Νέος εμπρησμός Συναγωγής Χανίων (κάηκαν 2500 σπάνια βιβλία)

Προς διάδοση

Από τον φίλο  Abravanel

Ο Ελληνικός Εβραϊσμός αντιμετώπισε μια νέα εμπρηστική επίθεση ενάντια στην Συναγωγή Ετς Χαΐμ στα Χανιά το βράδυ της 15ης Ιανουαρίου. Σύμφωνα με αστυνομικές αναφορές άγνωστοι δράστες έβαλαν φωτιά στο κύριο κτίσμα της Συναγωγής καταστρέφοντας τη στέγη, τη συλλογή των 2500 σπάνιων βιβλίων, πολλά θρησκευτικά αντικείμενα της συλλογής τέχνης, το μουσικό αρχείο με σπάνιες ηχογραφήσεις από θρησκευτική και παραδοσιακή κρητική μουσική, τους 4 υπολογιστές και σημαντικό μέρος όλης της συναγωγής. Δεν ξέρουμε ακόμα την τύχη των παπύρων της Τορά που είχαν επιβιώσει της προηγούμενης επίθεσης. Μέλη της χαβουρά/αδελφότητας της Συναγωγής μεταφέρουν αυτή την στιγμή τα υπόλοιπα αντικείμενα σε διαφορετικές τοποθεσίες για να αποφύγουν επιπλέον καταστροφές.

Αυτός είναι ο δεύτερος εμπρησμός της Συναγωγής που είχε αντιμετωπίσει μια ακόμη αντισημιτική επίθεση μόλις πριν 19 ημέρες και που είχε προκαλέσει ζημιές στο κτίριο αλλά είχε αφήσει άθικτη την ανεκτίμητη θρησκευτική, μουσική και ιστορική της αρχειοθήκη. Υπενθυμίζω τις αντιπαραθέσεις που είχαν συνοδεύσει την ανακαίνιση της το 1999, την πρώτη μετά από το Ολοκαύτωμα που είχε εξολοθρεύσει την Κοινότητα. Τότε ο Νομάρχης Χανίων και ο ορθόδοξος Μητροπολίτης είχαν απειλήσει με σωματική βία αν άνοιγε η Συναγωγή με μια υστερική σειρά εγγράφων που μιλούσαν για “Εβραϊκό Κεφάλαιο” που εισβάλει στην Κρήτη και παρόμοια αντισημιτική ρητορεία καταπατώντας κάθε έννοια θρησκευτικής ελευθερίας στην Ελλάδα.

διαβάστε τη συνέχεια στη πηγή του…

This entry was posted in σκέψεις, Διακρίσεις (κάθε είδους), Ελευθερία Λόγου/Έκφρασης. Bookmark the permalink.

36 Responses to Νέος εμπρησμός Συναγωγής Χανίων (κάηκαν 2500 σπάνια βιβλία)

 1. Ο/Η Πατρο Κοσμάς λέει:

  ΔΙΔΑΧΗ Δ
  Αγίου Κοσμά Αιτωλού

  Τον παλαιόν καιρόν οι Εβραίοι εθανάτωσαν όλους τούς προφήτας, όλους τούς δικαίους διδασκάλους· χιλιάδες φορές άφησαν τον Χριστόν και επροσκύνησαν τον διάβολον, και τόσον, οπού έκαμαν ένα μοσχάρι και το επροσκυνούσαν δια Θεόν, καθώς το έχουν έως την σήμερον (54). Και τώρα το αυτό είνε να συναναστρέφεσαι και να πραγματεύεσαι, να τρώγης και να πίνης με τον διάβολον.Ετόλμησαν και εσταύρωσαν και τον Χριστόν μας. Ο Πανάγαθος εις όλα αυτά τούς εφύλαγε, τούς εσκέπαζεν. Εκαρτέρησεν ο Κυριος ύστερα από την σταύρωσίν του τριάντα χρόνια να μετανοήσουν, αλλά δεν μετενόησαν. Τοτε τούς κατηράσθη, τούς αφώρισε, τούς ωργίσθη και αφήκε τον διάβολον μέσα εις την καρδίαν των, καθώς τον έχουν έως σήμερον. Εσκοτίσθησαν, έφυγον από όλον τον κόσμον και επήγαν εις την Ιερουσαλήμ. Σηκώνει ο Θεός τον βασιλέα από την παλαιάν Ρωμην και πολιορκεί τούς Εβραίους μέσα εις την Ιερουσαλήμ, και οι πατέρες και αι μητέρες έσφαζον τα τέκνα των και τα έτρωγον (55)· Ο διάβολος θέλει να τρώγουν οι γονείς τα τέκνα των, και όχι ο Θεός.

  Βανει ο Θεός τον βασιλέα μέσα εις την Ιερουσαλήμ και θανατώνει χίλιες εκατόν είκοσι χιλιάδες Εβραίους, και τόσον, οπού έγινε το αίμα ωσάν θάλασσα. Τριάντα φλωρία επώλησαν οι Εβραίοι τον Χριστόν μας, τριάντα εις το φλωρί επώλησεν ο Χριστός μας χίλιες χιλιάδες Εβραίους. Εσύ έμαθες και πωλείς υόν Χριστόν, και εκείνος δεν ημπορεί να σε πωλήση;

  Και τώρα μη δυνάμενοι οι Εβραίοι να τον μετασταυρώσουν τον Χριστόν, κάθε Μεγάλην Παρασκευήν τον κάνουν από κερί και τον σταυρώνουν, και ύστερα τον καίουν· η παίρνουν ένα αρνί και το κτυπούν με τα μαχαίρια και το σταυρώνουν αντί του Χριστού. Ακούετε κακίαν των Εβραίων και του διαβόλου; Καθώς γεννηθή το Εβραιόπαιδον, αντί να το μαθαίνουν να προσκυνή τον Θεόν, οι Εβραίοι, παρακινούμενοι από τον πατέρα των διάβολον, ευθύς οπού γεννηθή, το μαθαίνουν να βλασφημά και να αναθεματίζη τον Χριστόν μας και την Παναγίαν μας· και εξοδεύουν πενήντα, εκατόν πουγγιά να εύρουν κανένα χτριστιανόπουλο να το σφάξουν, να πάρουν το αίμά του, και με εκείνο να κοινωνούν.

  Κοίταξε εις το πρόσωπον ένα Εβραίον όταν γελά· τα δόντια του ασπρίζουν, το πρόσωπόν του είνε ωσάν πανί αφωρισμένο, διότι έχει την κατάραν από τον Θεόν, και δεν γελά η καρδία του. Έχει τον διάβολον μέσα του οπού δεν τον αφήνει. Κοίταξε και ένα χτριστιανόν εις το πρόσωπον, ας είνε και αματρτωλός· λάμπει το πρόσωπόν του, χύνει η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Σφάζει ο Εβραίος ένα πρόβατον, και το μισό το εμπροσθινόν το κρατεί δια λόγου του, και το πισινόν το μουντζώνει και το πωλεί εις τούς χριστιανούς δια να τούς μαγαρίση. Και αν σου δώση ο Εβραίος κρασί η ρακί, είνε αδύνατον να μη το μαγαρίση πρώτον· και αν δεν προφθάση να κατουρήση μέσα, θα πτύση. Όταν αποθάνη κανένας Εβραίος, τον βάζουν μέσα εις ένα σκαφίδι μεγάλο και τον πλένουν με ρακί, και του βγάνουν όλην του την βρώμα, και εκείνο το ρακί το φτιάνουν με μυριστικά, και τότε το πωλούν εις τούς χριστιανούς ευθηνότερον, δια να τούς μαγαρίσουν. Πωλούν ψάρια εις την πόλιν οι Εβραίοι; Ανοίγουν το στόμα του οψαρίου και κατουρούν μέσα, και τότε το πωλούν εις τούς χριστιανούς.

  Ο Εβραίος μου λέγει πως ο Χριστός μου είνε μπάσταρδος (56), και η Παναγία μου πόρνη. Το άγιον Ευαγγέλιον λέγει πως το έγραψεν ο διάβολος. Τωρα έχω μάτια να βλέπω τον Εβραίον; Ένας άνθρωπος να με υβρίση, να φονεύση τον πατέρα μου , την μητέρα μου, τον αδελφόν μου, και ύστερα το μάτι να μου βγάλη, έχω χρέος ωσάν χριστιανός να τον συγχωρήσω. Το δε να υβρίση τον Χριστόν μου και την Παναγίαν μου, δεν θέλω να τον βλέπω. Και η ευγενία σας πως σας βαστά η καρδία να κάνετε πραγματείας με τούς Εβραίους; Εκείνος οπού συναναστρέφεται με τούς Εβραίους, αγοράζει και πωλεί, τι φανερώνει; Φανερώνει και λέγει, πως καλά έκαμαν οι Εβραίοι και εθανάτωσαν τούς προφήτας και όλους τούς διδασκάλους και όλους τούς καλούς. Καλά έκαμαν και κάμνουν να υβρίζουν τον Χριστόν μας και την Παναγίαν μας. Καλά κάμνουν και μας μαγαρίζουν και πίνουν το αίμά μας.Ταύτα διατί σας τα είπα, χριστιανοί μου; Όχι δια να φονεύετε τούς Εβραίους και να τούς κατατρέχετε, αλλά δια να τούς κλαίετε, πως άφησαν τον Θεόν και επήγαν με τον διάβολον. Σας τα είπα να μετανοήσωμεν ημείς τώρα οπού έχομεν καιρόν, δια να μη τύχη και μας οργισθή ο Θεός και μας αφήση από το χέρι του και το πάθωμεν και ημείς σαν τούς Εβραίους και χειρότερα.

  • Ο/Η Έρεβος λέει:

   Σώωωωωωωπα!!! Τέτοια σπουδαία… Ε;

  • Ο/Η allergic2nonsense λέει:

   «Πατρο-Κοσμά» και εσύ και ο «άγιος» εμπνευστής του κειμένου, πάσχετε ολοφάνερα από σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Ο φόβος που πηγάζει από την αμορφωσιά, την άγνοια και την απύθμενη βλακεία σας, σας κάνει να παραληρείτε… Δυστυχισμένα μισάνθρωπα ανθρωπάρια.

 2. Ο/Η Αβράμης λέει:

  Oρθόδοξος παπάς καθοδηγεί αντισημητική βία στη Μολδαβία

  Με σφυριά σταυρούς και σιδερένια ρόπαλα

  http://www.worldjewishcongress.org/en/main/showNews/id/8726

  Orthodox priest leads anti-Semitic violence in Moldova

  15 December 2009

  On Chanukah, some 200 fundamentalist Christian protestors, led by a priest of the Russian Orthodox Church, have marched through Chisinau, the capital of the former Soviet Republic of Moldova, and removed a menorah, using hammers and iron bars. The group removed the candelabrum, which had been set up on downtown Europe Square, and placed it upside down on Stefan cel Mare Square, at the base of a statue of King Stephen the Great. Neither police nor onlookers intervened.

  The 5-foot-tall menorah was later retrieved, reinstalled and is now under police guard. «The Jews can try to kill us, to traumatize our children,» but Moldovan Orthodox believers will resist, the priest told the crowd, many of whom carried large crosses. Moldova, he said, was an Orthodox country, and Jews were trying to «dominate people.» Allowing the menorah to be set up had been «a sacrilege, an indulgence of state power today,» he said.

 3. Τα, και καλά, «δημοκρατικά Χανιά» δημιουργούν παράδοση σε κάτι τέτοια. Το Ρέθυμνο ακολουθεί κατά πόδας.
  http://goodnet.gr/index.php?id=6,32000,0,0,1,0

 4. Ιωάννου Χρισοστόμου. «ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». εκδ. «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ» 1980.

  «Λόγος κατά Ιουδαίων» τόμος 34 σελ. 107 «… πράγμα που έπαθαν και οι Ιουδαίοι, οι οποίοι, αφού κατέστησαν τους εαυτούς τους άχρηστους για εργασία έγιναν κατάλληλοι για σφαγή».
  Και συνεχίζει ο άγιος «Γι’ αυτό και ο Χριστός έλεγε: τους εχθρούς μου που δεν θέλησαν να βασιλεύσω σ’ αυτούς οδηγήστε τους εδώ και κατασφάξετέ τους». (Οι Εβραίοι ουδέποτε δέχτηκαν τον Χριστό ως Μεσσία.
  Ο άγιος λοιπόν πατέρας αυτός μας επιβεβαιώνει κατηγορηματικώς ότι ο Χριστούλης όλ’ αυτά τα έλεγε και τα εννοούσε τοις μετρητοίς. Για όσους δεν ευκολύνονται να διαβάσουν τον «Α΄ Λόγον κατά Ιουδαίων» του Χρυσοστόμου, θα σταχυολογήσουμε εδώ μερικούς από τους απάνθρωπους χαρακτηρισμούς του κατά των Ιουδαίων, χάριν του εξανεμισμού κάθε αμφιβολίας για το άσβεστο μίσος του και την γενοκτονική διάθεσή του προς αυτούς.
  Τους χαρακτηρίζει λοιπόν: άθλιους και ταλαίπωρους, παράνομους, ασεβείς, ευρισκομένους στο σκοτάδι, συγγενείς των σκύλων, ελεεινότερους πάντων, μέθυσους, πόρνους, χειρότερους των χοίρων και των τράγων, βέβηλους μιαρούς, δαιμονιζόμενους, απάνθρωπους, άρπαγες και ένα σωρό άλλους παρόμοιους χαρακτηρισμούς.

  ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

  Για δε την συναγωγή τους «Ή καλύτερα δεν είναι μόνον πορνείον και θέατρο, αλλά και σπήλαιο ληστών και καταφύγιο θηρίων», επίσης «.. δι’ αυτό λοιπόν προπάντων πρέπει να μισήτε και αυτούς και την συναγωγή τους..».
  «Αλλά τώρα έχουν αποστερηθεί κάθε συγγνώμης».
  «Αλλά γι’ αυτό κυρίως μισώ την συναγωγή», σελ. 323, «Γι’ αυτό και εγώ μισώ τους Ιουδαίους».
  «Κατά Ιουδαίων Λόγος Η΄» σελ. 399, «Υπάρχουν επομένως αμαρτήματα που υπερβαίνουν κάθε συγγνώμη και δεν μπορεί να υπάρξει απολογία γι’ αυτά.

 5. Και ο Χριστός τι ήταν; Εβραίος δεν ήταν ή μήπως Έλληνας Ορθόδοξος; Ρε ο κόσμος έχει χαζέψει ΕΝΤΕΛΩΣ…

 6. Ο/Η B.K.L. λέει:

  Αγαπητοί φίλοι, ένα ενδιαφέρον κείμενο για τον αντισημητισμό στη χώρα μας:

  http://www.terminal119.gr/show.php?id=464
  (…..)
  Ο ιστορικός Finley παρατήρησε πως «Η εξόντωση των Τούρκων από τους Έλληνες έγινε σύμφωνα με προμελετημένο σχέδιο». Στις 21 Μαρτίου, στις 23 στην Πάτρα και στην Καλαμάτα, στις 24 στην Άμφισσα, στις 30 στη Λιβαδειά. Από το Μάρτη μέχρι τον Απρίλη 10 με 15,000 θύματα είχε η Επανάσταση. Στο Μεσολόγγι την 1η Ιούνη και στο Βραχώρι Αγρινίου στις 9-11 Ιούνη διεξάγονται ανελέητες σφαγές. Ιδιαίτερα στο Βραχώρι τα θύματα περιλαμβάνουν τις 500 μουσουλμανικές οικογένειες που είχαν παραδώσει τα όπλα και τους 200 Εβραίους της πόλης. Για το Βραχώρι λέγεται μάλιστα πως η σφαγή έγινε χωρίς τουφέκια, μόνο με μαχαίρια «από σπίτι σε σπίτι έσφαξαν όλους τους Οβραίους και μόνο ένας γλίτωσε που έφτασε στη Λαμία. Από τότε δεν ξανάμεινε Οβραίος στο Βραχώρι». Επίσης, αντίστοιχες σφαγές έλαβαν χώρα στην Πύλο, τη Μονεμβασιά, την Αταλάντη, την Αθήνα όπου θανατώθηκαν 600 Εβραίοι, τη Νάξο, τις Σπέτσες, τα Κύθηρα, το Βαθύ Σάμου και τη Μαγνησία. Ακόμη και σε περιοχές που οι Τούρκοι συνθηκολογούσαν και σώζονταν, οι Εβραίοι σφαγιάζονταν. Αυτό οδήγησε σε μαζική αποχώρηση του εβραϊκού πληθυσμού ο οποίος, σε ένα μεγάλο μέρος του, κλείστηκε φυγαδευόμενος στην Τριπολιτσά. Όταν στα σχολεία μαθαίναμε βέβαια για την περίφημη άλωση της Τριπολιτσάς κανείς Έλληνας εκπαιδευτικός δεν επεσήμανε πως αυτή η άλωση ήταν μια ωμότατη εθνο-εκκαθαριστική σφαγή με 22,000 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 5,000 ήταν οι Εβραίοι που είχαν καταφύγει εκεί από άλλα μέρη της Πελοποννήσου και οι οποίοι προφανώς δεν πήραν δικαίωμα συνθηκολόγησης. Εξάλλου, στην Ήπειρο και σε άλλες περιοχές δεν ήταν πολύ διαφορετική η περίπτωση. Όπως και με τον τούρκικο, έτσι και με τον εβραϊκό πληθυσμό, όχι μόνο υπήρχε σχέδιο αλλά, αφενός, φαίνεται να υπήρχε και ένα άσβεστο μίσος που καλλιεργούταν επί χρόνια και, αφετέρου, μια όλο και περισσότερη ισχυρή εθνική συνείδηση, βασισμένη στον αποκλεισμό των «άλλων». Το έργο δύο ανθρώπων με μεγάλη επιρροή και παρουσία σε πρόσωπα και πράγματα κατά το 1821 είναι ενδεικτικό για το πώς έπρατταν και τι πίστευαν οι επαναστατημένοι έλληνες εκείνη την περίοδο. Αφενός, ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος χρίστηκε Άγιος μόλις το 1961, δεν ήταν παρά ένας εθνικιστής αγκιτάτορας, μανιώδης αντισημίτης και γενικότερα ένα κάθαρμα. Οι λόγοι του Κοσμά του Αιτωλού, ως δήθεν εκπροσώπου του Θεού, είναι γεμάτοι αντισημιτικές προκαταλήψεις γύρω από τους Εβραίους που υποτίθεται σκότωσαν το Χριστό, γύρω από τους παραδόπιστους Εβραίους, τους Εβραίους που κάνουν τελετές αίματος κτλ. Ο Αιτωλός ήταν εξάλλου και από τους πρώτους που προσπάθησαν να συσπειρώσουν τους έλληνες εμπόρους για να γίνει μποϊκοτάζ στα προϊόντα των Εβραίων εμπόρων και να μειωθεί η οικονομική της παρουσία. Από τη «θρησκεία της αγάπης», τον χριστιανισμό για τον Κοσμά τον Αιτωλό και τους πιστούς είχε απομείνει μόνο το μίσος για τους Εβραίους. Ένας ακόμη που επεδίωξε να καταλάβει το ρόλο του –αλά από τα αλώνια στα σαλόνια – εθνάρχη δεν ήταν παρά ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος για την περίπτωση της σφαγής στην Τριπολιτσά έγραψε στα απομνημονεύματά του πως το άλογο του επί μέρες δεν πάτησε χώμα λόγω των αμέτρητων πτωμάτων και κεφαλών πάνω στα οποία προχωρούσε. Σε αντίθεση με τις καλοκάγαθες και αγωνιστικές εικόνες του Γέρου του Μωριά με τις οποίες μας έχει αφήσει να κοιμόμαστε το ελληνικό σχολείο, θα έπρεπε να αναγνωρίσουμε πλέον πως ο Γέρος πίστευε πως “για να αναγνωριστεί η Ελληνική Επανάσταση έπρεπε να δημιουργηθεί άμεσα μια «εθνικώς καθαρή ελληνική επικράτεια»” – και αυτό ήταν το μόνο κίνητρο για τις σφαγές. “Αυτή η «επικράτεια»”, όπως λέει και ο Λιθοξόου, “ δεν μπορούσε να ήταν άλλη από την Πελοπόννησο”. Για αυτό ακριβώς δεν αρκέστηκαν οι Έλληνες στο να αρπάξουν τις περιουσίες των «μιαρών σκύλων», Τούρκων και Εβραίων, οι οποίες εξάλλου ήταν στη διάθεσή τους αλλά έπρεπε να εξασφαλίσουν και με το ζόρι φυλετική πλειοψηφία στο νέο τους ζωτικό χώρο. Υπάρχει μια αδιάψευστη ιστορική πηγή, μάλιστα, για αυτή τη σφαγή: πρόκειται για τον ελληνικό εθνικό ύμνο που γράφτηκε το 1823 και τραγουδιέται μέχρι σήμερα με ρίγη και περηφάνια.

  Αυτό που συμπεραίνουμε είναι ότι στην Πελοπόννησο και τη Στερεά η επέλαση των Ελλήνων συνιστά το πρώτο αντισημιτικό πογκρόμ και μας αφήνει σήμερα έναν σκοτεινό αριθμό γύρω από το πόσοι Εβραίοι συνολικά θα μπορούσαν να είναι σε αυτές τις περιοχές μιας και η εξαφάνισή τους υπήρξε καθολική. Είναι ενδεικτικό ότι στην Πελοπόννησο ακόμη και πενήντα χρόνια μετά την επανάσταση οι Εβραίοι που θα μεταναστεύουν προς τα εκεί, κυνηγημένοι από τον Βορρά, θα είναι ελάχιστοι. Η Πελοπόννησος αν και αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας θα παραμείνει μέχρι και το 1940 με τον μικρότερο εβραϊκό πληθυσμό σε όλη τη χώρα. Ενδεικτικά, 350 Εβραίοι ζούσαν εκεί. Αυτά τα πρώτα σαράντα χρόνια «δίχως Εβραίους», το ελληνικό κράτος θεωρητικά θα ετοιμάσει τη φιλελευθεροποίησή του. Σε έναν τόπο με ελάχιστους ξένους το ελληνικό κράτος θα δοκιμάσει μία από τις πιο φιλελεύθερες νομοθεσίες ενσωμάτωσης ξένων υπηκόων. Μέχρι το Σύνταγμα του 1864 θα ρυθμιστεί το πώς παίρνει κάποιος την ελληνική υπηκοότητα αλλά και το τι δικαιώματα απολαμβάνει ως αλλόθρησκος ή αλλοδαπός στην τότε Ελλάδα. Τα πράγματα, έτσι, γίνονται πιο επίσημα. Δύσκολα θα μπορούσε να αφήσει το νεότευκτο τότε ελληνικό κράτος την πολιτική του εξελληνισμού στα μαχαίρια του πληθυσμού του. Ήταν επόμενο πως έπρεπε, από δω και πέρα, το ίδιο το κράτος να αναλαμβάνει τον εξελληνισμό των πληθυσμών από τις περιοχές που θα προσαρτούσε. Έτσι, το πρώτο τέτοιο αδιέξοδο φάνηκε ένα χρόνο μετά το καινούργιο Σύνταγμα, το 1865, χρονιά που τα Επτάνησα ενσωματώθηκαν αναίμακτα στην ελλαδική επικράτεια. Τα Επτάνησα εκείνη την εποχή έχουν λίγους μουσουλμάνους αλλά αρκετές χιλιάδες Εβραίους, κυρίως στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο. Μια αντίστοιχη κατάσταση δημιουργήθηκε το 1881 με την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Τα αντισημιτικά περιστατικά, από δω και πέρα, είναι πολλά και διατηρούν μια ιστορική συνέχεια. Καθιερώνονται οι αντισημιτικές επιθέσεις, οι λίβελοι στον τύπο, η οπισθοδρόμηση στη νομοθεσία και οι διακρίσεις σε καθημερινό και θεσμικό επίπεδο. Ή πάλι το 1891 ήταν η σειρά του όχλου να κινητοποιηθεί στην Κέρκυρα όταν διαδόθηκε συκοφαντία αίματος γύρω από έναν Εβραίο που είχε υποτίθεται σφάξει ένα χριστιανόπουλο (που στην πραγματικότητα ήταν εβραιόπουλο) με αποτέλεσμα την πολυήμερη πολιορκία της εβραϊκής κοινότητας της Κέρκυρας με στόχο τη λιμοκτονία της. Πως έληξε το περιστατικό; Με παρέμβαση αυτή τη φορά του ελληνικού στρατού και δυναμικότερη ακόμη παρέμβαση ευρωπαϊκών στόλων που απείλησαν ότι θα βομβαρδίσουν την Κέρκυρα. Πάντως, αν ο αντισημιτισμός φάνηκε να καταλαγιάζει ανά περιοχές και ανά εποχές, ανάλογα και με τα συμφέροντα του κράτους ή τις διακοπές του όχλου, η κατάσταση φάνηκε να χειροτερεύει από πλευράς κρατικού αλλά και λαϊκού αντισημιτισμού κατά την προσάρτηση της Θεσσαλονίκης.

  2. Αντισημιτισμός μετά την προσάρτηση της Θεσσαλονίκης:

  Ως γνωστόν, η Θεσσαλονίκη παραδόθηκε αμαχητί στους έλληνες το 1912 με εγγυητές του νεότευκτου κράτους τους βορειο-ευρωπαίους συμμάχους του. Το πρώτο αντισημιτικό, λοιπόν, περιστατικό σημειώνεται με την είσοδο του ελληνικού στρατού στην πόλη κατά την όποια όχλος και στρατός αδελφωμένοι ξυλοκοπούν και τραυματίζουν Εβραίους και Τούρκους, βιάζουν 50 Εβραίες γυναίκες, πλιατσικολογούν ασταμάτητα 400 εβραϊκά σπίτια και 300 εβραϊκές επιχειρήσεις και το άλλο πρωί βρίσκει 60 μουσουλμάνους σφαγμένους. Το χαρακτηριστικό των νέων αφεντικών της πόλης έχει αρχίσει να διαφαίνεται από τις πρώτες αυτές ώρες. Ότι υπήρχε ως οθωμανική παράδοση πριν το 1912, αρχίζει να καταρρέει. «Ακόμη και αξιωματικοί επιτέθηκαν κατά του προσωπικού μεγάλων ξένων επιχειρήσεων», γράφει η Ρένα Μόλχο. Μάλλον, εις επίδειξη αντικαπιταλιστικών αισθημάτων; Ποιος ξέρει. Αποτέλεσμα της όλης σφαγής; Οι πρόξενοι της Αγγλίας και της Γαλλίας απειλούν το ελληνικό κράτος να συμμαζέψει το στρατό και τον όχλο του μέσα σε 24 ώρες γιατί θα γίνει απόβαση σωμάτων πεζικού και ναυτικού των δικών τους χωρών για να αποκατασταθεί η τάξη.

  Τι ευτυχία αυτές οι ιμπεριαλιστικές τάσεις εναντίον του ελληνικού κράτους εκείνη την εποχή, ε; Όχι ότι έχουν αλλάξει και άρδην σήμερα τα πράγματα… Πρόσφατα, ο επίτροπος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν επισκέφτηκε τα κέντρα κράτησης μεταναστών στα σημερινά ελληνικά νησιά, τα χαρακτήρισε Γκουαντανάμο και υποσχέθηκε κυρώσεις αν δεν αλλάξουν οι συνθήκες αυτές… Ή, λίγα χρόνια παλιότερα, όταν μια σύζυγος πρώην προέδρου των ΗΠΑ που ασχολούταν με το trafficking στα Βαλκάνια είχε ισχυριστεί δημόσια πως η Ελλάδα είναι μία από τις χειρότερες χώρες σε ότι αφορά την υπόθαλψη του φαινομένου… Και, όπως σήμερα, δεξιοί κι αριστεροί ανακαλύπτουν το κακό του ιμπεριαλισμού σε κάτι τέτοιες έξωθεν παρεμβάσεις, έτσι και τότε, το μόνο που ενδιέφερε το ελληνικό κράτος ήταν όχι να πολεμήσει τον αντισημιτισμό και το ρατσισμό αλλά μάλλον να τα κάνει να μη φαίνονται στους «Φράγκους», εκλιπαρώντας τους σιχαμερά για ακόμη μια ευκαιρία, εκλιπαρώντας εξάλλου και τα θύματα-Εβραίους να διακηρύσσουν δημόσια στην Ευρώπη πως αντισημιτισμός στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Όχι μόνο το 21’ αλλά και έναν αιώνα αργότερα, λοιπόν, η ισονομία ήταν για το ελληνικό κράτος και όχλο μια «ξένη» λέξη.

  Ο μόνος λόγος που το κράτος εφάρμοζε λοιπόν μη αντισημιτικές και όχι αντι-αντισημιτικές πολιτικές ήταν για να δείξει κάποιο καλό πρόσωπο στο εξωτερικό. Έτσι έγινε και με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον αντισημίτη Έλληνα πρωθυπουργό, που ενώπιον των λιγοστών θετικών για τους Εβραίους πρωτοβουλιών του, οι Εβραίοι παρέμεναν σταθερά καχύποπτοι, υποψιαζόμενοι ίσως τη συνέχεια αυτών των πολιτικών.

  Αν αφήσουμε στην άκρη τις πρώτες αντισημιτικές επιθέσεις του 1912, μπορούμε να πούμε ότι η μεγαλύτερη αντισημιτική έκρηξη λαμβάνει χώρα μετά την πυρκαγιά του 1917. Κυρίως πληγέντες αυτής της πυρκαγιάς που κατέστρεψε σχεδόν όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ήταν βέβαια οι Εβραίοι. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 18 Αυγούστου με έναν άνεμο βαρδάρη 60 χλμ την ώρα να χτυπάει τη Θεσσαλονίκη. Μετά από δύο μέρες φωτιάς, το αποτέλεσμα ήταν 74 χιλιάδες περίπου άστεγοι (εκ των οποίων 52,000 Εβραίοι και 11,000 Μουσουλμάνοι) και ζημιές εκατομμυρίων. Μια περιοχή 1,200,000 τμ έγινε στάχτη. «Οι ζημιές υπολογίστηκαν σε ένα δισεκατομμύριο φράγκα, το 75% των οποίων ανήκαν στους Εβραίους της Θεσσαλονίκης». Κατά τα άλλα, κάηκαν ολοσχερώς 32 συναγωγές, 10 ραβινικές βιβλιοθήκες, 5 σχολεία της Alliance Israelite Universelle, 3 κοινοτικά σχολεία, 5 θρησκευτικά σχολεία, 1 κλινική, 82 ευκτήριοι οίκοι και άλλα πολλά εβραϊκά κτίρια. Και η κυβέρνηση με το νόμο 1394/1918 διέταξε δημόσια απαλλοτρίωση των κτημάτων δίνοντας το χαριστικό χτύπημα. «Η εγκατάσταση των πυροπαθών στα προάστια θα επέτρεπε επιπλέον στην κυβέρνηση να διαγράψει μια κι έξω τον εβραϊκό χαρακτήρα του κέντρου. Είναι εξάλλου σημαντικό το ότι από τις επτά νέες συνοικίες που δημιουργήθηκαν για τους πυροπαθείς (τέσσερις από τη Δημαρχία και την πολιτεία και τρεις από την Κοινότητα) μία μόνο βρισκόταν κοντά στο κέντρο της πόλης»[10]. Η κυβέρνηση Βενιζέλου δεν έχασε την ευκαιρία εξελληνισμού. Αν οι Εβραίοι ήθελαν να αποκτήσουν ξανά τα δημευμένα από το Βενιζέλο οικόπεδά τους, θα έπρεπε να προστρέξουν σε δημοπρασίες, πράγμα αδύνατο για τη συντριπτική πλειοψηφία που ζούσε μέσα στη φτώχια. Και αν ο Βενιζέλος με πρόσχημα την καλύτερη πολεοδομική οργάνωση της πόλης, δήμευσε τις περιουσίες, ο Μεταξάς αργότερα προσπάθησε την οχύρωση του ελληνικού κράτους με τους αυστηρότερους νόμους για τους εμπρηστές, μάλλον για να μην την πατήσουν και οι ίδιοι οι Έλληνες όπως την έφεραν ακριβώς προηγουμένως και στους Εβραίους.

  Γράφει η Ρένα Μόλχο «Σε αυτήν την τόσο πρόσφορη ώρα, η ελληνοποίησή της πόλης προείχε κάθε δημοκρατικής αρχής και αξίας, ιδιαίτερα μάλιστα καθώς οι άμεσα βαλλόμενοι ανήκαν στην εβραϊκή κοινότητα, τη μοναδική θρησκευτική μειονότητα που δεν καλύπτονταν από κάποια κρατική οντότητα[3]. Ως αποτέλεσμα, οι εβραϊκές εφημερίδες που εξέφραζαν τη διαμαρτυρία της κοινότητας λογοκρίνονταν συστηματικά και οι πολίτες που αποτολμούσαν κάποια κριτική στις πρακτικές της φυλακίζονταν επί μακρόν». Από το 1912 ως το 1943 εβραίος πράγματι δε θα μείνει. Μετά την προσάρτηση, το εβραϊκό νοσοκομείο Χιρς θα ονομαστεί Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Καταργείται η αργία του Σαββάτου, ουσιαστικά, με την καθιέρωση της αργίας της Κυριακής. Οι Εβραίοι για να μην εκφράσουν την οργή τους για όλα αυτά προς την κυβέρνηση Βενιζέλου, αναγκάζονται εξάλλου από νόμο της κυβέρνησής του να ψηφίζουν πλέον σε διαφορετικά εκλογικά τμήματα ,εβραϊκά, και μόνο για Εβραίους υποψηφίους – μέτρο που δεν επιβάλλεται εναντίον κάποιας άλλης μειονότητας παράλληλα. Αυτό που δικαιολογεί αυτά τα αντισημιτικά μέτρα είναι οι απόψεις του επίσημου κράτους για τους Εβραίους του, οι οποίες εκφράζονται διά στόματος ενός εκ των 10 μεγάλων Ελλήνων και γνωστού κυνηγού κομμουνιστών, Βενιζέλου: «Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης ακολουθούν εβραϊκή εθνική πολιτική. Δεν είναι και δε νιώθουν Έλληνες. Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης δεν είναι Έλληνες πατριώτες αλλά Εβραίοι πατριώτες».

  Δέκα χιλιάδες από «αυτούς» θα αποχωρήσουν με αλιγιά προς το σημερινό Ισραήλ μετά τα σοβαρά πλήγματα της πυρκαγιάς του 1917 και του πογκρόμ 2,000 Ελλήνων φασιστών εναντίον της εβραϊκής συνοικίας του Κάμπελ το 1931. Έτσι, βέβαια, θα σωθούν από το Ολοκαύτωμα. Όσοι έμειναν πίσω, θα γευτούν τα εμπρηστικά και κατάπτυστα αντισημιτικά δημοσιεύματα της εφημερίδας Μακεδονία καθώς και της Απογευματινής… «οι δρόμοι ήταν γεμάτοι λαμπερά αστέρια που τα φορούσαν οι βρωμοεβραίοι!», δύο μόνο από τις εφημερίδες που έβαλαν το χέρι τους στο ελληνοεβραϊκό Ολοκαύτωμα.

  3. Η «τελική λύση του εβραϊκού ζητήματος» στην Ελλάδα:

  Το 1942 θα χαθεί και το μεγαλύτερο εβραϊκό νεκροταφείο της Ευρώπης με πρωτοβουλία του ελληνικού κράτους και του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και με τα εργατικά χέρια των Ελλήνων πλιατσικολόγων. «Ακόμη και οι συμβουλές των Γερμανών για τη διατήρηση ορισμένων τάφων μοναδικής αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας αγνοήθηκε, χωρίς κανένα κόστος», γράφει η Ρένα Μόλχο. Σπίτια, μαγαζιά, η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου γεύτηκαν λίγη από αυτή την απόλαυση. Σήμερα, τη στιγμή που το ΑΠΘ δεσπόζει πάνω από το νεκροταφείο αυτό, κανείς φοιτητής δε γνωρίζει ότι κάνει τα μαθήματά του πάνω από τάφους ενώ οι εργασίες του Μετρό συνεχίζουν τη σύληση στα κρυφά.

  Αλλά, βέβαια, το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να σταματήσει τώρα αυτό που άρχισε για μας εν πλήρει συνειδήσει το 1941. Στον ελλαδικό χώρο το 1941 υπήρχαν 31 εβραϊκές κοινότητες με ιστορία αιώνων και εδώ είναι το σημαντικότερο όσων είπαμε σήμερα. Η κοινότητα της Θεσσαλονίκης ήταν η πολυπληθέστερη, με 55,000 περίπου Εβραίους. Το ποσοστό εξόντωσης της σαλονικιώτικης κοινότητας είναι 95% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον ελλαδικό χώρο είναι περίπου 87%. Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν ότι ο ελληνικός πληθυσμός, το ελληνικό κράτος, η ελληνική αντίσταση που ήθελε να γίνει κράτος επίσης σε ένα κομμάτι της δεν προσπάθησαν, δεν θέλησαν, αδιαφόρησαν ή χάρηκαν κιόλας για τον εκτοπισμό και την εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων. Είναι τιμή προφανώς για όσους και όσες έκαναν το αντίθετο, για όσους και όσες έσωσαν, έκρυψαν ή φυγάδευσαν κόσμο. Αλλά, πέρα από μεμονωμένες περιπτώσεις, τις οποίες σε μεγάλο βαθμό γνωρίζουμε και αναπαράγονται κάθε χρόνο, η μεγάλη, η συντριπτική πλειοψηφία έδρασε συναινετικά με τους ναζί σε αυτό το ζήτημα. Το πλιάτσικο που ακολούθησε εις βάρος σχεδόν κάθε εβραϊκής κοινότητας, σχεδόν σε κάθε πόλη ήταν αποκαλυπτικό. Δωσίλογοι και μη, εγκαταστάθηκαν μέχρι σήμερα σε σπίτια Εβραίων και – ακόμη και στη σπάνια περίπτωση που ο κάτοχός τους, ενάντια σε κάθε πιθανότητα, γυρνούσε να τα διεκδικήσει, δύσκολα θα μπορούσε να ικανοποιηθεί από τους ελληνοαντισημίτες. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο το 5% των Εβραίων που ξαναγύρισαν, κέρδισαν τα σπίτια τους. Από τα 12,000 ακίνητα που είχαν καταληφθεί, μόνο 300 επιστράφηκαν ενώ μόνο τα 30 από αυτά δεν ήταν ρημαγμένα. Ενώ από τις 2,300 επιχειρήσεις των Εβραίων, επιστράφηκαν μόνο 50. Ακόμη κι αυτά τα λίγα, βεβαίως, επιστράφηκαν κυρίως χάρη στη δύναμη της πειθούς των πολυβόλων και των πιστολιών κάποιων ευσυνείδητων ΕΛΑΣιτών που κατάφεραν να πείσουν τους δωσίλογους έλληνες να ξεκουμπιστούν.

  Έξοδος – Πρόταγμα: Δε θα μακρηγορήσουμε άλλο. Πρέπει να σταθούμε στο εξής από τη σημερινή εισήγηση. Ο αντισημιτισμός όχι μόνο δεν ήταν απών ή κάτι αδιάφορο όπως είδαμε στις απαρχές του ελληνικού κράτους αλλά ακριβώς στα πιο κρίσιμα σημεία επέκτασής του – και του παρεπόμενου εξελληνισμού του πληθυσμού – ο λαϊκός αντισημιτισμός συνδυάστηκε πολύ βολικά με αυτόν των κρατούντων: καταρχάς, με το ξέσπασμα της ελληνικής εθνεγερσίας, δεύτερον, με την προσάρτηση της Θεσσαλονίκης και, τρίτον, με την τελική εξόντωση των ελληνοεβραίων από τους Γερμανούς την οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οι ελληνοχριστιανοί κοίταξαν αδιάφορα, την υποβοήθησαν ή, ακόμη χειρότερα, τους βόλεψε για κάθε μελλοντικό σχέδιο. Αυτά τα γεγονότα σήμερα δεν μπορούν να αντιστραφούν. Υπάρχει, όμως, μια εκκρεμότητα, αγαπητές και αγαπητοί. Αυτή η εκκρεμότητα είναι η μνήμη. Αν βάλαμε κάποιους στόχους με αυτό το τριήμερο και με αυτή την εκδήλωση σήμερα, αυτοί είναι να αναγνωριστεί επιτέλους η ύπαρξη του ζητήματος του αντισημιτισμού ως αυτόνομης ιδεολογικής κατασκευής και να ψάξουμε την ιστορία του Ολοκαυτώματος, και δη του ελληνικού, και δη της Θεσσαλονίκης. Έτσι, όταν κάποιος ακούει τις λέξεις αντισημιτισμός και Ολοκαύτωμα, δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σα να μην ανήκει στην ιστορία αυτού του φαινομένου, αυτών των ιστορικών γεγονότων, νομίζοντας πως το ζήτημα αφορά μόνο σε κάποιους ακροδεξιούς της Γερμανίας. Είδαμε στην εισήγηση πως σε περιόδους που η ελληνική εθνική ταυτότητα εμφανιζόταν σε περιόδους κρίσης, διψασμένα συνήθως αναζητούσαν κράτος και όχλος τον «αρχαιότερο εχθρό». Μπορούμε να δούμε και σήμερα περιπτώσεις, στη σύγχρονη πολιτική συγκυρία, ακόμη και σε μια χώρα που πρακτικά έχει ξεκληριστεί από τον εβραϊκό της πληθυσμό, ότι ο εθνικισμός και ο αντισημιτισμός αποτελούν μια μόνιμη αναφορά εξόδου από τις κρίσεις και εισόδου σε κυνήγια «ξένων». Ας αρχίσουμε, όμως, από τα βασικά: πάγιο και σταθερό αίτημά μας πρέπει να είναι η δημιουργία χώρου για να αρχίσουν καταρχήν οι ίδιοι οι Εβραίοι να μιλάνε ανοιχτά για ότι θέλουν σήμερα. Να σπάσουμε το φόβο. Έπειτα, σα δικό μας μίνιμουμ συνεννόησης, αποκατάστασης και ηθικής αποζημίωσης, θα έπρεπε πιστεύουμε να επιστραφούν όλα τα κτίρια, όλα τα λεηλατημένα και φυσικά το ΑΠΘ.
  ——————————————————————————–

  [1] Παράδειγμα που αναφέρεται στο τεύχος 16 της «Ελευθεριακής Κίνησης», σελ. 104, Δεκέμβριος 2005.

  [2] Νίκος Ηλιόπουλος, Θεσμισμένη πολιτική και απάθεια στη σύγχρονη Ελλάδα, περιοδικό «μάγμα», τεύχος 1ο, Δεκέμβριος 2007, σελ. 102

  [3] Ρένα Μόλχο, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, 1856-1919:Μια ιδιαίτερη κοινότητα, Θεμέλιο, Αθήνα, 2001, σς. 120-130.

  [i] Bernard Pierron, Ρένα Μόλχο, Δημήτρης Λιθοξόου, Τάσος Κωστόπουλος, Θανάσης Τριαρίδης και περιοδικά του χώρου όπως το αγρινιώτικο Contact είναι κάποιοι από τους συγγραφείς των οποίων τις έρευνες και τα άρθρα αξιοποιήσαμε για αυτή την εισήγηση.

  Terminal 119

  για την κοινωνική και ατομική αυτονομία

  06/06/09

 7. Ο/Η Νοσφερατος λέει:

  ε λοιπόν δεν μιλαμε πια για το αυγό αλλά για το Φίδι

 8. Ο/Η laskaratos λέει:

  Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει παράδοση στον αντισημητισμό.
  Ιδιαίτερα σε Ελλάδα, Ρωσία και Ρουμανία.
  Σχετικά:
  Οι Εβραίοι κι ο Αντισημιτισμός στην καθ’ημάς Ανατολή
  https://roides.wordpress.com/2007/07/03/laskar30707/

  Επίσης:
  Για τον αντισημητισμό στην ορθόδοξη Ρουμανία.
  Σχετικά με το ορθόδοξο Τάγμα του Αρχάγγελου Μιχαήλ ή Τάγμα της Σιδηράς Φρουράς, στο οποίο ηγείτο ο ευσεβής φονιάς Κορνήλιος Ζέλεα Κοντρεάνου
  http://en.wikipedia.org/wiki/Corneliu_Zelea_Codreanu

  Μέχρι σήμερα αποκαλύπτονται ιερείς μέλη αυτής της οργάνωσης φονιάδων όπως στις ΗΠΑ ο 85χρονος ορθόδοξος ιερέας αιδεσιμώτατος Florian M. Galdau που όταν ξεσκεπάστηκε από αντιναζιστική οργάνωση αναγκάστηκε να παραιτηθεί από μέλος μιας επιτροπής του προέδρου Μπους για τη συνεργασία των εθνοτήτων, αρνούμενος πως ήταν μέλος της οργάνωσης και λέγοντας ψέματα πως τάχα δεν παραιτήθηκε!

  http://www.nytimes.com/1988/10/09/us/confusion-on-bush-panelist.html?pagewanted=1

  Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε πως οι παραστρατιωτικοί του τάγματος παρελαύνουν σε σχήμα Σταυρού, δείτε τους ορθόδοξους επισκόπους επικεφαλής του όχλου στο 1:23′ και πως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σκοτώνει το εβραϊκό θηρίο.

 9. Ο/Η atheofobos λέει:

  Τα ανεγκέφαλα φασιστοειδή που έβαλαν 2 φορές φωτιά στην συναγωγή των Χανίων δεν νομίζω ότι είχαν μεν γνώση των ανωτέρω χριστιανοπατερικών ηλιθιοτήτων, λόγω της γενικότερης αγραμματοσύνης τους, αλλά έχουν για χρόνια διαποτιστεί από τα απαράδεκτα αντισημιτικά έθιμα που διατηρούνται ακόμα στην Κρήτη, όπως το καψιμο του Ιούδα το Πάσχα στα χωριά.

 10. Το αδιαμφισβήτητο δεδομένο, ότι ο χριστιανισμός έχει κληρονομήσει την απαράδεκτη και απάνθρωπη συμπεριφορά του, κατά όλων των μη ομοθρήσκων του, μέσα από την νοοτροπία της Παλαιάς Διαθήκης – την έχω μελετήσει μέχρι σκασμού – σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί ελαφρυντικό υπέρ του, και πολύ περισσότερο άλλοθι ,υπέρ της αθώωσής του, απέναντι στα πάσης φύσεως εγκλήματά που έχει διαπράξει, κατά της ανθρωπότητας, και φυσικά κατά των Εβραίων.

  Θεωρώ γενναία την πρόταση Εβραϊκών κύκλων, οι οποίοι προτείνουν αυστηρή κριτική της Π.Δ., κι ακόμα γενναιότερη την πρόταση κάποιων απ’ αυτούς, οι οποίοι αποτόλμησαν να προτείνουν μέχρι και την ρίψη της εις το πυρ το εξώτερον.

  Αδιαφορώντας για το ρίσκο να εκτεθώ ανεπανόρθωτα, αφού δεν καταχώρησα πουθενά τις πληροφορίες περί των προαναφερομένων κύκλων, όταν έπεσαν στην αντίληψή μου, ελπίζω ότι θα βρεθεί κάποιος, ο οποίος να τις έχει καταχωρισμένες στα κιτάπια του, ή στο καλής κατάστασης σκληρό δίσκο του μυαλού του, και να κάνει τον κόπο, αν χρειαστεί, να μας τις αναφέρει.

  Επί τέλους, αυτή η χυδαία επιμονή ότι για όλα φταίνε οι Οβριοί, πρέπει να ξεκαθαριστεί μέσα στα κεφάλια των ανεύθυνων και στείρων εγκεφάλων που διαμόρφωσε η χριστιανική παιδεία της άκρατης κακομοιριάς, κατά την οποία για όλα τα δεινά φταίνε πάντοτε κάποιοι άλλοι πλην εμών των ιδίων.

  Ρε μαλάκα Ναιαλλαέλληνα (από το ναι μεν αλλά), οι Εβραίοι τώρα σε εκβιάζουν, γαμώ το φελέκι μου, να ψάλλεις μέσα στις εκκλησίες σου το «των αγίων πατέρων ημών Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ», και μετά να λες, δίχως ίχνος ντροπής, ότι σου φταίνε οι απόγονοι των πατέρων σου!!!

  • Ο/Η Λευτέρης λέει:

   «… και μετά να λες, δίχως ίχνος ντροπής, ότι σου φταίνε οι απόγονοι των πατέρων σου!!!»

   Δηλαδή τ΄ αδέρφια σου!

 11. Προς atheofobos, έχεις δίκιο, αλλά τα έθιμα προέκυψαν από την εμπάθεια που εμφυτεύτηκε από την διδασκαλία των πατέρων του χριστιανισμού, εκείνων τωνκαιρών.
  Διότι τότε το κατηχητικό πήγαινε σύννεφο. Ούτε βιβλία διάβαζαν τότε, ούτε άλλη πληροφόρηση υπήρχε, πλην αυτής που γίνονταν στις εκκλησίες, από το κακούργο παπαδαριό.

  Τους βόλευε τότε, όλα τα κακά που προέκυπταν, να τα αποδίδουν στον διάβολο και στα παιδιά του τους Εβραίους, διότι ο ίδιος ο Χριστός, μέσα στα ευαγγέλια αποκαλεί τους συμπατριώτες του «τέκνα του διαβόλου». (Συγχώρα με που τεμπελιάζω τώρα να βρω και να παραθέσω το χωρίο, αλλά θα το κάνω για όποιον το αμφισβητήσει).

 12. Ο/Η Abravanel λέει:

  Αυτό το οποίο είναι απαράδεκτο δεν είναι τόσο η καταστροφή της Συναγωγής των Χανίων – ο αντισημιτισμός δεν γεννήθηκε χθες και ούτε είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο – αλλά η απόλυτη έλλειψη αντιδράσεων. Αντισημιτική βία είναι κοινή σε όλο τον κόσμο – στην Γαλλία μαχαιρώνουν εβραίους – αλλά μόνο στην Ελλάδα σημειώνονται τέτοια φαινόμενα χωρίς καν την πιο παραμικρή αντίδραση.

  Να προσθέσω οτι ΔΕΝ είναι μεμονωμένο επεισόδιο – ήδη η Συναγωγή της Βέροιας είχε γίνει θύμα εμπρησμού πέρσι τον Ιανουάριο. Στα Ιωάννινα βεβηλώθηκαν 6 φορές τα λείψανα στο νεκροταφείο, πιθανότατα από ακροδεξιούς. Στη Λάρισα αριστεροί διαδηλωτές προσπάθησαν να επιτεθούν στην Συναγωγή, την ίδια στιγμή που ακροδεξιοί βεβήλωναν το μνημείο του Ολοκαυτώματος. Συνολικά πέρσι τον Ιανουάριο είχαμε επιθέσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Κομοτηνή, Βέροια και Δράμα χωρίς να κουνηθεί ούτε φύλλο.

  Η αντίδραση του κράτους: μηδέν. Η αντίδραση της κοινωνίας: μηδέν, (στα Ιωάννινα μόνο και μάλιστα μόνο μετά από δεκάδες επιθέσεις). Η αντίδραση του πολιτικού κόσμου: η ΝΔ αρνήθηκε να καταδικάσει τις βεβηλώσεις στο νεκροταφείο των Ιωαννίνων, το ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε να λάβει μέτρα μετά τον πρώτο εμπρησμό στα Χανιά, ο ΣυΡιζΑ στήριξε τον αντισημίτη Νομάρχη Κατσανεβάκη στα Χανιά και ενεργά αρνήθηκε να καταδικάσει τον Πλεύρη παρά τις άμεσες αιτήσεις. Το ΚΚΕ και το ΛάΟΣ δεν τα σχολιάζω καν.

  • Ο/Η B.K.L. λέει:

   Φίλε για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ισχύει αυτό.
   Γενικά δεν ισχύει.
   Αν κάποτε δεν μίλησε, γίνε πιό συγκεκριμένος σε παρακαλώ, χρονικά εννοώ.

   http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=515643

   ΣΥΡΙΖΑ και ΔΙΚΤΥΟ: Καταδικάζουν την επίθεση στην εβραϊκή Συναγωγή

   Ημερομηνία δημοσίευσης: 08/01/2010
   Την καταδίκη τους για την εμπρηστική επίθεση στο κτήριο της εβραϊκής συναγωγής, στα Χανιά, την προηγούμενη Τρίτη, που έθεσε σε κίνδυνο την ανεκτίμητης αξίας βιβλιοθήκη της, με βυζαντινά, αραβικά, εβραϊκά και άλλα κείμενα, εκφράζουν η Τ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Χανίων και το Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, αφήνοντας αιχμές περί των ευθυνών της αστυνομίας για την ένταση αυτών των φαινομένων […..]

 13. Ο/Η laskaratos λέει:

  Ορθοδοξία και αντισημητισμός:

  To ευγενές έθιμο της καύσης του Ιούδα, παλιότερα συνοδευόταν και από πογκρόμ στις εβραϊκές συνοικίες και στα μαγαζιά. Σήμερα θεωρείται μια γραφικότητα, αλλά πρέπει να καταργηθεί.

  1.Φωτογραφίαι της αγνής ελληνορθοδόξου υπαίθρου:

  Ασίνη-1972-με πυροβολισμούς στον αέρα:
  http://argolikivivliothiki.gr/2009/03/27/%cf%80%ce%ac%cf%83%cf%87%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%bd%ce%b7-%cf%84%ce%b6%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b1-%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%bf%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1%cf%82/cf84cebf-cebaceb1cf88ceb9cebccebf-cf84cebfcf85-ceb9cebfcf85ceb4ceb1-ceb1cf83ceb9cebdceb7126cebccf80cebbcebfceba/

  2.Οι Μαύρες εκατονταρχίες
  Ρωσία.
  Ορθόδοξος Ιερέας επικεφαλής πομπής των εκατονταρχιών:

  3. Η περιβόητη δίκη του Εβραίου Menahem Mendel Beilis το 1913 στο Κίεβο (Δείτε το κλασσικό κινηματογραφικό έργο: Ο άνθρωπος από το Κίεβο), για το δήθεν εβραϊκό έθιμο του αίματος, της δολοφονίας δηλαδή μικρού παιδιού για να του πιούν το αίμα, δίκη που ξεσήκωσε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Το ίδιο ψέμα διέδιδε και ο επαγγελματίας συκοφάντης και κυριότερος ηθικός αυτουργός των σύγχρονων και μεταγενέστερων πογκρόμ κατά των Εβραίων της Ελλάδας άγιος Κοσμάς Αιτωλός.

  Φειγ βολάν που πετάχτηκαν στο Κίεβο:
  Ορθόδοξοι Ρώσοι, μνημονεύετε το όνομα του Αντρέα
  Yushchinsky που δολοφονήθηκε από Εβραίους. Χριστιανοί φρουρείστε τα παιδιά σας κλπ!

  Στην αισχρή αυτή υπόθεση πήρε μέρος ως μάρτυρας κατηγορίας και ο καθολικός ιερέας-καθηγητής Ιουστίνος Pranaitis
  http://www.answers.com/topic/justinas-pranaitis

  • Ο/Η Συμμαθητής λέει:

   Αγαπητέ μου φίλε Λασκαράτε θέλω να σου θυμίσω πως οι φανατικοί ορθόδοξοι εξακολουθούν στη Ρωσία να πιστεύουν πως ο Ρώσος Ντρέϋφους δολοφόνησε τον μικρό τον οποίο τιμούν σαν άγιο.
   Η επιστημονική φαντασία των ορθοδόξων και ένα βιβλίο 830 σελίδων με τη βιογραφία του μικρού άγιου και ιστορίες συνωμοσίας που φτάνουν μέχρι Στάλιν.
   Η τρέλλα δεν πάει στα βουνά
   μιλάμε για πολλή τρέλλα
   Χαιρετώ

   http://www.stormfront.org/forum/showthread.php?t=349761

   A massive 830-page book about the Jewish Ritual Murder of Andrei Youshchinsky has just been published:
   Youshchinsky is now revered as a saint among many of the Russian Orthodox.

   Youshchinsky was reportedly murdered by Menachem Mendel Beilis as part of a sacrificial offering to the Jews’ god, which took place at a secret synagogue inside a nearby brick factory.

   Shortly thereafter, Jews murdered the prosecuting attorney, G.G. Zamyslovsky, and all others involved in the trial–for daring to put a Jew on trial for killing a non-Jew.

   Then, after Jews gained control of the Russian state–putting the puppet Stalin (who later married a Jewess) in place–and re-named it the Soviet Union, Jews started murdering millions of others non-Jews.

   • Ο/Η laskaratos λέει:

    Kαλέ μου συμμαθητή τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όσο νομίζεις.
    Στις 16 Απρίλη 2005, μια εβδομάδα πριν το εβραικό Πάσχα εξαφανίστηκαν 5 χριστιανόπουλα και μουσουλμανάκια στην πόλη της Σιβηρίας Κρασνογιάρσκ. Αργότερα βρέθηκαν σε λάκκο τα καρβουνισμένα τους πτώματα.
    Υποτίθεται πως κάηκαν για να εξαφανιστούν τα ίχνη τελετουργικού καβαλισμού.
    Περιττό να σου πω πως πολλοί κάτοικοι πιστεύουν πως δολοφονήθηκαν τελετουργικά από τους Εβραίους και κάποια ΜΜΕ σημειώνουν πως ο Ρώσος Αρχιραβίνος ανήκει στον ίδιο χασιδικό κλάδο του Ιουδαϊσμού με τον Beilis!
    Περιττό να προσθέσω πως στη Ρωσία του Πούτιν υπάρχει σκληρός αντισημητισμός, με επιθέσεις κλπ.

    Η υπόθεση υπάρχει εδώ.
    http://www.kavkazcenter.com/eng/content/2006/09/21/5662.shtml

    Το αυγό του φιδιού επωάζεται πολύ εύκολα γι’αυτό πρέπει να ευαισθητοποιηθεί η ελληνική κοινωνία που δυστυχώς διαπνέεται από αντισημητισμό και αποδέχεται σιωπηρά τη λεκτική βία των φασιστών και τους βανδαλισμούς κατά συναγωγών και εβραίκών τάφων

 14. Ο/Η espectador λέει:

  Ο αντισημιτισμος ειναι ο «σοσιαλισμος» των ηλιθιων.

 15. Ο/Η Νοσφερατος λέει:

  καλά ολα αυτά αλλά νομιζω πως οι σημερινοι νεοναζί αντησιμιτες ειτε στην ελλαδα ειτε οξαποδω περισσοτερη σχεση εχουν με τον Χιτλερ , ή εστω με την Νεα Ακροδεξια τυπου Αλαιν Ντε Μπιενουα παρά με τον χριστιανικο παραδοσιακό αντισημιτισμό
  οπως εξαλλου και οι ιεδολογικοι τους προγονοι(των ενοναζί) δηλαδή οι σκετα Ναζί…

  Το πιο ευκολο και επικινδυνο συνάμα (και ισως αυτό που θαθελεαν οι εμπρηστες ) ειναι να πυροδοτηθει μια μαχη θρησκευτικών ταυτοτητων (εβραιοι εναντιον χριστιανών και τουμπαλιν) τυπου εμπρησμου του Ραιχ σταγκ

 16. Ο/Η argosholos λέει:

  Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντισημητισμός! Διατί άλλωστε; Ο Χριστός ήταν, ως γνωστόν, έλληνας, για πολλούς λόγους πέραν αυτών του γνωστού ανεκδότου. Ο Αινστάιν ήταν μεν οβριός, αλλά έκλεψε την θεωρία από τον δικόνα μας. Καλά, ο Φρόιντ και ο Μαρξ ήταν κουμούνια και δεν μετράνε…

  Όταν σε μια χώρα οι κάτοικοί της έχουν τη δυνατότητα να συντηρούν άπειρες ώρες πανάκριβου τηλεοπτικού χρόνου ώστε να προσφέρουν τη δυνατότητα σε διάφορους μπουμπούκοπλευριτωμένους, χαρδαβελοπακέτους, βελοτέτοιους και λιακοτούτους, τίποτε δεν μας κάνει έκπληξη. Και προσοχή: τα εύσημα δεν πάνε στους νεφελιμοπωλητές, αλλά σ’εμάς που σηκωνόμαστε από καρέκλες, ντιβάνια, καμπινέδες και τρέχουμε να πάρουμε τηλέφωνο….
  Δοξάστε μας!
  (ζουν ανάμεσά μας….)

 17. Ο/Η AMANTA λέει:

  Θα κοιμηθώ με μια πίκρα στο στόμα απόψε, αν τα καταφέρω. Δεν αντέχω οταν ακούω για καταστροφές μοναδικών βιβλίων και κειμηλίων

 18. Ο/Η Φώφη Γ. λέει:

  Αμβρόσιος
  Η καθαρότητα της φυλής

  ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΣ!

  ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΩΣ!

  Το θέμα της απονομής της ελληνικής ιθαγένειας κατέστη ήδη ένα από τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητος. Πολλά λέγονται και ακόμη περισσότερα γράφονται στις ημέρες αυτές. Υπάρχει πολλή σύγχυση, η οποία επιτείνεται από το γεγονός, ότι ο κ. Πρωθυπουργός κάλεσε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο στο Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη Συνεδρία εκείνη, κατά την οποία αναγγέλθηκε η σχετική Απόφαση της Κυβερνήσεως. Μια απόφαση, η οποία κατά τη γνώμη μας, υπήρξε πρόχειρη και αβασάνιστη! Μια απόφαση, η οποία δυναμιτίζει την εθνική μας συνοχή και την καθαρότητα της φυλής μας.

 19. Ο/Η Δρ. Μέγκελ λέει:

  Για δείτε κι αυτό.
  Είναι δυνατόν;
  Δημοσιεύθηκε στο Indymedia

  Ρατσιστικό παραλήρημα από διευθυντή σχολείου

  από μαθητής 9:21μμ, Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010
  (Τροποποιήθηκε 9:46μμ, Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2010)

  ονόματι Πέλλα Δημήτριο, ο οποίος μετά την πρωϊνή προσευχή στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης (σημ. μας υποχρεώνει για πολιτικούς λόγους να λέμε το Βασιλεύ Ουράνιε) καταφέρθηκε εναντίον των αλλοδαπών μαθητών τους οποίους χαρακτήρισε «μαχαιροβγάλτες» και αμφισβήτησε το δικαίωμα τους να βρίσκονται ανάμεσά μας, καθώς και εναντίον μαθητών/ριών που επείδη πηγαίνουν όπως είπε μαζί στις τουαλέτες του σχολείου χαρακτήρισε «γκέουλες» και «λεσβίες».

  Τα παραπάνω αποτελούν τυπική συμπεριφορά του συγκεκριμένου κυρίου, μαζί με πλήθος οικονομικών ατασθαλιών, που παρά τις κατά καιρούς καταγγελίες, αλλά και τους ελέγχους και τις εις βάρος του κρίσεις από το Υπουργείο παραμένει μετά από 8 χρόνια στην ίδια θέση, χάρει στις διασυνδέσεις του με το τοπικό ιερατείο καθώς και την υποστήριξη που παρέχουν πλήθος φασιστών στον ομοϊδεάτη και συντοπίτη τους.

  Μόλις μπορέσω θα ανεβάσω περισσότερες λεπτομέρειες και γραπτές καταγγελίες.

  http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1122418

  Aναδημοσιεύθηκε και εδώ:
  http://diktiospartakos.blogspot.com/2010/01/blog-post_739.html

  Αν αληθεύουν οι καταγγελίες πρέπει η υπουργός να επέμβει.
  Είχε κάτι πει για την προσευχή στα σχολειά.
  Είπα ξείπα;

 20. Ο/Η Mαδαρίτης λέει:

  ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

  Κατάπιαμε τη γλώσσα μας;

  Οταν το τέρας δεν μας ενοχλεί, αρχίζει να μας μοιάζει

  Έβλεπα αίματα στο πεζοδρόμιο:
  «Τι σε νοιάζει εσένα;», μου λέγανε,
  «θα βρεις το μπελά σου, σώπα».
  Δεν είναι δικά μας.
  Δεν είναι δικά μας;
  Χτυπιούνται μετανάστες με σιδηρολοστούς και μαχαίρια στο δρόμο και περνά κόσμος δίπλα σιωπηλά σαν να συμβαίνει κάθε μέρα ένα τέτοιο περιστατικό.
  Μετά λίγες φωνές, κάποιες ανακοινώσεις, σχεδόν σιωπή. Αφορά κάποιους άλλους;
  Μπαίνει φωτιά στο Στέκι Μεταναστών.
  Ξανά μετά, λίγες φωνές, κάποιες ανακοινώσεις, μία πορεία διαμαρτυρίας, σχεδόν σιωπή. Δεν μας αφορά;
  Χτυπιούνται άνθρωποι στο δρόμο. Μία Γερμανίδα, δύο Αραβες. Σιωπή;
  Καίγεται πρώτη φορά η Συναγωγή. Ανησύχησε κανείς; Σχεδόν σιωπή.
  Καίγεται δεύτερη φορά η Συναγωγή κι έτσι ξεκινά ένας δεύτερος κύκλος επιθέσεων, που πια δεν έχουν «συμβολικό» χαρακτήρα, αλλά ξεκάθαρος στόχος τους είναι η ολοκληρωτική κατστροφή.
  Και δυστυχώς δεν ακούμε το συναγερμό, κλείνουμε τ’ αυτιά μας και σωπαίνουμε.. Φωνάζουν «σώπα» οι δρόμοι οι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι.
  Κατάπιαμε τη γλώσσά μας, όπως φαίνεται;
  Αφήνουμε τους νεοναζί που έχουν ορμητήριο την ΟΕΧ και τη Χρυσή Αυγή να απλώνουνε το φόβο πάνω από την πόλη. Τους επιτρέπουμε να προπαγανδίζουν τις ιδέες τους, επενδύοντας στα αδιέξοδα, την αγανάκτηση και στην ανασφάλεια του κόσμου και ιδιαίτερα της νεολαίας, μέσα από τα blog τους και την κατάπτυστη φυλλάδα-εφημερίδα τους που μοιράζεται στην πόλη μας. Ποιόν θα χτυπήσουνε αύριο; Σε μία βδομάδα;
  Θέλουμε να ζήσουμε σκηνές Ιταλίας, του φετινού Γενάρη;
  Πιτσιρικάδες να διοργανώνουν κυνήγι μεταναστών πυροβολώντας μέσα από παράθυρα αυτοκινήτων όσους κινούνται; Νομίζουμε ότι είμαστε μακριά από εκεί;

  Οι πολίτες των Χανίων πρέπει να ΜΙΛΗΣΟΥΝ, σήμερα, τώρα:
  ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ,
  Ο ρατσισμός αποτελεί το θερμοκήπιο των νεοναζί της ΟΕΧ και της Χρυσής Αυγής.
  Ο ρατσισμός στα Χανιά είναι μια ασήμαντη μειοψηφία», θα πουν κάποιοι. Όμως και η Κου Κλουξ Κλαν δεν ήταν πλειοψηφικό ρεύμα στις ΗΠΑ. Μπόρεσε και έκανε ό,τι έκανε επειδή έβρισκε την ανοχή του πληθυσμού του Νότου των ΗΠΑ και αυτό άρκεσε
  Ασφαλή κοινωνία θα έχουμε μόνο αν η κοινωνία μας παρέχει αξιοπρεπή διαβίωση σε όλους όσους ζούνε σε αυτή
  Επέκταση της νομιμοποίησης των μεταναστών.
  Υποστήριξη και διεύρυνση των πολιτικών δικαιωμάτων των μεταναστών που ζούνε στη κοινωνία μας
  Ν’ ακουστούν δυνατά αυτοί που έχουν φωνή, αλλά σωπαίνουν, όλοι -ες μας.

 21. Ο/Η Σρόντιος λέει:

  Eκτεταμένο αντισημιτισμό διακρίνει στην ελληνική κοινωνία ο συγγραφέας Andrew Apostolou σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε χθες στην εφημερίδα Wall Street Journal.

  «Οι επανειλημμένοι εμπρησμοί στις συναγωγές στην Ελλάδα αποδεικνύουν ότι η Τουρκία δεν είναι η μοναδική χώρα στη Μεσόγειο με την κατάρα του αντισημιτισμού» σημειώνει ο αρθρογράφος, αναφερόμενος σε δύο – φέτος – εμπρηστικές επιθέσεις με στόχο τη Συναγωγής Etz Hayyim στην Κρήτη, αλλά και στους βανδαλισμούς στο Εβραϊκό Νεκροταφείο Ιωαννίνων.

  Η σιωπή όσον αφορά αυτές τις βίαιες επιθέσεις, αντανακλά την επαίσχυντη αδιαφορία της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στον αντισημιτισμό, προσθέτει ο κ. Apostolou, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι μη Έλληνες (και συγκεκριμένα αλβανοί μετανάστες) ήταν αυτοί που έπαιξαν έναν αξιοθαύμαστο ρόλο στη διάσωση της Συναγωγής, ενώ ο Νίκος Σταυρουλάκης Δ/ντής της Συναγωγής και υπεύθυνος για την αναστήλωσή της, επισήμανε την απουσία των ντόπιων κατά τις προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς στην πρώτη επίθεση. Γεγονός που προκαλεί εντύπωση, όπως τονίζει, δεδομένου ότι εάν η φωτιά εξαπλωνόταν οι ίδιοι θα διέτρεχαν τον κίνδυνο να χάσουν τις περιουσίες τους.

  Το βασικό πρόβλημα με τον αντισημιτισμό δεν είναι μόνο ότι είναι πανίσχυρος επισημαίνει ο αρθρογράφος – αλλά ότι σε μία χώρα με 11.000.000 Έλληνες και μόλις 5.000 Εβραίους, «λίγοι είναι αυτοί που νοιάζονται αρκετά ώστε να αντισταθούν», καθώς «δεν υπάρχει στη χώρα μία θρησκευτική, ηθική ή κοινωνική ηγεσία που να καταγγείλει αυτό το αίσχος».

  Συνεχίζει επισημαίνοντας ότι η αδιαφορία των Ελλήνων «δεν αποτελεί έκπληξη», δεδομένου ότι η επίσημη εκδοχή της ιστορίας διασφαλίζει ότι ελάχιστοι γνωρίζουν το εβραϊκό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας.

  Αντί να αποτελεί μία στιγμή για ιστορική και ηθική περισυλλογή, το Ολοκαύτωμα αποτελεί μία ευκαιρία για την παροχή εθνικών συγχαρητηρίων για τη διάσωση ενός μικρού αριθμού Εβραίων, ενώ την ίδια ώρα αποσιωπείται η αδιαφορία και η συνεργασία πολλών Ελλήνων με τους κατακτητές, που καταδίκασαν σε θάνατο χιλιάδες Έλληνες Εβραίους.

  Την άγνοια επιτείνουν οι ιστορικοί, Έλληνες και ξένοι, ενώ και οι Έλληνες πολιτικοί – με τη μοναδική εξαίρεση του Κων/νου Μητσοτάκη που καταδίκασε σθεναρά τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Συναγωγή στην Κρήτη – αντέδρασαν στα τελευταία γεγονότα σαν να βρίσκονται σε λήθαργο.

  TVXS

 22. Παράθεμα: Ενημέρωση για τον εμπρησμό στα Χανιά και η υποκρισία/ Update on the Hania arson and on hypocricy « Abravanel

 23. Ο/Η Apollo λέει:

  Τι έγινε βρε παιδιά; Αμερικανοί και Βρετανοί μέσα από ΝΑΤΟ-ικές βάσεις και μονάχα ένας έλληνας που σχετίζεται με τις βάσεις είναι το team των πυρκαγιών.
  Βρε κάτι περίεργα πράγματα, άντε τώρα να πιστέψει κανείς πως όλα τα συμβάντα με τους εβραίους στο στόχαστρο είναι 100% από έλληνες. Συγγνώμη αλλά ένα σκεπτικιστή ΕΛΛΗΝΑ δεν τον πείθει.

  Μήπως η Ελλάδα και το Ισραηλ μπορούν να κάνουν πολλά μαζί και δε συμφέρει κάποιους; Μήπως δε μας χωρίζει τίποτα στην πραγματικότητα και είναι όλα ένα καλοστημένο παιχνιδάκι χρόνια τώρα; Δεν ξέρω δύο μεσογειακοί λαοί με ισχυρές περγαμηνές «κάποιους» θα πείραζε να τους δει μαζί….

 24. Ο/Η αντιφά λέει:

  να κλειίσουν άμεσα τα γραφεια της χρυσής αυγής! αυτοί βάλανε φωτιά στήν συναγωγή.

 25. Ο/Η Ptomas λέει:

  Ρε τι γίνεται επαέ μάθανε πως &^%$& και πλακωσαν και οι WASP;
  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11826&subid=2&pubid=9758884
  Χρειαζόμαστε και βοήθεια για να γίνουμε ρεζίλι; Είναι αλήθεια ότι η «επιτυχία» της ΕΛ.ΑΣ. ωφείλεται σε βοήθεια των Ισραηλινών; Γιατί τα ΑγγλοΑμερικανά την έκαναν αλλά Νατοϊκά από την μπανανία μας; Καλά τα έλεγε η κυρία Λουκά στο CNN!!!

 26. Ο/Η Επισκέπτης λέει:

  Δεν υπάρχουν, ρε παιδιά, Ισραηλινοί και κλιμάκια της Μοσάντ στα Χανιά. Μα ό,τι γράφει κάθε ηλίθιος ακούτε και πιστεύετε;
  Ποιος και γιατί έκανε ό,τι έκανε θα μαθευτεί μετά το πέρας της ανάκρισης. Βέβαια, λείπουν οι Αμερικανοί, που δεν νομίζω ότι θα συλληφθούν ποτέ.

 27. Ο/Η Ντίνος λέει:

  Παρακαλώ λίγο ντροπή όταν ανακυκλώνετε τέτοιες σαχλαμάρες όπως της εφημερίδας έθνος.
  Πραγματικά κάποιος πιστεύει στα σοβαρά ότι η ΣΙΑ, Μ16, ΜΟΣΑΝΤ, και οι ..Δρακονιανοί Κινέζοι ίσως, έστειλαν τους 2-3 ηλίθιους γκαφατζήδες να κάψουν την συναγωγή στα Χανιά ?
  Νομίζω ότι και η μπούρδα έχει τα όρια της, έλεος πια.
  Τέλος πάντων, τους εύχομαι καλή διαμονή στις Ελληνικές φυλακές, και τοίχο τοίχο στα ντούζ, παιδιά.

  • Ο/Η Ptomas λέει:

   Πω πω μην δαγκώνετε βρε παιδιά! Δεν ντρέπομαι καθόλου. Το οτι ανακύκλωσα μια είδηση από την Μπομπολοφυλλάδα δεν σημαίνει πως συμφωνώ με τα συμπεράσματα της. Η είδηση πάντως είναι γεγονός. Ο λόγος που έβαλα λίνκ σε εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας είναι για να μην νομίσει κανείς πως το έβγαλα από το κεφάλι μου. Το State Department εξέδωσε ακόμα μία ταξιδιωτική οδηγία που δυσφημίζει την μπανανία μας για κάτι που έκαναν πολίτες της χώρας τους. Τώρα ότι ανακατεύτηκε η Μοσάντ για να αποκαλύψει τους ενόχους δεν το νομίζω. Πιστεύω πως έχουν καλύτερα πράγματα να κάνουν όπως να δολοφονούν ανθρώπους που είναι ενοχλητικοί για το κράτος του Ισραήλ. Είναι πάντως άσχημο να φορτώνουν στην χώρα μας και πράξεις για τις οποίες δεν ευθύνονται οι πολίτες της (φτάνει η εγχώρια ηληθιότητα).

 28. Ο/Η koxakis λέει:

  as mhn katevazoun kapoioi ta moutra epidi den thn ekapsan Ellhnes …

  kurie ntino …mipos sou perase apo to mualo oti dixneis geloios …?

 29. Ο/Η Αλέξανδρος λέει:

  Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι τελικά ποιοί έκαψαν τη συναγωγή, όσο η έλλειψη αντίδρασης, κυρίως για το διάστημα πριν αποκαλυφθεί ο ένοχος.

  Τώρα για το σενάριο διεθνούς συνομωσίας πολλά έχουν δει τα μάτια μας, αλλά μου φαίνεται τραβηγμένο από τα μαλλιά.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.