όνομα της Ρωσσικής Δυνάμεως, προβαλλόμενοι, ότι και αυτή είναι σύμφωνος με τους στοχασμούς και τα κινήματά των’ πρόβλημα διόλου ψευδές και ανύπαρκτον, και μόνον της ιδικής των κακοβουλίας και ματαιοφροσύνης γέννημά τε και αποκύημα’ επειδή, εν ω το τοιούτον είναι αδύνατον ηθικώς και πολλής προξένον μομφής εις την ρωσσικήν αυτοκρατορίαν, και ο ίδιος ενταύθα εξοχώτατος πρέσβυς αυτής έδωκεν έγγραφον πληροφορίαν, ότι ουδεμίαν ή είδησιν ή μετοχήν έχει το ρωσσικόν κράτος εις αυτήν την υπόθεσιν, καταμεμφόμενον μάλιστα και αποτροπιαζόμενον του πράγματος της βδελυρίαν’ και προσεπιπλέον η αυτού εξοχότης ειδοποίησεν εξ επαγγέλματος τα διατρέχοντα, υπομνήσας το βασίλειον κράτος, ότι ανάγκη πάσα να φροντίση ευθύς εξ αρχής τον αποσκορακισμόν και την διάλυσιν των τοιούτων κακών’ και τόσον εκ της ειδοποιήσεως τάυτης, όσον και από τα έγγραφα, τα οποία επιάσθησαν από μέρους των μουχαφίσιδων των βασιλικών σερχατίων, και από άλλους πιστούς ομογενείς επαρρησιάσθησαν, έγεινε γνωστή εις το πολυχρόνιον κράτος η ρίζα και η βάσις όλου αυτού του κακοήθους σχεδίου. Με τοιαύτας ραδιουργίας εσχημάτισαν την ολεθρίαν σκηνήν οι δύο ούτοι και οι τούτων συμπράκτορες φιλελεύθεροι, μάλλον δε μισελεύθεροι, και επεχείρησαν εις έργον μιαρόν, θεοστυγές και ασύνετον, θέλοντες να διαταράξωσι την άνεσιν και ησυχίαν των ομογενών μας πιστών ραγιάδων της κραταιάς βασιλείας, την οποίαν απολαμβάνουσιν υπό την αμφιλαφή αυτής σκιάν με τόσα ελευθερίας προνόμια, όσα δεν απολαμβάνει άλλο έθνος υποτελές και υποκείμενον, ζώντες ανενόχλητοι με τας γυναίκας και τα τέκνα των, με τας περιουσίας και καταστάσεις, και με την ύπαρξιν της τιμής των, και κατ’ εξοχήν με τα προνόμια της θρησκείας, ήτις διεφυλάχθη και διατηρείται ασκανδάλιστος μέχρι της σήμερον επί ψυχική ημών σωτηρία.

Αντί λοιπόν φιλελευθέρων εφάνησαν μισελεύθεροι, και αντί φιλογενών και φιλοθρήσκων εφάνησαν μισογενείς, μισόθρησκοι και αντίθεοι, διοργανίζοντες, φευ, οι ασυνείδητοι με τα απονενοημένα κινήματά των την αγανάκτησιν της ευμενούς κραταιάς βασιλείας εναντίον των ομογενών μας υπηκόων της, και σπεύδοντες να επιφέρωσι κοινόν και γενικόν τον όλεθρον εναντίον παντός του γένους. Και αγκαλά είναι γνωστόν, ότι, όσοι είναι κατηρτισμένοι τω όντι εις την ευσέβειαν, όσοι νουνεχείς και τίμιοι και των ιερών κανόνων και θείων νόμων ακριβείς φύλακες δεν θέλουν δώσει ευηκοιαν εις τας ψευδολογίας των αχρείων εκείνων και κακόβουλων’ επειδή όμως είν’ ενδεχόμενον να σηνηρπάσθησάν τινές και παρασυρθώσι και άλλοι, διά τούτο προκαταλαμβάνοντες εκ προνοίας εκκλησιαστικής υπαγορεύομεν πάσιν υμίν τα σωτήρια, και γράφοντες μετά των περί ημας ιερωτάτων συναδελφών, του μακαριωτάτου πατριάρχου των Ιεροσολύμων, των εκλαμπροτάτων και περιφανεστάτων προυχόντων του γένους, των τιμιωτάτων πραγματευτών, των αφ’ εκάστου ρουφετίου προκριτωτέρων και όλων των εν τη βασιλευούση ορθοδόξων μελών εκάστης τάξεως και εκάστου βαθμού, συμβουλεύομεν και παραινούμεν και εντελλόμεθα και παραγγέλλομεν πάσιν υμίν τοις κατά τόπον αρχιερεύσι, τοις ηγουμένοις των ιερών μοναστηρίων, τοις ιερεύσι των εκκλησιών, τοις πνευματικοίς πατράσι των ενοριών, τοις προεστώσι και ευκαταστάτοις των κωμοπόλεων και χωρίων, και πάσιν απλώς τοις κατά τόπον προκρίτοις να διακηρύξετε την απάτην των ειρημένων κακοποιών και κακοβούλων ανθρώπων, και να τους αποδείξετε και να τους στηλιτεύσετε πανταχού ως κοινούς λυμεώνας και ματαιόφρονας, και να προσέχετε όσον το δυνατόν εις τας απάτας αυτών και ραδιουργίας, γινώσκοντες, ότι η μόνη απόδειξις της αθωότητος των είναι να εμφανίσωσιν όσα γράμματα λάβωσι τυχόν εις χείρας περί της αυτής υποθέσεως, ή ειδήσεις μάθωσι, και να παρρησιάσωσιν οι μεν ενταύθα εν βασιλευούση προς ημάς, οι δ’ εν τοις έξω μέρεσιν εις τους κατά τόπον αρχιερείς και τους διοριζομένους παρ’ ημών εκκλησιαστικούς εξάρχους και τους βασιλικούς εξουσιαστάς και διοικητάς, δηλοποιούντες και παραδίδοντες και εκείνους τους απλουστέρους, όσοι ήθελαν φωραθή ότι ενεργούν ανοίκεια του ρεαγιαδιακού χαρακτήρος’ καθότι οι τοιούτοι διαταράττουσι την γενικήν ησυχίαν, και κατακρημνίζουσι τους αδυνάτους και αθώους ομογενείς μας εις της απωλείας το βάραθρον. Και τόσον υμείς οι αρχιερείς, οι μοναστηριακοί, οι ιερωμένοι, και οι προεστώτες και ευκατάστατοι και πρόκριτοι εκάστου τόπου με την άγρυπνον προσοχήν σας, όσον και οι λοιποί εκάστης τάξεως και βαθμού άνθρωποι με τας εκ μέρους σας αδιαλείπτους συμβουλάς και νουθεσίας, και κατά τας πατρικάς και προνοητικάς εκκλησιαστικάς ημών οδηγίας και παραινέσεις να γενήτε εδραίοι και αμετακίνητοι επί του κέντρου του ρεαγιαλικίου, και εξ όλης ψυχής και καρδίας σας να διαφυλλάττετε την πίστιν και κάθε υποταγήν και ευπείθειαν εις αυτήν την θεόθεν εφ’ ημάς τεταγμένην κραταιάν και αήττητον βασιλείαν, και να αποδεικνύετε εντελώς με όλα τα πραγματικά της ειλικρινείας σημεία’ καθότι η μετ’ ευχαριστίας και ειλικρινείας υποταγή χαρακτηρίζει και την προς Θεόν αγάπην και πίστιν, και την προς τας θείας αυτού εντολάς και τας υπαγορεύσεις των θείων νόμων και ιερών κανόνων υπακοήν, και την ευγνωμοσύνην της καρδίας ημών διά τ’ άπειρα ελέη, οπού απολαμβάνομεν παρά της βασιλικής φιλανθρωπίας.

Επειδή δε προς τοις άλλοις εγένετο γνωστόν, ότι οι το σατανικόν της δημεγερσίας φρόνημα επινοήσαντες, και εταιρίαν τοιαύτην συστησάμενοι προς αλλήλους συνεδέθησαν και με τον δεσμόν του όρκου, γινωσκέτωσαν, ότι ο όρκος αυτός είναι όρκος απάτης, είναι αδιάκριτος, και όμοιος με τον όρκον του Ηρώδου, όστις, διά να μη φανή παραβάτης του όρκου του, απεκεφάλισεν Ιωάννην τον βαπτιστήν. Αν ήθελεν αθετήσει τον παράλογον όρκον του, τον οποίον επενόησεν η άλογος επιθυμία του, έζη βέβαια τότε ο θείος πρόδρομος’ ώστε ενός απλού όρκου επιμονή έφερε τον θάνατον του προδρόμου. Η επιμονή άρα του όρκου εις διατήρησιν των υποσχεθέντων παρά της φατρίας αυτής, πραγματευομένης ουσιωδώς την απώλειαν ενός ολοκλήρου γένους, πόσον είναι ολεθρία και θεομίσητος είναι φανερόν’ εξ εναντίας, η αθέτησις του όρκου αυτού, απαλλάττουσα το γένος εκ των επερχομένων απαραμυθήτων δεινών, είναι θεοφιλής και σωτηριώδης. Διά τούτο τη χάριτι του παναγίου Πνέυματος έχει η εκκλησία αυτόν διαλελυμένον, και αποδέχεται και συγχωρεί εκ καρδίας τους μετανοούντας και επιστρέφοντας, και την προτέραν απάτην ομολογούντας, και το πιστόν ρεαγιαλίκι αυτών εναγκαλιζομένους ειλικρινώς.

Ταύτα αμέσως να κοινολογήσετε εις όλους του γνωστούς σας, και να κατασταθήτε όλοι προσεκτικώτεροι, ανατρέποντες και διαλύοντες ως αραχνιώδη υφάσματα, όσα η απάτη και η κακοβουλία των πρωταιτίων εκείνων καθ’ οιονδήτινα τρόπον συνέπλεξε. Επειδή, εάν, ο μη γένοιτο, δεν ήθελε καθαρισθή η θανατηφόρος αύτη λύμη, και φωραθώσί τινες τολμώντες εις επιχειρήματα εναντία των καθηκόντων του ρεαγιαλικίου, κοντά οπού οι τοιούτοι έχουσι να παιδευθώσι χωρίς ελέους και οικτιρμών (μη γένοιτο, Χριστέ βασιλέυ!) αμέσως θέλει εξαφθή η δικαία οργή του κράτους του καθ’ ημών, και ο θυμός τής εκδικήσεως γενικός των εχλιϊσλάμιδων, και θέλουν εκχυθή τόσων αθώων αίματα αδίκως και παραλόγως, καθώς αποκριματίστως ταύτα πάντα διεσάλπισεν η κραταιά και αήττητος βασιλεία διά του εκδοθέντος και επ’ ακροάσει κοινή ημών αναγνωσθέντος υψηλού βασιλικού προσκυνητού ορισμού.

Εκείνους δε τους ασεβείς πρωταιτίους και απονενοημένους φυγάδας και αποστάτας ολεθρίους να τους μισήτε και να τους αποστρέφεσθε και διανοία και λόγω, καθότι και η εκκλησία και το γένος τους έχει μεμισημένους, και επισωρέυει κατ’ αυτών τας παλαμναιοτάτας και φρικωδεστάτας αράς’ ως μέλη σεσηπότα, τους έχει αποκεκομμένους της καθαράς και υγιαινούσης χριστιανικής ολομελείας’ ως παραβάται δε των θείων νόμων και κανονικών διατάξεων, ως καταφρονηταί του ιερού χρήματος της προς τους ευεργέτας ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας, ως εναντίοι ηθικών και πολιτικών όρων, ως την απώλειαν των αθώων και ανευθύνων ομογενών μας ασυνειδήτως τεκταινόμενοι, αφωρισμένοι υπάρχειεν και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι, και μετά θάνατον άλυτοι, και τω αιωνίω υπόδικοι αναθέματι, και αυτοί, και όσοι τοις ίχνεσιν αυτών κατηκολούθησαν του λοιπού, αν μη θελήσωσιν εννοήσαι την αρπαγήν και απάτην, και επιστραφήναί τε και βαδίσαι την ευθείαν της σωτηρίας οδόν, αν δεν αναλάβωσιν, ό εστι, τον εντελή χαρακτήρα του ρεαγιαδικού αυτών επαγγέλματος.

Τα αυτά δε και κατά της αρχιερωσύνης σας και ιερωσύνης σας επανατείνομεν, εαν μη βαδίσετε, εις όσα εν Πνέυματι αγίω αποφαινόμεθα δια του παρόντος εκκλησιαστικώς, εαν δεν δείξετε εν έργω την επιμέλειάν σας και προθυμίαν εις την διάλυσιν των σκευωριών, εις την αναστολήν των καταχρήσεων και αταξιών, εις την επιστροφήν των πλανηθέντων, εις την άμεσον και έμμεσον καταδρομήν και εκδίκησιν των επιμενόντων εις τα αποστατικά φρονήματα, εαν δεν συμφωνήσετε τη εκκλησία του Θεού, και, εν ενί λόγω, εαν καθ’ οιονδήτινα τρόπον δολιευθήτε και κατενεχθήτε κατά της κοινής ημών ευεργέτιδος κραταιάς βασιλείας, έχομεν υμάς αργούς πάσης ιεροπραξίας, και τη δύναμει του πανάγιου Πνέυματος εκπτώτους του βαθμού της αρχιεροσύνης και ιερωσύνης και το πυρί της γεέννης ενόχους, ως την κοινήν του γένους απώλειαν προτιμήσαντας. Ούτω τοίνυν γινώσκοντες, ανανήψατε προς Θεού και ποιήσατε καθώς γράφομεν εκκλησιαστικώς και γενικώς παρακελευόμεθα, και μη άλλως εξ αποφάσεως, ότι περιμένομεν κατά τάχος την αισίαν των γραφομένων αποπεράτωσιν, ίνα και η του θεού χάρις και το άπειρον έλεος είη μετά πάντων υμών.

αωκα’ εν μηνί Μαρτίω.

Υπεγράφη συνοδικώς επάνωθεν του ιερού θυσιαστηρίου παρά της ημών μετριότητος και της μακαριότητός του και πάντων των συναδέλφων αγίων αρχιερέων.

Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως αποφαίνεται
Ο Ιεροσολύμων Πολύκαρπος συναποφαίνεται
Ο καισαρίας Ιωαννίκιος
Ο Νικομηδείας Αθανάσιος
Ο Δέρκων Γρηγόριος
Ο Αδριανουπόλεως Δωρόθεος
Ο Βιζύης Ιερεμίας
Ο Σίφνου Καλλίνικος
Ο Ηρακλείας Μελέτιος
Ο Νικαίας Μακάριος
Ο Θεσσαλονίκης Ιωσήφ
Ο Βερροίας Ζαχαρίας
Ο Δυδιμοτοίχου Καλλίνικος
Ο Βάρνης Φιλόθεος
Ο Ρέοντος Διονύσιος
Ο Κυζίκου Κωνστάντιος
Ο Χαλκηδόνας Γρηγόριος
Ο Τουρνόβου Ιωαννίκιος
Ο Πισειδίας Αθανάσιος
Ο Δρύστας Άνθιμος
Ο Σωζοπόλεως Παίσιος
Ο Φαναρίου και Φερσάλων Δαμασκηνός
Ο Ναυπάκτου και Άρτης Άνθιμος

This entry was posted in «Ιερή» Εξουσία, θρησκεία/κλήρος. Bookmark the permalink.

58 Responses to Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’: Ο αφορισμός της Επανάστασης του 1821

 1. Ο/Η E.Γ.Μ. λέει:

  ‘Οσο γερνάω μαθαίνω!!!!

 2. Ο/Η Πανεριότατος λέει:

  Πηγή;

 3. Ο/Η Επ-αναστάσιος λέει:

  Το ανατριχιαστικό αυτό κείμενο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «το ευαγγέλιο του δωσιλόγου», που στην ουσία ήταν ο μόνος ρόλος που έπαιξε με συνέπεια σε όλη την αποκρουστική ιστορία της η «ορθόδοξη» Εκκλησία…

  Και μόνο η εικόνα του ανδριάντα ενός αδίστακτου σκοταδιστή, δωσιλόγου, αργυρώνητου εμπόρου πίστης μπροστά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, δείχνει το ποιον της διανόησης στη διαχρονικά χρεωκοπημένη (κυρίως ηθικά) χώρα των αποχαυνωμένων ρουμ ορτοντόξ…

 4. Ο/Η Hγουμένη Εφραιμία η αμαρτωλή λέει:

  http://perastikos.blogspot.com/2008/07/blog-post_18.html

  Παρασκευή, Ιούλιος 18, 2008

  Της φυλακής τα σίδερα δεν είναι για τους μητροπολίτες

  Γελοιογραφία:

  – Αδελφέ δεσμοφύλακα, βάλε μου λίγη ακόμη από αυτή τη «θεία μετάληψη».
  – Αμέσως, κρατούμενε, σεβασμιότατε μητροπολίτη.

  Μετά το χάρισμα των φόρων στην εκκλησία, μετά την ανωτατοποίηση των εκκλησιαστικών ακαδημιών (δεν ίσχυσε σε αυτή την περίπτωση το «Άρθρο 16»; Αλλά συγγνώμη, εκκλησία και κράτος είναι ένα πράγμα) έχουμε τώρα την προσπάθεια ίδρυσης και εκκλησιαστικών φυλακών σε μοναστήρια, καθώς δεν είναι δυνατόν ένα ιερέας ή μοναχός ο οποίος καταδικάζεται σε φυλάκιση για ποινικά αδικήματα να εκτίει την ποινή του με τους ίδιους όρους και μαζί με τους κοινούς θνητούς/εγκληματίες. Η είδηση, εδώ, μου φαίνεται εντελώς εξωφρενική, αλλά πλέον από αυτή την κυβέρνηση και αυτόν τον υπουργό δικαιοσύνης όλα μπορούμε να τα περιμένουμε.

  Της φυλακής τα σίδερα δεν είναι για τους μητροπολίτες.

  Τι ακολουθεί; Μήπως αστυνομία της εκκλησίας; Αντί να ακολουθούμε μια πορεία χωρισμού εκκλησίας και κράτους, έχουμε ένα όλο και στενότερο εναγκαλισμό, με ειδικά φορολογικά καθεστώτα και άλλα προνόμια και κοσμικές ξουσίες, τα οποία, να μην ξεχνάμε, παραχωρήθηκαν και παραχωρούνται με τη συναίνεση και των δύο μεγάλων κομμάτων τα οποία ενήργησαν και ενεργούν σε αυτή την περίπτωση (και όχι μόνο) όπως ο Σουλτάνος.

  Νομίζω ότι το χειρότερο που έχει συμβεί στην εκκλησία ήταν η απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό και η σύσταση του ελληνικού κράτους που της αποστέρησε ένα σημαντικό μέρος των κοσμικών της εξουσιών. Υπενθυμίζω ότι η μίτρα των ανώτερων κληρικών (που αρχικά έφερε μόνο ο Πατριάρχης) δεν είναι τίποτε άλλο από τη μίτρα του Βυζαντινού Αυτοκράτορα την οποία ο Πατριάρχης έλαβε από τον Σουλτάνο ως σύμβολο κοσμικής εξουσίας. Μήπως, αφού πλέον υπάρχει κράτος στην Ελλάδα που ασκεί την κοσμική εξουσία, θα έπρεπε, τουλάχιστον οι ιερείς στην Ελλάδα, να πάψουν να φέρουν τη μίτρα; Τέτοιος υποβιβασμός όμως για την εκκλησία μας; Ευτυχώς, υπάρχουν τα δύο μεγάλα κόμματα που καταβάλλουν φιλότιμες προσπάθειες ώστε να επανορθώσουν την αδικία και να επιστρέψουν στην εκκλησία όσο πιο πολλές κοσμικές εξουσίες και προνόμια μπορούν, για να κερδίσουν την ψήφο των προβάτων, συγγνώμη, του ποιμνίου.

  Σε λίγο καιρό, αυτή η χώρα θα ανήκει ολόκληρη στην εκκλησία και εμείς όλοι θα είμαστε ενοικιαστές της και υπήκοοί της. Σκύψτε το κεφάλι και ετοιμάστε το νοίκι, περνάει ο δεσπότης!

  Πέρα από όλα αυτά, οι ελληνικές φυλακές έχουν εξελιχθεί σε ένα εξπρές του μεσονυκτίου και ο όρος «σωφρονιστικά ιδρύματα» για αυτά είναι ευφημισμός. Θα έπρεπε να είναι πρώτη προτεραιότητα η βελτίωση των συνθηκών κράτησης για όλους. Υποθέτω βέβαια ότι δεν υπάρχουν σημαντικά πολιτικά οφέλη από μια τέτοια πρωτοβουλία, άσε που θα ξεσηκωθούν και οι «νομοταγείς» πολίτες, «στους εγκληματίες θα πηγαίνουν τα λεφτά μας;»

  Διαβάζω εδώ ότι η μονή που προτείνεται ως σωφρονιστήριο ιερωμένων και μοναχών είναι ένα «κολαστήριο» μέσα στα έλατα με υπέροχες τοιχογραφίες όπου υποτίθεται ότι λειτούργησε και κρυφό σχολειό. Όπου κλείνει ένα κρυφό σχολειό ανοίγει μια κρυφή φυλακή.

  • Ο/Η chretienorthodox λέει:

   Αγια ηγουμενη Εφραιμια ευλογειτε,

   Και παρακαλεισθε, να δεχθειτε την εκφραση της βαθυτατης λυπης μου διοτι, ο αγαπημενος σας και συναδελφος σας και συνωνυμος σας, ειναι ακομα στη φυλακη.
   Επισης να μου επιτρεψετε να σας πω οτι η Εκκλησια – και παντα εννοω την Εκκλησια του Ιησου του Ναζωραιου – ειναι παντα κακοποιουμενη και σε διωγμο, για τους ιδους λογους που εδίωξαν οι εβραιοι – οι εξαιρεσεις επιβεβαιωνουν το κανονα – τον Ιδρυτη Της και Αρχηγο Της και Κεφαλη Της. Βεβαια σημερα η Εκκλησια, δεν διωκεται μονο απο τους Εβραιους εθνικιστες – που στην εποχη μας ονομαζοντε σιωνιστες – αλλα και απο τους Ελληνες εθνικιστες και γενικα απο τους εθνικιστες ολων των εθνων, διοτι οπως λεει η παροιμια «ολα τα γουρουνια την ιδια μουρη εχουνε».
   Αυτα που γραφετε εσεις, αφορυν τη συναγωγη τουν Σατανα (του Αντιχριστου), που φερει την επωνυμια «Εκκλησια της Ελλαδος». Βεβαια, τετοιες συναγωγες υπαρχουν σε ολες τις χωρες, με παρομοιες ονομασιες, αλλα ολες ανηκουν στον ιδιο δυσωνυμο αρχηγο.

   Με εκτιμηση και φιλία
   Γεωργιος Θεοδοσιου

   • Ο/Η Άσχετος λέει:

    έχετε χάσει τη μπάλα. αυτά βλέπει ο πρόεδρος και μπουκάρει στα γήπεδα με το 666σφαιρο….

 5. Ο/Η Hγουμένη Εφραιμία η αμαρτωλή λέει:

  http://www.newstrick.com/2012/01/greek-priest-caught-digging-for.html

  Greek priest caught digging for treasure

  A Greek Orthodox priest and his assistant have been caught digging for buried treasure, police said Friday.
  The pair were caught red-handed late Thursday after neighbours tipped off the police in the town of Fiska, in northern Greece

 6. Ο/Η Gorgias λέει:

  town of Fiska, in northern Greece-
  H Φύσκα είναι χωριό του νομού Κιλκίς. Ανήκει στο δημοτικό διαμέρισμα Φύσκας του δήμου Κρουσσών και στην απογραφή του 2001 είχε 289 κατοίκους.
  Το παλιό όνομα του χωριού είναι Πλανίτσα, καθώς μετονομάστηκε το Φεβρουάριο του 1926[1].
  Η πόλη Φύσκα πρωταρχικά παρουσιάζεται από το Θουκυδίδη[2], καθώς εξιστορεί την εξάπλωση των Μακεδόνων. Μέρος, μας λέγει, των Εορδών, όταν διώχτηκαν από τους Μακεδόνες κατοίκησαν γύρω από την Φύσκα, που βρισκόταν μεταξύ του Αξιού και του Στρυμόνα. Αναφέρεται ακόμη από τον Κλαύδιο Πτολεμαίο ως πόλη της Μυγδονίας με τη Βαίρο, Τέρπυλλο, Ξυλόπολη κλπ[3]. Μάλιστα δίδεται και σχετικό στίγμα, το οποίο είναι παραπλήσιο με την αρχαία Ξυλόπολη. Ίσως αυτό να δηλώνει πως ήταν στους πρόποδες των Κρουσίων, όπως ήταν η αναφερόμενη πόλη. Θα μπορούσε κανείς να την υπολογίσει στο σημερινό αρχαιολογικό χώρο στο χωριό Παλατιανό Κιλκίς.

  Η Φύσκα είναι μια πόλη που έχει παρουσία αλλά και άνθιση ακόμη και στη ρωμαϊκή αρχαιότητα. Η συνεχής παρουσία της υποδηλώνει τη δραστηριότητα και δύναμή της μέσα στους αιώνες. Αργότερα φαίνεται ως θρησκευτική (χριστιανική) πόλη στα λατινικά ιαμβικά εμβατήρια του αρχαίου Ευαγγελίου και αναφέρεται με άλλες μακεδονικές πόλεις της εποχής των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Σε ιστορικό λεξικό, αναφέρεται ως πόλη της Κρηστωνίας βορειοδυτικά της αρχαίας Τερπύλλου. Η αρχαία αυτή πόλη παρουσιάζεται και με την ονομασία Φύσκαι. Προέρχεται από τη λέξη «φύσκη», που σημαίνει γαστήρ (κοιλιά), κοίλωμα δηλαδή κατ’ επέκταση οπή, στοά, δηλαδή Φύσκαι = στοές, κοιλώματα στη γη.

  Μια τέτοια περιοχή είναι αυτή του αρχαιολογικού χώρου του Παλατιανού, που η γύρω περιοχή είναι γεμάτη από στοές εξόρυξης μεταλλευμάτων. Η περιοχή άλλωστε αυτή είναι γνωστή από τα αρχαιότατα χρόνια για τα πολύτιμα μέταλλα που κρύβει στα εδάφη της. Αν η μικρή αρχαία πόλη του Παλατιανού δεν είναι το Ίωρον, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι η αρχαία πόλη Φύσκαι.

 7. Ο/Η Δημήτρης Φύσσας λέει:

  Εξαιρετικό. Περιβόλι. Άξιος της πιο εμβριθούς μελέτης. Μπράβο, αγαπητέ Ροϊδη. Για να θυμούνται οι μεγαλύτεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε στο διαδίκτυο. Πηγή;

 8. Ο/Η Δημήτρης Φύσσας λέει:

  1. Αραιώνω τα καλύτερα. «εσχημάτισαν την ολεθρίαν σκηνήν οι δύο ούτοι και οι τούτων συμπράκτορες φιλελεύθεροι, μάλλον δε μισελεύθεροι, και επεχείρησαν εις έργον μιαρόν, θεοστυγές και ασύνετον, θέλοντες να διαταράξωσι την άνεσιν και ησυχίαν των ομογενών μας π ι σ τ ώ ν ρ α γ ι ά δ ω ν τ η ς κ ρ α τ α ι ά ς β α σ ι λ ε ί α ς, την οποίαν απολαμβάνουσιν υπό την αμφιλαφή αυτής σκιάν με τόσα ελευθερίας προνόμια, όσα δεν απολαμβάνει άλλο έθνος υποτελές και υποκείμενον, ζώντες ανενόχλητοι με τας γυναίκας και τα τέκνα των, με τας περιουσίας και καταστάσεις, και με την ύπαρξιν της τιμής των, και κ α τ’ ε ξ ο χ ή ν μ ε τ α π ρ ο ν ό μ ι α τ η ς θ ρ η σ κ ε ί α ς, ήτις διεφυλάχθη και διατηρείται ασκανδάλιστος μέχρι της σήμερον επί ψυχική ημών σωτηρία».

  2. «Επειδή, εάν, ο μη γένοιτο, δεν ήθελε καθαρισθή η θανατηφόρος αύτη λύμη, και φωραθώσί τινες τολμώντες εις επιχειρήματα εναντία των καθηκόντων του ρεαγιαλικίου, κοντά οπού οι τοιούτοι έχουσι να παιδευθώσι χωρίς ελέους και οικτιρμών (μη γένοιτο, Χριστέ βασιλέυ!) αμέσως θέλει εξαφθή η δ ι κ α ί α ο ρ γ ή τ ο υ κ ρ ά τ ο υ ς τ ο υ κ α θ’ η μ ώ ν, και ο θυμός τής εκδικήσεως γενικός τ ω ν ε χ λ ι ϊ σ λ ά μ ι δ ω ν, και θέλουν εκχυθή τόσων αθώων αίματα αδίκως και παραλόγως, καθώς αποκριματίστως ταύτα πάντα διεσάλπισεν η κ ρ α τ α ι ά κ α ι α ή τ τ η τ ο ς β α σ ι λ ε ί α διά του εκδοθέντος και ε π ’ α κ ρ ο ά σ ε ι κ ο ι ν ή η μ ώ ν α ν α γ ν ω σ θ έ ν τ ο ς υ ψ η λ ο ύ β α σ ι λ ι κ ο ύ π ρ ο σ κ υ ν η τ ο ύ ο ρ ι σ μ ο ύ .»

  3. «Εκείνους δε τους ασεβείς πρωταιτίους και απονενοημένους φυγάδας και αποστάτας ολεθρίους ν α τ ο υ ς μ ι σ ή τ ε και να τους αποστρέφεσθε και διανοία και λόγω, καθότι και η εκκλησία και το γένος τους έχει μεμισημένους, και επισωρέυει κατ’ αυτών τας παλαμναιοτάτας και φρικωδεστάτας αράς’ ως μέλη σεσηπότα, τους έχει αποκεκομμένους της καθαράς και υγιαινούσης χριστιανικής ολομελείας’ ως παραβάται δε των θείων νόμων και κανονικών διατάξεων, ως καταφρονηταί του ιερού χρήματος της προς τους ευεργέτας ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας, ως εναντίοι ηθικών και πολιτικών όρων, ως την απώλειαν των αθώων και ανευθύνων ομογενών μας ασυνειδήτως τεκταινόμενοι, α φ ω ρ ι σ μ έ ν ο ι υ π ά ρ χ ε ι ε ν και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι, και μ ε τ ά θ ά ν α τ ο ν ά λ υ τ ο ι, και τω αιωνίω υπόδικοι αναθέματι, και αυτοί, και όσοι τοις ίχνεσιν αυτών κατηκολούθησαν του λοιπού,»

 9. Παράθεμα: Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’: Ο αφορισμός της Επανάστασης του 1821 « Ε.Πα.Μ ΚΟΛΩΝΙΑΣ

 10. Ο/Η Po λέει:

  Προς σχολιαστές Πανεριότατος + Δημήτρης Φύσσας -για την Πηγή…
  Κάποιος είχε την ευγενή καλοσύνη να το αντιγράψει από κάποιο βιβλίο και βρίσκεται παντού στο διαδίκτυο. Προσωπικά, το έχω κάπου σε κάποιο βιβλίο του Δ. Φωτιάδη αλλά νομίζω ότι το έχω και μέσω Δημαρά…

  Το βρίσκετε ΕΔΩ και ΕΔΩ

  • Ο/Η I.K.I-Σπάρτη λέει:

   Φίλε κε Ροϊδη,
   από εσάς προ πενταετίας στην Τρίπολη ταβέρνα…..πληροφορήθηκα και το επιβεβαίωσα μόλις προχτές!

   Πρωτοδημοσιεύθηκε στο ελληνικό περιοδικό «Λόγιος Ερμής» που τυπώνονταν στην Βιέννη της Αυστρίας.Το κείμενο αναφέρεται κι αργότερα στο βιβλίο Ιστορίας του Ιωάννη Φιλήμονος, του 1856
   Γιάννης Κ.Ι.
   Σπάρτη

   • Ο/Η Po λέει:

    Κύριε Γιάννης Κ.Ι.
    Ενώ ΠΟΛΛΑ εκκλησιαστικές ιστοσελίδες -συμπεριλαμβανομένου και τη Διακονία της Εκκλησίας «κρίνουν» με ευμένεια τη επαίσχυντη πράξη του Γρηγόριου, δήθεν ότι ήθελε να προστατέψει τους Ρωμιούς κι ότι επρόκειτο για «πολιτικό ελιγμό» -ΚΑΝΕΝΑ από αυτά δεν έχει Ολόκληρο το κείμενο του Αφορισμού.

    Τόση δημοκρατική ευαισθησία!

   • Ο/Η I.K.I-Σπάρτη λέει:

    Δεν την βάνουνε φίλτατε για να μη δει ο ντουνιάς ούλος ότι ο Γληγοράκης τα δικά του απωθημένα έβγανε και ούτε ατός του ο Σουλτάνος δεν θα τάλεγε με τόση φιλοτιμία.
    Την καλημέρα μου στους φίλους μας

 11. Ο/Η eklag λέει:

  »Τόση δημοκρατική ευαισθησία!»
  τόση απόμεινε να μοιραστούμε εμείς!
  καθώς αναλάβατε εργολαβία όλη την υπόλοιπη εσείς!

  • Ο/Η Po λέει:

   Εμείς, σεβόμενοι τον εαυτό μας, περιοριζόμαστε στο δικαίωμα των δικών μας απόψεων, αυτές δημοσιοποιούμε.
   Κάντε το ίδιο κι εσείς για τις δικές σας.
   Αν σας απομένει κάποιος χρόνος από την ενασχόλισή σας με τις τυχόν εβραιομασονικές ραδιουργίες άλλων.

   Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει γαργάρα.

 12. Ο/Η eklag λέει:

  Αν αυτό είστε σε θέση να αντιληφθείτε για μένα μετά από τόσο καιρό,
  λυπούμαι αλλά αποδεικνύεστε πολύ λίγος!
  το δε alter ego σας-η κακιασμένη θεία-του αποπάνω,
  αποδεικνύεται απλώς…η κακιασμένη θεία του αποπάνω.
  Οι εβραιομασονικές πίπες δεν με απασχόλησαν περισσότερο
  από όλα τα θέματα του δημόσιου βίου.
  Σεις τις αναδεικνύετε ως μέγιστο θέμα
  και τώρα που το σκέφτομαι δεν είναι κακό,
  να θέλει η τέτοια να κρυφτεί και να μην κρύβεται,
  ώστε κι άλλοι-εκτός των υμετέρων-να ενημερώνονται,
  για τις δραστηριότητες των αλεπούδων,
  που ως γνωστό όσα δεν φτάνουν τα κάνουν κρεμαστάρια!

  ps
  Έχετε δίκιο ας αλλάξουμ’ ομιλία
  και μια που ήτανε της τύχης μας γραφτό
  ας μείνει μεταξύ μας μια φιλία
  κι ας είν’ το τέλος του ρομάντζου μας αυτό.
  Αττίκ-Αττική-ΕΛΛΑΔΑ

  • Ο/Η Po λέει:

   …πόσο ευπρεπές θα χαρακτηρίζατε το δικό σας:

   ”Τόση δημοκρατική ευαισθησία!”
   τόση απόμεινε να μοιραστούμε εμείς!
   καθώς αναλάβατε εργολαβία όλη την υπόλοιπη εσείς!

   αφού δεν τα πιστεύετε, γιατί θέλετε να μηδενίσετε τις προσπάθειες του άλλου.
   Ξέρετε, τα κείμενα που διαβάζετε εδώ, δεν εμφανίζονται χωρίς κόπο.

   Το ξεχνάτε.

 13. Ο/Η eklag λέει:

  nota bene
  Αν κάποτε βρείτε χρόνο,
  παρακολουθείστε πότε χρησιμοποιώ τέτοιο ύφος.
  Μόνο ως απάντηση στο δικό σας τέτοιο ύφος.
  Θα διαπιστώσετε άπειρες φορές κατά τις οποίες δεν υπήρξατε ευπρεπής,
  πάντα σύμφωνα με τα δικά σας κριτήρια.
  Ένα απλό μυαλό-θαρρώ πως-έχω και μπερδεύομαι όταν κάποιος
  με »μαλώνει» γιατί κάνω το ίδιο μ’αυτόν.
  Σ’αυτόν επιτρέπεται και σε μένα όχι;
  που είναι τελικά και θέμα ζωής για την ταπεινότητά μου:
  νομιμοποιούμεθα-όλοι μας-να πράτουμε ό,τι αποδοκιμάζουμε;
  Αποφάσισα-για μένα-πως ΟΧΙ
  και πληρώνω για αυτό με τίμημα τη ζωή μου.
  (Δεν υπαινίσσομαι κάτι βαρύγδουπο.Μόνο αυτό που λέω.)
  Ελπίζω όλοι να είναι σε θέση να απαντήσουν για τους εαυτούς τους.
  Αξίζει τον κόπο αν και απαιτεί τη δαπάνη-μιας τουλάχιστον-ζωής.
  Φιλικά

  extra ps
  ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΤΗΝ Β.ΗΠΕΙΡΟ ΤΗΝ Β.ΚΥΠΡΟ
  και κάθε τι σημαντικό.
  Για τα υπόλοιπα ως γνωστόν…χρυσόψαρο!

 14. Ο/Η ΤΟ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙ λέει:

  Reblogged this on ΤΟ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙ.

 15. Ο/Η chretienorthodox λέει:

  Κυριε Ροΐδη,

  Παρακαλω πολυ να μου επιτρεψετε να σας πω οτι ο αφορισμος της Επαναστασης του 1821 ειναι συμφωνος με την Πιστη του Χριστου την αγια. Βεβαια σημερα ενας Ορθοδοξος Ελληνας οφειλει να συμφωνει με την επισημη θεση της ελληνικης Κυβερνησης σχετικα με την Επανασταση του 1821, οχι ομως και με τον ισχυρισμο οτι εγινε συμφωνα με την Πιστη του Χριστου την αγια. Οπωσδηποτε εγινε αντιθετα προ την Πιστη του Χριστου την αγια.
  Επισης θα σας παρακαλουσα να μου πειτε, αν γνωριζετε, την ιστορια αυτου του αφορισμου. Ανακληθηκε ποτὲ, ἢ ισχυει ακομα;

  Με εκτιμηση και φιλία
  Γεωργιος Θεοδοσιου

  • Ο/Η athriskos λέει:

   Κύριε Γ. Θεοδοσίου, παίρνω το θάρρος – ορμώμενος από την ειλικρίνεια η οποία διέπει το ορθόδοξο φρόνημά σας, για το οποίο ουδεμία αμφιβολία με διακατέχει – να σας ρωτήσω: την Βόρεια Ήπειρό μας και την Βόρεια Κύπρο μας, σύμφωνα με την ορθόδοξη γραμμή, πρέπει να προσπαθήσουμε να τις πάρουμε πίσω ή να τις αφήσουμε εις το έλεος του θεού;
   Δεν προβάλλω απαίτηση απάντησης, διότι την θεωρώ εξαιρετικά δύσκολη, λόγω της πολυπλοκότητας των δυο αυτών ζητημάτων. Ελπίζω όμως ότι η ορθοδοξία – όχι φυσικά η εγκύκλιος – μάλλον θα διαθέτει άποψη περί αυτών.

   • Ο/Η chretienorthodox λέει:

    Αγαπητε – απο τα παληα – κυριε αθρησκε Σταυρο,

    Παρακαλω πολυ – απο συνηθεια – να σας πω κατ’ αρχην, οτι σας συγχαιρω, διοτι ειδα σε πολλες ιστοσελιδες με το θεμα του Ρηγα Βελεστινλη, παραπομπη στην ιστοσελιδα σας athriskos.gr, δυστυχως ομως εμφανιζοτανε το «page not found». Υποψιαζομαι εβραϊκο δακτυλο.
    Σχετικα με το μηνυμα σας στις 24/03/2012 – 5:28 μμ, εχω να σας πω οτι:
    1. Σας ευχαριστω θερμα για τα εντος –.
    2. Για τη Βορεια Ηπειρο και τη Βορεια Κυπρο, υποστηριζω ανεπιφυλακτα τη θεση του ελληνικου Υπουργειου Εξωτερικων, την οποια, ειλικρινα, δεν γνωριζω, ουτε μπορω να καταλαβω. Βλεπετε οι Διπλωματες μιλανε τη δικη τους γλωσσα, που για μενα ειναι Terra incognita, βλεπε σχετικο αρθρο εδω http://en.wikipedia.org/wiki/Terra_incognita
    3. Τι θα κανετε εσεις οι Ελληνες εθνικιστες, δεν θα σας το πω εγω, ειναι δικο σας προβλημα. Η δικη μου θεση σαν κατηχουμενος στην Ορθοδοξια, ειναι παγιως η ανωτερω.
    4. Πιστευω οτι με αυτα που σας ειπα στο εδαφιο – οχι χωριο – #2, εκφραζω την Ορθοδοξια. Εαν αμφιβαλλετε, ρωτηστε το αγιο Πνευμα, αυτο εκφραζει αυθεντικα την Ορθοδοξια.
    Επιπροσθετα σας πληροφορω οτι λυπαμαι εκ βαθους καρδιας γιατι βλεπω Ελληνες εθνικιστες, να ειναι φερεφωνα ενος φερεφωνου των Εβραιων εθνικιστων, των γνωστων ως Σιωνιστων.

    Με βαθεια λυπη, εκτιμηση και φιλία
    Γεωργιος Θεοδοσιου

   • Ο/Η athriskos λέει:

    Αγαπητέ κύριε Γ. Θεοδοσίου, ειλικρινά σας το λέω ότι, δεν έχω καμμιά αμφιβολία πως, όταν ο πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε’ αποφάσισε να αφορίσει την επανάσταση του 21, συμβουλεύτηκε το Άγιο Πνεύμα. Ουδεμία δε εντύπωση μου προκαλεί το γεγονός της ευχέρειάς του αυτής, αφού πρόκειται για τον υπ’ αρίθμ. πρώτον τη τάξει, επί του πρωτοκόλλου της επικοινωνίας θεού τε και ανθρώπων.
    Με προβληματίζει όμως τώρα αυτό που μου προτείνεται: «Εαν αμφιβαλλετε, ρωτηστε το αγιο Πνευμα, αυτο εκφραζει αυθεντικα την Ορθοδοξια».
    Υποψιάζομαι δηλονότι εσείς πιθανόν να γνωρίζεται την σχετική δεοντολογία προς την κατεύθυνση της δυνατότητος επίτευξης της εν λόγω επαφής.
    Επειδή τυχαίνει να μ’ ενδιαφέρει διακαώς το θέμα, θα σας παρακαλούσα να μου ομολογήσετε αν υφίσταται ελπίς τοιούτου είδους. Εάν πάλι κρίνετε ότι απολείπομαι της χάριτος αυτής, θα το δεχτώ αβασάνιστα, διότι κάποιο δαιμόνιο απ’ εντός μου, με παρακινεί να σας εμπιστεύομαι, δίχως αμφιβολίες.
    Επειδή δε τυχαίνει να γνωρίζω ότι η αμφιβολία μπορεί να μην σκοτώνει τίποτε αλλά να δηλητηριάζει τα πάντα, έχω εξασκηθεί και κατάφερα να την αποτρέπω, κάθε φορά που

   • Ο/Η chretienorthodox λέει:

    Αγαπητε, απο τα παληα, κυριε αθρησκε Σταυρο,

    Παρακαλω πολυ, για μια ακομα φορα, να μου επιτρεψετε να σας πω οτι:
    1. Τον αφορισμο τον εκανε ο Πατριαρχης Γρηγοριος ο Ε’ με εντολη του Σουλτανου. Παντως ειναι πληρως συμφωνος με τη Πιστη του Χριστου την αγια, την Ορθοδοξια. Λενε οτι ο Πατριαρχης πηγε, νυχτα, στο υπογειο του Πατριαρχειου και εκαψε το πρωτοτυπο του αφορισμου. Bεβαια εστειλλε αντιγραφα στους Μητροπολιτες. Επισης, στα κρυφα, εγραψε στο Κολοκοτρωνη, που του εκανε παραπονα για τον αφορισμο, να μη δινει σημασια στον αφορισμο, αλλα να συνεχιση την Επανασταση. Ομως, το εμαθε ο Σουλτανος και τον κρεμασε.
    2. Ο Θεος προκειμενου να επικοινωνηση με εναν ανθρωπο δεν λογαριαζει το αξιωμα που του εδωσαν οι συνανθρωποι του.
    3. Ο Θεος απαιτει απο τον ανθρωπο να λατρευη μονο Αυτον – προκειται για τη πρωτη και κυριωτερη εντολη Του – και να αγωνιζεται να εφαρμοση ολες τις αλλες εντολες Του.
    4. Ο Θεος απαιτει απο τον ανθρωπο που απευθυνεται σ’ Αυτον να ειναι ειλικρινης. Εδω εχω να σημειωσω οτι δεν εχει σημασια αν ο ανθρωπος απευθυνεται στο Θεο προφορικα ἢ νοερα. Μαλιστα συνιστω οταν προκειται για εξομολογηση αμαρτιων ἢ προσωπικα αιτηματα, να απευθυνεται νοερα, διοτι, «και οι τοιχοι εχουν αυτια».
    5. Υπ’ αυτες τις προϋποθεσεις, μπορει οποιοσδηποτε ανθρωπος, οπουδηποτε και αν ειναι, και οποιαδηποτε στιγμη, να απευθυνθη στο Θεο και να εισακουστη.
    6. Σας συνιστω να μην εμπιστευεσθε εμενα, αλλα τον αληθινο Θεο, την αγια Τριαδα, και για ο,τι σας γραφω, να απευθυνεσθε στο Θεο να σας πληροφορηση αν ειναι σωστο.

    Με εκτιμηση και φιλία
    Γεωργιος Θεοδοσιου

  • Ο/Η Po λέει:

   Αγαπητέ κ. θεοδοσίου,
   Η μία η Αγία, η καθολική και αποστολική εκκλησία είχε πάντα τον Αμετάκλητο.
   Αυτό προσωπικά, δεν με αφορά.

   • Ο/Η chretienorthodox λέει:

    Κυριε Διευθυνοντα (Administrator),

    Παρακαλω πολυ να μου επιτρεψετε να διαφωνησω – αν μπορειτε καντε κι αλλοιως, οπως θα ελεγε ο συγχωρεμενος ο γεροντας μου ο Πετρος – με το μηνυμα σας στις 24/03/2012 – 7:08 μμ.
    Η μια αγια καθολικη και αποστολικη Εκκλησια, ειχε παντα τον Παρακλητο. Τον Αμετακλητο τον εχει η συναγωγη του Σατανα, ανεξαρτητα απο εθνικοτητα.
    Με την ευκαιρια σας παρακαλω ολοθερμα να δεχθειτε τις ολοθερμες ευχαριστιες μου διοτι ολα τα μηνυματα που σας στελνω ειναι ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ.
    Επισης επειδη βλεπω οτι εισαστε πολυ εμπειρος διαχειριστης blog σας παρακαλω πολυ – οχι απο συνηθεια, αλλα στα σοβαρα – να μου πειτε τη γνωμη σας στο εξης ζητημα. Χτες εστειλα αυτο το μηνυμα
    http://www.israelovesiran.com/israel-loves-iran/a-message-from-jerusalem/#comment-1101
    και ερχομαι στο ζητημα. Λετε να πιαση τοπο;
    Διατελω παντα,

    Με εκτιμηση και φιλία
    Γεωργιος Θεοδοσιου

 16. Παράθεμα: Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’: Ο αφορισμός της Επανάστασης του 1821 « Θρησκείες και Αγία Γραφή Religions et La Bible

 17. Ο/Η Ρασπούτιν λέει:

  http://www.pare-dose.net/?p=3651#ixzz1q6nbf1qj

  Ο αφορισμός της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας από τον πατριάρχη Γρηγόριο Ε’
  Ημερομηνία δημοσίευσης: Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

  Ο αφορισμός της ηρωίδας Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, από τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε’, έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 1820. Επίσημη αφορμή για την πράξη αυτή φέρεται μία κληρονομικής φύσεως οικογενειακή διαφορά μεταξύ των δύο γιών του δευτέρου συζύγου της Μπουμπουλίνας και προγονών της, Γιάννη και Παντελή Μπούμπουλη, με την ίδια. Το Πατριαρχείο αντί άλλης μεσολαβητικής ενέργειας επέβαλε σφοδρό επιτίμιο στη Σπετσιώτισσα καπετάνισσα και αγωνίστρια. Η αυστηρότητα αυτής της απόφασης, που καθίσταται πρόδηλη και από τη λεκτική της διατύπωση, υπεμφαίνει, ότι τα βαθύτερα αίτια που την προκάλεσαν θα πρέπει να αποδοθούν στις πολιτικές συνεργασίες του Φαναρίου με την Υψηλή Πύλη.

  Πέρα από τα όσα εμπεριέχονται στον συνοδικό αυτόν λίβελλο, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν κάποιες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, και ιστορικά στοιχεία που συνδέονται άμεσα με το γεγονός του αφορισμού της Μπουμπουλίνας. Κατά πρώτον προκαλεί εύλογη απορία -και γιατί όχι, υποψία- το γεγονός ότι οι αδελφοί Μπούμπουλη απευθύνθηκαν, όχι στην τοπική εκκλησιαστική αρχή, αλλά στον ίδιον τον πατριάρχη. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην Επανάσταση, τα δυο αδέλφια δεν ακολούθησαν τα χνάρια του αγωνιστή πατέρα τους και ούτε βέβαια έλαβαν ποτέ μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις της μητριάς τους, σε μία από τις οποίες μάλιστα, έπεσε μαχόμενος ο μεγαλύτερος γιος της Μπουμπουλίνας, ο Γιάννος Γιάννουζας. Δέον επίσης ν’ αναφερθεί, ότι τον καιρό κατά τον οποίον αφορίσθηκε η Μπουμπουλίνα, προετοίμαζε μεθοδικά την συγκρότηση ικανού στόλου με την προοπτική πολέμου στη θάλασσα. Με το επιχειρηματικό της δαιμόνιο, κατόρθωνε, όχι μόνο να διαχειρίζεται χρηστά και να αυξάνει την οικογενειακή περιουσία, αλλά και να αντεπεξέρχεται στα έξοδα που απαιτούσε η ναυπήγηση, η συντήρηση των πλοίων, η μισθοδοσία και τροφοδοσία των πληρωμάτων.

  Η Υψηλή Πύλη, που είχε ως έναν βαθμό γνώση των δραστηριοτήτων τής Μπουμπουλίνας (για τη ναυπήγηση του «Αγαμέμνονα» καταγγέλθηκε στην Υψηλή Πύλη, ότι προετοιμάζει πολεμικό πλοίο), προσπάθησε κατ’ επανάληψιν να τις ανασχέσει με δημευτικές αποφάσεις και αποστολές επιθεωρητών για έλεγχο. Η Μπουμπουλίνα, κατάφερε να προστατέψει τα πλοία της, με την βοήθεια και των Ρώσων, επικαλούμενη το γεγονός ότι τα πλοία της έφεραν ρωσική σημαία, αλλά και το ότι ο σύζυγός της είχε προσφέρει υπηρεσίες στον ρωσικό στόλο. Δεδομένης λοιπόν της καταστάσεως αυτής, ένας αφορισμός ήταν το πλέον κατάλληλο όπλο για την αντιμετώπιση του κινδύνου που οι Οθωμανοί διέβλεπαν. Οι συγκεκριμένοι πρακτικοί σκοποί που θα εξυπηρετούσε αυτός ο αφορισμός, ήταν αφ’ ενός ο εκφοβισμός της ίδιας της Μπουμπουλίνας κι αφ’ ετέρου η ηθική και οικονομική της εκγύμνωση. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός, ότι ουδέποτε έγινε άρση του αφορισμού αυτού, ούτε ακόμη κι όταν η Μπουμπουλίνα, κατόπιν αυτού, εξέθεσε δημόσια την περιουσιακή της κατάσταση την 15η Οκτωβρίου 1820 ενώπιον των προεστών των Σπετσών, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο διευθέτησης των οικογενειακών της εκκρεμοτήτων. Η εξαγωγή συμπερασμάτων επαφίεται στην κρίση του καθενός…

  Το κείμενο του αφορισμού, όπως δημοσιεύθηκε από τον Ηλία Παπαθανασόπουλο στο περιοδικό «Ιστορία» (Ιούνιος 1973), συνοπτικά έχει ως εξής:

  Γρηγόριος ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.

  Ιερώτατε Μητροπολίτα Ναυπλίου και Άργους και υπέρτιμοι, ευλαβέστατοι ιερείς, τιμιώτατοι κοτζαμπασίδες και χρήσιμοι προεστώτες της επαρχίας ταύτης και της νήσου Σπέτζης, χάρις είη υμίν και ειρήνη παρά Θεού. […] Αποφαινόμεθα συνοδικώς μετά των περί ημάς ιερωτάτων Αρχιερέων και υπερτίμων, των εν αγίω Πνεύματι αγαπητών ημών αδελφών και συλλειτουργών, ίνα η ρηθείσα Λασκαρίνα, αν μη, άμα το ακούσαι και ιδείν το παρόν ημών συνοδικόν γράμμα, τον Θεόν φοβηθείσα και την αιώνιον κόλασιν εν νω θεμένη, […] και οι γιγνώσκοντες τους έχοντας και κρύπτοντας πράγματα ή άσπρα του αποθανόντος, […] οποίοι αν ώσιν, άνδρες η γυναίκες, συγγενείς η ξένοι, ομού αφωρισμένοι υπάρχωσι, και κατηραμένοι, και ασυγχώρητοι, και μετά θάνατον άλυτοι, και τυμπανιαίοι· αι πέτραι και ο σίδηρος λυθείησαν, αυτοί δε μηδαμώς· κληρονομήσειν την λέπραν του Γιεζή και την αγχόνην του Ιούδα, στένοντες είεν και τρέμοντες επί της γης ως ο Κάιν, η οργή του Θεού είη επ’ αυτούς, έχοντες και τας αράς πάντων των απ’ αιώνος αγίων και των οσίων τριακοσίων δέκα και οκτώ θεοφόρων Πατέρων. Η δε ρηθείσα Λασκαρίνα προφανώς ελεγχομένη και τη πεισμονή αυτής εμμένουσα υπάρχοι και έξω της του Χριστού Εκκλησίας, μηδείς εκκλησιάσοι αυτήν, η αγιάσοι, η θυμιάσοι, η αντίδωρον αυτή διδώ, έως ποιήση ως γράφομεν και τότε συγχωρηθήσεται.

  αωκ (1820) εν μηνί Οκτωβρίω· ινδικτιώνος θ.

  Ο Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος.

  Ο Καισαρείας Μακάριος.
  Ο Νικαίας Μακάριος.
  Ο Θεσσαλονίκης Ιωσήφ.
  Ο Τυρνάβου Ιωσήφ.
  Ο Κυζίκου Γρηγόριος.
  Ο Σίφνου Σαμουήλ

  Διαβάστε περισσότερα: http://www.pare-dose.net/?p=3651#ixzz1q6nbf1qj

 18. Ο/Η Πατριαρχέσα Σταματία η Ε΄ λέει:

 19. Ο/Η Πατριαρχέσα Σταματία η Ε΄ λέει:

 20. Ο/Η Συνελήφθη παπάς αρχαιοκάπηλος λέει:

  Τέθηκε σε αργία από τον Μητροπολίτη Κιλκίς

  Συνελήφθησαν την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012 το βράδυ, στη Φύσκα Κιλκίς, από Αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κιλκίς, δύο ημεδαποί 53 και 57 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου «περί Αρχαιοτήτων». Ειδικότερα, συνελήφθησαν ο 53χρονος (ιερέας) και ο 57χρονος (επίτροπος) διότι προέβησαν σε παράνομη ανασκαφή εντός Ιερού Ναού. Για την ίδια υπόθεση αναζητούνται μέχρι στιγμής να συλληφθούν εντός ορίων του αυτοφώρου επιπλέον τέσσερα άτομα.

  Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε εντός του Ιερού Ναού και πίσω από το χώρο της Αγίας Τράπεζας μια οπή με διάμετρο ενός μέτρου και βάθος δύο μέτρων, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σακιά με χώμα, διάφορα σκαπτικά εργαλεία και δύο ζευγάρια γάντια. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κιλκίς.

  Μετά από την ενημέρωση που είχε από το Τμήμα Ασφαλείας Κιλκίς ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πολυανής & Κιλκισίου κ. Εμμανουήλ έθεσε σε αργία επ΄αόριστον τον εν λόγω κληρικό μέχρι της πλήρους διευθετήσεως του εν λόγω θέματος και απέλυσε εκ της θέσεώς του τον Εκκλησιαστικό Επίτροπο.

 21. Εχω την πολύ ισχυρή εντύπωση (και σε τέτοια πράγματα πολύ σπάνια κάνω λάθος ή με απατά η μνήμη μου) ότι τα κείμενα του αφορισμού ήταν 3, και όχι ένα. Ενα νομίζω ήταν το επίσημο ανακοινωθέν, ένα που ήταν εγκύκλιος στις μητροπόλεις και ένα σε πιο προσωπικό τόνο προς όλους τους άλλους δεσποτάδες.

  Μπορώ να ψάξω να τα βρω, με τον εξής όρο:
  Σε όποιον τα στείλω, να τα μετατρέψει σε απλό text
  (δεν ζητάω και τίποτα πολύ φασαριόζικο, έτσι;;; 🙂

 22. Ο/Η εξαδάκτυλος λέει:

  ευχαριστούμε… είναι πολύ δύσκολο να βρεί κανείς αυτό το κείμενο…

 23. Ο/Η Πατριάρχης Παιδεράστιος λέει:

  http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=678144

  Αντιδράσεις προκαλεί η επίσκεψη του Πάπα σε Μεξικό και Κούβα

  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/03/2012

  Ξεσήκωσε αντιδράσεις η επίσκεψη του Πάπα Βενέδικτου στο Μεξικό και την Κούβα, χώρες όπου η επιρροή της Καθολικής Εκκλησίας παραμένει σημαντική παρά τον αυστηρό διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας που ισχύει και στις δύο.

  Στο Μεξικό, η περιοδεία του Βενέδικτου άρχισε την Παρασκευή και ολοκληρώθηκε χτες μέσα σε αντιφατική ατμόσφαιρα. Η παρουσία του πυροδότησε έντονες αντιδράσεις, τόσο από τα θύματα κακοποίησης ενός παιδεραστή κληρικού όσο και εξαιτίας της συμμετοχής των υποψηφίων στις επικείμενες προεδρικές εκλογές, στην υπαίθρια λειτουργία που τέλεσε ο Βενέδικτος στο Σιλάο, την πόλη-σύμβολο του μεξικανικού καθολικισμού, στο κεντρικό Μεξικό.

  Τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης του ιερέα Μαρσιάλ Μασιέλ, ιδρυτή του τάγματος των “Λεγεωνάριων του Χριστού”, έδωσαν στη δημοσιότητα μανιφέστο με το οποίο κατηγορούν τον Βενέδικτο ότι καθυστέρησε την έρευνα της Εκκλησίας για την υπόθεση αυτή. Ο Μαρσιάλ Μασιέλ, που πέθανε στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2008 σε ηλικία 87 ετών, φέρεται να έχει αποκτήσει μια κόρη από κρυφή σχέση και να έχει κακοποιήσει σεξουαλικά οκτώ παιδιά. Τα θύματα του παρουσίασαν βιβλίο με περισσότερα από 200 έγγραφα από τα αρχεία του Βατικανού που, όπως υποστηρίζουν, δείχνουν πως ο Βενέδικτος γνώριζε τις καταγγελίες που είχαν γίνει σε βάρος του ιερέα, αλλά δεν αντέδρασε.

  Η παρουσία των υποψηφίων στις προεδρικές εκλογές της 1ης Ιουλίου, στη λειτουργία που τέλεσε ο Πάπας την Κυριακή, προκάλεσε επίσης έντονες διαμαρτυρίες. Το Σύνταγμα του Μεξικού είναι ιδιαίτερα αυστηρό όσον αφορά τον διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, ενώ η χώρα δεν είχε καθόλου διπλωματικές σχέσεις με το Βατικανό για ένα μεγάλο μέρος του 20ού αιώνα, αν και είναι η δεύτερη πολυπληθέστερη καθολική χώρα στον κόσμο μετά τη Βραζιλία.

  Οι τέσσερις υποψήφιοι και οι μεγάλοι επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων ο Κάρλος Σλιμ, ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου, βρίσκονταν στον κατάλογο των ειδικών προσκεκλημένων για την υπαίθρια λειτουργία που τέλεσε την Κυριακή ο Πάπας στο Σιλάο.

  Πιστός στη συντηρητική γραμμή του ο Βενέδικτος, προέτρεψε τους Μεξικανούς να αφοσιωθούν στην πίστη τους ως απάντηση στη φτώχεια και το έγκλημα και τους κάλεσε να απορρίψουν τη βία και την εκδίκηση. Σύμφωνα με το BBC, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο πιστοί συγκεντρώθηκαν στο μνημείο του Χριστού Βασιλιά για να παρακολουθήσουν τη λειτουργία και να ακούσουν τα μηνύματα του Πάπα.

  Συλλήψεις

  Στην Κούβα, όπου η 48ωρη περιοδεία του ποντίφηκα άρχισε χτες, οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις αντιφρονούντων που σκόπευαν να χρησιμοποιήσουν την παρουσία του Πάπα για να διαδηλώσουν κατά του καθεστώτος.

  Ο Χοσέ Μανουέλ Φερέρ της εκτός νόμου, αντιπολιτευόμενης “Πατριωτικής Ένωσης της Κούβας” δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι οι κουβανικές αρχές προέβησαν στις συλλήψεις αυτές γιατί ήθελαν να αποτρέψουν οποιαδήποτε δράση διαφωνούντων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ποντίφικα, που είναι η πρώτη του στην Κούβα.

 24. Ο/Η Kekaumenos λέει:

  Δεν κουραστήκατε πια να λέτε τα ίδια και τα ίδια; Τώρα πια που έχουν αποκαλυφθεί όλα τα ψέματά σας;

 25. Παράθεμα: Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’: Ο αφορισμός της Επανάστασης του 1821 | ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ την κρίση τους!

 26. Παράθεμα: Όλη δόξα, όλη χάρη! | Ο ΔΡΟΜΟΣ

 27. Ο/Η 01010110011100101010 λέει:

  ti pigi zitate re kapoia malakismena ekei panw? Istoria den sas ma8ane?

  To episimo eggrafo pou ferei auto to keimeno, ypogegrameno apo to papadario yparxei akoma!

 28. Μήπως να διαβάσετε και τι λέει το:

  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%84

  αυτές τις εξυπνάδες τις ανακαλύψαμε τώρα εμείς ενώ οι τότε αγωνιστές που γνώριζαν τα περί αφορισμών (και γιατί έγιναν) τον θεωρούσαν εθνομάρτυρα

 29. Παράθεμα: Μια ζωή δοσίλογοι | Αλίκτυπο

 30. Ο/Η Gay bishop λέει:

  http://www.apodytiriakias.gr/koinonika/2013/12/20/to-raso-kruvei-ton-gay.aspx

  ΤΟ ΡΑΣΟ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟΝ GAY

  20/01/2014

  Το παπαδαριό γιατί τα βάζει με τους ομοφυλόφιλους; Εδώ σε θέλω. Κάποιες φορές πιάνομαι αργόστροφος. Ακόμα και το εύκολο δεν μου έρχεται με τη μία. Λοιπόν.

  Γιατί ο ένας μητροπολίτης μετά τον άλλον βγάζουν τα λυσακά τους για τους gay, με αφορμή το νόμο για το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών; Εδώ σε θέλω.

  Το πρώτο που θα μου πεις και θα είσαι μέσα είναι γιατί οι ρασοφόροι από την εποχή του Γιαχβέ, δηλαδή αιώνες πολλούς πριν γεννηθεί ο Χριστός, πουλάνε ηθική. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό θέλει ο Θεός.

  Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει ξεσηκωθεί για το Σύμφωνο Συμβίωσης διότι κινδυνεύει να μείνει χωρίς παπάδες. Είπαμε. Άργησα αλλά το βρήκα.

  Πόσοι ποδοσφαιριστές είναι αδελφές. Ένα τα εκατό. Μισό τα εκατό. Πόσοι πολιτικοί. Δέκα, δεκαπέντε τα εκατό. Πόσοι καλλιτέχνες, ηθοποιοί. Είκοσι, τριάντα τα εκατό. Πόσοι παπάδες και μοναχοί στα μοναστήρια είναι γρίλι. Δεν το συζητάμε πάνω από 50-60%.

  Πήρες πρέφα; Για να κρυφθεί ο ομοφυλόφιλος, αυτός που δεν αντέχει την κοινωνική κατακραυγή γι’ αυτό που είναι, επειδή έτσι τον γέννησε η φύση, πάει και κρύβεται σε δύο κόλπα. Ή, στο γάμο ή, στο ράσο.

  Φοβερά πράγματα. Οι ιερωμένοι που στις τάξεις τους μακράν είναι οι περισσότεροι, έφθασαν να απειλούν τους gay με αφορισμό. Η αποθέωση της υποκρισίας.

  http://www.apodytiriakias.gr/koinonika/2014/03/18/tis-plakas-einai-i-thriskeia-leei-enas-mitropolitis.aspx

  22/03/2014

  Να βγει ο εκπρόσωπος των ταξιτζήδων και να τα βάλει με τους ομοφυλόφιλους, το καταλαβαίνω. Όπως κάποιος που εκπροσωπεί τους φουρνάρηδες, τους μαραγκούς, τους εκπαιδευτικούς, τους τυπογράφους. Να καταγγέλλει κάποιον που δηλώνει gay ένας ιερέας, ε, αυτό είναι ο ορισμός της υποκρισίας.

  Για σιγά, ρε μπάρμπα. Δεν το γνωρίζεις, ότι σε καμμία άλλη κοινωνική ομάδα δεν θα βρεις περισσότερους «τοιούτους», όπως έτσι χαρακτηρίζει τους gay ο μητροπολίτης Προικονήσου Ιωσήφ, όσο στους ρασοφόρους;

  «Ο κόσμος έχει ξετσιπωθεί εντελώς» είπε ο μητροπολίτης επειδή ο Βαλιανάτος ενώ είναι gay ζητάει τη ψήφο των Αθηναίων. Τι λέει ο παπάς; Εγώ θα σου πω. Ότι η θρησκεία είναι της πλάκας ιστορία. Αυτό λέει.

  Όταν, δηλαδή, η θρησκεία είναι εναντίον της ομοφυλοφιλίας και ο κόσμος έχει ηθικά ξετσιπωθεί, και οι ιερείς δεν συγκρατούν τις ομοφυλοφιλικές τους ορμές, τότε υπάρχει πρόβλημα. Τότε η θρησκεία δεν λειτουργεί αποτελεσματικά.

  Ανέβηκε στον άμβωνα ο κύριος Ιωσήφ και είπε για τον Βαλιανάτο: «Ζητάει να τον ψηφίσει ο κόσμος προβάλλοντας το ακατανόμαστο πάθος του. Το συνάφι των τοιούτων…, ψηφίστε μας γιατί έχουμε πάει με τόσους άνδρες ή, είμαστε συνοδοί ή, είμαστε φορείς του aids. Πλήρης ξετσιπωσιά».

  Διαβάστε ακόμα:

  Το ράσο κρύβει τον gay

 31. Παράθεμα: Μια ζωή δωσίλογοι | Ώρα Κοινής Ανησυχίας

 32. Παράθεμα: Μια ζωή δωσίλογοι | Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση

 33. Παράθεμα: Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’: Ο αφορισμός της Επανάστασης του 1821 | Ασμοδαιος

 34. Ο/Η Γιάννης λέει:

  Το Πατριαρχείο Κωνσταντανινουπόλεως εκδίδει κάθε χρόνο το «Ημερολόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου» όπου αναφέρονται τα θέματα που το αφορούν, όπως τυπολατρικά κλπ. Στην σελίδα που αναφέρονται οι «εθνικές εορτές» του, είναι όλες τουρκικές. Οπως:
  23 Απριλίου; επέτειος της εθνικής κυριαρχίας
  18 Μαίου: Εορτή της Νεολαίας και του αθλητισμού
  30 Αυγούστου: Επέτειος της Νίκης του Αρχιστρατήγου και Εορτής της Αεροπλοϊας
  29 Οκτωβρίου: Εορτή της Δημοκρατίας
  31 Δεκεμβρίου: Πρώτη του έτους
  Η εθνική εορτή της «Νίκης του Αρχιστρατήγου» αφορά τις σφαγές των Ελλήνων κατά την διάρκεια της Μικρασιατικής καταστροφής (Αύγουστος του 1922).
  Και αυτή του «Αρχιστρατήγου,» αφορά τον Κεμάλ Ατατούρκ…
  Στις 30 Αυγούστου, το Πατριαρχείο έχει τα γραφεία του κλειστά…
  Στο τρίτομο έργο του αρχιμανδρίτη Καλλίνικου, αρχειοφύλακα του Οικουμενικού Θρόνου, περιέχεται η αλληλογραφία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως με τα άλλα Ορθόδοξα πατριαρχεία της Ρωμιοσύνης, από το 1574 έως το 1866.
  Σε διάφορες επιστολές και γράμματα προς επισκόπους – όπως για παράδειγμα τον επίσκοπο Χαλεπίου Γρηγόριο – τον «κλήρο» και τον «λαό», η σουλτανική τυραννία αποκαλείται «κραταιά βασιλείαν», ο Σουλτάνος, «κραταιότατος άνακτας», εις τον οποίο οφείλουν να «φυλάττουν πίστη.»
  Διότι αν δείξουν ανυπακοήν, θέλουν εξάπαντος τιμωρηθούν από την βασιλεία και θα προκαλέσουν την επέμβαση της εκκλησίας «…ως και παιδείας Εκκλησιαστικής». Επίσης υπάρχει επιστολή (Ιερεμίου του Γ’ – δια την εκλογήν του Αντιοχείας Αθανασίου, πρώην Κύπρου- 1720 μχ, τόμος 1, σελ. 172) όπου υπάρχει διαβεβαίωση ότι όλα στον κόσμο, ακόμη και τα πολιτικά, οι βασιλείες (άρα και η Οθωμανική αυτοκρατορία, η οποία σε άλλη επιστολή αποκαλείται «αήττητη και ακαταμάχητη βασιλεία» -Ανθιμος Γ’ «προς κλήρον και λαόν της Κύπρου – 1823 μχ, τ. 1, σελ. 491-492»), και τα εκκλησιαστικά, ως αιώνια δημιουργήματα του Θεού που θα παραμείνουν έτσι όπως είναι «στον αιώνα».
  Αυτά τα ελάχιστα, αρκούν για να φανεί πόσο ταυτίζεται η Ορθόδοξη συνείδηση με την Εθνική συνείδηση. Καθώς επίσης και τον ρόλο του Πατριαρχείου, και γενικότερα της Ορθοδοξίας κατά την διάρκεια της Οθωμανικής τυραννίας.

 35. Ο/Η Κοσμοπολίτης λέει:

  Ένα ψέμα είναι η επίσημη Ιστορία…….

 36. Ο/Η laskaratos λέει:

  Γιά όλλα φταίνε οι Εβραίοι.
  Νίκος Δήμου:
  http://doncat.blogspot.gr/2018/03/blog-post_24.html?m=1

 37. Ο/Η K.Δ. λέει:

  http://www.athensvoice.gr/politics/429024_10-petyhimenoi-mythoi-gia-tin-25i-martioy

  24.03.2018 | 07:11
  10 πετυχημένοι μύθοι για την 25η Μαρτίου
  Επειδή πάντα υπάρχουν κάποιοι/ες που δεν τους ξέρουν
  Δημήτρης Φύσσας

  1. Η Επανάσταση προετοιμάζονταν για χρόνια στα κρυφά σχολειά.

  Μύθος: Δεν υπήρξε ούτε ένα κρυφό σχολειό, αλλά εκατοντάδες φανερά. Η Επανάσταση προετοιμάστηκε από τη Φιλική Εταιρεία και εκτελέστηκε από αγρότες, εμπόρους, εφοπλιστές, ναυτικούς, παπάδες, φιλέλληνες, κλεφταρματολούς, μικροεπαγγελματίες, διαφωτιστές κλπ.

  2. Ο Γερμανός, δεσπότης των Παλαιών Πατρών, ευλόγησε επαναστάτες την 25η Μαρτίου 1821 στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας.

  Μύθος: Ο δεσπότης, σύμφωνα και με τ΄ απομνημονεύματά του, ευλόγησε επαναστάτες τον ερχόμενο μήνα στην Πάτρα.

  3. Η Επανάσταση ξεκίνησε 25 Μαρτίου του 1821 στο Μοριά και τη Ρούμελη.

  Μύθος: Η Επανάσταση ξεκίνησε 22 Φεβρουαρίου στη Μολδοβλαχία, σχεδιασμένη ως παμβαλκανική αντιοθωμανική εξέγερση στη γραμμή του Ρήγα: «Βουλγάροι κι Αρβανίτες, και Σέρβοι και Ρωμιοί // Αράπηδες και άσπροι, με μια κοινήν ορμή // Για την ελευθερία να ζώσουμε σπαθί».

  4. Η πρώτη επαναστατική προκήρυξη του Υψηλάντη, με τον τίτλο «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος» δείχνει ότι η ορθόδοξη εκκλησία προηγούνταν στη σκέψη των αγωνιστών.

  ΣΧΕΤΙΚΑ
  «Πόλεμος της Ανεξαρτησίας» ή εθνική επανάσταση;
  «Πόλεμος της Ανεξαρτησίας» ή εθνική επανάσταση;
  Μύθος: Η προκήρυξη μιλάει για «πίστη» και «θεία πρόνοια», πάνω στη γραμμή των τεκτόνων, δεν λέει λέξη για την εκκλησία.

  5. Ο σταυρός δέσποζε σε όλες τις πρώτες επαναστατικές σημαίες.

  Μύθος: Ο σταυρός σε άλλες υπήρχε, σε άλλες δεν υπήρχε και σε άλλες συνυπήρχε με ποικίλες παραστάσεις (νεκροκεφαλές, αναγεννώμενους φοίνικες, άλλα πουλιά, άγκυρες, αρχαίους θεούς, βέλη, αστέρια, φίδια, αρχαία ή νεότερα ρητά κλπ).

  6. Η ορθόδοξη εκκλησία υποστήριξε εξαρχής την Επανάσταση.

  Μύθος: Ο πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄ και η σχετική Σύνοδος αφόρισαν εξαρχής τον Υψηλάντη, το Σούτσο και όλους τους Φιλικούς, όπως είχαν αφορίσει παλιότερα συλλήβδην του κλέφτες του Μοριά, το Ρήγα Βελεστινλή (που, επιπλέον, τον βαφτίσανε και εξουδετερώσανε ως «Φεραίο») και τόσους άλλους.

  7. Ο σουλτάνος κρέμασε τον πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄ ως αντίποινα για την Επανάσταση.

  Μύθος: Τον κρέμασε ως ανίκανο οθωμανό κρατικό υπάλληλο, που δεν μπόρεσε να σταματήσει την Επανάσταση.

  8. Η γαλανόλευκη σημαία της Ελλάδας συμβολίζει τον ουρανό και τη θάλασσα

  Μύθος: Το γαλάζιο και το άσπρο είναι τα χρώματα της Βαβαρίας, απ΄ όπου προερχόταν ο Όθωνας, πρώτος βασιλιάς του φρέσκου κράτους.

  9. Στην ορθόδοξη εκκλησία οφείλεται η επιβίωση της ελληνικής γλώσσας και συνείδησης.

  Μύθος: Η μεν γλώσσα διατηρήθηκε και εξελίχτηκε προφορικά, ενώ η ορθόδοξη εκκλησία διατήρησε γραπτή μια αραχνιασμένη, ακατανόητη και γλυκερή εκδοχή της, η δε νεοελληνική συνείδηση δημιουργήθηκε από τους διαφωτιστές, κόντρα στην εκκλησία, που απεχθανόταν λέξεις Έλληνας, Ελλάδα, ελληνικός κλπ.

  10. Η διπλή γιορτή της 25ης Μαρτίου συμβολίζει την παντοτινή συμπόρευση κοσμικής Ελλάδας– ορθόδοξης εκκλησίας.

  Μύθος: Μέχρι το 1838 εθνική γιορτή της Ελλάδας ήταν η Πρωτοχρονιά (γιατί την 1.1.1822 είχε ψηφιστεί το πρώτο Σύνταγμα), ενώ η 25η Μαρτίου θεσπίστηκε μόλις το 1838, επικυρώνοντας την εκκλησιαστική κυριαρχία στο νέο κράτος και την έναρξη ισχύος των παραπάνω μύθων (οι οποίοι, όπως όλοι βλέπουμε μέχρι σήμερα, είναι άκρως πετυχημένοι).

  d.fyssas@gmail.com

 38. Ο/Η Epaminondas Papayannis λέει:

  Ο πατριάρχης Γρηγόριος ε΄¹ αφόρισε τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, τον Μιχαήλ Σούτσο και όλους τους φιλικούς, την 23 Μαρτίου 1821 (γνωστό) – δυστυχώς λίγες και λίγοι είναι αυτές και αυτοί που γνωρίζουν ότι είχαν προηγηθεί και δύο αφορισμοί του κατά τών Σουλιωτών, την 24 Δεκεμβρίου 1820 και την 4 Ιανουαρίου 1821!

  ¹ κατά κόσμον Γεώργιος Αγγελόπουλος

 39. Παράθεμα: Πολιτικα προσωπα και ιστορια | Παραθυρο στον Κοσμο

 40. Παράθεμα: Aφορισμος χωρις copyright | Παραθυρο στον Κοσμο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.